Иформация и връзка със Звеното по приемане на заявленията по ЗДОИ

Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца
ЕИК по БУЛСТАТ: 000193955

Адрес: гр.Враца, ул. Екзарх Йосиф №81

Работно време:    от 9:00 до 17:30 часа (без прекъсване)от понеделник до петък
Телефони:    Фронт офис: 092/ 62 92 11

Електронна поща: riosv_vr@m-real.net