Ежедневен бюлетин за състоянието на атмосферния въздух

25.02.2021г. 

Атмосферен

показател

Превишение съдържанието на вредни

вещества в атмосферния въздух (в пъти)

O3

-

NO

-

NO2

-

CO

-

SO2

-

ФПЧ10

-

 


                           Пределно допустими норми за 2020 г. съгласно действащата нормативна уредба:

1. Въглероден оксид – максимална осемчасова стойност в рамките на денонощието – 10 мг/м3 (да не бъде превишавана повече от 1 път за една календарна година)
2. Азотен диоксид :

 • СЧН – 200 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 18 пъти за една календарна година)
 • СГН – 40 мкг/м3
 • Алармен праг - 400 мкг/м3 (измерени през три последователни часа от АИС)

3. Серен диоксид :

 • СЧН – 350 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 24 пъти за една календарна година)
 • СДН – 125 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 3 пъти за една календарна година)
 • Алармен праг -500 мкг/м3 (измерени през три последователни часа от АИС)

4. Озон :

 • Краткосрочна целева норма – максимална осемчасова стойност в рамките на денонощието -120 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 25 пъти за една календарна година, усреднено за тригодишен период)
 • Праг за информиране на населението (средно часова стойност) – 180 мкг/м3
 • Праг за предупреждение на населението (средно часова стойност) – 240 мкг/м3 (измерени през три последователни часа от АИС)

5. ФПЧ 10:

 • СДН – 50 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти за една календарна година)
 • СГН - 40 мкг/м3