Издадени Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-28-ПР/2024г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:    «Изграждане на логистичен център за търговия с климатици и компонентите за тях», в поземлен имот с идентификатор 12259.734.63, м. "Гладно поле", землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, възложител: Мирослав Владимиров Ценов.

  /28.06.2024г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-27-ПР/2024г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Добив на скалнооблицовъчни материали (варовикови блокове) от находище „Ема“, разположено в землищата на с. Царевец и с. Кален, общ. Мездра, обл. Враца“, с възложител: "Ю ЕНД СИ КЪНСТРЪКШЪН" АД, гр. София.

  /18.06.2024г./

 •  Съобщение за издадено Решение № ВР-26-ПР/2024 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: "Изграждане на база и склад за инертни  строителни материали и съпътстващи обекти в поземлени имоти с идентификатори 39709.23.4, 39709.23,5 в землището на с. Крета, община Мездра“ с възложител: Ж**В**К**,     гр.Враца. /14.06.2024 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-25-ПР/2024г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:  «Предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти», в ПИ с идентификатор 38875.37.24, м. «Солишова падина», землище с. Костелево, общ. Враца, обл. Враца, възложител: «КУМУС» ЕООД.

  /07.06.2024г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-24-ПР/2024г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:   «Обособяване на площадка за третиране на строителни отпадъци», в поземлени имоти с идентификатори 00401.69.5 и 00401.69.7, м. "Уловишка падина", землище с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: «КАРТЕЛ ТРЕЙД 1» ЕООД.

  /06.06.2024г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-23-ПР/2024 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Изграждане на еко къмпинг „Къмпинг Авалира““ в землището на с. Ослен Криводол, община Мездра с възложител: “БИЗЗОН КЕЙС“ ЕООД, с. Ослен Криводол, общ. Мездра, обл. Враца.

  /03.06.2024 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-22-ПР/2024г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:  „Изграждане и въвеждане в експлоатация на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници - 8 броя фотоволтаични централи за производство на електрическа енергия и трафопост, всяка с мощност до 5 MWp, с обща инсталирана мощност до 40 MWp, разположени в поземлени имоти с идентификатори 70723.68.100, 70723.68.15, 70723.68.16, 70723.68.18, 70723.68.21 и 70723.68.113 (проектен идентификатор 70723.68.22), землище с. Селановци, община Оряхово, обл. Враца, съоръжение за съхранение на електрическа енергия и трасе на външна кабелна връзка 20 KV за присъединяване на фотоволтаични централи до подстанция Оряхово“, възложител: «МЕГА ХОЛД БЪЛГАРИЯ» ООД.

                                                                                                                         /27.05.2024г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-21-ПР/2024 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ), електропроводи средно и ниско напрежение, оптични кабели, заземителни инсталации, система за съхранение на електрическата енергия и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение на територията на община Бяла Слатина“ с възложител: “ Дунав Солар Плант“ ЕООД, гр. София.

  /13.05.2024 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-20-ПР/2024г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Производствени и складови дейности, бетонов център и асфалтова база“, в поземлен имот с идент. 12259.438.181, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ИГВА ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Враца. 

  /10.05.2024г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-19-ПР/2024 г.  на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична централа за продажба на ел.енергия, разположена на терен, трансформаторни постове и кабелни линии НН и СрН“, в поземлен имот с идент. 48043.443.13, местност "Горно ливаде", гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, възложител: „Косаня“ ЕАД, гр. Мизия.

  /09.05.2024 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-18-ПР/2024 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „"Рекултивация на общинско депо за неопасни битови отпадъци", находящо се в ПИ № 48043.195.9, в землището на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: Община Мизия.

  /09.05.2024 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-17-ПР/2024г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:  «Изграждане на Фотоволтаична централа само за продажба, в у.п.и.VIII -690, кв.53, с административен адрес гр. Мизия, ул. "Тоно Петров" № 7 и кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ към електромерно табло», общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: «Електроинвест-22» ЕООД.

  /23.04.2024г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-16-ПР/2024г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Разработване на находище за скалнооблицовъчни материали /варовици/ „Царевец“, участъци „Запад-2007“ (Искър), „Централен-2007“ и „Царевец 2-2007“, разположено в землището на с. Царевец, общ. Мездра, обл. Враца“, с възложител: "Хемус-М" АД, гр. Мездра.

  /19.04.2024г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-15-ПР/2024г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:   «Рекултивация на клетки 1.1 и 1.2 на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра», находящо се в поземлен имот с идентификатор 12259.788.13, м. „Шумака“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Община Враца.

  /11.04.2024г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-14-ПР/2024 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Преустройство и възстановяване на съществуващи рибни клетки за обособяване наРибарник Зверино“ в поземлени имоти с идентификатори № 30510.15.101 и № 30510.15.102 с водовземане от р. Джърновица“ в землището на с. Зверино, община Мездра с възложител: “ РИВА 81“ ЕООД, с. Зверино, община Мездра, област Враца.

  /08.04.2024 г./

  Съобщение за издадено Решение № ВР-13-ПР/2024г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа до 30 kW в собствено УПИ XІІ-590, кв. 45, по плана на с. Бaница, област Враца и кабелна линия ниско напрежение за захранване на ФЕЦ“, с възложител: „ТОК ИНВЕСТ“ АД,  гр.Благоевград.

  /05.04.2024г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-12-ПР/2024г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:   «Изграждане на Автобаза и Магазин», в поземлен имот с идентификатор 12259.133.22, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, възложител: Ивайло Павлинов Иванов.

  /27.03.2024г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-11-ПР/2024г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:   «Изграждане на ферма за рибарство, аквакултури, спортен риболов и отдих на яз. Върбешница», в поземлен имот с идентификатор 12704.126.168, в землище с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца,  с възложител: «РИТ» ЕООД.

  /26.03.2024г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-10-ПР/2024 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 470 кW“ в ПИ с идентификатор 47714.500.1816 по КККР на гр. Мездра, Западна промишлена зона, Община Мездра, Област Враца, с подобекти: Подобект 1: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 470 кW“ и Подобект 2: „БКТП 630kVA и Кабелна линия СрН 20 kV с възложител: “ Енегопродукт“ ЕООД, гр. Мездра.  

  /27.02.2024 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-9-ПР/2024г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за производствено-складови дейности, свързани със селскостопанска продукция (плодове и зеленчуци)“, в поземлен имот с идент. 12259.912.57, м. „Дърводелци“, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Н. Е. Н., гр. Враца.

  /26.02.2024г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-8-ПР/2024г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия в имот УПИ  II - 218, кв. 49, с. Фурен, oбщ. Криводол“, обл. Враца, , с възложител: „ЕЛ ДИ ПАРТНЕР“ ООД, с. Фурен.                      

  /20.02.2024г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-7-ПР/2024г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:   „Изграждане на въздушен електропровод 110 kV между ФВИ Рогозен, с. Рогозен, общ. Хайредин и електроподстанция „Бяла Слатина“, в землището на гр. Бяла Слатина, област Враца,  с възложител: „Рогозен Енержи Солюшънс» ООД..

  /14.02.2024г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-6-ПР/2024г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:  „Изграждане на четири фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), както следва: „ФЕЦ с мощност 5 MW“, в УПИ I-734,604,551,12,2; „ФЕЦ с мощност 5 MW" в УПИ II-735,11; „ФЕЦ с мощност 5 МW" в УПИ XII-733,734,566,577 и „ФЕЦ с мощност 5 МW" в УПИ XIII-734,566,537, кв. 109, м. „КЦХ Мизия", гр. Мизия, област Враца“, с възложител: «Джи Ти Ай Компютри» ЕООД.

  /14.02.2024г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-5-ПР/2024г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:   «Изграждане на Фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 2998 КW - само за продажба», находяща се в поземлен имот с идентификатор 39846.398.579, м. „Носеро“, землище гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: «СОЛАРА ПАРК» ООД

  /13.02.2024г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-4-ПР/2023 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 100 кW в поземлен имот 32281.137.302“, в землището на с. Игнатица, община Мездра, област Враца, с възложители:  И**В**Х** и Н**П**Х**, с. Игнатица, община Мездра, обл. Враца. /09.02.2024 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-3-ПР/2024г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:  «Изграждане на животновъден обект за отглеждане на овце», в ПИ с идентификатор 39483.4.15, по кадастралната карта на с. Крапец, общ. Мездра, обл. Враца,  с възложител: Ангел Божилов Симеонов.

  /02.02.2024г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-2-ПР/2024г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична система до 2164 kWр, находяща се в УПИ II – 1679, 1680, 1681, 1683, гр. Криводол, общ. Криводол, за производство на електроенергия за продажба“, обл. Враца, с възложител: „НЕЛИ ФЕШЪН 2011” ЕООД, гр. София.

  /30.01.2024г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-1-ПР/2024 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаичен парк до 3.2 МW“, в община Оряхово, област Враца, с възложител:  "Билт фор ю“ ООД, гр. София. /26.01.2024 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-78-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електрическа централа с мощност 49,9776 MW, в поземлени имоти с идент. 43462.168.3 и 43462.168.4, м. „Жиев Лъг“, в земл. на с. Лесура, и поземлен имот с идент. 17453.64.2, м. „Ямите“, в земл. на с. Градешница, общ. Криводол, обл. Враца, и монтаж на БКТП в поземлен имот с идент. 43462.168.4“, с възложител: „ПИ ВИ СТОР“ ЕООД, гр. София.                  

  /29.12.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-77-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Комплекс от жилищни сгради с местонахождение гр. Враца, местност „Егледжето“, поземлен имот №12259.881.4“,  с възложител: "Имекс Трейд“ ООД, гр.  Враца. /21.12.2023 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-76-ПР/2023г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:    „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ), електропроводи средно и ниско напрежение, оптични кабели, заземителни инсталации, система за съхранение на електрическа енергия и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електронреносната мрежа високо напрежение на територията на община Бяла Слатина“, в ПИ с идентификатори 23618.50.5, 23618.51.2, 23618.25.5, 23618.23.16, 23618.19.8, 23618.56.2, 23618.58.9, 23618.60.8, 23618.62.2, 23618.50.9, 23618.25.8, 23618.23.19, 14012.129.18, 14012.129.20, 14012.130.7, 14012.130.133, 14012.131.8, 14012.130.4, 14012.130.135, 14012.129.21, 14012.129.11, 14012.129.12, 14012.129.14, 14012.129.15, 14012.143.389, 14012.143.1, 14012.140.6, 14012.140.5, 14012.144.41, 14012.83.26, 14012.144.410, 14012.143.4, 14012.100.536, 14012.144.404 и 14012.129.25, в землището на с. Габаре и с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца,  с възложител: „Дунав Солар Плант“ ЕООД.  

                                                                                                                         /15.12.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-75-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Реконструкция на съществуваща сграда за сладкарско предприятие, отделна сграда за инвентар и навеси за паркинг“, в поземлен имот с идент. 12259.1021.399, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: "ИВИМА 8" ЕООД, гр. Враца. 

  /12.12.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-74-ПР/2023 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа до 400 кW“, в землището на с. Долни Вадин, община Оряхово, област Враца, с възложител:  "Парк-АБ“ ЕООД, с. Гривица, общ. Плевен.

  /08.12.2023 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-73-ПР/2023г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:    "Изграждане на фотоволтаична централа“, в ПИ с идентификатори 69050.45.223, 69050.45.224, 69050.45.225, 69050.45.227, 69050.45.228, 69050.45.229, 69050.45.230, 69050.45.232 и 69050.45.233 по КК, местност „Осене“, землище на с. Старо село, община Мездра, обл. Враца,  с възложител: «Солар Тръст» ООД.

  /06.12.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-72-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Изграждане на административна сграда и хале за съхранение на земеделска продукция“, с възложител: "Йелоу Инвестмънт “ ООД, гр.София.

  /06.12.2023 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-71-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Реконструкция на работеща фотоволтаична електроцентрала, изградена в п.и. с идент. 39846.19.91, без увеличаване на номинално позволената изходна мощност от 5 MWр реализирана чрез разширение на границите й в п.и. с идент. 39846.19.92“, в м. „Долното ливаге“, земл. гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Криводол ПВ 1” ЕООД, гр. София.                  

  /28.11.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-70-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична инсталация с инсталирана DC мощност 199,65 kWp за продажба“, в УПИ XXVI – 571, кв. 341, по плана на с. Селановци, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: "ФВЦ" ЕООД, гр. Враца.

  /24.11.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-69-ПР/2023 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Инсталиране и експлоатация на фотоволтаична централа за производство на електроенергия с инсталирана мощност 1000 Кw“ в поземлен имот с идентификатор № 07702.135.17 по кадастралната карта на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина“, с възложител: "ЙОРДАН КРЪСТИТЕЛСКИ – ДЖОРДАН 2001“ ЕООД, гр. Враца.

  /23.11.2023 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-68-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Инсталация за производство на ел. енергия с мощност 30 kW и кабелна линия ниско напрежение (НН) за свързване с мрежата“, в УПИ XVIII-213, кв. 40, с. Хубавене, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Астеф-Т“ ЕООД, гр. София.

  /23.11.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-67-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъден обект на терен в поземлен имот № 03438.33.23, с. Бели Извор, общ. Враца, обл. Враца“, с възложител: К** Н** Р**

  /20.11.2023 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-66-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на земеделска земя, п.и. с идент. 12259.675.105, м. „Занкиното“, гр. Враца, общ. Враца, в урегулиран поземлен имот, в зона „Предимно производствена дейност“ (Пп), с предназначение „шоу-рум за съхранение и продажба на автомобили“, обл. Враца, с възложител: „ДОСЕТО“ ЕООД, гр. Враца.

  /14.11.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-65-ПР/2023г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:   "Изграждане на фотоволтаична централа", 3,5 MW, в ПИ № 12259.119.1, в землището на гр. Враца, местност "Орешака", община Враца, област Враца,  с възложител: „ДЕЛТА ГРИИН ЕНЕРДЖИ“ ЕАД.       

                                                                                                                         /10.11.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-64-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична централа (ФЕЦ)“, в поземлен имот с идент. 24668.12.27, м. „Край Искъра“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: "Инертстрой-Калето" АД, гр. София.                  

  /09.11.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-63-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична централа (ФЕЦ)“, в поземлен имот с идент. 24668.12.60, м. „Край Искъра“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: "Инертстрой-Калето" АД, гр. София.                  

  /09.11.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-62-ПР/2023г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:   "Обособяване на площадка за събиране и преработка на строителни отпадъци", в поземлен имот с идентификатор 24668.1.31, м. "Острога", с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца,  с възложител: «ЛКС» ООД.

   /27.10.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-61-ПР/2023 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация до 800 кWр върху покриви на сгради в имот с идентификатор 07702.501.3440 по плана на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина“, с възложител: "ЛАЙТ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, гр. София.

  /26.10.2023 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-60-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 6.03 МWp“, с възложител: „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД, гр.Враца.

  /25.10.2023 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-59-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична инсталация с генераторна мощност 1500 kW/ 1650 kVA и инсталирана мощност 1503,36 kWp“, в поземлен имот с идент. 48043.290.19, гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца.

  /24.10.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-58-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Инсталация за получаване на електроенергия чрез процес на торефикация“, с възложител: „КЛИЪР СИТИ ГРУП“ ЕООД, гр. София.

   /10.10.2023 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-57-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електроцентрала 100 kW и изграждане на външни връзки“, в УПИ VIII -176, кв. 76, с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца, възложител: „Смарт Енерджи Три Кладенци“ ООД, гр. София.       

  /02.10.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-56-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на поземлени имоти №№ 24668.13.48, 24668.13.50, 24668.13.52, 24668.13.56, 24668.13.30 и 24668.13.88, удължение на хале №15 в поземлен имот №24668.1.89 и изграждане на подкранов път и паркинг за транспортни колички“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: "Йотов Стоун" ЕАД, гр. Мездра.  

  /18.09.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-55-ПР/2023г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:   «Промяна на предназначението на п.и. 15014.81.414, местност «Балкана», в землището на с. Главаци, общ. Криводол, и образуване от него на урегулиран поземлен имот с площ 49149 кв.м. с предназначение „смесена многофункционална зона“, за изграждане на 3 бр. самостоятелни двуфамилни жилищни сгради, не свързани, свободно стоящи и една сграда с обслужващи функции»,  с възложител: Ивелин Ивайлов Божинов.

  /12.09.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-54-ПР/2023г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:    «Хале за производство на захарни изделия», и „Изграждане на нов трафопост“, в ПИ 12259.1009.151, УПИ-II-4, кв. 4, ж.к. „Сениче“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,  с възложител: «Синьо лято 23» ООД.

  /04.09.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-53-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Смяна на предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия „Пп“ (за производствена и складова дейност) и изграждане на паркинг“, в поземлен имот с идент. 12259.916.48, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: ЕТ „СИЛВИ-АНГЕЛ ИЛИЕВ“, гр. Враца.  

  /30.08.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-52-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Получаване на разрешително за водовземане от повърхностни води от р. Огоста, в землището на с. Гложене, община Козлодуй, обл. Враца за поливане на земеделски земи с цел отглеждане на пипер“, с възложител: ЕТ „Ясен – Веселин Димитров“, с. Главник, общ. Ардино, обл. Кърджали. /22.08.2023 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-51-ПР/2023г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:    «Фотоволтаична инсталация до 1МW за производство и продажба на електрическа енергия», находяща се в УПИ II-137, кв. 64, с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца,   с възложител: «ВОЛТ НЕТ» ООД.

                                                                                                                         /21.08.2023г./

   

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-50-ПР/2023г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:    «Фотоволтаична инсталация до 1МW за производство и продажба на електрическа енергия», находяща се в УПИ I-137, кв. 64, с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца,  с възложител: «ВОЛТ НЕТ» ООД.

                                                                                                                         /21.08.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-49-ПР/2023 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Водопонизителна система на 70 ха – част от крайречна тераса на с. Хайредин, област Враца – актуализация“ с възложител община Хайредин, област Враца    /18.08.2023 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-48-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаичен парк“, в УПИ XI – 231, 232, в кв. 10, с. Бърдарски геран, ул. „Александър Стамболийски“ №18, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: „БГ СОЛАР ПАРК 3“ ЕООД, гр. София. 

  /10.08.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-47-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Допълнителни дейности по време на разкривно-подготвителните работи при добив на скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Равнище-2“, участък „Централен“ и участък „Източен“, в землищата на с. Горна Кремена и с. Върбешница, община Мездра, област Враца“, възложител: “ЙОТОВ СТОУН” ЕАД, гр. Мездра.          

  /09.08.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-46-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична инсталация с мощност до 1 МWp“, в поземлен имот с идент. 07702.310.55, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: „ЛАЙТ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, гр. София. 

  /08.08.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-45-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация“, в п.и. с идент. №№ 62815.78.160, 62815.78.161, 62815.504.201, 62815.504.211, земл. с. Рогозен, общ. Хайредин, обл. Враца, възложител: “РОГОЗЕН ЕНЕРЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД, гр. София.

  /02.08.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-44-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаичен парк“, в УПИ I – 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, в кв. 46, с. Бърдарски геран, ул. „Васил Левски“ №5, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: „БГ СОЛАР ПАРК 2“ ЕООД, гр. София. 

  /21.07.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-43-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаичен парк“, в УПИ III – 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, в кв. 8, с. Бърдарски геран, ул. „Христо Смирненски“ №2А, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: „БГ СОЛАР ПАРК 1“ ЕООД, гр. София. 

  /21.07.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-42-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Хибридна фотоволтаична електроцентрала – 1,5 MW“, в поземлен имот с идент. 12259.197.1, м. „Орешака“, кв. „Кулата“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ДЕЛТА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ“ ЕАД, гр. София.

  /19.07.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-41-ПР/2023 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Изграждане на енергиен обект – наземна фотоволтаична електроцентрала и съпътстваща инфраструктура с проектна мощност 53 000 кW, служеща за производство на електроенергия от възобновяем източник в местност „Дълбока падина“, землището с. Чирен, община Враца, област Враца“, с възложител:  „Стейдж Енерджи“ ЕООД, гр. София    /12.07.2023 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-40-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия с мощност до 1 MW, монтирана върху прилежащ терен“, в поземлен имот с идент. 12259.1021.471 (стар 452), гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Ивар БГ“ ЕООД, с. Челопек, община Враца, област Враца.

  /05.07.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-39-ПР/2023г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:  «Монтаж на фотоволтаична електрическа централа за производство на ел.енергия», в ПИ 22126.501.525, с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: «ИВЕЯ КОМЕРС» ЕООД.

  /29.06.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-38-ПР/2023г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:  «Изграждане и експлоатиране на наземна Фотоволтаична инсталация (ФЕЦ) и Собствен Трансформаторен Пост (БКТП) 0,4kV/20kV», находящи се в имот с идентификатор 37798.509.525, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: «КРУШОВ БАИР 2» ООД.

  /28.06.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-37-ПР/202.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:  «Изграждане и експлоатиране на Собствен Трансформаторен Пост (БКТП) 0,4kV/20kV и наземна Фотоволтаична инсталация (ФЕЦ)», находящи се в имот с идентификатор 37798.509.524, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „ГАБРИЕЛЛА 2013“ ЕООД.

  /28.06.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-36-ПР/2023г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:  «Промяна предназначение на земеделска земя, ПИ № 12259.734.17, м. "Гладно поле", по плана на гр. Враца, в урегулиран поземлен имот, в зона „Предимно производствена дейност" (Пп), с предназначение "За производствена и складова дейност и електропроизводство", с оглед Изграждане на логистичен парк и фотоволтаична централа», с възложител: „АНАБЕЛ АГРО 97“ ЕООД.

                                                                                                                         /16.06.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-35-ПР/2023г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:  «Изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел.енергия с мощност до 1 MW», монтирана върху прилежащ терен в имот с идентификатор 12259.1021.470/стар 447 по кадастралната карта на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ИВАР БГ“ ЕООД.

                                                                                                                         /14.06.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-34-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „1. Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 2495,025 kWp; 2. Изграждане на комплектен трансформаторен пост тип MTSM36C, с мощност 1x2500 kVA“, в поземлен имот с идент. 12259.1021.62, ул. „Шипка“ №7, кв. „Промишлена зона“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

  /14.06.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-33-ПР/2023 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Изграждане разширение на новия гробищен парк“ в местност „Дърводелци“, землището на гр. Враца, с възложител община Враца.   /13.06.2023 г./         

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-32-ПР/2023г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:  «Изграждане на Фотоволтаична електрическа инсталация», в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.339, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: "ЕС ПИ ВИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД.

  /10.05.2023г./

  Съобщение за издадено Решение № ВР-31-ПР/2023 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Изграждане на нискоетажни жилищни сгради в имот с кадастрален номер №12259.881.17, в местност „Еглежето“, землището на гр. Враца“, с възложител: Н*** Н*** Й***, гр. Враца.  

 • /09.05.2023 г./  

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-30-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Приемане и рециклиране на производствени отпадъци с код и наименование 10 02 01 отпадъци от преработване на шлака, 10 02 02 непреработвана шлака и 10 01 15 сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14 на площадката към кариера за добив на варовик „Лиляче“ с цел последващото им оползотворяване в циментов завод с.Бели извор“, в поземлен имот с идентификатор 43712.91.303, землището на с. Лиляче, общ. Враца, обл. Враца, възложител: „Холсим (България)“ АД, с. Бели извор.                

 • /03.05.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-29-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с мощност 2700 kWp“, в п.и. с идент. 39846.605.808, м. „Горно ливаге“, земл. гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Сънрайз 23” ООД, гр. София.

  /21.04.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-28-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с мощност 577 kWp“, в п.и. с идент. 39846.605.65, м. „Край село“, земл. гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Сънрайз 23” ООД, гр. София.

  /21.04.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-27-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с мощност 3500 kWp“, в п.и. с идент. 39846.605.806, м. „Горно ливаге“, земл. гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Сънрайз 23” ООД, гр. София.

  /21.04.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-26-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идент. 47714.500.1786“, в землището на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „ДАНИ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Враца.  

  /20.04.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-25-ПР/2023г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:   «Изграждане на предприятие за производство на плодови барове (блокчета), както и извършване на текущ ремонт на съществуваща сграда», находящи се на адрес: гр. Мездра, ул. «Роза» № 25, в поземлен имот с идентификатор 47714.500.1723 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: «КРЪНЧ ФРУТС» ЕАД.

  /19.04.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-24-ПР/2023г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:   «Изграждане на Фотоволтаична централа /ФвЕЦ/», в УПИ VI- 944, кв. 55, с. Борован. общ. Борован, обл. Враца, с възложител: «ГРИВИЦА» ЕООД.

  /18.04.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-23-ПР/2023 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа 384.77 кWp за продажба на електричeска енергия, монтирана на терен в поземлен имот № 12259.517.73, местност „Ябланица“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца“, с възложител:  П* И* Т*, гр. Враца, област Враца.  

  /13.04.2023 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-22-ПР/2023г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:   „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1500 кW“, в поземлен имот с идентификатор 07116.407.38, землище с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца,  с възложител: „ЙОТОВИ 2013“ ЕООД.

  /10.04.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-21-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична централа с номинална генераторна мощност 200 kW, 220 kVA АС и инсталирана мощност 199,8 kWp DC“, находяща се в УПИ XIV – 60, 61, кв. 77, с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „СВВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с. Хърлец.              

  /07.04.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-20-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност до 999 kW“, в поземлен имот с идент. 62997.90.13, местност „Край Искъра“, в землището на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, с възложител:  „ПИ ЕС КОНТРАКТ“ ЕООД, гр. София. 

  /06.04.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-19-ПР/2023 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност до 999 кW“, в поземлен имот № 62997.94.3, местност „Пръдището“, землището на гр.Роман, общ. Роман, област Враца, с възложител:  „ПИ ЕС КОНТРАКТ“ ЕООД, гр.София.   /05.04.2023 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-18-ПР/2023г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Отглеждане и развъждане на риба», в язовир "Тихов лъг", имот № 05548.319.9, землище с. Борован, общ. Борован, обл. Враца, с възложител: «Костовска 70» ЕООД.

  /31.03.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-17-ПР/2023 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Изграждане на търговски обект, изграждане на паркинг за товарни автомобили и паркинг за селскостопанска техника“, в поземлени имоти с идент. 12259.1128.525, 12259.1128.526 и 12259.1128.527, местност „Големо крайще“, в землището на гр. Враца, обл. Враца, с възложители: Р. Г. С. и С. Г. С., гр. Враца.  

  /24.03.2023 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-16-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа 50 kWp“, в поземлен имот с идент. 06598.502.178 (УПИ II-178, кв. 16), ул. „Людмила Живкова“, в землището на с. Брусен, общ. Мездра, обл. Враца, възложител: М. Г. Н., с. Брусен.           

  /17.03.2023г./

  Съобщение за издадено Решение № ВР-15-ПР/2023 г.  на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Изграждане на три броя независими фотоволтаични централи за продажба на ел. енергия монтирани на терен“, с местоположение поземлени имоти с идентификатор 22126.645.50 и 22126.645.42, местност „Боденска страна“, с. Долна Кремена, община Мездра, област Враца, и подземна кабелна линия за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа, преминаваща през поземлени имоти 22126.645.42 и 22126.646.55, с. Долна Кремена, община Мездра с възложител: Р.И.М., гр. Мездра, община Мездра, обл. Враца.

  /10.03.2023 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-14-ПР/2023 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Изграждане на Фотоволтаична централа за производство на ел. енергия до 100 kWp, която ще се монтира на терена в УПИ ІІ-154“, с. Караш, община Роман, област Враца, с възложител Б. В. И., гр. София.

  /06.03.2023 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-13-ПР/2023 г.  на директора на РИОСВ - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа 5000 kW в ПИ № 07702.311.93, УПИ V-93, кв. 199, местност „Агино бранище“, землището на гр. Бяла Слатина“, община Бяла Слатина, област Враца, с възложител: „ЛОГИ 9“ ЕООД, гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца

  /22.02.2023 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-12-ПР/2023 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на поземлен имот  № 12259.793.1, гр. Враца и образуване на нов урегулиран поземлен имот с предназначение за "производствени складови дейности" за разширение на складова база и изграждане на складове за съхранение на зърно“, в местност „Пискавец“, землището на гр. Враца, област Враца, с възложител: „Генерал Агрохимикали“ ООД, гр. Враца, област Враца.   /14.02.2023 г./ 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-11-ПР/2023г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) за производство на електроенергия за собствени нужди и продажба, с инсталирана мощност 10 МW», в урбанизиран поземлен имот с идентификатор 62997.144.1, гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца,  с възложител: „МЕТИЗИ“ АД.

  /01.02.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-10-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идент. 35910.302.407“, в землището на с. Камено поле, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „ТЕКОМ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Враца.   

  /27.01.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-9-ПР/2023г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на Фотоволтаична централа за продажба на електрическа енергия, с обща  инсталирана мощност 25 МW», в поземлен имот с идентификатор 62997.92.5, землище на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца,  с възложител: «ЕСП - ЕЛИДИС СОЛАР ПАРК» ООД.

  /25.01.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-8-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Промяна на предназначението на ПИ с идент. 55070.503.201, м. „Копана могила“, в землището на с. Паволче, общ. Враца, с цел изграждане на административна сграда на „СЗДП“ ДП“, обл. Враца, с възложител: „Северозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Враца.    

  /19.01.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-7-ПР/2023г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на фотоволтаичен парк», с инсталирана мощност 2,28 МW, в урбанизиран поземлен имот с идентификатор 07702.501.4436, с административен адрес ул. „Индустриална“ № 2, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: „СОЛАР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

  /18.01.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-6-ПР/2023г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с мощност 250 кW», в поземлен имот с идентификатор 12259.734.114, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,  с възложител: Христо Иванов.

  /10.01.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-5-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Приемане и оползотворяване (рециклиране с код R 5) на отпадък с код 10 01 05 – твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове – в количества до 20 000 т/г като добавка за производство на циментов клинкер в инсталацията на „Холсим (България) АД“ – площадка Бели извор“,  местоположение:  с. Бели извор, община Враца, област Враца, с възложител:  "Холсим (България)“ АД, с. Бели извор, община Враца.   

  /06.01.2023 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-4-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 980 квт, разположена на покривите на промишлени сгради и прилежащ терен в УПИ 12259.1008.49, в „Хранително вкусова зона“, гр. Враца, община Враца, възложител: „МДМ - Екоенергии“ ООД, гр. Враца.  

  /05.01.2023г./

  Съобщение за издадено Решение № ВР-3-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Електропроизводство с фотоволтаична инсталация“, в УПИ III – 104, 105, кв. 6 (поземлен имот с идент. 12259.1008.440), в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „В – ХЕРБ СТОР“ ООД, гр. София.            

  /05.01.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-2-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Електропроизводство с фотоволтаична инсталация“, в УПИ II – 105, кв. 6 (поземлен имот с идент. 12259.1008.442), в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „В – ХЕРБ СТОР“ ООД, гр. София.            

  /05.01.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-1-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Електропроизводство с фотоволтаична инсталация“, в УПИ I – 104, 105, кв. 6 (поземлен имот с идент. 12259.1008.441), в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „В – ХЕРБ СТОР“ ООД, гр. София.            

  /05.01.2023г./

  Съобщение за издадено Решение № ВР-82-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа 232.170 kWp за продажба на ел.енергия, монтирана на терен“, в поземлен имот с идент. 12259.517.74, м. „Ябланица“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, възложител: П. И. Т., гр. Враца.  

  /23.12.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-81-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на автошкола и автополигон“, в поземлен имот с идент. 12259.648.32, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, възложител: И. В. П., гр. Враца.   

  /22.12.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-80-ПР/2022г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на Фотоволтаична инсталация с мощност 41,04kwp, монтирана на терен, свързана към електроразпределителната мрежа, с цел продажба на генерирана енергия", в УПИ ХХ-200, кв.47, с административен адрес: ул. "Дафинка Чергарска» № 6, с. Крушовица, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: "КЪНСТРАКТИВ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД.

  /21.12.2022г./

 •  

  Съобщение за издадено Решение № ВР-79-ПР/2022 г. от 21.12.2022 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 82.6 kWp, монтирана на терен, свързана към електроразпределителната мрежа с цел продажба на генерирана енергия“ с местонахождение УПИ VІІ-200, кв. 47, ул. „Дафинка Чергарска“ № 6, с. Крушовица, община Мизия, с възложител „Кънстрактив енерджи“ ЕООД, с. Мърчаево, общ. Столична, обл. София.

  /21.12.2022 г./

   

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-78-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) в ПИ № 000155, в м. „Смърдан“, ПИ № 000138, в м. „Тънкия рът“, ПИ №№ 000179 и 045231, в м. „Осене“ (имоти с идент. по КККР №69050.127.155, №69050.45.508, №69050.45.69, №69050.45.231), в землището на с. Старо село, общ. Мездра, обл. Враца, възложител: „СОЛАР ТРЪСТ“ ООД, гр. Бургас.   

  /20.12.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-77-ПР/2022 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Предприятие за преработка на череши“, в землището на с. Старо село, община Мездра, област Враца, с възложител:  „ БОЕВИ-2009 “ ЕООД, гр. Кюстендил.

  /20.12.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-76-ПР/2022г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на Ферма за отглеждане на месодайни крави“, в поземлен имот с идентификатор 30510.12.22, землище с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Павел Александров Лазаров.

  /14.12.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-75-ПР/2022 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 3122 кW“, в поземлен имот № 77493.65.14, местност „Черният дол“, землището на с.Хубавене, общ. Роман, област Враца, с възложител:  „ПИ ЕС КОНТРАКТ“ ЕООД, гр.София

  /13.12.2022/

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-74-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец (ТК) на територията на имот с идент. 12259.734.57, м. “Гладно поле“, гр.Враца, общ. Враца, обл. Враца, за водоснабдяване с техническа вода (други цели) автомивка“, възложител: „ТИДИЕМ ПЛАСТ“ ООД, гр. Враца.  

  /13.12.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-73-ПР/2022 г.  на директора на РИОСВ - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Инсталиране и експлоатация на фотоволтаичнa централa за производство на електроенергия с инсталирана мощност 5000 кWp“ в п.и. №39846.770.873 по кадастралната карта на гр. Криводол, местност „Ябълче“, гр. Криводол, община Криводол, област Враца, с възложител: „АГРО ЛЕГАСИ“ ЕООД, гр. София. /08.12.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-72-ПР/2022 г.  на директора на РИОСВ - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Инсталиране и експлоатация на две фотоволтаични централи за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност 5999 кWp“ в п.и. № 39846.770.874 по кадастралната карта на гр. Криводол, местност „Ябълче“, гр. Криводол, община Криводол, област Враца, с възложител: „АГРО ЛЕГАСИ“ ЕООД, гр. София.  /08.12.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-71-ПР/2022 г.  на директора на РИОСВ - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Инсталиране и експлоатация на фотоволтаична централа за производство на електроенергия с инсталирана мощност 1000 кWp“ в п.и. № 39846.770.612 по кадастралната карта на гр. Криводол, местност „Ябълче“, гр.Криводол, община Криводол, област Враца, с възложител: „АГРО ЛЕГАСИ“ ЕООД, гр. София.  /08.12.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-70-ПР/2022г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на обект фотоволтаична централа до 450 кW», находящ се в урбанизиран поземлен имот с идентификатор 72504.18.12, с. Тишевица, общ. Враца, обл. Враца,   възложител: Цветомир Петров Николов.  

                                                                                                                         /07.12.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-69-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Монтаж и експлоатация на линия за третиране на собствен производствен отпадък – метални стружки, в съществуващо предприятие за производство на сферични кранове, находящо се в гр. Враца, м-ст „Гладно поле“, ПИ 12259.727.22“, с възложител „О.М.С. САЛЕРИ КЛОН БЪЛГАРИЯ“ КЧТ.

  /05.12.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-68-ПР/2022г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на Фотоволтаична централа», в имот УПИ Х-457, кв. 83, с. Борован, общ. Борован, обл. Враца,   възложител: «СОЛАРА ЕНЕРДЖИ» ООД.  

  /22.11.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-67-ПР/2022г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Модулен обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко с капацитет 500 литра на ден и производство на сирене, кашкавал и кисело мляко», в поземлен имот с идентификатор 73119.27.35, землище с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: «РАНЧО КОЛЬО» ЕООД.

  /21.11.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-66-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Промяна предназначение на земеделска земя – поземлен имот с идент. 43712.203.3, м. “Край село“, по плана на с. Лиляче, общ. Враца, в урегулиран поземлен имот с предназначение „предимно производствена дейност“, с оглед изграждане на фотоволтаична централа“, обл. Враца, възложител: А. Ц. Б., гр. Плевен.             

  /11.11.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-65-ПР/2022г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Промяна на предназначението на п.и. 12259.146.113, местност «Басака», земл. на гр. Враца, с цел изграждане на разширение на цех за студена обработка на метали“, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: “ЕУРОТРЕЙДИНГ КОСТРУЦИОНИ” ЕООД.  

  /09.11.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-64-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Рециклиране на излезли от употреба фотоволтаични соларни панели“, с възложител: „ЕКО СОЛАР 77“ ЕООД, с. Борован, община Борован, област  Враца. 

  /09.11.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-63-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане и експлоатиране на наземна фотоволтаична инсталация (ФЕЦ)“, в УПИ II-284 (поземлен имот с идент. 12259.1008.284), ж.к. „Хранително-вкусова зона“, ул. „Илинден“ № 4, гр.Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Беана-Враца“ ООД, гр. Враца.          

  /09.11.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-62-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“, в поземлен имот с идент. 12259.891.92, м. „Дърводелци“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, възложител: „НН Солар ЕООД“ ЕООД, гр. Враца.

  /07.11.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-61-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 150 kWp върху покриви на съществуващи сгради за собствени нужди и продажба на ел. енергия, трафопост и кабелна линия 20 kV“, в поземлен имот с идент. 07702.501.3484, ул. „Захари Стоянов“ №8, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: “ТВ Трайкови“ ООД, гр. Бяла Слатина.    

  /31.10.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-60-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Приемане и оползотворяване (рециклиране с код R5) на строителни материали и отпадъци като суровини и добавки за производство на циментов клинкер и цимент, както и оползотворяване като гориво за получаване на енергия (R1) в инсталацията на Холсим България – площадка Бели извор“, с местоположение:  с. Бели извор, община Враца, област Враца, с възложител:  "Холсим (България)“ АД, с. Бели извор.   

  /20.10.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-59-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа 3000 kW“, в поземлен имот с идент. 07702.311.98, м. „Агиното бранище“, УПИ III-98, кв. 199, в землището на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: “Логи 9“ ООД, гр. Бяла Слатина.    

  /14.10.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-58-ПР/2022г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ), 3000 кW“, в поземлен имот с идентификатор 07702.311.97 (УПИ III-97), кв. 199, местност „Агиното Бранище“, землище гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца,  възложител: „ЛОГИ 9“ ООД.  

  /14.10.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-57-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 600 kW, монтирана на терен“, в поземлен имот с идент. 12259.891.91, м. „Дърводелци“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, възложител: Г. К. Г., гр. София.           

  /06.10.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-56-ПР/2022г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на Административно-битова, производствена и складова база за собствени нужди», в поземлени имоти с идентификатори 77548.177.6 и 77548.177.2, землище с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: «ЕВРО ТЕХНОКОНСУЛТ ГРУП» ЕООД.  

  /29.09.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-55-ПР/2022 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Мобилна система за преработка и замразяване на плодове“, в землището на с. Старо село, община Мездра, област Враца, с възложител:  „ЕКОСТАР С“ ЕООД, гр. София. 

  /29.09.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-54-ПР/2022г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на ветроенергиен парк чрез монтиране на 55 броя WEA“, в землищата на гр.Оряхово и с. Селановци, община Оряхово, област Враца, с възложител: „КАЛИН ЕКО СТРОЙ“ ООД.  

  /19.09.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-53-ПР/2022г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на паркинг, депо за автомобили, административна сграда, бензиностанция и хотел», в поземлен имот с идентификатор 37798.203.3, землище гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: «БОДИ-М-ТРАВЪЛ» ООД.  

  /14.09.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-52-ПР/2022 г.  на директора на РИОСВ - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 5 МW“, в поземлен имот с идентификатор 12259.709.2 по кадастралната карта, ж. к. „Сениче“, гр.Враца, община Враца,  с възложител: „Джей Ди Инвест“ ООД,  гр. София.

  /05.09.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-51-ПР/2022 г.  на директора на РИОСВ - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична централа до 500 кW в имот УПИ ІІІ-350, 353, кв. 85, по плана на с. Борован, област Враца и трафопост и кабелна линия 20 кV", с възложител: „ТОК ИНВЕСТ“ АД,  гр.Благоевград.

  /26.08.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-50-ПР/2022 г.  на директора на РИОСВ - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа, с мощност 935 Кw и ЗРУ 20 Кv (трафопост), монтирана в имот с № 07418.202.4, местност „Бабките“, с. Бърдарски геран“, община Бяла Слатина, област Враца, с възложител: „СОЛАР ЕНЕРДЖИ 2000“ ЕООД, с. Средец, община Опан, област Стара Загора.    

  /24.08.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-49-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Разширение на инсталация за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ „Градска“ при „Топлофикация- Враца“ ЕАД, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.45, кв. 9 по плана на гр. Враца, Северна промишлена зона“, с възложител: „Топлофикация- Враца“ ЕАД. /19.08.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-48-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „ФвЕЦ до 200 kW за продажба“, в УПИ X-1995, кв. 92, ул. „Росица“ № 7, с. Хайредин, общ. Хайредин, обл. Враца, с възложител: “НГ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, гр. София.   

  /19.08.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-47-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Изграждане на учебен център за обучение на електромонтьори – ниско, средно и високо напрежение“, в поземлен имот с идент. 12259.119.1, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „БОРОВАН УЪРЛД УАЙД ЕНТЪРПРАЙСЕС“ ЕООД, гр. София.  /19.08.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-46-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идент. 12259.725.55“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Дончо Николов Етугов, гр. София.  

  /15.08.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-45-ПР/2022г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 240,840 кWр за продажба на ел.енергия, трафопост и кабелна линия 20 кV“, в новообразуван У.П.И. IХ-436, кв. 58, по кадастрален и регулационен план на с. Камено поле, общ. Роман, обл. Враца,  с възложител: «СИАЛ 2018» ЕООД.  

                                                                                                                         /10.08.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-44-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Създаване на овощна градина и изграждане на напоителна система“, в п. и. с идент. 69050.31.197, м. „Гладния връх“, в землището на с. Старо село, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „ЕКОСТАР - С“ ЕООД, гр. София.

  /10.08.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-43-ПР/2022г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на напоителна система за овощна градина», в землище с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „БОЕВИ-2009“ ЕООД.

  /08.08.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-42-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за коне от застрашени породи“, в поземлен имот с идент. 12259.88.79, м. “Генков дудак“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: К. П. К., с. Згориград.

  /03.08.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-41-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на: 1. Фотоволтаична централа с мощност до 1000 kW, находяща се в п.и. с идент. 16256.34.264, м. „Попов Пчелин“, с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца; 2. Подземна кабелна линия средно напрежение (20 kV) от фотоволтаична централа, находяща се в п.и. с идент. 16256.34.264, до ВЕЛ „Ушите“, с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “ДЕЙ Инвестмънтс" ЕООД, гр. София.

  /03.08.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-40-ПР/2022г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: "Изграждане на склад за съхранение на каменни изделия", в ПИ № 12259.617.29, местност „Коломановото” в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Кариери - П.Д.” ЕООД.  

  /26.07.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-39-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за оползотворяване на отпадъчната топлина с инсталирана мощност до 4 MWh за собствени нужди“ с местоположение:  с. Бели Извор, община Враца, област Враца, с възложител:  "Холсим (България)“ АД, с. Бели Извор, гр.Враца.   /20.07.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-38-ПР/2022г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична централа с номинална мощност на генератора до 30 кW“, УПИ VII-157, кв. 16, ул. „Божур“ № 1, с. Хубавене, общ. Роман, обл. Враца,  с възложител: Петър Стойнев Бончев .

  /15.07.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-37-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници до 60 kW“, в поземлен имот с идент. 37798.505.373, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: Д. Г. П., гр.Козлодуй.

  /11.07.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-36-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 300 kW“, в поземлен имот с идент. 47714.6.6, в землището на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Техкерамик - М“ АД, гр. Мездра.

  /30.06.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № 1/2022г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца, за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ВР-33-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 1 MW“, в поземлен имот с идент. 63450.4.89, в землището на с. Руска Бела, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „САНДАНСКИ СОЛАР СИСТЕМ“ ЕООД, гр. Мездра.

  /24.06.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-35-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Изработка на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идент. 12259.614.35, с НТП: „нива“, VI категория, м. „Джуджански поток“, землище на гр.Враца, и отреждане „за производствено складови дейности“ и монтаж на автоматизирана инсталация за производство на вибропресовани бетонови изделия, както и обекти свързани с това производство“, с възложител: К. Г. Н., с. Бутан.

  /24.06.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-34-ПР/2022 г.  на директора на РИОСВ - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда  за инвестиционно предложение „Разширяване на съществуваща дворна площадка във връзка с дейността на дружеството“ с местоположение:  местност „Дърводелци“, с. Паволче, община Враца, област Враца, с възложител:  „СУИС ТРЕЙДИНГ СОЛИСИОН“ ООД, гр. Враца.

  /21.06.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-33-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 1 MW“, в поземлен имот с идент. 63450.4.89, в землището на с. Руска Бела, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „САНДАНСКИ СОЛАР СИСТЕМ“ ЕООД, гр. Мездра.

  /21.06.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-32-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Промяна статута на имот с цел застрояването му с обекти за автоуслуги“, в поземлен имот с идент. 47714.10.40, в землището на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: А. Е. А., гр. Мездра. 

  /21.06.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-31-ПР/2022г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя- Изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя“, в поземлени имоти с идентификатори 10789.503.215, 10789.503.300, 10789.503.218, 10789.503.308, 10789.503.220, 10789.503.202, 10789.503.71, 10789.503.141, 10789.503.143, 10789.503.211, 10789.503.203, 10789.503.204, 10789.503.205, 10789.503.206, 10789.503.302, 10789.503.301, 10789.60.7, 10789.60.58, 10789.60.59, 10789.503.209, 10789.503.155, 10789.503.156, 10789.503.164, с обща площ 174,457 дка, намиращи се в землището на с. Веслец, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Шато Веслец“ ООД.  

                                                                                                                         /07.06.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-30-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Изработване на подробен устройствен план (ПУП) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти с № 12259.916.8 и № 12259.916.9, местност „Еглежето“ с площ по 3500 кв. м, намиращи се в землището на гр. Враца и образуване на два броя УПИ с отреждане „За производствени и складови дейности – склад за съхранение  на селскостопанска продукция“, с възложител: T. В. Х.

  /02.06.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-29-ПР/2022г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Рециклиране на инертни строителни отпадъци и производствен отпадък с код 10 12 06 изхвърлени калъпи, на площадка към кариера за добив на варовик „Лиляче", с цел последващото им оползотворяване в циментов завод с.Бели извор", общ. Враца, обл. Враца, с възложител: "ХОЛСИМ (БЪЛГАРИЯ)” АД.  

                                                                                                                         /30.05.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-28-ПР/2022 г.  на директора на РИОСВ - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Изграждане на газопроводно отклонение от газопроводно трасе на „Булгартрансгаз“ ЕАД до съществуваща метан-станция“ с възложител „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД, гр. Враца. /27.05.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-27-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на индивидуална система за отопление и охлаждане с 23 бр. сухи сондажи с инсталирана мощност 201 kW на обект Туристическа база „Ариел - ТН“ ЕООД – Мездра“, в поземлен имот с идент. 24668.4.107, м. „Падината“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Ариел - ТН” ЕООД, гр. София.   

  /20.05.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-26-ПР/2022г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на Хале за инвентар и паркинг за техника», в ПИ с идентификатор 39846.605.65, местност «Край село», землище гр.Криводол, общ. Криводол, обл. Враца,  с възложител: «Сънрайз 23» ООД.  

                                                                                                                                                                                /19.05.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-25-ПР/2022 г.  на директора на РИОСВ - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за съхранение и калибриране на зърно“ в землището на гр. Криводол, община Криводол, област Враца, с възложител:  „Сънрайз 23“ ООД, гр. София.    /19.05.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-24-ПР/2022г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Преструктуриране и конверсия на лозя- чрез изграждане на автоматизирана система за капково напояване на винени лозя», в поземлени имоти с идентификатори 10789.502.134, 10789.502.135, 10789.502.136, 10789.502.179, 10789.502.183, 10789.502.222, 10789.502.223, 10789.502.224, 10789.502.225, 10789.502.226, 10789.502.227, 10789.502.228, 10789.502.229, 10789.502.88, 10789.502.153, 10789.502.169, с обща площ от 7,2710 ха (72,710 дка), намиращи се в землището на с. Веслец, общ. Враца, обл. Враца,   с възложител: „ВЕСЛЕЦ 17“ ЕООД.  

                                                                                                                                                                                  /17.05.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-23-ПР/2022г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Разширение на гробищен парк на село Моравица“, в ПИ с идентификатор 49031.16.68, землище с. Моравица, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Община Мездра.  

                                                                                                                         /13.05.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-22-ПР/2022г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ) с индикативна инсталирана мощност до 450 МW и на прилежащата техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение на територията на община Бяла Слатина, в поземлени имоти със следните кадастрални  идентификатори: ПИ 14012.137.1, ПИ 14012.137.2, ПИ 14012.138.1, ПИ 14012.138.2, ПИ 14012.138.3, ПИ 14012.139.1, ПИ 14012.139.2. ПИ 14012.139.3. ПИ 14012.140.2, ПИ 14012.140.3, ПИ 14012.141.1, ПИ 14012.141.2, ПИ 14012.142.1, ПИ 14012.143.2, ПИ 14012.144.1, ПИ 14012.144.9, ПИ 23618.59.1, ПИ 23618.62.1, ПИ 14012.144.393, ПИ 14012.141.384, ПИ 14012.141.371, ПИ 14012.141.363, ПИ 14012.137.366, ПИ 14012.144.366, ПИ 14012.137.364, ПИ 14012.138.522, ПИ 14012.139.524, ПИ 14012.139.526, ПИ 14012.139.532 и ПИ 14012.140.538, 14012.138.363 или имоти, образувани от обединението на тези имоти», в землището на с. Габаре и с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца,  с възложител: „Дунав Солар Плант“ ЕООД.  

                                                                                                                         /09.05.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-21-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Проектиране и строителство на 9 вилни сгради, всяка в самостоятелен урегулиран имот – комплекс ISKAR HILLS“, в поземлени имоти с идент. 30510.13.18 и 30510.13.16, в землището на с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: И. Б. К., гр. София. 

  /05.05.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-20-ПР/2022 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Изграждане и експлоатация на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „Кремена Солар“, състояща се от високоефективни монокристални панели, трифазни инвертори и трансформаторна уредба“ в поземлен имот № 22126.332.419, местност „Етемията“, землище на с. Долна Кремена, община Мездра, област Враца, с възложител: „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ “ АД, гр. София.

   /28.04.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-19-ПР/2022 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идентификатор 06598.12.2“,  землището на с. Брусен, община Мездра, област Враца, с възложител „ДАНИ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Враца, област Враца.                   

   /27.04.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-18-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Основен ремонт на сграда и обособяване на цех за преработка на шипки“, в УПИ V-987, кв. 68 по плана на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Калем Агро” ЕООД, гр. София.                                                                                                                                            /27.04.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-17-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с мощност 30 MW“, в поземлен имот с идент. 02912.70.293, земл. с. Баурене, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „КОСТОВ СОЛАР” ООД, гр. София.  

  /14.04.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-16-ПР/2022 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за временно съхранение на биоразградими и строителни отпадъци" в гр. Мизия, местност „Припека", ПИ № 48043.292.663, с възложител община Мизия, област Враца.  

  /14.04.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-15-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изработване на подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идент. 55070.18.112, м. „Коювица“, в землището на с. Паволче, общ. Враца, с площ от 5549 кв.м. и образуване от него на 8 нови урегулирани поземлени имота за жилищно строителство и един урегулиран поземлен имот с предназначение за транспортен достъп“, обл. Враца, с възложител: З. Т. Т., гр. Враца.   

  /12.04.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-14-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за коне от застрашени породи“, в поземлен имот с идент. 12259.88.59, м. “Генков дудак“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: К. П. К., с. Згориград.

  /07.04.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-13-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на обект: Месодобивно и месопреработвателно предприятие“, в поземлен имот с идент. 30510.501.416, в землището на с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Фермата 2016“ ЕООД, с. Желява.             /05.04.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-12-ПР/2022г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на «Автосервиз и Автокъща», в ПИ с идентификатор 12259.667.21, местност «Хаджиманов хан», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,  с възложител: Мария Григорова.  

                                                                                                                                                                              /30.03.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-11-ПР/2022г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на Хале за съхранение на селскостопански машини и прикачен инвентар», в ПИ с идентификатор 62815.39.45, местност «Добролевски път», землище с. Рогозен, общ. Хайредин, обл. Враца,  с възложител: Петя Ницковска.  

                                                                                                                         /22.03.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-10-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на ПИ с идент. 39846.19.90 (предишен идент.: 39846.19.54; 39846.19.55), м. „Долното ливаге“, земл. гр. Криводол, с трайно предназначение: земеделска земя /9-та категория/ в обект: Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) до 2.5 MW (2500 kW)“, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „ЕКО ИНВЕСТ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, гр. Криводол.

  /16.03.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-9-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на логистичен център с обособени три зони: първа зона – складова зона, втора зона – административна зона и трета зона – зона за насипни инертни материали за опесъчаване на пътищата през зимната поддръжка“, в ПИ с идент. 39846.93.362, м. „Край село“, земл. гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „ПЕЙКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Враца.

  /07.03.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-8-ПР/2022г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на Административно-битова, производствена и складова база», находяща се в поземлен имот с идентификатор 77548.177.7, м. „Гропата“, с. Хърлец, община Козлодуй, обл. Враца,  с възложител: „Тита-Консулт“ ООД.  

                                                                                                                         /01.03.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-7-ПР/2022 г. от 18.02.2022 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Изграждане на овцеферма за 500 овце с площ 2160 м2“ в местност „Припека“, землището на с. Липница, община Мизия, област Враца, с възложител:  „Кунчеви“ ООД, с. Липница, община Мизия, област Враца./21.02.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-6-ПР/2022г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Един брой нов тръбен кладенец с дълбочина 50м, за водовземане на подземни води», в ПИ с идентификатор 72432.501.698, по КККР на с. Типченица, общ. Мездра, обл. Враца,  с възложител: «СКАЙ КЛУБ» ЕООД.  

                                                                                                                         /16.02.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-5-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на част от ПИ с идент. 39846.19.55, м. „Долното ливаге“, земл. гр. Криводол, с трайно предназначение: земеделска земя /9-та категория/ в обект: Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) до 5 MW“, в поземлен имот с идент. 39846.19.55 (предишен идент. 39846.19.59), в землището на гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „ЕКО ИНВЕСТ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, гр. Криводол. /03.02.2022г./

  Съобщение за издадено Решение № ВР-4-ПР/2022 г.  на директора на РИОСВ - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Създаване на градина с трайни насаждения“, с местонахождение ПИ № 39846.155.80, местност „Брестака“ в землището на гр. Криводол, община Криводол, област Враца, с възложител: М. Г. В. /02.02.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-3-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Напояване чрез дъждуване на земеделски земи в местността „Занкиното“ и „Коломановото“, на площ от 514 дка“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ДЪБНИКА АГРО“ ЕООД, гр. Враца.                                            /18.01.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-2-ПР/2022 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Извършване на дейностите аквакултури – риборазвъждане, отглеждане на риба и други водни организми в язовир Стояновци, в землището на с. Стояновци, община Роман, с местонахождение ПИ № 69554.10.321, с площ 43373 кв.м.“, с възложител:  “БИОФИШ-М“ ЕООД, гр. Роман.        /18.01.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-1-ПР/2022 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 20 МW“, с местонахождение ПИ № 61933.34.4, местност „Дръмката“ в землището на с.Ракево, община Криводол, област Враца, с възложител: Ц. Г. Д.            /13.01.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-37-ПР/2021г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Разширение на границите на Плувен комплекс «Оазис», землище с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: «АЖМ-ГРУП» ЕООД.  /10.12.2021г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-36-ПР/2021 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 5 МW“, с местонахождение ПИ № 68148.212.87, местност „Гладно поле“ в землището на с. Софрониево, община Мизия, област Враца, с възложител:  „МЕГА СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, гр. Мездра.     /06.12.2021 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-35-ПР/2021 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 5 MW“, в поземлен имот с идент. 68148.212.84, в землището на с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: „МЕГА СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, гр. Мездра.   / 06.12.2021г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-34-ПР/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Разширение на границите на ПИ № 24668.1.82, за сметка на ПИ №№ 24668.13.42, 24668.13.44, 24668.13.46, 24668.13.54 и 24668.13.91“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: "Йотов Стоун" ЕАД, гр. Мездра.

  /18.11.2021г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-33-ПР/2021 г. от 01.11.2021 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Изграждане на участък "Вакуумна дестилация" към съществуваща инсталация за преработка на отпадъчни нефтопродукти" площадка в гр. Мездра, област Враца, с възложител "АСК-БУЛ" ЕООД, гр. Враца.  /01.11.2021 г./           

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-32-ПР/2021г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на производствено хале и административна сграда за производство на метална конструкция», в поземлен имот с идентификатор 38875.349.377, землище с. Костелево, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: «Метал строй 81» ЕООД.  

                                                                                                                         /27.10.2021г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-31-ПР/2021 г. от 21.10.2021 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Проект за напояване на зеленчукови градини с тръбно-ролкови поливни системи с крило/ферма в землището на с. Софрониево, община Мизия, област Враца“, с възложител:  „ВПС ЛИЛИЯ СИЕ ОНЦОВИ“ CД, с.Софрониево, община Мизия, област Враца.  /22.10.2021 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-30-ПР/2021 г. от 15.10.2021 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение, разкомплектоване на ИУМПС" в гр. Мездра, Източна индустриална зона, ул. "Брусенско шосе" № 9, УПИ № 47714.500.700, с възложител "Протект Холд" ООД, гр. Мездра, област Враца.    /18.10.2021 г./                      

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-29-ПР/2021 г. от 01.10.2021 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Модернизация на халета 9 и 10 от център за стокови носачки и склад за яйца“, в гр. Мизия, община Мизия, област Враца, с възложител: „Яйца и птици“ АД, гр. Мизия.  /04.10.2021 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-28-ПР/2021г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Извършване на дейности по предварително третиране на строителни отпадъци (СО), чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на област Враца», възложител: «ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ» АД.  

                                                                                                                        /23.09.2021г./

   

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-27-ПР/2021 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Инсталиране на рециклираща линия за РЕТ бутилки с капацитет 1000 kg/h в съществуваща сграда с идентификатор 12259.1021.410.8, с предназначение: за производствени и складови дейности, находяща се в УПИ III, кв. 9, Промишлена зона, гр. Враца“, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Екопласт 21“ ЕООД, гр. Враца.                                                                                                                                 /17.09.2021 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-26-ПР/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на модул за когенерация на газ (газова централа), за производство на електрическа енергия”, в поземлен имот с идент. 12259.691.28, м. „Брадичков лъг“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД, гр. Враца.         /09.09.2021г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-25-ПР/2021г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на обект: «Животновъден комплекс за отглеждане на овце», с подобекти: «Сграда 1 за отглеждане на овце» и «Сграда 2 за отглеждане на овце», находящи се в УПИ I, кв. 255, м. „Езерото“, с. Крушовица, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: С. Г. М.   /03.09.2021г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-24-ПР/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за кремация с крематориумна пещ“, в поземлен имот с идент. 12259.787.4, м. „Пискавец“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „АНИМАЛ ТРЕЙД“ ООД, гр. Враца.                  /25.08.2021г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-23-ПР/2021г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на хале за инвентар», в поземлен имот с идентификатор 12259.691.82, м. „Брадичков лъг“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД.                  /25.08.2021г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-22-ПР/2021г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на фотоволтаична централа 1МW», в поземлен имот с идентификатор 07702.146.37, землище гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: Н. Х. И.                       /12.08.2021г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-21-ПР/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за отглеждане на коне“, в поземлен имот с идент. 12259.915.34, м. “Дърводелци“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: К. П. К., с. Згориград. /12.08.2021г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-20-ПР/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за отглеждане на коне“, в поземлен имот с идент. 12259.914.71, м. “Миша падина“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: К. П. К., с. Згориград. /12.08.2021г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-19-ПР/2021г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Вътрешно преустройство на съществуващи селскостопански сгради в Овцеферма», в УПИ V, кв. 20 по плана на с. Рогозен, общ. Хайредин, обл. Враца, с възложител: Ивайло Бойков Любенов.  

                                                                                                                         /28.07.2021г./

   

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-18-ПР/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на склад-навес за строителни материали, хале за ремонтни дейности и административно-търговска сграда“, в поземлен имот с идент. 12259.675.28, м. “Занкиното“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Г. П. Б., гр. Враца. /06.07.2021г./

 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-17-ПР/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Промяна предназначение на сграда - от смесен магазин в малък цех за сезонно производство на натурални плодови сокове, сладка и сушени плодове“, в имот с идент. 63450.501.348, ул. “Христо Ботев” № 2, с. Руска Бела, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Реклин - Агро” ЕООД, с. Руска Бела.                                                                                        /02.07.2021г./

 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-16-ПР/2021г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на Автокъща за продажба на автомобили», в поземлен имот с идентификатор 12259.127.27, местност «Умарски бряг», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Ивайло Валериев Владолов.  

                                                                                                                         /23.06.2021г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-15-ПР/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране и преработка на строителни отпадъци“, в имот № 39846.93.338, ул. „Елин Пелин“ №1А, гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Строител-Криводол” ЕООД, гр.Криводол                                                                                                                                                                                                                /21.06.2021г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-14-ПР/2021 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Добив и първична преработка на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици от находище „Големия връх“, в землищата на с. Върбешница и с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца, възложител: “Йотов Стоун” ЕАД, гр. Мездра, област Враца.                                      /17.06.2021 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-13-ПР/2021г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Разширение на съществуващо регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра», находящо се в местност «Пискавец», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Община Враца.           /15.06.2021г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-12-ПР/2021г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Реконструкция на водогреен котел ВК 50 ст.№ 2 за изгаряне на биомаса чрез инсталиране на предно тласкаща скара, разположен на площадката на ОЦ «Младост» при «Топлофикация-Враца» ЕАД, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: «Топлофикация-Враца» ЕАД.               /08.06.2021г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-11-ПР/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отпадъци от опаковки и производствени неопасни отпадъци, като хартия и картон, пластмаса и стъкло”, в УПИ III - 1844, кв. 101Г (имот с идент. 47714.500.1844 по КККР), гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „НИКСМЕТАЛ - ГРУП“ ЕООД, гр. Враца.  /02.06.2021г./

   

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-10-ПР/2021 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по изкупуване, преработка и продажба на отломки от черни и цветни метали“, с възложител „Протект Холд“ ООД, гр. Мездра.     /01.06.2021 г./

 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-9-ПР/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на собствен имот в УПИ за обществено обслужване-автосервиз“, в поземлен имот с идент. 12259.30.7, м. “Сениче“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Г. М. Г. и П. П. Ц., гр. Враца         /28.05.2021г./

 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-8-ПР/2021г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Добив на врачански варовик от участък „Буков дол“, в землището на с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Монолит“ АД.  

                                                                                                                         /10.05.2021г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-7-ПР/2021 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Промяна на начина на трайно ползване на имот № 063003, местност „Минчуна Черни Гред““, в землището на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, с възложител:  „Сантекс - 12“ ЕООД, гр. Козлодуй, област Враца.   

                                                                                                                           /21.04.2021 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-6-ПР/2021 г. от 16.02.2021 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Изграждане на овцеферма за 250 овце с площ 1800 м2“ в с. Липница, община Мизия, област Враца, с възложител: „КУНЧЕВИ“ ООД, с. Липница, община Мизия, област Враца.                                                                                                                                                                                                       /16.04.2021 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-5-ПР/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Монтиране и въвеждане в експлоатация на два броя технологични линии за преработка и оползотворяване на отпадъци, изцяло на механичен принцип, на територията на съществуваща площадка“, в поземлен имот с идент. 12259.1021.348, ул. „Шипка” № 2, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ВРАЦА-СТАРТ“ АД, гр. Враца.   

  /15.04.2021г./

  Съобщение за издадено Решение № ВР-4-ПР/2021г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Развитие на регионална система за управление на отпадъците – Враца, чрез: Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци; Изграждане на площадка за временно съхраняване на едрогабаритни отпадъци, на отпадъци от текстил и дрехи; Изграждане на площадка за временно съхраняване на горими отпадъци (RDF) и излезли от употреба автомобилни гуми“, на площадката на Регионалната система за третиране на твърди битови отпадъци, в УПИ I, кв. 788, местност „Шумака“, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Община Враца.  

 •                                                                                                                        /31.03.2021г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-3-ПР/2021 г. от 04.02.2021 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Регистриране на площадка за временно съхраняване на птича тор“, в част от ПИ с идентификатор №№ 48043.290.23, 48043.290.24 и 48043.290.25, на територията на бивш „КЦХ“, община Мизия, област Враца, с възложител: „Арт Фокус“ ЕООД, гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца.

                                                                                                                    /04.02.2021 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-2-ПР/2021 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 4 МW“, с местонахождение ПИ № 12704.108.2, местност „Орница“ в землището на с. Върбешница, община Мездра, област Враца, с възложител:  „САНДАНСКИ СОЛАР СИСТЕМ“, гр. Мездра.

                                                                                                        /22.01.2021 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-1-ПР/2021 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Пълначна станция за пропан-бутан в ПИ №12259.1008.408“, с местонахождение ПИ №12259.1008.408 в гр. Враца, област Враца, с възложител:  „МЕСЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

                                                                                                                    /07.01.2021 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-26-ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на ново водовземно съоръжение (шахтов кладенец) за водовземане от подземни води“, в поземлен имот с идент. 12259.1027.213, кв. „Източна-промишлена зона“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Дигант – Димитров и Григоров“ СД, гр. Враца.   

  /31.12.2020г./

  Съобщение за издадено Решение № ВР-25-ПР/2020 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Изграждане на автомивка на самообслужване в ПИ с идентификатор 47714.5.24“, с местонахождение ПИ 47714.5.24 в землището на гр. Мездра, община Мездра, област Враца, с възложител:  И. Н.В., гр. Мездра

 •  

   

                                                                                                                    /22.12.2020 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-24-ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Добив на строителни материали – пясък и чакъл, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства, от находище „Джулиница“, в землището на с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „Булмекс“ ЕООД, с. Бутан.   

  /02.12.2020г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-23-ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Добиване на вода за производствени нужди чрез сондиране“, в поземлен имот с идент. 12259.1027.395, кв. „Източна-промишлена зона“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „МИ - ПЕТ“ ООД, гр. Враца.

  /23.11.2020г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-22-ПР/2020г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Отглеждане на царевица в земеделски имоти с напояване от подземни води с тръбни кладенци от Поливно поле в масиви 14, 15 и 16», землище с. Бъркачево, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: «Виялишки-90» ООД.  

                                                                                                                         /12.11.2020г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-21-ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изработване на ПУП-ПРЗ, ПИ 22, масив 16 в местността „Гладна“, в землището на с. Згориград, община Враца“, обл. Враца, с възложител: Ж.Т.Н. и К.Т.Н., с.Згориград.

  /19.10.2020г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-20-ПР/2020г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на стопанска сграда- краварник», в УПИ II-1130, кв. 153 по плана на с. Галиче, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: Христина Димитрова Янкова.  

                                                                                                                         /15.10.2020г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-19-ПР/2020г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови масиви», в землището на с. Брусен, общ. Мездра, обл. Враца, възложител: «Ариел- ТН» ЕООД.  

                                                                                                                         /17.09.2020г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-18-ПР/2020г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на обект «ТИР паркинг, мотел с обслужващи помещения, сервиз за гуми, колонка за зареждане на електромобили и 60-тонен кантар», в поземлени имоти с идентификатори 55070.7.513 и 55070.7.14, местност «Низамското», землище с. Паволче, общ. Враца, обл. Враца, възложител: «96-та миля Враца» ЕООД.  

                                                                                                                         /11.09.2020г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-17-ПР/2020г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Рекултивация на кариера за строителни материали- добив на врачански варовик- с. Манастирище, общ. Хайредин, обл. Враца», в находище «Манастирище», участък «Централен», област Враца, възложител: «МОНОЛИТ» АД.  

                                                                                                                         /01.09.2020г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-16-ПР/2020 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отпадъци от опаковки и производствени неопасни отпадъци, като хартия и  картон,  пластмаса и стъкло“, с възложител „Протект Холд“ ООД, гр. Мездра.   

                                                                                                                    /01.09.2020 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-15-ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изземване на наносни отложения с цел поддръжка на оперативната зона и каналите за подход на „Фериботен комплекс“ АД от км 678.000 до км 676.400 на река Дунав“, при гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: „Фериботен комплекс“ АД, гр. София.                                                                                                                                                                 /04.08.2020г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-14-ПР/2020 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Преотреждане на имотите за земеделски нужди „За продажба на автомобили втора употреба (автокъща) “ с възложител Галина Х. Б.

                                                                                                                    /23.07.2020 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-13-ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – 1бр. тръбен кладенец ТК 1“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1026.253, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „БОВАТО – 2” ООД, гр. Враца.
                                                                                                                                    15.07.2020

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-12-ПР/2020 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Добив и първична преработка на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – пясъчници от находище „Бешовица““, в землището на с. Долна Бешовица, община Роман, област Враца, с възложител:  „ФНС“ ООД,            гр. Мездра, 3100,  ул. „Георги Сава Раковски“ № 8.

                                                                                                                         /10.07.2020 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-11-ПР/2020г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на «Автокъща за продажба на автомобили», в поземлен имот с идентификатор 12259.674.113, местност «Занкиното», землище гр. Враца, община Враца, обл. Враца, възложител: Христо Иванов Стоянов и Борислав Тоньов Торньов.  

                                                                                                                         /09.07.2020г./

   

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-10-ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на имот с начин на трайно ползване „птицеферма“ в имот с отреждане „за животновъдна ферма със сгради за отглеждане на селскостопански животни“, в имот №000378, земл. с. Селановци, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: „Росгруп-Шипинг“ ЕООД, с. Селановци.

  /25.06.2020г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-9-ПР/2020г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Обновяване на машинния парк в цех «Леярен» на «Центромет» АД, кв. «Източна промишлена зона», ул. «Никола Вапцаров» № 9, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, възложител: „Центромет” АД.

                                                                                                                         /18.05.2020г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-8-ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Добив и първична преработка на строителни материали – пясък и чакъл, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства, от находище „Джулиница“, в землището на с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „Булмекс“ ЕООД, с. Бутан.   

  /14.04.2020г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-7-ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за промишлено водоснабдяване на „Топлофикация – Враца“ ЕАД“ в поземлен имот с идентификатор 12259.1027.150, кв. „Източна-промишлена зона“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Топлофикация – Враца“ ЕАД.

  /24.03.2020г./

   

 • Съобщение за издадено Решение № 1/2020г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца, за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ВР-1-ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Промяна на предназначението на п.и. 12259.646.123, местност „Гладно поле”, в землището на гр. Враца и обособяване на урегулиран поземлен имот с площ 4 000 кв.м., с предназначение „за комплексно обществено обслужване“ за изграждане на автокъща, автосервиз и автомивка“, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „БОРДО-04“ ЕООД, гр. Враца.

  /18.03.2020г./

 • Съобщение за издадено Решение № 1/2020г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца, за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ВР-1-ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Промяна на предназначението на п.и. 12259.646.123, местност „Гладно поле”, в землището на гр. Враца и обособяване на урегулиран поземлен имот с площ 4 000 кв.м., с предназначение „за комплексно обществено обслужване“ за изграждане на автокъща, автосервиз и автомивка“, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „БОРДО-04“ ЕООД, гр. Враца.

  /18.03.2020г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-6-ПР/2020г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на Цех за производство и консервиране на хранителни продукти”, в поземлен имот с идентификатор 40645.63.10, в землището на с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца, възложител: „Зърнохран” ЕООД.

                                                                                                                         /02.03.2020г./ 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-5-ПР/2020г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на Цех за производство на пчелен мед”, в п.и. 15014.81.22, местност „Мътница” в землището на с. Главаци, общ. Криводол, обл. Враца, възложител: Ивелин Ивайлов Божинов.

                                                                                                                         /26.02.2020г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-4-ПР/2020г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Инсталация за производство на бира», в Сграда със смесено предназначение и подземен паркинг, в УПИ II-1277, кв. 85 (поземлен имот с идентификатор 47714.500.1277), гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, възложител: „Ариел-ТН” ЕООД.

                                                                                                                         /12.02.2020г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-3-ПР/2020г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на «Автокъща за продажба на автомобили», в поземлен имот с идентификатор 12259.674.114, местност «Занкиното», землище гр. Враца, община Враца, обл. Враца, възложител: Димитър Христов Кожухаров и Николай Цветанов Стоянов.

                                                                                                                         /30.01.2020г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-02-ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: «Изграждане на път с проектен идентификатор 80311.18.231, като част от общински имот със сегашен идентификатор 80311.18.216», м. «Пискавец», землище с.Челопек, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Община Враца.

  /08.01.2020г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-1-ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Промяна на предназначението на п.и. 12259.646.123, местност „Гладно поле”, в землището на гр. Враца и обособяване на урегулиран поземлен имот с площ 4 000 кв.м., с предназначение „за комплексно обществено обслужване“ за изграждане на автокъща, автосервиз и автомивка“, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „БОРДО-04“ ЕООД, гр. Враца.

  /08.01.2020г./

   

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-34-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на нова площадка за дейности по временно съхранение и третиране на болнични отпадъци”, в съществуващо помещение в сградата на ДКЦ-I – Враца, с адрес: ул. „Никола Вапцаров” №4, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Еколоджи Солюшънс“ ООД, гр. Лом.

  /30.12.2019г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-33-ПР/2019г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на животновъден обект- ферма за отглеждане на коне», в поземлен имот с идентификатор 62390.51.35, местност „Бранище”, землище с. Ребърково, общ. Мездра, обл. Враца, възложител: ЕТ „ЦЕЦИ-ИВАН ИВАНОВ”.

                                                                                                                         /27.09.2019г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-32-ПР/2019г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на магазин и склад за промишлени стоки», в част от поземлен имот с идентификатор 12259.786.2, м. «Пискавец», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: В. Г. М..

                                                                                                                         /17.09.2019г./ 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-31-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от повърхностен воден обект – р. Огоста с цел напояване на земеделски култури“ в земл. с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца с възложител:  ЗП Л. Йотов.

   

                                                                                                            (16.09.2019г.)

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-30-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Разкриване на площадка за разкомплектоване на възли/части от автомобили внос от Австрия, Германия, Англия и Италия, сортиране, съхранение и продажба на авточасти втора употреба, както и продажба на автомобили втора употреба от внос“, в поземлен имот с идент. 12259.1011.44., землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „М3 Ауто” ЕООД, гр. Враца.

  /30.08.2019г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-29-ПР/2019г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на обект за преработка и търговия с мляко и млечни продукти (преместваем обект мини мандра) с капацитет 300 л. мляко дневно», в поземлен имот № 121002, с. Враняк, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: ЗП Д. М. А..

                                                                                                                           /16.08.2019г./

   

 • Съобщение за издадено  Решение № ВР-28-ПР/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на гараж за TIR-ове и паркинг», в част (ПИ с проектен номер 12259.724.126) от поземлен имот с идентификатор 12259.724.120, м. «Гладно поле», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Д. И. Г.

                                                                                                                           /14.08.2019г./ 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-27-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на поземлен имот с проектен номер 12259.724.124, част от поземлен имот с идент. 12259.724.119, м. „Гладно поле“, в землището на гр. Враца, с цел изграждане на автокъща и паркинг“, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: П. Т. Н., гр. Криводол.

  /07.08.2019г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-26-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна предназначението на ПИ с проектен №12259.724.122, част от ПИ с №12259.724.118, м. „Гладно поле“, земл. гр. Враца, с цел изграждане на автокъща и автосервиз“ с възложител: П. Александров

   

                                                                                                            (07.08.2019г.)

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-25-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на административна офис сграда с обособени работни помещения – кабинети, конферентна зала и санитарно-битови помещения. Открит паркинг за лекотоварни и тежкотоварни автомобили, складово стопанство с общо предназначение с административно-битова зона за персонал и техническа зона за съхранение на материали – открит склад, покрит склад. Производствено хале за металообработка и метални конструкции с прилежащи административно-битови помещения, кабинет и съблекални, и санитарно-битови помещения“, в поземлен имот с идент. 77548.175.7, землището на с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „Монтажи КО” ЕООД, гр. София.

  /31.07.2019г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-24-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Отглеждане на свободно плаваща риба в язовир „Султански дол”, находящ се в имоти с кадастрални идентификатори: № 58788.204.192, с. Пудрия, общ. Криводол, обл. Враца и № 39236.140.21, с. Краводер, общ. Криводол, обл. Враца“, с възложител: „Чех Агро – Холд“ ООД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (19.07.2019г.)
 • Съобщение за издадено Решение № ВР-23-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на нов обект за аквакултури в язовир „Дедова могила“, представляващ поземлен имот с идент. 11185.15.116, в землището на с. Вировско, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Рум Фиш” ЕООД, гр.Враца

                                                                                                                   /16.07.2019г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-22-ПР/2019г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на рибарник за отглеждане на риба», в поземлен имот с идентификатор 12259.82.14, местност «Метилявица», кв. «Бистрец», гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ИП ФИШ” ЕООД.

                                                                                                                       /15.07.2019г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-21-ПР/2019г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение:  „Изграждане на животновъден обект (овчарник) към съществуваща селскостопанска сграда“, в поземлен имот с идентификатор № 32281.126.229, в местност „Липата“, землището на с. Игнатица, общ. Мездра, обл. Враца, възложител: Л. К. Х., с. Игнатица, общ. Мездра, обл. Враца.

                                                                                                                                 /10.07.2019г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-20-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на рибарник в ПИ 12704.171.8” в землището на с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Мартин-Викинг” ЕООД, с.Върбешница.

                                                                                                                                 /13.06.2019г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-19-ПР/2019г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на паркинг за леки автомобили за работещите в дружеството», в поземлен имот с идентификатор 77548.177.3., с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: «Атоменергоремонт» АД.

                                                                                                                                 /07.06.2019г./ 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-18-ПР/2019г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Реконструкция на газопроводно отклонение «Враца-1» в участъка от Кранов възел (КВ) 4 до ПГХ «Чирен»,  с възложител: «Булгартрансгаз» ЕАД.

                                                                                                                         /07.06.2019г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-17-ПР/2019г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Разширение на инсталацията за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ «Градска» при «Топлофикация-Враца» ЕАД- гр. Враца», в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.45, Северна промишлена зона на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: «Топлофикация-Враца» ЕАД.

                                                                                                                         /06.06.2019г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-16-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Рекултивация на клетка №1 при РДНО-Оряхово” в имот № 000091, м. „Марков баир“, гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца,, с възложител: Община Оряхово.

   

                                                                                                            (06.06.2019г.)

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-15-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Цех за производство на ПЕТ-гранулат с висока чистота и последващо екструдиране на част от продукцията, находящ се в с. Ракево, общ. Криводол, обл. Враца“, с възложител: „ПЕТ Ресайклинг Груп“ ООД

                                                                                                                            (25.04.2019г.)

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-14-ПР/2019г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение:  „Обособяване на поземлен имот в имот за застрояване със сграда за отглеждане на животни – кози и овци“, в поземлен имот с идентификатор № 24668.1.33, в местност „Острога“, землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, възложител: П. Н. Д., с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца.                                                                                                                   /24.04.2019г./

 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-13-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) “Изработване на ПУП-Парцеларен план (ПУП-ПП) за утвърждаване на трасе за елемент на техническата инфраструктура за обект: Общински път – връзка с новото кръгово кръстовище на път I-1 с пътя за с.Дърманци, на км.163+020 на път I-1 /Е-79/ “Мездра  -Ботевград“ за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти и урбанизирани имоти, съгласно влезли в сила подробни устройствени планове в землище на с.Дърманци, общ.Мездра“, с възложител:  Община Мездра.

                                                                                                                                                                       (11.04.2019г.)

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-12-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Разработване на находище за скално-облицовъчни материали-варовици в площ „Мизия-запад“, в землището на с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Булнед АМД” ЕООД, гр. Враца.  

  /01.04.2019г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-11-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя – п.и.000213, м. „Пискавец“ в земл. с. Челопек, общ. Враца и образуване от него на 10 нови урегулирани поземлени имота за „нискоетажно жилищно застрояване“ и урегулиран поземлен имот за транспортен достъп“ с възложител Боряна Караджова,

                                                                                                           (28.03.2019г.)

  Съобщение за издадено Решение № ВР-10-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на съществуващо водостопанско съоръжение с цел отглеждане на риби в имот №000138 в земл. с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца”, с възложител: „Сантекс 12“ ЕООД

 •  

                                                                                                            (19.03.2019г.)

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-9-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на рибарник за отглеждане на рибни култури” в ПИ № 02590.67.460, м. „Бързенски лъг“, с. Баница, общ. Враца, с възложител:  И.Л.Н.

                                                                                                            (15.03.2019г.)

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-8-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на предприятие за чисто производство – софтуерна диагностика на автомобили и производство на дребни детайли, свързани с тях“ с възложител Ц.П.И.

   

                                                                                                            (13.03.2019г.)

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-7-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на административна сграда и производствено хале с размери 60х15х5м и складова база” в имот № 177008, земл. с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца с възложител „Енергомонтаж-МК“ ЕООД                                                                                 (28.02.2019г.)

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-6-ПР/2019г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на кравеферма за 52 бр. дойни крави”, в ПИ № 046004, местност „Ойнамски дол”, землище с. Нефела, общ. Враца, обл. Враца,  с възложител: Христо Маринов Василев.    /20.02.2019г./

 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-5-ПР/2019г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на склад за промишлени стоки», в поземлен имот с идентификатор 12259.648.79, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,  с възложител: „Еко маника”.    /07.02.2019г./ 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-4-ПР/2019г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение:  „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман“ поземлени имоти с идентификатори №№ 22023.89.1,  22023.89.2, 22023.89.47, 22023.89.49, 22023.89.51, 22023.89.53, 22023.91.94, 22023.91.96, 22023.91.664,  в землището на с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца, възложител: Община Роман, гр. Роман, обл. Враца.                                                                                                        

                                                                                                                     /31.01.2019г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-3-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Отглеждане на свободно плаваща риба в язовир “Мътница 1“, представляващ имот с идентификатор 15014.123.385, в м.„Балкана“, в землището на с. Главаци, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Чех Агро-Холд” ООД, гр.Враца.

  /29.01.2019г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-2-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Рекултивация на нарушени терени в кариера за добив на варовик „Лиляче“ чрез оползотворяване на инертни строителни отпадъци при влагането им в обратни насипи“, в землището на с. Лиляче, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Холсим (България)“ АД, с. Бели извор.

  /14.01.2019г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-1-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – 1бр. тръбен кладенец ТК 1“, в поземлен имот с идентификатор 55070.6.9, м. „Дърводелци“,  в землището на с.Паволче, общ.Враца, обл.Враца, с възложител: П. И. Г., гр. Враца.

  /09.01.2019г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-34-ПР/2018г. за инвестиционно предложение: «Животновъден обект за отглеждане на коне», в поземлен имот с идентификатор 54047.1.232 (ПИ № 001232), м. «Ковачева падина», землище с. Оселна, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Николай Сандов Илиев и Ивайло Сандов Илиев.   /19.12.2018г./ 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-33-ПР/2018г. за инвестиционно предложение: «Развъждане и отглеждане на риба в съществуващ язовир в с. Търнава», в ПИ № 000622, землище с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: «Димитър Въльовски» ЕООД.     /13.12.2018г./ 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-32-ПР/2018г. за инвестиционно предложение: «Животновъден обект за отглеждане на 30 бр. коне», в поземлен имот с идентификатор 32281.2.128 (ПИ № 002128), м. «Преслъп», землище с. Игнатица, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Николай Пешов Христов.   /13.12.2018г./ 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-31-ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Автокъща, сервиз и битова сграда”, в поземлен имот с идент. 12259.674.110, м. „Занкиното“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: И. Х. И., с. Зверино.

  /13.12.2018г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-30-ПР/2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Мобилна мандра“ в ПИ №081038, м. „Туланеца“ на с.Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: „Северозапад-2016“ ООД.

                                                                      (публикувано на 28.11.2018г.)

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-29-ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на паркинг, автокъща и автосервиз”, в поземлен имот с идент. 12259.674.119, м. „Занкиното“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: З.Т.М. и Д.В.М., гр. Враца.

  /08.10.2018г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-28-ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на приемник на ел. енергия в ПИ с идент. по КККР 12259.141.110, кв. „Бистрец“, гр. Враца, общ. Враца“, с възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София.   /17.09.2018г./

   

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-27-ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на ПИ №014006, м. „Шумако“, в землището на с. Паволче, общ. Враца за „Автомобилен парк, гараж и открит паркинг“, с възложител: “Автоморга КАВП” ООД, гр.Враца.    /27.08.2018г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-26-ПР/2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Отглеждане на патици мюлари“, в земл. с.Чирен, общ. Враца, обл. Враца с възложител „Енте 2017“ ЕООД    /13.08.2018г/

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-25-ПР/2018г. за инвестиционно предложение: «Склад за съхранение на отпадни нефтопродукти», в УПИ I, пл.сн.№ 1499”а”, кв.50 „в”, Източна промишлена зона, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца,  с възложител: «АСК-БУЛ» ЕООД.   /10.08.2018г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-24-ПР/2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Отглеждане на патици мюлари“, в земл. с. Мраморен, общ. Враца, обл. Враца с възложител „Енте 2017“ ЕООД  (09.08.2018г.)

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-23-ПР/2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение ,,Изграждане на предприятие за преработка на селскостопанска продукция (плодове, зеленчуци и етерично-маслени култури)“ с възложител „Икарст “ ЕООД

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-22-ПР/2018г. за инвестиционно предложение: «Изграждане на паркинг за леки коли и тирове», в ПИ № № 011036, 001209, 011037, 001207, 001203, в землище с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: «С. Т. Слънчев рай» ЕООД.   /06.08.2018г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-21-ПР/2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Изграждане на шоурум и сервиз за ремонт, пункт за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, продажба на авточасти, в имот с № 12259.1008.50, ж.к. „Хранително вкусова зона“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца с възложител „Гепард Ауто“ ЕООД

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-20-ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за регион Враца“ в поземлен имот с идентификатор 12259.788.1, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: община Враца.    /03.08.2018г./

 • Съобщение за Решение № ВР-19-ПР/2018г. за инвестиционно предложение: «Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия (ОТ) на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца („ВиК” ООД, гр. Враца)», землище гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, гр. Враца, общ. Враца, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).   /31.07.2018г./

   

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-18-ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Развъждане на риба в язовир в с. Тлачене“, разположен в имот №000079, земл. с. Тлачене, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: “Габриела 2017” ЕООД, с. Галиче.  /23.07.2018г./

 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-17-ПР/2018г. за инвестиционно предложение: «Третиране на производствени утайки», в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.345, Източна промишлена зона, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,  с възложител: «Чистота Балкани» ЕООД.   /10.07.2018г./

 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-16-ПР/2018г. за инвестиционно предложение: «Изграждане на второ захранване на гр. Оряхово от съществуващата въздушна линия (ВЛ) 220 кV „Дунав” до подстанция (п/ст) „Оряхово” 110/20 кV по ново трасе с дължина 2885 метра минаващо през землището на гр. Оряхово», землище гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: «Електроенергиен системен оператор» ЕАД.   /05.07.2018г./ 

 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-15-ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Създаване на биологично трайно насаждение от черен бъз, изграждане на лека ограда и закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството”, в имот №125176, земл. с. Старо село, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Инвест Глобал Трейд“ ЕООД, гр. Банкя.  /15.06.2018г./

 • Съобщение за издадено  Решение № ВР-14-ПР/2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Създаване на ново ябълково насаждение“ в имоти с №№ 010218, 010064, 010069, 010092, 010065, 010066, 010090, 010068, земл. с. Долна Бешовица, общ. Роман, с възложител: „Домен Сент Жорж” ООД

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-13-ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Разработване на находище за скално-облицовъчни материали - варовици в площ „Требежа”, в землището на с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца”, с възложител: “Булстоун” ЕООД, гр. Враца.  /31.05.2018г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-12-ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1013.105, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: “Евросервиз 0105” ЕООД, гр. Враца.  /16.05.2018г./

 • Съобщение за Решение № ВР-11-ПР/2018г. за инвестиционно предложение: «Изграждане на предприятие за месодобив и месопреработка», в поземлен имот с идентификатор 07702.311.51, местност „Агиното бранище”, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: «Трейс Ангъс Фарм» ЕООД.   /09.05.2018г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-10-ПР/2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Изграждане на ТИР паркинг и обслужващи сгради“, в ПИ 12259.19.269 м. „Елхата“, земл. гр. Враца с възложител М.Д.П.

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-9-ПР/2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение:  „Водовземане от повърхностен водоизточник р.Искър за напояване на земеделски култури“ в  масив 117, в землището на с. Старо село,  общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Тошел Агро” ООД, гр. София, обл. София град.     /02.05.2018г./    

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-8-ПР/2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение:  „Водовземане от повърхностен водоизточник р.Искър за напояване на земеделски култури“ в  масив 072, в землището на с. Царевец,  общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Тошел Агро” ООД, гр. София, обл. София град.     /02.05.2018г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-7-ПР/2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за производство на млечни продукти“ в УПИ III-3, кв.7, представляващо имот 75 по кадастралния план на с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, с възложител: ЕТ „Красимира  Павлова”.

 • Съобщение за Решение № ВР-6-ПР/2018г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на Мини мандра”, в ПИ № 037124, землище гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „СИМИ-02” ЕООД.    /11.04.2018г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-5-ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на автопарк и обществено обслужване към него“, в поземлен имот с идентификатор 12259.119.41, м. „Орешака“, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Н. Т. Н., гр.Враца.  /01.03.2018г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-4-ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Тръбен кладенец“, в поземлен имот №282019, м.„Ливадето“, земл. с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: “Тоев Кампо” ЕООД, с.Софрониево. /27.02.2018г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-3-ПР/2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Външно ел.захранване с въздушна кабелна линия 1kV на промишлена сграда в УПИ VI-376 /ПИ с идент. По КККР 12259.1027.376/, кв. 13, (ул. „Васил Кънчов“ №120) по плана на „Източна промишлена зона – част II“, гр. Враца, общ. Враца”, с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД

 • Съобщение за издадено Решение № 1 /2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца, за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ВР-26-ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Добив на блокове от варовик, тип ,,Врачански камък”, от находище ,,Парапански камък”, с възложител „Лодекс Л“ ЕООД

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-2-ПР/2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Преустройство на цех за производство на амонити в резервоарен парк за химични вещества” в м. „Говедарника“, земл. с. Лиляче, общ. Враца, с възложител „Никас” ООД

 • Съобщение за Решение № ВР-1-ПР/2018г. за инвестиционно предложение: “Търговия с черни и цветни метали и разкомплектоване на моторни превозни средства /МПС/”, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.345, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Чистота Балкани” ЕООД.    /09.01.2018г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-26-ПР/2017г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Добив на блокове от варовик, тип ,,Врачански камък”, от находище ,,Парапански камък”, с възложител „Лодекс Л“ ЕООД

  публикувано на 13.12.2017г.

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-25-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Сушилня за билки и дестилерия за етерични масла“, в имот №101017, земл. с. Фурен, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Апис Агро 98“ ООД, гр. Враца. /24.11.2017г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВР-24-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за производство на течни перилни и почистващи препарати“, в имот №179004, земл. с. Галиче, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: ЕТ „СНИ-Комерс-1-Христо Петров“, гр. София. /17.11.2017г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВР-23-ПР/2017г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение:  „Концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – блокове от варовик в находище „Голия връх – уч. Запад”, в землищата на с. Върбешница и с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: ЕТ „Алекс – Ко – Александър Койчев”, гр. София, обл. София град

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-22-ПР/2017г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение: ”Мобилен цех за преработка на прясно мляко в сирене и кашкавал в имот № 076009, земл. с. Косталево, общ. Враца”, с възложител: „Спект” ЕООД, гр. Враца

 • Съобщение за Решение № ВР-21-ПР/2017г. за инвестиционно предложение: «Напояване на земеделски площи с царевица, картофи, пипер, дини и малини- с обща площ 1258,91 дка, с вода от река Искър посредством моторни помпи /разположени на четири места/ и поливни инсталации», в землището на с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Зърнохран” ЕООД.    /09.10.2017г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-20-ПР/2017г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение: „Предприятие за производство и преработка на растителни ектракти, етерични и студено пресовани масла”, находящо се в УПИ III-1027, кв. 71 по плана за регулация на гр. Роман, обл. Враца, с възложител: „Бългериан Херб” ООД

 • Съобщение за Решение № ВР-19-ПР/2017г. за инвестиционно предложение: «Цех за производство на здравословни продукти, хранителни добавки и добавки към храни», в УПИ V-1027, кв. 71, гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Биохерба Р” ООД.    /06.10.2017г./

 • Съобщение за  Решение № ВР-18-ПР/2017г.  за инвестиционно предложение: «Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/», в част от поземлен имот с идентификатор 12259.1011.75, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „БИСИ ЛИЧО” ЕООД.    /29.09.2017г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-17-ПР/2017г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Външно ел.захранване с въздушна кабелна линия 1kV на стопанска постройка в ПИ 021539, м. „Смильовец“, с. Типченица, общ. Мездра”, с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-16-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Крайпътен обслужващ център“, в ПИ №060001 и ПИ №060002, земл. с. Краводер, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Евро парк и релакс“ ЕООД, с.Краводер. /23.08.2017г./
 • Съобщение за Решение № ВР-15-ПР/2017г. за инвестиционно предложение: «Изграждане на тир-паркинг, офис, магазин, санитарни възли и душове», в ПИ №№ 176005, 176004, 176009, 176002, местност „Могилите”, землище с.Краводер, общ.Криводол, обл. Враца, с възложител: „Северозапад” ЕООД.   /16.08.2017г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-14-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец и поставянето на мобилна клетка за автомивка на територията на обект Бензиностанция „КРУИЗ“, в УПИ I, кв. 175, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: “САКСА” ООД, гр.Долна баня.                                         /02.08.2017г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-13-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец“, в поземлен имот с идентификатор 12259.915.39, местност „Дърводелци“, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: “Метал-Димитров 59” ЕООД, гр.Враца.  /21.06.2017г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-12-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „ТИР-паркинг, с изграждане на търговско-обслужваща сграда и жилищна сграда“, в имот №071002, земл. с. Краводер, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: С. К. И. с. Добруша.  /23.05.2017г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-11-ПР/2017г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Напояване на земеделски площи с царевица – 120 дка, с води от р. Искър, посредством моторна помпа в землището на с. Струпец, общ. Роман”, с възложител: ЗП М. Й.

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-10-ПР/2017г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка на ябълки и производство на ябълков айс-сайдер” в имот № 039038, земл. с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Домен Сент Жорж” ООД

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-9-ПР/2017г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение:  „Изграждане на ферма за отглеждане на животни”, в ПИ № 109011, в м-ст „Драшански път”, землището на с. Габаре, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: „БГ Ферма” ЕООД, с. Иваняне, общ. Столична, обл. София – град.

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-8-ПР/2017г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Оряхово“, с възложител Община Оряхово

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-7-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Разработване по открит начин на находище на скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Равнище-2“, участък „Централен“ и участък „Източен“, в землищата на с. Горна Кремена и с. Върбешница, община Мездра, област Враца“, с възложител: “ЙОТОВ СТОУН” ЕООД, гр. Мездра.  /27.03.2017г./
 • Съобщение за Решение № ВР-6-ПР/2017г. за инвестиционно предложение: “Създаване на овощна градина от сини сливи и изграждане на хидромелиоративно съоръжение- система за капково напояване”, в ПИ №№ 081039, 081008, 081006, 081005, 049004, в землище с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: ЕТ „Любчо Чомаковски”.   /06.03.2017г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-5-ПР/2017г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение: Електропроизводство посредством деривационна МВЕЦ „Поповица” на р. Искър в землищата на с. Царевец и с. Старо село, общ. Мездра и с. Синьо бърдо, общ. Роман, с възложител „Турбоген” ООД

 • Съобщение за Решение № ВР-4-ПР/2017г. за инвестиционно предложение: «Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и шоково замразяване», в УПИ III - 608, 609, 610, 611, кв.2, с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: „Краун-95” ЕООД.   /09.02.2017г./

 • Съобщение за Решение № ВР-3-ПР/2017г. за инвестиционно предложение: «Тръбно-ролкова поливна система за дъждуване и необходимите съоръжения, захранвани от река Габърска, чрез мотопомпа», в масиви 54, 55 и 56, землище на с. Габаре, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: ЗП В. А. В.   /02.02.2017г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-2-ПР/2017г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение : „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци от Община Козлодуй”, в УПИ V, кв. 259 гр. Козлодуй, с възложител: Община Козлодуй

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-1-ПР/2017г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на п.и.12259.727.2, м. „Гладно поле” в землището на гр. Враца и обособяване на УПИ за изграждане на жилищен комплекс”, с възложител: „О.М.С.РИЪЛ ЕСТЕЙД СОФИЯ” ЕООД,

 • Съобщение за Решение № ВР-35-ПР/2016г. за инвестиционно предложение: «Изграждане на площадка за третиране на биоразградими отпадъци от изваряване на ракия /джибри/», в имот № 12259.912.47, местност «Дърводелци», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Ф. Н. Н.   /30.12.2016г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-34-ПР/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Създаване на сливови и лешникови насаждения със система за капково напояване и изграждане на сграда за съхранение на селскостопанска продукция – ново строителство” в ПИ №000062, земл. с. Търнава, общ. Бяла Слатина, с възложител: „Давекс брейн” ЕООД

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-33-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: “Създаване на бионасаждение от малини и изграждане на система за капково напояване на площ от 50,970 дка“, в имоти №№ 000241, 065016 и 065015, м. „Ливадето“, землище с.Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: ЗП В. П.И., с. Софрониево.  
 • Съобщение за издадено Решение № ВР-32-ПР/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Създаване на ябълково насаждение с площ от 57,53 дка, закупуване на земеделска техника и оборудване, и изграждане на система за капково напояване и автоматизация” в имот № 039032, земл. с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Домен Сент Жорж” ООД
 • Съобщение за издадено Решение № ВР-31-ПР/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение : „Изграждане на ТИР-паркинг и необходимата инфраструктура към него – тоалетни и бани” в ПИ с идентификатор 12259.683.13, м. „Брадичков лъг”, гр. Враца, с възложител: „Ивми Трейд” ЕООД

 • Съобщение за Решение № ВР-30-ПР/2016г. за инвестиционно предложение: «Ново строителство на пристройка към съществуващ обор за отглеждане на 30 крави-майки, месно направление», в ПИ № 400011, местност «Под село», землище на с.Камено поле, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: «МИТ- СЕКЮРИТИ-85» ЕООД.    /09.12.2016г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-29-ПР/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение:  „Добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици от находище „ИРМА”, в землищата на с. Горна Кремена и с. Кален, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „КОНСТРУКТИНГ” ООД, гр. София, обл. София град.

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-28-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Рибовъдство в язовир „Енева“, с. Тишевица, общ. Враца, обл. Враца“, в ПИ № 000256, м.”Енева”, земл. с.Тишевица, общ. Враца, обл.Враца, с възложител: “Агро – Кръстеви” ООД, гр. Враца

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-27-ПР/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Изграждане на път – продължение на съществуваща улица” с о.т.64а – 110 по регулационния план на с. Горни Вадин, общ. Оряхово, с възложител Община Оряхово

 • Съобщение за Решение № ВР-26-ПР/2016г. за инвестиционно предложение: “Преустройство и разширяване на предприятие за производство на трайни сладкарски изделия”, в УПИ VІІІ-526, кв.51, с. Ракево, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: “Хели 2001” ЕООД.    /18.10.2016г./

 • Съобщение за Решение № ВР-25-ПР/2016г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на пристройка и вътрешно преустройство на съществуваща сграда за отглеждане на животни във ферма за месодайни крави”, в ПИ № 391007, землище с. Селановци, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: „Винарска изба Оряхово” ООД    /29.09.2016г./

 • Съобщение за Решение № ВР-24-ПР/2016г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на шоурум и сервиз за ремонт, пункт за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, продажба на авточасти”, в ПИ с идентификатор 12259.674.112, м. „Занкиното”, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ИСО 09” ЕООД.    /29.09.2016г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-23-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Развъждане на сладководни риби, раци и аквакултури в язовир „Горна Бешовица“, имот №000260, землище с. Горна Бешовица, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Ники-1-Николай Тошев” ЕООД, с. Брусен.    /30.08.2016г./
 • Съобщение за Решение № ВР-22-ПР/2016г. за инвестиционно предложение: “Разработка по открит способ на находище на скално-облицовъчни материали “Енджи-Север”, с обща площ от 24,73 хектара, в землище с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Маронас” ООД.    /19.08.2016г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВР-21-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на приемник на ел. енергия в УПИ XXXVI-258 (ПИ с идент. по КККР 37798.504.520), кв. 211, (ул. "Хан Тервел" №5), по плана на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй“, с възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София /18.08.2016г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВР-20-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на животновъден обект за отглеждане на 400 овце“, в имот №037024, местност „Солишова падина“, землище с.Косталево, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: ЗП А. С. Г., гр.Враца.  /17.08.2016г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВР-19-ПР/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение:  „Добив на варовик-строителни материали от находище „Касибо”, в м-ст „Солишова падина”, в землището на с. Костелево, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Кралтрейс” ООД, гр. Враца, обл. Враца
 • Съобщение за издадено Решение № ВР-18-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Кравеферма за 20 броя млекодайни крави и приплодите им“, с възложител: М. П. М., гр.София.  /18.07.2016г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВР-17-ПР/2016г. за „Създаване на бионасаждение от малини и изграждане на система за капково напояване на площ от 30,863 дка” в имот № 000189 в землището на с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: В. И., с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-16-ПР/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение ,,Добив на инертни материали от динамичните запаси на река Дунав от км 697,400 до км 694,00“, с възложител ,,Мост Медиа“ ЕООД

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-15-ПР/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение:  „Създаване на овощна градина от облагороден орех ”, в ПИ № 008059 и ПИ №008051, в землището на с. Горна Бешовица и ПИ № 000293, ПИ № 015014, ПИ № 015013 и ПИ №015004 , землището на с. Ослен Криводол, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: ЕООД „Орех – Атанас Рисков”, с. Ослен Криводол, общ. Мездра, обл. Враца.

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-14-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Нова въздушна кабелна линия 20 kV, ново метално табло – трансформатор /МТТ/ 1x100kVA/20/0.4/0.231kVA и външно ел.захранване на приемник на ел. енергия в УПИ XVIII-3428, 3429, 3536, 3537, (ул. "Латинка" №29) кв. 200, по плана на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина“, обл. Враца, с възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София /20.05.2016г./
 • Съобщение за Решение № ВР-13-ПР/2016г. за инвестиционно предложение: “Създаване на 78,8 дка лозово насаждение и система за капково напояване на същото”, в имоти №№ 276003, 530001, 530002, 530005, 530006, 531004, 554001, 554002, 554006, 555001, 555002, 555003, 555004, 555006, 556001, 556002, 556003, 556004, 556005, 556006, 556007, 556008, 553007, 530004, 555005, 556009, землище на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител:  “Голдън Фрут” ООД.    /19.05.2016г./

 • Съобщение за Решение № ВР-12-ПР/2016г. за инвестиционно предложение: “Създаване на 12,8 дка лозово насаждение и система за капково напояване на същото”, в имоти №№ 531001, 531002, 531003, 531005, 531006, 553001, землище на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител:  ЗП “Я.Н. Н.”.    /19.05.2016г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-11-ПР/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Изграждане на втори цех за производство на млечни продукти към млекопреработвателно предприятие” в имот № 501.80, за който е образуван УПИ XVI в кв.51 с. Ракево, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител „Топила Груп” ЕАД

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-10-ПР/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение:  „Изграждане на  разширение на кошара (овцеферма) и сеновал за отглеждане на 300 броя овце”, в поземлен имот № 033019, местност „Голия връх”, землището на с. Крапец, общ. Мездра,обл. Враца, с възложител: В. И. Г., с. Крапец, общ. Мездра, обл. Враца.

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-9-ПР/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Предприятие за добив и преработка на червено месо и изграждане на съоръжение за опушване на месни продукти”, с възложител „Златен изгрев БГ” ЕООД

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-8-ПР/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Цех за преработка на етерично-маслени култури и силозно складово стопанство”, с възложител „Глобъл Агро Север” ЕООД

 • Съобщение за Решение № ВР-7-ПР/2016г. за инвестиционно предложение: “Разработка по открит способ на находище на скално-облицовъчни материали “Енджи-Юг”, с обща площ от 24,4 хектара, в землище с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Маронас” ООД.    /02.03.2016г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-6-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на тир паркинг, хотел, ресторант и бензиностанция“, в ПИ с идентификатор 12259.145.1, м. „Кременското“, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: "Екофрут" ООД, гр.Враца.
 • Съобщение за Решение № ВР-5-ПР/2016г. за инвестиционно предложение: “Промишлено риборазвъждане на сладководни видове- риби и раци, аквакултури и дейности свързани с язовир “Върбешница”, в язовир “Върбешница”- имот с № 000168, в землището на с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Цецко изкушението” ООД   /03.02.2016г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-4-ПР/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки”, с възложител Ц. А.

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-3-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Прокарване на нов експлоатационен сондаж Е-73 на подземно газово хранилище Чирен, строителство на шлейф, индивидуален сепарационен възел и телеметрия на сондажа“, в землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД, гр.София.

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-2-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Създаване на малко изкуствено езеро (водна площ)”, в имоти №081029 и №081036, земл. на с.Търнава, общ.Бяла Слатина, обл.Враца, с възложител: Любчо Николов Чомаковски, с.Търнава

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-1-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: “Изграждане на комплекс за здравеопазване – спешна помощ“, в УПИ I – 694,695, кв. 36 по плана на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: Областна администрация – Враца


Downloads

Решение № ВР-2-ПР/2013г. на 01.02.2013г.
размер: 848 KB
Обява за Решение № ВР-02-ПР/2013 от 01.02.2013г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-1-ПР/2013г. на 02.01.2013г.
размер: 1466 KB
Обява за Решение № ВР-01-ПР/2013 от 02.01.2013г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-29-ПР/2015г. на 29.12.2015г.
размер: 620 KB
Обява за Решение № ВР-29-ПР/2015г. от 29.12.2015г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-28-ПР/2015г. на 23.12.2015г.
размер: 1476 KB
Обява за Решение № ВР-28-ПР/2015г. от 23.12.2015г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-27-ПР/2015г. на 15.12.2015г.
размер: 2006 KB
Обява за Решение № ВР-27-ПР/2015г. от 15.12.2015г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-26-ПР/2015г. на 03.12.2015г.
размер: 1926 KB
Обява за Решение № ВР-26-ПР/2015г. от 03.12.2015г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-20-ПР/2014г. от 23.06.2014г.
размер: 2751 KB
Обява за Решение № ВР-25-ПР/2015г. от 02.10.2015г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-25-ПР/2015г. на 02.10.2015г.
размер: 786 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-24-ПР/2015г. от 02.10.2015г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-24-ПР/2015г. от 02.10.2015г.
размер: 623 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-23-ПР/2015г. от 18.09.2015г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-23-ПР/2015г. от 18.09.2015г.
размер: 717 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-22-ПР/2015г. от 17.09.2015г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-22-ПР/2015г. от 17.09.2015г.
размер: 446 KB
Обява за Решение №ВР-21-ПР/2015 г. от 14.09.2015 г.
размер: 78 KB
Решение №ВР-21-ПР/2015 г. от 14.09.2015 г.
размер: 68 KB
Обява за Решение №ВР-20-ПР/2015 г. от 26.08.2015 г.
размер: 77 KB
Решение №ВР-20-ПР/2015 г. от 26.08.2015 г.
размер: 863 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-19-ПР/2015г. от 13.08.2015г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-19-ПР/2015г. от 13.08.2015г.
размер: 568 KB
Обява за Решение № ВР-17-ПР/2015г. на 11.08.2015г.
размер: 76 KB
Решение № ВР-17-ПР/2015г.на 11.08.2015г.
размер: 858 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-18-ПР/2015г. от 11.08.2015г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-18-ПР/2015г. от 11.08.2015г.
размер: 567 KB
Обява за РЕШЕНИЕ №ВР-16-ПР/2015 г. от 21.07.2015 г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ №ВР-16-ПР/2015 г. от 21.07.2015 г.
размер: 85 KB
Обява за РЕШЕНИЕ №ВР-15-ПР/2015 г. от 21.07.2015 г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ №ВР-15-ПР/2015 г. от 21.07.2015 г.
размер: 83 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-14-ПР/2015г. от 16.07.2015г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-14-ПР/2015г. от 16.07.2015г.
размер: 588 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-13-ПР/2015г. от 07.07.2015г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-13-ПР/2015г. от 07.07.2015г.
размер: 683 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-12-ПР/2015 от 22.06.2015г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-12-ПР/2015 от 22.06.2015г.
размер: 490 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-11-ПР/2015г. от 19.06.2015г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-11-ПР/2015г. от 19.06.2015г.
размер: 629 KB
Обява за Решение № ВР-10-ПР/2015г. от 03.06.2015г.
размер: 83 KB
Решение № ВР-10-ПР/2015г. от 03.06.2015г.
размер: 1042 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-9-ПР/2015г. от 02.06.2015г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-9-ПР/2015г. от 02.06.2015г.
размер: 727 KB
Обява за Решение № ВР-8-ПР/2015г. от 25.05.2015г.
размер: 81 KB
Решение № ВР-8-ПР/2015г. от 25.05.2015г.
размер: 1180 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-7-ПР/2015г. от 19.05.2015г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-7-ПР/2015г. от 19.05.2015г.
размер: 353 KB
Обява за Решение № ВР-6-ПР/2015г. от 28.04.2015г.
размер: 81 KB
Решение № ВР-6-ПР/2015г. от 28.04.2015г.
размер: 983 KB
Обява за Решение № ВР-5-ПР/2015г. от 27.04.2015г.
размер: 81 KB
Решение № ВР-5-ПР/2015г. от 27.04.2015г.
размер: 1180 KB
Oбява за РЕШЕНИЕ № ВР-4-ПР/2015г. от 23.04.2015г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-4-ПР/2015г. от 23.04.2015г.
размер: 1535 KB
Обява за Решение № ВР-3-ПР/2015г. от 15.04.2015г
размер: 93 KB
Решение № ВР-3-ПР/2015 г. от 15.04.2015 г.
размер: 1180 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-2-ПР/2015г. от 30.03.2015г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-2-ПР/2015г. от 30.03.2015г.
размер: 1531 KB
Обява за Решение №ВР-01-ПР/2015г. от 22.01.2015г.
размер: 81 KB
Решение №ВР-01-ПР/2015 от 22.01.2015г.
размер: 787 KB
Обява за Решение № ВР-39-ПР/2014г. от 08.12.2014г.
размер: 81 KB
Решение № ВР-39-ПР/2014г. от 08.12.2014г.
размер: 1376 KB
Решение № ВР-38-ПР/2014г. от 08.12.2014г.
размер: 983 KB
Обява за Решение № ВР-38-ПР/2014г. от 08.12.2014г.
размер: 82 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-37-ПР/2014г. от 19.11.2014г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-37-ПР/2014г. от 19.11.2014г.
размер: 918 KB
Обява за Решение № ВР-36-ПР/2014г. от 22.10.2014г.
размер: 81 KB
Решение № ВР-36-ПР/2014г. от 22.10.2014г.
размер: 787 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-35-ПР/2014г. от 10.10.2014г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-35-ПР/2014г. от 10.10.2014г.
размер: 3387 KB
Обява за Решение № ВР-34-ПР/2014г. от 02.10.2014г.
размер: 81 KB
Решение № ВР-34-ПР/2014г. от 02.10.2014г.
размер: 983 KB
Обява за Решение № ВР-33-ПР/2014г. от 15.09.2014г.
размер: 81 KB
Решение № ВР-33-ПР/2014г. от 15.09.2014г.
размер: 983 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-32-ПР/2014г. от 12.09.2014г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-32-ПР/2014г. от 12.09.2014г.
размер: 1737 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-31-ПР/2014г. от 12.09.2014г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-31-ПР/2014г. от 12.09.2014г.
размер: 2292 KB
Обява за Решение № ВР-30-ПР/2014г. от 09.09.2014г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-30-ПР/2014г. от 09.09.2014г.
размер: 984 KB
Обява за Решение № ВР-29-ПР/2014г. от 01.09.2014г.
размер: 83 KB
Решение № ВР-29-ПР/2014г. от 01.09.2014г.
размер: 983 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-28-ПР/2014г. от 01.09.2014г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-28-ПР/2014г. от 01.09.2014г.
размер: 2353 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-27-ПР/2014г. от 26.08.2014г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-27-ПР/2014г. от 26.08.2014г.
размер: 2744 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-26-ПР/2014г. от 26.08.2014г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-26-ПР/2014г. от 26.08.2014г.
размер: 2676 KB
Обява за Решение № ВР-25-ПР/2014г. от 22.08.2014г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-25-ПР/2014г. от 22.08.2014г.
размер: 1179 KB
Обява за Решение № ВР-24-ПР/2014г. от 22.08.2014г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-24-ПР/2014г. от 22.08.2014г.
размер: 983 KB
Решение № ВР-23-ПР/2014г. от 07.08.2014г.
размер: 983 KB
Обява за решение № ВР-23-ПР/2014г. от 07.08.2014г.
размер: 82 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-22-ПР/2014г. от 15.07.2014г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-22-ПР/2014г. от 15.07.2014г.
размер: 2729 KB
Обява за Решение № ВР-21-ПР/2014г. на 07.07.2014г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-21-ПР/2014г. на 07.07.2014г.
размер: 4104 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-19-ПР/2014г. от 17.06.2014г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-19-ПР/2014г. от 17.06.2014г.
размер: 4228 KB
Обява за Решение № ВР-18-ПР/2014г. от 12.06.2014г.
размер: 82 KB
Решение № ВР-18-ПР/2014г. от 12.06.2014г.
размер: 983 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-17-ПР/2014г. от 05.06.2014г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-17-ПР/2014г. от 05.06.2014г.
размер: 3672 KB
Обява за Решение № ВР-16-ПР/2014 от 31.05.2014г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-16-ПР/2014 от 31.05.2014г.
размер: 2475 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-15-ПР/2014г. от 23.04.2014г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-15-ПР/2014г. от 23.04.2014г.
размер: 2810 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-14-ПР/2014г. от 22.04.2014г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-14-ПР/2014г. от 22.04.2014г.
размер: 2660 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-13-ПР/2014г. от 27.03.2014г.
размер: 82 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-13-ПР/2014г. от 27.03.2014г.
размер: 1180 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-12-ПР/2014г. от 19.03.2014г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-12-ПР/2014г. от 19.03.2014г.
размер: 787 KB
Обява за Решение № ВР-11-ПР/2014г. от 14.03.2014г.
размер: 82 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-11-ПР/2014г. от 14.03.2014г.
размер: 786 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-10-ПР/2014г. от 27.02.2014г.
размер: 82 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-10-ПР/2014г. от 27.02.2014г.
размер: 787 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-9-ПР/2014г. от 12.02.2014г.
размер: 83 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-9-ПР/2014г. от 12.02.2014г.
размер: 983 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-8-ПР/2014г. от 11.02.2014г.
размер: 80 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-8-ПР/2014г. от 11.02.2014г.
размер: 983 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-7-ПР/2014г. от 11.02.2014г.
размер: 82 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-7-ПР/2014г. от 11.02.2014г.
размер: 787 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-6-ПР/2014г. от 30.01.2014г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-6-ПР/2014г. от 30.01.2014г.
размер: 787 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-5-ПР/2014г. от 28.01.2014г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-5-ПР/2014г. от 28.01.2014г.
размер: 787 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-4-ПР/2014г. от 22.01.2014г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-4-ПР/2014г. от 22.01.2014г.
размер: 787 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-3-ПР/2014г. от 21.01.2014г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-3-ПР/2014г. от 21.01.2014г.
размер: 1569 KB
Обява за Решение № ВР-2-ПР/2014г. от 16.01.2014г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-2-ПР/2014г. от 16.01.2014г.
размер: 983 KB
Обява за Решение № ВР-1-ПР/2014г. от 08.01.2014г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-1-ПР/2014г. от 08.01.2014г.
размер: 1636 KB
Обява за Решение № ВР-51-ПР/2013г. от 30.12.2013г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-51-ПР/2013г. от 30.12.2013г.
размер: 66 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-50-ПР/2013г. от 06.12.2013г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-50-ПР/2013г. от 06.12.2013г.
размер: 79 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-49-ПР/2013г. от 29.11.2013г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-49-ПР/2013г. от 29.11.2013г.
размер: 104 KB
Обява за Решение №ВР-48-ПР/2013г. от 19.11.2013г.
размер: 79 KB
Решение №ВР-48-ПР/2013г. от 19.11.2013г.
размер: 64 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-47-ПР/2013г. от 15.11.2013г.
размер: 80 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-47-ПР/2013г. от 15.11.2013г.
размер: 133 KB
Обява за Решение № ВР-46-ПР/2013г. от 21.10.2013г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-.46-ПР/2013г. от 21.10.2013г.
размер: 2095 KB
Обява за Решение № ВР-45-ПР/2013г. от 21.10.2013г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-45-ПР/2013г. от 21.10.2013г.
размер: 1621 KB
Обява за Решение № ВР-44-ПР/2013г. от 10.10.2013г.
размер: 80 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-44-ПР/2013г. от 10.10.2013г.
размер: 1440 KB
Обява за Решение № ВР-43-ПР/2013г. от 30.09.2013г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-43-ПР/2013г. от 30.09.2013г.
размер: 1173 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-42-ПР/2013г. от 26.09.2013г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-42-ПР/2013г. от 26.09.2013г.
размер: 3217 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-41-ПР/2013г. от 19.09.2013г.
размер: 80 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-41-ПР/2013г. от 19.09.2013г.
размер: 2535 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-40-ПР/2013г. от 17.09.2013г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-40-ПР/2013г. от 17.09.2013г.
размер: 3012 KB
Обява за Решение № ВР-39-ПР/2013г. от 11.09.2013г.
размер: 80 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-39-ПР/2013г. от 11.09.2013г.
размер: 1356 KB
Обява за Решение № ВР-38-ПР/2013г. от 10.09.2013г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-38-ПР/2013г. от 10.09.2013г.
размер: 1313 KB
Обява за Решение № ВР-37-ПР/2013г. от 23.08.2013г.
размер: 80 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-37-ПР/2013г. от 23.08.2013г.
размер: 1186 KB
Обява за Решение № ВР-36-ПР/2013 от 23.08.2013
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-36-ПР/2013 от 23.08.2013
размер: 1155 KB
Обява за Решение № ВР-35-ПР/2013г. от 14.08.2013г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-35-ПР/2013г. от 14.08.2013г.
размер: 644 KB
Обява за Решение № ВР-34-ПР/2013г. от 13.08.2013г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-34-ПР/2013г. от 13.08.2013г.
размер: 578 KB
Обява за Решение №ВР-33-ПР/2013г. от 12.08.2013г.
размер: 68 KB
Решение №ВР-33-ПР/2013г. от 12.08.2013г.
размер: 599 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-32-ПР/2013г. от 31.07.2013г.
размер: 80 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-32-ПР/2013г. от 31.07.2013г.
размер: 4808 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-31-ПР/2013 от 31.07.2013
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-31-ПР/2013 от 31.07.2013
размер: 2649 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-30-ПР/2013 от 29.07.2013
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-30-ПР/2013 от 29.07.2013
размер: 2882 KB
Обява за Решение № ВР-29-ПР/2013г. от 09.07.2013г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-29-ПР/2013г. от 09.07.2013г.
размер: 571 KB
Обява за Решение № ВР-28-ПР/2013 от 05.07.2013 г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-28-ПР/2013 от 05.07.2013 г.
размер: 734 KB
Обява за Решение № ВР-27-ПР/2013г. от 01.07.2013г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-27-ПР/2013г. от 01.07.2013г.
размер: 558 KB
Обява за Решение № ВР-26-ПР/2013г. от 26.06.2013г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-26-ПР/2013г. от 26.06.2013г.
размер: 761 KB
Обява за Решение № ВР-24-ПР/2013г. от 06.06.2013г.
размер: 80 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-24-ПР/2013г. от 06.06.2013г.
размер: 607 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-25-ПР/2013г. от 14.06.2013г.
размер: 76 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-25-ПР/2013г. от 14.06.2013г.
размер: 578 KB
Обява за Решение № ВР-23-ПР/2013 от 15.05.2013г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-23-ПР/2013 от 15.05.2013г.
размер: 600 KB
Обява за Решение №ВР-22-ПР/2013г. от 13.05.2013г.
размер: 77 KB
Решение №ВР-22-ПР/2013г. от 13.05.2013г.
размер: 590 KB
Обява за Решение №ВР-21-ПР/2013г. от 13.05.2013г.
размер: 77 KB
Решение №ВР-21-ПР/2013г. от 13.05.2013г.
размер: 602 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-20- ПР/2013 от 13.05.2013г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-20- ПР/2013 от 13.05.2013г.
размер: 640 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-19-ПР/2012 от 30.04.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-19-ПР/2013 от 30.04.2013 .
размер: 855 KB
Обява за Решение № ВР-18-ПР/2013г. от 26.04.2013г.
размер: 80 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-18-ПР/2013г. от 26.04.2013г.
размер: 623 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-17-ПР/2013 от 24.04.2013
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-17-ПР/2013 от 24.04.2013
размер: 6113 KB
Обява за Решение №ВР-16-ПР/2013г. от 10.04.2013г.
размер: 77 KB
Решение №ВР-16-ПР/2013г. от 10.04.2013г.
размер: 780 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-15-ПР/2013г. от 26.03.2013г.
размер: 80 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-15-ПР/2013г. от 26.03.2013г.
размер: 2490 KB
Обява за Решение № ВР-14-ПР/2013г. от 19.03.2013г.
размер: 80 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-14-ПР/2013г. от 19.03.2013г.
размер: 765 KB
Обява за Решение № ВР-13- ПР/2013 от 18.03.2013г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-13- ПР/2013 от 18.03.2013г.
размер: 607 KB
Обява за Решение № ВР-12-ПР/2013г. от 14.03.2013г.
размер: 105 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-12-ПР/2013г. от 14.03.2013г.
размер: 796 KB
Обява за Решение № ВР-11-ПР/2013 от 08.03.2013 г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-11-ПР/2013 от 08.03.2013 г.
размер: 729 KB
Обява за Решение № ВР-10-ПР/2013г. от 08.03.2013г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-10-ПР/2013г. от 08.03.2013г.
размер: 810 KB
Обява за Решение № ВР-9-ПР/2013 от 08.03.2013
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-9-ПР/2013 от 08.03.2013
размер: 523 KB
Обява за Решение № ВР-8-ПР/2013г. от 01.03.2013г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-8-ПР/2013г. от 01.03.2013г.
размер: 955 KB
Обява за Решение № ВР-7-ПР/2013 от 01.03.2013
размер: 75 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-7-ПР/2013 от 01.03.2013
размер: 682 KB
Обява за Решение № ВР-6-ПР/2013г. от 01.03.2013г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-6-ПР/2013г. от 01.03.2013г.
размер: 700 KB
Обява за Решение № ВР-5-ПР/2013г. от 01.03.2013г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-5-ПР/2013г. от 01.03.2013г.
размер: 648 KB
Обява за Решение № ВР-4-ПР/2013г. от 18.02.2013г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-4-ПР/2013г. от 18.02.2013г.
размер: 862 KB
Обява за Решение № ВР-03-ПР/2013 от 01.02.2013г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-03-ПР/2013 от 01.02.2013г.
размер: 101 KB
Обява за Решение №ВР-43-ПР/2012 от 14.12.2012г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ №ВР-43-ПР/2012 от 14.12.2012г.
размер: 2751 KB
Обява за Решение № ВР-42-ПР/2012г. от 14.12.2012г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-42-ПР/2012г. от 14.12.2012г.
размер: 280 KB
Обява за Решение № ВР-41-ПР/2012г. от 13.12.2012г.
размер: 79 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-41-ПР/2012г. от 13.12.2012г.
размер: 301 KB
Обява за Решение № ВР-40-ПР/2012г. от 30.11.2012г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-40-ПР/2012г. от 30.11.2012г.
размер: 693 KB
Обява за Решение № ВР-39-ПР/2012г. от 29.11.2012г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-39-ПР/2012г. от 29.11.2012г.
размер: 739 KB
Обява за Решение № ВР-38-ПР/2012г. от 27.11.2012г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-38-ПР/2012г. от 27.11.2012г.
размер: 683 KB
Обява за Решение № ВР-36-ПР/2012г. от 26.11.2012г.
размер: 80 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-36-ПР/2012г. от 26.11.2012г.
размер: 757 KB
Обява за Решение № ВР-37-ПР/2012г. от 27.11.2012г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-37-ПР/2012г. от 27.11.2012г.
размер: 710 KB
Обява за Решение № ВР-35-ПР/2012 от 16.11.2012 г.
размер: 107 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-35-ПР/2012 от 16.11.2012 г.
размер: 553 KB
Обява за Решение № ВР-34-ПР/2012 от 14.11.2012 г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-34-ПР/2012 от 14.11.2012 г.
размер: 499 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-33-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-33-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 561 KB
Обява за РЕШЕНИЕ №ВР-32-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ №ВР-32-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 590 KB
Обява за РЕШЕНИЕ №ВР-31-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ №ВР-31-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 597 KB
Обява за РЕШЕНИЕ №ВР-30-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ №ВР-30-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 622 KB
Обява за РЕШЕНИЕ №ВР-29-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ №ВР-29-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 578 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-28- ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-28- ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 632 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-27-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-27-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 718 KB
Обява за Решение № ВР-26-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-26-ПР/2012 от 14.11.2012г.
размер: 695 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-25-ПР/2012г. от 07.11.2012г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-25-ПР/2012г. от 07.11.2012г.
размер: 942 KB
Обява за Решение № ВР-24-ПР/2012 от 15.10.2012 .
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-24-ПР/2012 от 15.10.2012 .
размер: 614 KB
Обява за Решение № ВР-23-ПР/2012 от 12.10.2012 .
размер: 105 KB
Решение № ВР-23-ПР/2012 от 12.10.2012 .
размер: 556 KB
Обява за Решение № ВР-22-ПР/2012г. от 18.09.2012г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-22-ПР/2012г. от 18.09.2012г.
размер: 630 KB
Обява за Решение № ВР-21-ПР/2012 от 16.08.2012
размер: 76 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-21-ПР/2012 от 16.08.2012
размер: 690 KB
Обява за Решение № ВР-20-ПР/2012 от 16.08.2012
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-20-ПР/2012 от 16.08.2012
размер: 1756 KB
Съобщение за Решение № ВР-19-ПР/2012 г. от 19.07.2012 г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-19-ПР/2012 г. от 19.07.2012 г.
размер: 541 KB
Обява за Решение № ВР-18-ПР/2012г. от 12.07.2012г.
размер: 78 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-18-ПР/2012г. от 12.07.2012г.
размер: 813 KB
Обява за Решение № ВР-17-ПР/2012г. от 12.07.2012г.
размер: 77 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-17-ПР/2012г. от 12.07.2012г.
размер: 841 KB
Обява за Решение № ВР-16-ПР/2012 от 14.06.2012г.
размер: 76 KB