Информация за оповестяване на населението при превишаване на праг за информиране на населението- ОЗОН

РИОСВ гр Враца, тел. за допълнителна информация 092/ 629-211

   1. Данни за наблюдаваните превишения:
       1.1. Местонахождение на района с превишаване .......................................
       1.2. Превишаване на ПИН за 0з - 180 мкг/мЗ;
       1.3. Дата и час на превишаването: ...........200....;  .......ч......м.
       1.4. Средночасова концентрация: ................ мкг/мЗ;
   2. Прогноза за оставащата част от деня и следващите дни:
       2.1. географски район на очакваните превишения на алармените прагове: ............................................................................................................
       2.2. очаквана промяна на нивата на озон (понижение, стабилизиране или повишаване): .............................................................................................................
   3. Информация за типа на засегнатото население, възможни здравни последствия и препоръчително поведение:
       3.1. информация за чувствителните групи от населението - деца, възрастни и болни от
 астма, както и др. белодробни заболявания; 
       3.2. описание на вероятните симптоми - краткосрочните остри ефекти започват с дразнене на очите (концентрации около 200 мкг/мЗ), а при по-високи концентрации могат да се засегнат белите дробове. Промени във белодробната функция могат да се наблюдават при астматично болни при експозиция на озон от 160 мкг/мЗ до 340 мкг/мЗ.
       3.3.  препоръчителни предпазни мерки, които следва да се вземат от засегнатото население - хората с повишена чувствителност да избягват продължително пребиваване на открито; занятията по физкултура в училищата да се провеждат на закрито; да се избягва напрегната физическа дейност на открито. Ако е наложителна, се препоръчва да се извършва рано сутрин или късно вечер;
       3.4. къде може да се получи по-нататъшна информация: РДП на РИОСВ  - Враца или ЦДП на ИАОС на посочения в съобщението телефон.
   4. Публикуваните данни подлежат на допълнителна проверка за тяхната достоверност. Всяка промяна в статуса на данните се публикува в тримесечните и годишни бюлетини на ИАОС/РИОСВ.