ЗАЩИТА НА ПОДАВАЩИТЕ СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН

ЗАЩИТА НА ПОДАВАЩИТЕ СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН

 

      ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ   НА СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН ПО ВЪТРЕШНИЯ КАНАЛ В РИОСВ - ВРАЦА

 

            Тази информация се публикува на интернет страницата на РИОСВ - Враца, на основание чл.12, ал.4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)  и цели предоставяне на ясна и леснодостъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали по канала за вътрешно подаване, създаден при РИОСВ - Враца.

В изпълнение  на чл. 13, ал.1 ЗЗЛПСПОИН, в РИОСВ-Враца е създаден канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения. Целта на канала е да се предостави защита по смисъла на ЗЗЛПСПОИН на субектите по чл. 5.

Защитата по закона се активира при едновременно наличие на следните три условия :

  • Сигналът се подава от физическо лице, попадащо сред изчерпателно изброените по чл.5, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗЛПСПОИН;
  • Сигналът се подава за нарушение в РИОСВ-Враца в някоя от следните области - опазване на околната среда; обществени поръчки; защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни; сигурността на мрежите и информационните системи; трудовото законодателство; законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.
  • Сигналът е подаден чрез вътрешния канал при спазване на установената за това процедура.

 Вътрешният канал за подаване на сигнали:

  •  Управлява се по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация;
  • Дава възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.

 

Сигнали могат да бъдат подавани по следните начини:

  1. Писмено по пощата, на адреса на РИОСВ-Враца: ул. „Екзарх Йосиф“ № 81;
  2. Писмено чрез електронна поща на адрес: zzlpspoin@riosv-vr.com
  3. Писмено чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно, което се прилага към сигнала в оригинал (не е необходима нотариална заверка);
  4. Писмено или устно чрез лична среща, по искане на сигнализиращото лице;

      5.   Устно по телефон на телефонен номер: 092 991248

Сигналът се подава само чрез служителя/ите, отговарящи за разглеждането на сигнали, писмено или устно. Подаденият сигнал не се входира в деловодната система на институцията. Писменото подаване на сигнали се извършва по електронна поща. Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона на телефонния номер на определените служители за приемане на сигналите, обявен на сайта на РИОСВ - Враца по други системи за гласови съобщения на същия номер, а по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок.

За подаването на сигнали се използват само формуляри по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали (КЗЛД) и публикуван на страницата му https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282

 Сигнал, подаден чрез електронната поща се подписва с квалифициран електронен подпис.       Сигнал, който не е подаден по образец не е валиден, не се регистрира и подлежи на връщане.

Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляра, а устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от служители, отговарящи за разглеждането на сигнали, които предлагат на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна. Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Сигналът се регистрира в регистъра на сигналите и се потвърждава получаването му  на подателя в срок от 7 дни от получаването му от служителя/ите, отговорни за приемане и разглеждане на сигналите.

Сигналът подлежи на проверка за редовност. В случай че не отговаря на изискванията на закона служителите изпращат  на сигнализиращото лице писмено съобщение за отстраняване на допуснатите нередности в 7-дневен срок от получаването му. Ако не бъдат отстранени, сигналът заедно с приложенията към него се връщат на сигнализиращото лице.

Служителите отговарящи за разглеждането на сигнала проверяват достоверността на същия. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН или съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат на подалия ги от служителя с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

 

Служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали, са длъжни да:

1. Получават сигналите и потвърждават получаването им в срок от 7 дни след получаването;

2. Гарантират, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена и предприемат нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица;

3. Поддържат връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изискват допълнителни сведения от него и от трети лица;

4. Предоставят обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала;

5. Предоставят на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния национален орган, а когато е уместно - към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз;

6. Документират устни сигнали;

7. Поддържат регистър на подадените сигнали;

8. Изслушват лицето, срещу което е подаден сигналът, или приемат писмените му обяснения, събират и оценяват посочените от него доказателства;

9. Предоставят на засегнатото лице всички събрани доказателства и му предоставят възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;

10. Предоставят възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката;

11. В случай, че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени:

а) Организират предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта може да изискват съдействието на други лица или звена в структурата на съответния задължен субект;

б) Предлагат на директора на РИОСВ-Враца предприемане на конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;

в) Насочват сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;

г) Препращат сигнала на органа за външно подаване на сигнали при необходимост от предприемане на действия от негова страна, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително; в случай че сигналът е подаден срещу работодателя на сигнализиращото лице, служителите, отговарящи за разглеждането на сигнала, насочват лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.

 

Директорът на РИОСВ-Враца като работодател:

1. Въз основа на постъпилия сигнал и на предложенията на служителите, отговарящи за разглеждането на сигнала, предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало;

2. Приоритизира по предварително определени критерии и правила разглеждането на постъпилите множество сигнали за по-тежки нарушения;

3. Прекратява проверката:

а) когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия; приключването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигнал, нито защитата по този закон по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали;

б) по повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия;

в) когато се установят данни за извършено престъпление; сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата.

4. Изготвя индивидуален доклад, в който описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, които заедно с мотивите съобщава на подалия сигнала работник или служител и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

    Централен орган за външно подаване на сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg