Контакти

Адрес:

гр.Враца, ул."Екзарх Йосиф"№81 (сградата се намира срещу автобусните перони на Автогарата)

карта с местонахождение

Работно време на център за административно обслужване: 09.00ч.-17.30ч.

 

Когато в сградата на Регионалната инспекция има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на служителя от центъра за административно обслужване продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно до 19.30 часа.

 

Телефон/факс: 092/ 62 92 11

Електронна поща: riosv-vr@riosv-vr.com

 

Дежурен телефон в празнични и почивни дни: 0893393185

 

Директор

инж. Николай Йорданов

телефон/факс 092/ 62 47 61

 

Прием на граждани и представители на организации от директора на РИОСВ – Враца

 

Приемното време на директора  на РИОСВ - Враца  с граждани и представители на организации е всеки вторник и четвъртък след 14 часа, след предварително записване.

 

Записването може да се извърши по следните начини:

- в сградата на РИОСВ – Враца: «Център за административно обслужване», ул.”Екзарх Йосиф” № 81;

- на телефон: 092/629211;

- на имейл: riosv-vr@riosv-vr.com

С цел оперативност, при записването е желателно да се представи информация за целта на приема, телефон и имейл за обратна връзка.

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Административни, финансови и правни дейности "

Директор дирекция – тел. 092/991224

Главен юрисконсулт – тел. 092/ 991248

Старши счетоводител – тел. 092/ 991224

Главен експерт – тел. 092/ 991248

Технически сътрудник – тел. 092/ 629211

Специалист - тел.092/991598

Младши експерт - тел.092/991598

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Контрол и превантивна дейност"

Директор дирекция – тел. 092/991522

Отдел „Контрол на околната среда"

Началник отдел – тел. 092/991374

Направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух " и "Опасни химични вещества“ - тел. 092/991967

Направление „Опазване и контрол чистотата на водите" - тел. 092/ 991374

Направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите" – тел. 092/ 991374

Направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването" - тел.092/ 991374

Отдел „Превантивна дейност"

Началник отдел – тел. 092/ 991775

Направление „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда" - тел. 092/ 991732

Направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони" – тел. 092/ 991775

Направление „Управление на НАТУРА 2000“ – тел. 092/991967