Процедура за достъп до обществена информация

Процедура за достъп до обществена информация 

Съгласно чл. 26 (1) на ЗООС за предоставяне на информация за околната среда се прилага процедурата, предвидена в глава трета „Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация” от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Съгласно чл. 17 от ЗООС всеки има право на достъп до наличната информация за околната среда, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.

 

Заявление 

За получаване на достъп до обществена информация се подава писмено заявление или устно запитване. Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща:  riosv-vr@riosv-vr.com или чрез платформата за достъп до обществена информация.

Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация трябва да съдържат:

1. Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

2. Описание на исканата информация;

3.Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация.(Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са преглед на информацията – оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър; устна справка; копия на материален носител; копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните, публикуване на информацията на платформата за достъп до обществена информация);

4. Адреса за кореспонденция със заявителя или съгласие за използване на профил в системата за сигурно електронно връчване(ССЕВ) по чл.26, ал.2 от Закона за електронното управление(ЗЕУ).

5. Отказ на заявителя за публикуване на платформата за достъп до обществена информация на заявлението му, подадено чрез електронна поща и на решението и предоствавената обществена информация по него.

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по т. 3.

Заявления, които не съдържат данните по т. 1, 2 и 4 се оставят без разглеждане.

 

Регистрация

Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация.

 

Разглеждане на заявленията за достъп 

Постъпилите заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи.

 

Решение за предоставяне на достъп до информация

За предоставянето или за отказа от предоставянето на достъп до исканата информация се изготвя решение, за което заявителят се уведомява писмено. В решението задължително се посочват:

1.      Степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;

2.      Срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, който не може да е по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението;

3.      Мястото, където ще бъде предоставен достъпът до исканата информация;

4.      Формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата информация;

5.      Разходите по предоставяне на достъп до исканата информация.

В решението могат да бъдат посочени други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация.

 

Отказ за предоставяне на информация за околната среда

Съгласно чл. 20. (1) от ЗООС Достъпът до информация за околната среда може да бъде отказан в случаите, когато се иска:

1. класифицирана информация, която представлява държавна или служебна тайна;

2. информация, която представлява производствена или търговска тайна, определена със закон;

3. информация, която представлява интелектуална собственост;

4. информация, която представлява лични данни, ако физическото лице, с което е свързана тази информация, не е съгласно с разкриването й, и съгласно изискванията, предвидени в Закона за защита на личните данни;

5. информация, която би се отразила неблагоприятно на интересите на трето лице, което е предоставило исканата информация, без да има правно задължение да го направи и без да може такова задължение да му бъде наложено, и когато не е съгласно с предоставянето на информацията;

6. информация, която ще се отрази неблагоприятно на компонентите на околната среда.

В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание за отказ по реда на ЗДОИ, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване.

 

 

Класифицирана информация и служебна тайна

РИОСВ - Враца не обработва, създава и съхранява класифицирана информация, както и информация, представляваща държавна или служебна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

 

Препращане на заявлението за достъп

Когато РИОСВ – Враца не разполага с исканата информация, но има информация за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаването на заявлението, то се препраща, като за това се уведомява заявителят.

 

Заплащане на предоставяната информация, включително за повторно използване на информация от обществения сектор

Предоставянето на наличната първична информация и наличната предварително обработена информация за околната среда се заплаща при условията и реда на ЗДОИ. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите (Наредба № Н-1, обн. ДВ 22/ 18.03.2022 г.), като те не могат да надвишават материалните разходи по предоставянето.

Заплащането на предоставянето на информацията, която е нарочно обработена, се договаря за всеки конкретен случай.

 

Заплащане на определените разходи става по един от следните три начина:

1.      По банков път, като точно се попълни законовото основание за внесената такса. Единната бюджетна сметка на РИОСВ – Враца е:

 

IBAN  BG70UBBS80023106174708

BIC UBBSBGSF

ОББ - АД, клон Враца

 

2.      В брой на каса в административната сграда на РИОСВ – Враца – приложимо е само за разходи, които не надхвърлят 20 лв.(двадесет лева)

 

3.      Чрез ПОС-терминал, който се намира в деловодството на РИОСВ – Враца.

 

Преглед на информацията

В случай на издадено решение за пълен/частичен достъп до информация от директора на РИОСВ – Враца, в което е указано, че ще има преглед на информацията на място, прегледът на документите се осъществява в административната сграда на РИОСВ – Враца, като се подписва двустранен протокол.