Зелен телефон

На телефон (092)629 211 (от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден)

На телефон 0893 393 185 (в извънработно време)
очакваме сигнали за екологично замърсяване

Административно обслужване на граждани (9:00 - 17:30 часа)

Банкова сметка

Сигнали за корупция


Новини

Министерството на здравеопазването обявява XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за 2021 година

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: В изпълнение на Заповед № РД-117 от 05.02.2021 г. на министъра на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), дава следните указания свързани с отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, която следва да се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци (НИСО).

РИОСВ-Враца констатира замърсяване на река Косовец, вследствие възникнала производствена авария в инсталация за производство на биогаз в с. Царевец, общ. Мездра

виж всички

Съобщения

 Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изготвен Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001014 „Карлуково“. Пълният текст на проекта на заповед и допълнителната информация за защитената зона са публикувани на: - Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“; - Интернет страницата на РИОСВ – Враца - https://riosv.vracakarst.com/, в тема „Природа“, подтема „Натура 2000“ - Обществени обсъждания на проекто заповеди за защитените зони. Документацията е на разположение и в административната сграда на РИОСВ – Враца (гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81). В едномесечен срок, заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите, посочените в проекто-заповедта за обявяване на защитена зона BG0001014 „Карлуково“.

виж всички


Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.

Филм „Врачански карст“