Контакти

Адрес:
гр.Враца, ул."Екзарх Йосиф"№81 (сградата се намира срещу автобусните перони на Автогарата)

Работно време на звеното за административно обслужване: 09.00ч.-17.30ч.

Когато в сградата на Регионалната инспекция има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на служителя от звеното за административно обслужване продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно до 19.30 часа.

Телефон/факс: 092/ 62 92 11
Електронна поща: riosv_vr@m-real.net

Дежурен телефон в празнични и почивни дни: 0893393185

 

Директор
инж. Христо Иванов Христов
телефон/факс 092/ 62 47 61


ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция"Административни, финансови и правни дейности "
Директор дирекция – тел. 092/991224
Направление "Правни дейности"
Старши юрисконсулт – тел. 092/ 991248
Направление "Финансово-счетоводна дейност"
Старши счетоводител – тел. 092/ 991224
Направление "Административно и кадрово обслужване"
Старши експерт – тел. 092/ 991248
Технически сътрудник – тел. 092/ 629211

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Контрол и превантивна дейност"
Директор дирекция – тел. 092/991522

Отдел "Контрол на околната среда"
Началник отдел – тел. 092/991374
Направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух " - тел. 092/991967
Направление "Опазване и контрол чистотата на водите" - тел. 092/ 991374
Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите" – тел. 092/ 991374
Направление "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването и екологична отговорност " – тел. 092/ 991374
Направление"Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества" - тел. 092/991598

Отдел "Превантивна дейност"
Началник отдел – тел. 092/ 991775
Направление "Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда" - тел. 092/ 991732
Направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони" – тел. 092/ 991775
Направление "Специализирани регистри" – тел. 092/ 991598, 092/ 991967