Такси за достъп до информация

Заплащане на информацията

Предоставянето на наличната първична информация и наличната предварително обработена информация за околната среда се заплаща при условията и реда на ЗДОИ. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите (Наредба № Н-1, обн. ДВ 22/ 18.03.2022 г.), като те не могат да надвишават материалните разходи по предоставянето. Във връзка с чл. 30 от ЗООС, компетентните органи предоставят помежду си налична първична и предварително обработена информация за околната среда, както и на общински администрации и учащи се.

Заплащането при предоставяне на нарочно обработена информация се договаря за всеки конкретен случай - чл. 29 от ЗООС.

 

 

Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г.

 

за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

 

Член единствен. С тази наредба се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация съгласно приложението.

 

Заключителна разпоредба

 

 

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Приложение към член единствен

Вид на носителя

Количество

Норматив за разход

1.

Хартия А4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 MB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 MB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USB флаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

11.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

 

                                                                                                 Министър: Асен Василев

 

 

 За предоставяне на нарочно обработена информация заплащането се договаря за всеки конкретен случай (чл.29 от ЗООС). В тези случаи става дума за значителен обем информация, която се обработва допълнително, по заявка на конкретния заявител. За целта се изготвя граждански договор, в който се определят и конкретните условия и заплащане.