Екологични щети – разяснения

Екологични щети са щетите върху:

  • защитени видове и природни местообитания  > Щети, които причиняват значително отрицателно въздействие върху достигането или запазването на благоприятното консервационно състояние на защитените видове и природните местообитания  ;
  • води и водните тела > Щети, които причиняват значително отрицателно въздействие върху състоянието на повърхностните и подземните води, с изключение на случаите на чл. 156е от Закона за водите;
  • почви > Щети, които създават значителен риск за човешкото здраве в резултат на замърсяване чрез пряко или непряко въвеждане във, върху или под почвата на вещества, препарати, организми или микроорганизми.