Публичен регистър по ЗОПОЕЩ

Министърът на околната среда и водите създава и поддържа публичен регистър на операторите, които извършват дейности по приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.


Информация  за вписване в публичния регистър подават:

  • Органите на изпълнителната власт, които издават лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация за извършване на дейности по приложение № 1, предоставят на министъра на околната среда и водите информация за поддържане на публичния регистър по чл. 15  от ЗОПОЕЩ в срок 60 дни от влизането в сила на съответния административен акт.
  • Операторите, които извършват дейностите по приложение № 1, с изключение на операторите, на които са издадени лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация по чл. 16, ал. 1, предоставят информация на министъра на околната среда и водите за поддържане на публичния регистър по чл. 15. Операторите предоставят информацията в срок 30 дни от започването на дейността.


Необходимо е:

  • Едновременно с информацията за публичния регистър, операторите да подават и декларация за достоверност на данните.
  • Операторите и органите на изпълнителната власт предоставят информацията на хартиен и електронен носител.
  • При промяна на някое от обстоятелствата, представени с информацията, операторите и органите на изпълнителната власт са длъжни в срок 14 дни от настъпване на промяната да уведомят министъра на околната среда и водите.
      

Бланка за включване в публичния регистър

Декларация за достоверност на данните

Указания относно предоставянето на информация за вписване в публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети