МЕРКИ за предотвратяването на непосредствена заплаха за екологични щети

(глава втора от Наредба №1)


Мерките се определят в зависимост от:

  • изменението на количествените и/или качествените параметри на съоръжения и инсталации, разрешени с акт на компетентния орган;

  • изменението на физичните параметри на съоръжения и инсталации;

  • други отклонения от нормалния режим на работа.

Операторът планира мерки за отстраняване на причините и непосредствената заплаха от екологични щети в съответствие с установените възможни случаи на възникването им въз основа на оценката по чл. 3, ал. 1 от Наредба №1;

-    Мерките се разработват за всички дейности, извършвани от оператора, площадки, машини, съоръжения, инсталации.

-    Мерките се актуализират след актуализиране на оценката по чл. 3 от Наредба №1 или след прилагане на мерки за предотвратяване на непосредствена заплаха за екологични щети.
 

Примерен списък на оздравителните мерки за отстраняване на причините и непосредствената заплаха от ЕЩ