Контакти

Адрес:
гр.Враца, ул."Екзарх Йосиф"№81 (сградата се намира срещу автобусните перони на Автогарата)

карта с местонахождение

Работно време на център за административно обслужване: 09.00ч.-17.30ч.

Когато в сградата на Регионалната инспекция има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на служителя от центъра за административно обслужване продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно до 19.30 часа.

Телефон/факс: 092/ 62 92 11
Електронна поща: riosv-vr@riosv-vr.com

Дежурен телефон в празнични и почивни дни: 0893393185

 

Директор
инж. Николай Йорданов
телефон/факс 092/ 62 47 61

Прием на граждани и представители на организации от директора на РИОСВ – Враца

Приемното време на директора  на РИОСВ - Враца  с граждани и представители на организации е всеки вторник и четвъртък след 14 часа, след предварително записване.

Записването може да се извърши по следните начини:

- в сградата на РИОСВ – Враца: «Център за административно обслужване», ул.Екзарх Йосиф № 81;

- на телефон: 092/629211;

- на имейл: riosv-vr@riosv-vr.com

С цел оперативност, при записването е желателно да се представи информация за целта на приема, телефон и имейл за обратна връзка.

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция"Административни, финансови и правни дейности "
Директор дирекция – тел. 092/991224
Главен юрисконсулт – тел. 092/ 991248
Старши счетоводител – тел. 092/ 991224
Главен експерт – тел. 092/ 991248
Технически сътрудник – тел. 092/ 629211

Специалист - тел.092/991598

Младши експерт - тел.092/991598

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Контрол и превантивна дейност"
Директор дирекция – тел. 092/991522

Отдел "Контрол на околната среда"
Началник отдел – тел. 092/991374
Направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух " и "Опасни химични вещества“ - тел. 092/991967
Направление "Опазване и контрол чистотата на водите" - тел. 092/ 991374
Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите" – тел. 092/ 991374
Направление "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването" - тел.092/ 991374

Отдел "Превантивна дейност"
Началник отдел – тел. 092/ 991775
Направление "Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда" - тел. 092/ 991732
Направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони" – тел. 092/ 991775