МЕРКИ за отстраняване на причинените екологични щети

 (глава трета от Наредба №1)


Тези мерки се определят при значително отрицателно въздействие върху:

  • достигането или запазването на благоприятното консервационно състояние на защитени видове и природни местообитания;

  • текущото състояние на повърхностните и подземните води, с изключение на случаите по  чл. 156е от Закона за водите;

  • състоянието на почвите;

  • ползите и услугите от природни ресурси.

 

ОПЕРАТОРЪТ определя мерки за отстраняване на причините и екологичната щета, в съответствие с установените възможни случаи на причиняването им, въз основа на:
 

► оценката по чл. 3, ал. 1 от Наредба №1;
► примерния списък на оздравителните мерки по приложение № 2 от Наредба №1.


КОМПЕТЕНТНИЯТ ОРГАН по чл. 6 ЗОПОЕЩ определя мерки за отстраняване на екологичната щета въз           основа на:

•    предложените от оператора мерки;
•    преценка на възникналата конкретна ситуация след настъпване на щетите;
•    постъпилите препоръки и становища от обществеността и/или
•    включените в примерния списък на оздравителните мерки по приложение № 2.