СОБСТВЕНА ОЦЕНКА на случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и на причинени екологични щети

Операторите, извършващи дейности по приложение № 1 ЗОПОЕЩ изготвят собствена оценка (чл. 3, ал.1 от Наредба №1) за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание, съгласно приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение;

  • Оценката се извършва преди започване на дейността и/или преди въвеждане в експлоатация на новите съоръжения и инсталации;

  • Оценката се актуализира при промени в дейностите по приложение № 1 ЗОПОЕЩ или в резултат от случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на причинени екологични щети;

  • Въз основа на оценката, операторите, планират мерки за предотвратяване на случаи на непосредствена заплаха от причиняване на екологични щети и мерки за предотвратяване на причинени екологични щети.

ОЦЕНКА на случаите на непосредствена заплаха за екологични щети
и на причинени екологични щети
(ЕЩ) (по чл. 3, ал. 1 от Наредба №1)- бланка