Информация, предоставена повече от три пъти

Съгласно чл. 15 (1) от ЗДОИ с цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация, информацията, предоставена повече от три пъти по реда на ЗДОИ трябва да се публикува.

 

РИОСВ – Враца не е предоставяла една и съща информация повече от три пъти.