Процедура сигнали, предложения

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА


…………………………………………………………………………………..

Раздел V
Процедура за работа с жалби, протести, сигнали и предложения

Чл. 19. Потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ - Враца, могат да подават жалби, протести, сигнали и предложения относно качеството на административното обслужване по следните начини:
1. на място в сектор "Административно обслужване" устно и/или писмено;
2. по пощата на адреса на РИОСВ - Враца: гр. Враца - 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81;
3. чрез обаждане на "горещия" телефон: 092/62 92 11;
4. чрез поставената до входа на РИОСВ - Враца кутия за жалби, протести, сигнали и предложения;
5. чрез попълване на анкетната форма в интернет страницата на инспекцията: www.vracakarst.com;
6. по електронната поща на e-mail: riosv-vr@riosv-vr.com
7. на интернет страницата на инспекцията: www.vracakarst.com;
8. по факс: 092/624761.
Чл. 20. (1) При получаване на устен сигнал, получилият го служител е длъжен да го оформи писмено, като запише следната информация:
- начин на получаване на сигнала /на място, по телефона/;
- дата и час на получаване;   
- име и фамилия на служителя, който е получил сигнала;
- име, адрес и телефони за връзка с подателя на сигнала /ако му бъдат съобщени/;
- максимално подробно описание на нарушението.
(2) Ако сигналът касае нарушение, изискващо спешни и/или неотложни действия, приелия го служител веднага докладва устно на директора, а при негово отсъствие на заместника му, след което предприема действия по писменото оформяне на сигнала и регистрацията му.
Чл. 21. (1) На регистрация подлежат всички жалби, протести, сигнали и предложения получени вРИОСВ - Враца:
- жалби, протести, сигнали и предложения, получени писмено;
- сигнали, получени устно или по телефона, оформени съгласно чл. 20, ал. 1.
(2) Получените на интернет страницата жалби, протести, сигнали и предложения се приемат от старши експерт "Връзки с обществеността", който ги разпечатва и предава на служителя от сектор "Административно обслужване" за регистриране.
(3) Регистрацията на жалбите, протестите, сигналите и предложенията се извършва на гишето за административно обслужване в специални дневници ¬Дневник за регистриране на жалби, протести, сигнали и предложения и Дневник за регистриране на устни сигнали със съответния пореден входящ номер за годината и дата на регистрация.
(4) Регистрираните документи се предават на Директора за резолюция чрез техническия сътрудник. Директорът резолира документите до:
- ръководителя на структурното звено, компетентно по случая;
- до юрисконсулта /при необходимост/.
В резолюцията се отбелязва още срока за извършване на проверката, датата на резолиране, както и указания при необходимост.
(5) Резолираните документи се връщат в деловодството, където служителят попълва отговорните за изпълнението длъжностни лица, срока за извършване на проверката и друга информация, съгласно резолюцията, след което ги предава на посочените в резолюцията експерти за сведение и изпълнение.
(6) Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи извършени преди повече от две години.
Чл. 22. Жалби, протести, сигнали и предложения, които не са от компетентността на РИОСВ - Враца, се препращат не по-късно от 7 дни от постьпването им на компетентните органи, освен когато има данни, че въпросът е отнесен и до тях. За препращането се уведомява подателят.
Чл. 23. (1) Постьпилите предложения се разглеждат по същество от ръководителя на структурното звено, до когото са резолирани, като същият прави писмено предложение до Директора дали да се вземат под внимание или не.
(2) Постьпилите жалби и сигнали се разглеждат по същество от ръководителя на структурното звено, до когото са резолирани, след което същият извършва проверка по случая, като изисква писмени обяснения от длъжностното лице, срещу което е подадена жалбата/сигнала и при необходимост осъществява връзка с подателя за изясняване на допълнителни обстоятелства.
(2) Проверката по подадени жалби и сигнали се провежда в максимално кратьк срок.
(3) След като изясни случая и приеме обясненията и/или възраженията на длъжностното лице, ръководителят на структурното звено изготвя писмен доклад до Директора за резултатите от проверката, към който прилага останалите документи.
Чл. 24 (1) Директорът, след като прегледа доклада и документите по случая, изслушва служителя, срещу когото е подадена жалбата/сигнала и преценява дали е налице основание за тьрсене на дисциплинарна отговорност.
(2) При наличие на такова, се прилага утвърдената "Процедура за реализиране на дисциплинарна отговорност в Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца". Ако виновното длъжностно лице е държавен служител, Директорът свиква дисциплинарния съвет и образува дисциплинарно дело. След обсъждане на събраните материали и доказателства, дисциплинарният съвет взема решение с мнозинство от, две трети и в седемдневенсрок го предо ставя, заеднос цялата преписка по делото, на Директора. Ако виновното длъжностно лице работи по трудово правоотношение Директорът сам взима решение за вида и размера на дисциплинарното наказание.
(3) Директорът на РИОСВ налага дисциплинарното наказание с мотивирана писмена заповед, не по-късно от два месеца от откриване на нарушението.
( 4) В 7 -дневен срок от вземането на решение за това, дали жалбата/сигнала е неоснователен или основателен и във връзка с това е започната процедура за реализиране на дисциплинарна отговорност, за него се уведомява писмено подателя.