Ежедневен бюлетин за състоянието на атмосферния въздух

Ежедневен бюлетин за състоянието на атмосферния въздух в град Враца

13.06.2024 г. 

 

Атмосферен

показател

Превишение съдържанието на вредни

вещества в атмосферния въздух (в пъти)

O3

-

NO

-

NO2

-

CO

-

SO2

-

ФПЧ10

-
 
Пределно допустими норми за 2024 г. съгласно действащата нормативна уредба:


1. Въглероден оксид – максимална осемчасова стойност в рамките на денонощието – 10 mg/m3 (да не бъде превишавана повече от 1 път за една календарна година)

2. Азотен диоксид :

·         СЧН – 200 µg/m3 (да не бъде превишавана повече от 18 пъти за една календарна година)

·         СГН – 40 µg/m3

·         Алармен праг - 400 µg/m3 (измерени през три последователни часа от АИС)

3. Серен диоксид :

·         СЧН – 350 µg/m3  (да не бъде превишавана повече от 24 пъти за една календарна година)

·         СДН – 125 µg/m3  (да не бъде превишавана повече от 3 пъти за една календарна година)

·         Алармен праг -500 µg/m3 (измерени през три последователни часа от АИС)

4. Озон :

·         Краткосрочна целева норма – максимална осемчасова стойност в рамките на денонощието -120 µg/m3  (да не бъде превишавана повече от 25 пъти за една календарна година, усреднено за тригодишен период)

·         Праг за информиране на населението (средно часова стойност) – 180 µg/m3

·         Праг за предупреждение на населението (средно часова стойност) – 240 µg/m3 (измерени през три последователни часа от АИС)

5. ФПЧ 10:

·         СДН – 50 µg/m3  (да не бъде превишавана повече от 35 пъти за една календарна година)

·         СГН - 40 µg/m3