РИОСВ-Враца

          Регионална инспекция по околната среда  и водите – Враца (РИОСВ)  е административна структура към Министерство на околната среда и водите, осигуряваща провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално ниво.

РИОСВ – Враца осъществява своята дейност на територията на област Враца с площ 3619,7 km². В административните граници на областта попадат десет общини: Враца, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин.  В областта има общо 123 населени места – 8 града и 115 села.

РИОСВ - Враца има регулиращи, контролни и информационни функции, произтичащи от законовите и подзаконови нормативни актове.

При осъществяване на регулиращите функции, РИОСВ – Враца разработва или участва в разработването на документи в областта на опазването на околната среда и устойчивото ползване на природните ресурси и провежда на регионално равнище дейности, свързани с политиката на държавата.

Контролните функции на РИОСВ - Враца се състоят в осъществяването на превантивен, текущ и последваш контрол по прилагане на нормативни актове, регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат.

Информационните функции на РИОСВ – Враца включват предоставяне на информация в областта на околната среда на обществеността и средствата за масово осведомяване, повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда, поддържане на регистри и бази данни.

Мисията на РИОСВ – Враца е да съхрани природните богатства в региона, да допринесе за справяне с проблемите на околната среда и да осигури здравословни условия за живот на населението.