Севезо II проверки

Възникването на големи аварии в химическата индустрия през седемдесетте години на XX-ти век в Европа (една от които е в гр. Севезо Италия през 1976г.) е причина Европейската комисия да предложи директива за контрол на опасностите от големи промишлени аварии. Севезо II е краткото наименование на Директива 96/82/ЕС за контрол на риска от големи аварии, приета на 9 декември 1996 г., която има за цел предотвратяване на големи аварии свързани с опасни химични вещества. Изискванията на Директива Севезо II са транспонирани в българското законодателство с

"Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях"(Д.В, бр. 5/2016).
С цел предотвратяване на големи аварии и ограничаването на последствията от тях оператора на ново или действащо предприятие, в което се съхраняват опасни химични вещества, е длъжен да го класифицира съгласно критерйте на приложение №3 от ЗООС и уведоми за това министъра на околната среда и водите, който издава разрешителното по чл. 104, ал. 1 от ЗООС с условия, целящи висока степен на защита човешкото здраве и опазвене на околната среда

 

Предприятия с висок и нисък рисков потенциал съгласно чл. 104 от ЗООС
на територията на РИОСВ-Враца

"АЕЦ Козлодуй" EАД гр. Козлодуй обл. Враца

 

Одобрен Доклад за безопасност с решение  №114 - А1/2017 на ИАОС. Висок рисков потенциал

Подземно газово хранилище "Чирен" с оператор "Булгартрансгаз" EАД - гр.София. 

 

Одобрен Доклад за безопасност с решение  №124 - А2/2017 на ИАОС. Висок рисков потенциал

"Камибо" EООД -ТП "ХИМЕНЕРГО"гр. Враца с оператор "КАМБИО" ЕООД - гр. София

 

Одобрен Доклад за безопасност с решение  №98 - А1/2017 на ИАОС. Висок рисков потенциал

"Никас" ООД с. Лиляче, общ. Враца с оператор "Никас" ООД - гр. София

 

Решение  №111/2008 - отменено с Решение №148/28.07.2011г. на МОСВ. Нисък рисков потенциал.

"Петролна база" - гр. Враца с оператор "ДМВ" - ООД гр. Русе   Одобрен Доклад за безопасност с решение  №205 - А0/2017 на ИАОС. Висок рисков потенциал