Въздух и Шум

Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи  парникови газове

Известие до производителите и вносителите на флуоровъглеводороди

Бюлетин за състоянието на радиационната обстановка в страната

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН за качеството на атмосферния въздух в страната 

 Регистър по чл.30 л. от Закона на чистотата на атмосферния въздух

Вещества, които нарушават озоновия слой (ВНОС) Съобщения