Внимание! РИОСВ - Враца е с нов имейл адрес: riosv-vr@riosv-vr.com

Зелен телефон

На телефон (092)629 211 (от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден)

На телефон 0893 393 185 (в извънработно време)
очакваме сигнали за екологично замърсяване

Център за административно обслужване на граждани (9:00 - 17:30 часа)

Банкова сметка

Сигнали за корупция


Новини

РИОСВ - Враца и Регионална лаборатория – Враца към ИАОС отбелязаха Европейската седмица на мобилността

16-22 септември Европейска седмица на мобилността

Проведено е публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Врачански Балкан“

виж всички

Съобщения

 Важно за НИСО: „Изготвянето и предоставянето на годишни отчети за дейностите по управление на отпадъците от 1 януари 2022 г., съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г, за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, се извършва чрез Националната информационна система “Отпадъци“ (НИСО), поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда. Съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 1, годишните отчети за предходната година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година, като в случай на необходимост от коригиране на информацията в тях се предоставят коригирани годишни отчети, в срок до 31 март на текущата година. Във връзка с появили се в периода 8-10 март 2022 г. технически проблеми и временно прекъсване на интернет връзката в държавната администрация, Ви информираме, че е оглед осигуряване изпълнението на нормативното изискване за предоставяне на годишни отчети от задължените лица чрез НИСО, системата ще дава възможност за подаването им и в периода за подаване на коригиращи отчети, а именно до 31 март 2022г.

 Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изготвен Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001014 „Карлуково“. Пълният текст на проекта на заповед и допълнителната информация за защитената зона са публикувани на: - Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“; - Интернет страницата на РИОСВ – Враца - https://riosv.vracakarst.com/, в тема „Природа“, подтема „Натура 2000“ - Обществени обсъждания на проекто заповеди за защитените зони. Документацията е на разположение и в административната сграда на РИОСВ – Враца (гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81). В едномесечен срок, заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите, посочените в проекто-заповедта за обявяване на защитена зона BG0001014 „Карлуково“.

виж всички


Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.