Справка съгласно Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията

            Справка съгласно Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискващи се при депониране на отпадъците.(ДВ, бр. 111, 27.12.2013 г.) свали