Обява на стойност по чл.20, ал 3 от ЗОП

Съобщение във връзка с обществена поръчка по чл.20, ал 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал 3 от ЗОП - обявадокументациядокументация и образци.

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал 3 от ЗОП -"Реконструкция на покрива на административната сграда на РИОСВ - гр. Враца, ул. Екзарх Йосиф № 81 - обява, образци, проекто договор, техн. спесификация, количесвено-стойностна сметкадокументация 1 ч., документация 2 ч.,документация 3 ч ,,,,,  - 10.09.2018

Разяснение №1 - 11.09.2018

Протокол №1 от 01.10.2018г. от заседание на комисия по ЗОП

Протокол №2 от 11.10.2018г. от заседание на комисия по ЗОП

Договор за изпълнение №20 от 12.11.2018 и приложения ( техническо предложение, техническа спецификация, ценово предложение, линеен график )


Downloads

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал 3 от ЗОП от 10.09.2018
размер: 461 KB
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал 3 от ЗОП
размер: 250 KB