Резерват "Врачански карст"

          Резерват „Врачански карст“ е обявен през 1983 година. Той е един от общо 55-те резерватa в България и представлява уникален карстов комплекс с живописни пейзажи, геоморфоложки забележителности, уникална пещерна фауна, реликтни и субмедитериански растителни видове и съобщества, балкански ендемити, 20 вида растения, включени в Червената книга на България. През 1993 г. получава специален статут на защитен природен обект с международно значение.
          Управлението на резервата се осъществява от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) Враца, която е териториално звено на Министерството на околната среда и водите.
 

Документален филм за резерват „Врачански карст“

филм "Врачански карст"