Downloads

Форма и съдържание на доклада от извършената класификация/уведомлението за класификация на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал
размер: 35 KB
Формат за документиране на оценка на безопасността на съхранението - Word формат
размер: 130 KB
УКАЗАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ОЦЕНКА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА СЪХРАНЕНИЕТО НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ
размер: 3270 KB
Наредба за реда и начина за съгранение на опасни химични вещества и смеси
размер: 160 KB