Съобщения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционни предложения

Съобщения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционни предложения

 

 

 • Съобщение за инвестиционно предложение: "Изграждане на обект за складова, производствена и административна дейност“, ПИ 12259.1129.16, местност „Краище“, землището на гр. Враца с възложител: М**П**А**, гр. Враца. /27.05.2024 г.

  / 17.06.2024 г./

  Съобщение за инвестиционно предложение: "Изграждане на паркинг за коли и автосервиз за техния преглед“ в поземлен имот с идентификатор 12259.667.33, местност „Хаджиманов хан“, землището на гр. Враца с възложител: М** И** Г**, гр.Враца.  

  / 04.06.2024 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Фотоволтаична централа – само за продажба, в УПИ XI – 626, кв. 11, ул. „Никола Вапцаров“ №18, с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, и кабелна линия НН за присъединяване на централата към електроразпределителната мрежа“, с възложител: Н. И. П., с. Хърлец.

   

  /отг. на 27.05.2024 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: "Изграждане на фотоволтаична централа 401.12 кW на покрив в УПИ 12259.1025.664, върху сгради с идентификатор 12259.1025.664.1 и 12259.1025.664.3 в гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца“, с възложител: „Вектор Пропърти Груп“Е ООД,  гр. София.

  /отг. на 28.05.2024 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Изграждане на обект за съхранение и преработка на селскостопанска продукция», в поземлен имот с идентификатор 80311.18.225, м. «Пискавец», землище с. Челопек, общ. Враца, обл. Враца, възложител: Ниелс Владимир Нешев

  /отг. на 28.05.2024г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за продажба на електрическа енергия, разположена в поземлен имот с идент. 44759.106.148, с номинална генерирана мощност 30 kW“, в земл. с. Лютидол, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Т. Г. Т., гр. Враца.

  /отг. на 13.05.2024 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за продажба на електрическа енергия, разположена в поземлен имот с идент. 44759.128.241, с номинална генерирана мощност 30 kW“, в земл. с. Лютидол, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Г. Т. Г., гр. Враца.

  /отг. на 13.05.2024 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Изграждане на логистичен център за търговия с климатици и компонентите за тях», в поземлен имот с идентификатор 12259.734.63, м. "Гладно поле", землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, възложител: Мирослав Владимиров Ценов

  /отг. на 10.05.2024г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Поставяне на 6 броя бунгала“ в п.и. с идент. 16122.90.5, в землището на с. Горна Бешовица, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Домен Сент Жорж“ ООД, с. Долна Бешовица.

  /отг. на 10.05.2024 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: "Изграждане на база и склад за инертни  строителни материали и съпътстващи обекти в поземлени имоти с идентификатори 39709.23.4, 39709.23,5 в землището на с. Крета, община Мездра“ с възложител: Ж** В** К**, гр. Враца.  

  /отг. на 09.05.2024 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Обособяване на площадка за третиране на строителни отпадъци», в поземлени имоти с идентификатори 00401.69.5 и 00401.69.7, м. "Уловишка падина", землище с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: «КАРТЕЛ ТРЕЙД 1» ЕООД

  /отг. на 02.05.2024г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Изграждане на Фотоволтаична инсталация с мощност 418KWр, за производство и продажба на ел.енергия», в УПИ X-1401, кв.85, ул. "Софроний Врачански" №18, гр. Мизия. общ. Мизия, обл. Враца, възложител: «АСИМ» ООД

  /отг. на 30.04.2024г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти», в ПИ с идентификатор 38875.37.24, м. «Солишова падина», землище с. Костелево, общ. Враца, обл. Враца, възложител: «КУМУС» ЕООД

  /отг. на 30.04.2024г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на еко къмпинг „Къмпинг Авалира““ в землището на с. Ослен Криводол, община Мездра с възложител: “БИЗЗОН КЕЙС“ ЕООД, с. Ослен Криводол, общ. Мездра, обл. Враца

  /отг. на 22.04.2024 г./

  Съобщение за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична централа за продажба на ел.енергия, разположена на терен, трансформаторни постове и кабелни линии НН и СрН“, в поземлен имот с идент. 48043.443.13, местност "Горно ливаде", гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, възложител: „Косаня“ ЕАД, гр. Мизия.  

  /отг. на 09.04.2024 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Добив на скалнооблицовъчни материали (варовикови блокове) от находище „Ема“, разположено в землищата на с. Царевец и с. Кален, общ. Мездра, обл. Враца“, с възложител: "Ю ЕНД СИ КЪНСТРЪКШЪН" АД, гр. София.

  /отг. на 01.04.2024 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  "Рекултивация на клетки 1.1 и 1.2 на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра", находящо се в поземлен имот с идентификатор 12259.788.13, м. „Шумака“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Община Враца

  /отг. на 26.03.2024г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) само за продажба, с мощност 990 kW, повишаваща закрита разпределителна уредба (ЗРУ) и въздушна кабелна линия 20 kV за нейното присъединяване към електроразпределителната мрежа“, в поземлен имот с идент. 12259.735.3, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: А. А. Т., гр. Русе

  /отг. на 25.03.2024 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ), електропроводи средно и ниско напрежение, оптични кабели, заземителни инсталации, система за съхранение на електрическата енергия и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение на територията на община Бяла Слатина“ с възложител: “ Дунав Солар Плант“ ЕООД, гр. София.  

 • /отг. на 18.03.2024 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Производствени и складови дейности, бетонов център и асфалтова база“, в поземлен имот с идент. 12259.438.181, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ИГВА ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Враца.

   

  /отг. на 14.03.2024 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: "Рекултивация на общинско депо за неопасни битови отпадъци", находящо се в ПИ № 48043.195.9, в землището на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: Община Мизия.  

  /отг. на 13.03.2024 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: "Изграждане на фотоволтаична централа до 30 кW в собствено УПИ XІІ-590, кв. 45, по плана на с. Бaница, област Враца и кабелна линия ниско напрежение за захранване на ФЕЦ", с възложител: „ТОК ИНВЕСТ“ АД,  гр.Благоевград.

  /отг. на 29.02.2024 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: "Изграждане на ФЕЦ с инсталирана мощност 695,750 кWp (за собствени нужди и продажба в паралел с електроенергийната система) върху покривите на сгради в п.и. 12259.1027.442, „Източна промишлена зона“, гр. Враца“, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „РМЗ ВРАТЦАТА“ ООД,  гр. Враца.

  /отг. на 28.02.2024 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Изграждане на Фотоволтаична централа само за продажба, в у.п.и.VIII -690, кв.53, с административен адрес гр. Мизия, ул. "Тоно Петров" № 7 и кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ към електромерно табло», общ. Мизия, обл. Враца, възложител: «Електроинвест-22» ЕООД

  /отг. на 27.02.2024г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Преотреждане на поземлен имот с идентификатор 12259.1048.6, с площ 2483 кв. м, категория 7, НТП за „за земеделски труд и отдих“, местност „Лиляшка могила“, в землището на гр. Враца, община Враца, с цел проектиране и изграждане на складови помещения“, с възложител: Ц**А**Ц**, гр.Враца.  

  /отг. на 15.02.2024 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Производство на бетон, бетонови изделия, плочки, бордюри и др. производни от бетон, както и тяхното складиране», в ПИ с идентификатор 12259.734.53, м. "Гладно поле", землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, възложител: «Еко Технологии България» ЕООД 

                                                                                                                  /отг. на 08.02.2024г

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Изграждане на Автобаза и Магазин» , в поземлен имот с идентификатор 12259.133.22, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, възложител: Ивайло Павлинов Иванов

                                                                                                                 /отг. на 05.02.2024г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Изграждане на ферма за рибарство и аквакултури», в поземлен имот с идентификатор 12704.126.168, в землище с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца,  с възложител: «РИТ» ЕООД

                                                                                                               /отг. на 05.02.2024г./

 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на сграда за производствено-складови дейности, свързани със селскостопанска продукция (плодове и зеленчуци), в поземлен имот с идент. 12259.912.57, находящ се в земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца“, с възложител: Николай Емилов Николов, гр. Враца.

   /отг. на 29.01.2024 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 470 кW“ в ПИ с идентификатор 47714.500.1816 по КККР на гр. Мездра, Западна промишлена зона, Община Мездра, Област Враца, с подобекти: Подобект 1: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 470 кW“ и Подобект 2: „БКТП 630kVA и Кабелна линия СрН 20 kV с възложител: “ Енегопродукт“ ЕООД, гр. Мездра. 

  /отг. на 18.01.2024 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Разработване на находище за скалнооблицовъчни материали /варовици/ „Царевец“, участъци „Запад-2007“ (Искър), „Централен-2007“ и „Царевец 2-2007“, разположено в землището на с. Царевец, общ. Мездра, обл. Враца“, с възложител: "Хемус-М" АД, гр. Мездра.

  /отг. на 12.01.2024 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  "Изграждане и въвеждане в експлоатация на енергиен обект за производство ва електрическа енергия от възобновяеми източници- 8 броя фотоволтаични централи за производство на електрическа енергия и трафопост, всяка с мощност до 5 MWp, с обща инсталирана мощност до 40 MWp, разположени в поземлени имоти с идентификатори 70723.68.100, 70723.68.15, 70723.68.16, 70723.68.18 и 70723.68.21, землище с. Селановци, община Оряхово, и проект на подробен устройствен план- парцеларен план за обект "Трасе на външна кабелна връзка 20 кV за присъединяване на фотоволтаични централи до подстанция Оряхово", възложител: «МЕГА ХОЛД БЪЛГАРИЯ» ООД

  /отг. на 10.01.2024г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия в имот УПИ  II - 218, кв. 49, с. Фурен, oбщ. Криводол“, обл. Враца, с възложител: „ЕЛ ДИ ПАРТНЕР“ ООД, с. Фурен.

  /отг. на 08.01.2024 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Изграждане на Фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 2998 MW - само за продажба», находяща се в поземлен имот с идентификатор 39846.398.579, м. „Носеро“, землище гр.Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: «СОЛАРА ПАРК» ООД

  /отг. на 04.01.2024г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична система до 2164 kWр, находяща се в УПИ II – 1679, 1680, 1681, 1683, гр. Криводол, общ. Криводол, за производство на електроенергия за продажба“, обл. Враца, с възложител: „НЕЛИ ФЕШЪН 2011” ЕООД, гр. София.

  /отг. на 02.01.2024 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаичен парк до 3.2 МW“, в община Оряхово, област Враца, с възложител:  "Билт фор ю“ ООД, гр. София. /20.12.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на въздушен електропровод 110 kV между ФВИ Рогозен, с. Рогозен, общ. Хайредин и електроподстанция „Бяла Слатина“, в землището на гр. Бяла Слатина, област Враца, с възложител: „Рогозен Енержи Солюшънс» ООД

                                                                                                                 /отг. на 15.12.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Извършване на дейности по оползотворяване на инертни отпадъци (СО) в обратни насипи на територията на област Враца»,  възложител: «ИНЕКС ТРЕЙД» ЕООД

  /отг. на 14.12.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Преустройство и възстановяване на съществуващи рибни клетки за обособяване на „Рибарник Зверино“ в поземлени имоти с идентификатори №30510.15.101 и № 30510.15.102 с водовземане от р. Джърновица“ в землището на с. Зверино, община Мездра с възложител: “ РИВА 81“ ЕООД, с. Зверино.

  /отг. на 13.12.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Изграждане на четири фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), както следва: „ФЕЦ с мощност 5 MW“, в УПИ I-735,734,604,551,36,12,2; „ФЕЦ с мощност 5 MW“ в УПИ II-735,11; „ФЕЦ с мощност 5 MW“ в УПИ XII-733,734,566,577 и „ФЕЦ с мощност 5 MW“ в УПИ XIIІ-734,566, 537, в кв. 109, «Бивш „КЦХ Мизия“, гр. Мизия, общ. Мизия, област Враца, възложител: «Джи Ти Ай Компютри» ЕООД

  /отг. на 04.12.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Добив и първична преработка на строителни материали – пясък и чакъл, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства, от находище „Даневата воденица“, разположено в землище с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца“, с възложител: „Булмекс“ ЕООД, с. Бутан.

  /отг. на 30.11.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на въздушен електропровод 110 kV между ФВИ Рогозен, с. Рогозен, общ. Хайредин и електроподстанция „Бяла Слатина“, в землището на гр. Бяла Слатина, област Враца, с възложител: „Рогозен Енержи Солюшънс» ООД

  /отг. на 15.11.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Комплекс от жилищни сгради с местоположение местност „Егледжето“, поземлен имот с идентификатор 12259.881.4 по КККР на гр. Враца, с възложител: "Имекс Трейд“ ООД, гр.  Враца.

  / отг. на 15.11.2023 г./

   

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Фотоволтаична електрическа централа с мощност 49,9776 MW“, в поземлени имоти с идент. 43462.168.3 и 43462.168.4, м. „Жиев Лъг“, в земл. на с. Лесура, и поземлен имот с идент. 17453.64.2, м. „Ямите“, в земл. на с. Градешница, общ. Криводол, обл. Враца, възложител: „ПИ ВИ СТОР“ ООД, гр. София.

  /отг. на 10.11.2023 г./

   

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ), електропроводи средно и ниско напрежение, оптични кабели, заземителни инсталации, система за съхранение на електрическа енергия и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение на територията на община Бяла Слатина“, в ПИ с идентификатори 23618.50.5, 23618.51.2, 23618.25.5, 23618.23.16, 23618.19.8, 23618.56.2, 23618.58.9, 23618.60.8, 23618.62.2, 23618.50.9, 23618.25.8, 23618.23.19, 14012.129.18, 14012.129.20, 14012.130.7, 14012.130.133, 14012.131.8, 14012.130.4, 14012.130.135, 14012.129.21, 14012.129.11, 14012.129.12, 14012.129.14, 14012.129.15, 14012.143.389, 14012.143.1, 14012.140.6, 14012.140.5, 14012.144.41, 14012.83.26, 14012.144.410, 14012.143.4, 14012.100.536, 14012.144.404 и 14012.129.25, в землището на с. Габаре и с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца,       възложител: „Дунав Солар Плант“ ЕООД

  /отг. на 02.11.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Инсталация за производство на ел. енергия с мощност 30 kW и кабелна линия ниско напрежение (НН) за свързване с мрежата“, в УПИ XVIII-213, кв. 40, с. Хубавене, общ. Роман, обл. Враца, възложител: „Астеф-Т“ ЕООД, гр. София.

  /отг. на 30.10.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Фотоволтаична инсталация с инсталирана DC мощност 199,65 kWp за продажба“, в УПИ XXVI – 571, кв. 341, по плана на с. Селановци, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: "ФВЦ" ЕООД, гр. Враца.

  /отг. на 27.10.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на административна сграда и хале за съхранение на земеделска продукция“, с възложител: "Йелоу Инвестмънт“ ООД, гр.  София.  

  /отг. на 23.10.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Разработване по открит начин на находище на скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Върбешница – 3“, в землището на с. Върбешница, община Мездра, област Враца, с възложител:  „МОНОЛИТ“ АД.    

  /отг. на 23.10.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Реконструкция на работеща фотоволтаична електроцентрала, изградена в п.и. с идент. 39846.19.91, без увеличаване на номинално позволената изходна мощност от 5 MWр реализирана чрез разширение на границите й в п.и. с идент. 39846.19.92“, в м. „Долното ливаге“, земл. гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Криводол ПВ 1” ЕООД, гр. София.

/отг. на 18.10.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на животновъден обект на терен в поземлен имот 03438.33.23., с. Бели Извор, общ. Враца, обл. Враца“, с възложител: К** Н** Р**.  

  / 06.10.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Фотоволтаична централа (ФЕЦ)“, в поземлен имот с идент. 24668.12.27, м. „Край Искъра“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: "Инертстрой-Калето" АД, гр. София.    

  /отг. на 04.10.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Фотоволтаична централа (ФЕЦ)“, в поземлен имот с идент. 24668.12.60, м. „Край Искъра“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: "Инертстрой-Калето" АД, гр. София.  

  /отг. на 04.10.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на руслова малка ВЕЦ «БЕТАНИ», в землището на с. Старо село, община Мездра, област Враца и в землището на с. Синьо бърдо, община Роман, област Враца, с възложител: «ЕКОБИЙ 2011» ООД

  /отг. на 02.10.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Реконструкция на съществуваща сграда за сладкарско предприятие, отделна сграда за инвентар и навеси за паркинг“, в поземлен имот с идент. 12259.1021.399, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: "ИВИМА 8" ЕООД, гр. Враца.

  /отг. на 21.09.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Инсталиране и експлоатация на фотоволтаична централа за производство на електроенергия с инсталирана мощност 1000 кW“ в поземлен имот с идентификатор № 07702.135.17 по кадастралната карта на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина“, с възложител: "ЙОРДАН КРЪСТИТЕЛСКИ – ДЖОРДАН 2001“ ЕООД, гр. Враца.

  /20.09.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Промяна предназначението на земеделска земя, п.и. с идент. 12259.675.105, м. „Занкиното“, гр. Враца, общ. Враца, в урегулиран поземлен имот, в зона „Предимно производствена дейност“ (Пп), с предназначение „шоу-рум за съхранение и продажба на автомобили“ обл. Враца, с възложител: „ДОСЕТО“ ЕООД, гр. Враца.

  /отг. на 19.09.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Предварително третиране на предпазни въздушни възглавници от автомобили. Увеличаване количествата и/или допълване на дейности за някои разрешени за събиране отпадъци.», в гр. Враца, ул. «Шипка» № 2, възложител: «ЧИСТОТА БАЛКАНИ» ООД

  /отг. на 15.09.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Фотоволтаична централа с генераторна мощност 1500 kW/ 1650 kVA и инсталирана мощност 1503,36 kWp“, в поземлен имот с идент. 48043.290.19, гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, възложител: „Голдън Фрут“ ООД, гр. Враца.

  /отг. на 13.09.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  "Обособяване на площадка за събиране и преработка на строителни отпадъци", в поземлен имот с идентификатор 24668.1.31, м. "Острога", с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца,  с възложител: «ЛКС» ООД

  /отг. на 12.09.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  "Изграждане на фотоволтаична централа“, в ПИ с идентификатори 69050.45.223, 69050.45.224, 69050.45.225, 69050.45.227, 69050.45.228, 69050.45.229, 69050.45.230, 69050.45.232 и 69050.45.233 по КК, местност „Осене“, землище на с. Старо село, община Мездра, обл. Враца,  с възложител: «Солар Тръст» ООД

  /отг. на 12.09.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Промяна предназначение на земеделска земя ПИ № 12259.724.101, м. „Гладно поле“, по плана на гр. Враца, в урегулиран поземлен имот с  предназначение „Производствена дейност“, с оглед изграждане на предприятие за преработка и шоково замразяване на плодове и зеленчуци“, с възложител: "ТИДИЕМ ПЛАСТ“ ООД, гр.  Враца.  

  / 11.09.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Фотоволтаична електроцентрала 100 kW и изграждане на външни връзки“, в УПИ VIII -176, кв. 76, с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: "Смарт Енерджи Три Кладенци" ООД, гр. София.

  /отг. на 31.08.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа до 400 кW“, в землището на с. Долни Вадин, община Оряхово, област Враца, с възложители:  "Парк-АБ“ ЕООД, с. Гривица, общ. Плевен. /28.08.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация до 800 кWр върху покриви на сгради в имот с идентификатор 07702.501.3440 по плана на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина“, с възложител: "ЛАЙТ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, гр. София.

  /25.08.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Промяна предназначението на поземлени имоти №№ 24668.13.48, 24668.13.50, 24668.13.52, 24668.13.56, 24668.13.30 и 24668.13.88, удължение на хале №15 в поземлен имот №24668.1.89 и изграждане на подкранов път и паркинг за транспортни колички“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: "Йотов Стоун" ЕАД, гр. Мездра.

  /отг. на 24.08.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 100 кW в поземлен имот 32281.137.302“, в землището на с.Игнатица, община Мездра, област Враца, с възложители:  И**В**Х** и Н**П**Х**, с.Игнатица, община Мездра, обл. Враца.

  /11.08.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Хале за производство на захарни изделия», в ПИ 12259.1009.151, УПИ-II-4, кв. 4, ж.к. Сениче, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, възложител: «Синьо лято 23» ООД 

                                                                                                                 /отг. на 07.08.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  "Изграждане на фотоволтаична централа", 3,5 MW, в ПИ № 12259.119.1, в землището на гр. Враца, местност "Орешака", възложител: „ДЕЛТА ГРИИН ЕНЕРДЖИ“ ЕАД

  /отг. на 31.07.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Промяна предназначение на земеделска земя ПИ № 12259.645.34, м.“Джуджански поток“, землището на гр. Враца, община Враца, в урегулиран поземлен имот, в зона „Предимно производствена дейност“ (Пп), с предназначение „за електроенергийно производство“, с оглед изграждане на фотоволтаична централа с мощност от 5 MWp», с възложител: «СОЛАР ВР 1» ООД

  /отг. на 19.07.2023г./

  Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Фотоволтаична инсталация до 1МW за производство и продажба на електрическа енергия», находяща се в УПИ II-137, кв. 64, с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца,  с възложител: «ВОЛТ НЕТ» ООД

  /отг. на 12.07.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Фотоволтаична инсталация до 1МW за производство и продажба на електрическа енергия», находяща се в УПИ I-137, кв. 64, с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца,  с възложител: «ВОЛТ НЕТ» ООД

  /отг. на 12.07.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Инсталация за получаване на електроенергия чрез процес на торефикация“, с възложител: „КЛИЪР СИТИ ГРУП“ ЕООД, гр. София.

  /10.07.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Получаване на разрешително за водовземане от повърхностни води от р. Огоста, в землището на с. Гложене, община Козлодуй, обл. Враца за поливане на земеделски земи с цел отглеждане на пипер“, с възложител: ЕТ „Ясен – Веселин Димитров“, с. Главник, общ. Ардино, обл. Кърджали.

  /30.06.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Фотоволтаична инсталация до 1000 kWp върху покрива на сграда и терен“, в поземлен имот с идент. 07702.310.55, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: „ЛАЙТ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, гр. София.

  /отг. на 16.06.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаичен парк“, в УПИ XI – 231, 232, в кв. 10, с. Бърдарски геран, ул. „Александър Стамболийски“ №18, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: „БГ СОЛАР ПАРК 3“ ЕООД, гр. София.

  /отг. на 15.06.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия с мощност до 1 MW, монтирана върху прилежащ терен“, в поземлен имот с идент. 12259.1021.471 (стар 452), гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Ивар БГ“ ЕООД, с. Челопек. / 12.06.2023 г./                                                                                                               

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 6.03 МWp“, с възложител: „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД, гр. Враца

  /06.06.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 199.8 kWp върху терен за продажба на ел. енергия, трафопост и кабелна линия 20 kV“, в п.и. с идент. 61933.90.19, м. „Спечен камък", земл. с.Ракево, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „ДИ БИ ДИ СЪН“ ЕООД, с.Ракево.   

  /отг. на 02.06.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаичен парк“, в УПИ I – 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, в кв. 46, с. Бърдарски геран, ул. „Васил Левски“ №5, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: „БГ СОЛАР ПАРК 2“ ЕООД, гр. София

  /отг. на 31.05.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаичен парк“, в УПИ III – 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, в кв. 8, с. Бърдарски геран, ул. „Христо Смирненски“ №2А, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: „БГ СОЛАР ПАРК 1“ ЕООД, гр. София.

  /отг. на 31.05.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Изграждане и експлоатиране на наземна Фотоволтаична инсталация (ФЕЦ) и Собствен Трансформаторен Пост (БКТП) 0,4kV/20kV», находящи се в имот с идентификатор 37798.509.525, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца,  с възложител: «КРУШОВ БАИР 2» ООД

  /отг. на 30.05.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Изграждане и експлоатиране на Собствен Трансформаторен Пост (БКТП) 0,4kV/20kV и наземна Фотоволтаична инсталация (ФЕЦ)», находящи се в имот с идентификатор 37798.509.524, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца,  с възложител: „ГАБРИЕЛЛА 2013“ ЕООД

  /отг. на 30.05.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на земеделска земя ПИ №55070.14.60, местност „Шумако“, по плана на с. Паволче, община Враца, в урегулиран поземлен имот, в зона “Предимно производствена дейност“ (Пп), с предназначение „за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника“, с възложител: К*** И*** Н***  

  /отг. на 26.05.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на земеделска земя ПИ №12259.775.5, местност „Дъбника“, по плана на гр. Враца, община Враца, в урегулиран поземлен имот, в зона “Предимно производствена дейност“ (Пп), с предназначение „за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника“, с възложител: К** И** Н**

  / 26.05.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична инсталация“, в п.и. с идент. №№ 62815.78.160, 62815.78.161, 62815.504.201, 62815.504.211, земл. с. Рогозен, общ. Хайредин, обл. Враца, възложител: “РОГОЗЕН ЕНЕРЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД, гр. София

  /отг. на 25.05.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „1. Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 2495,025 kWp; 2. Изграждане на комплектен трансформаторен пост тип MTSM36C, с мощност 1x2500 kVA“, в поземлен имот с идент. 12259.1021.62, ул. „Шипка“ №7, кв. „Промишлена зона“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ГРИЙН ИНВЕСТ ГРУП“ ООД, гр. Враца.

  /отг. на 19.05.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел.енергия с мощност до 1 MW», монтирана върху прилежащ терен в имот с идентификатор 12259.1021.470/стар 447 по кадастралната карта на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,  с възложител: „ИВАР БГ“ ЕООД

  /отг. на 19.05.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Монтаж на фотоволтаична електрическа централа за производство на ел.енергия», в ПИ 22126.501.525, с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца,  с възложител: «ИВЕЯ КОМЕРС» ЕООД

  /отг. на 19.05.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Инсталация на линия за производство на плодов мус», находяща се на адрес: гр. Мездра, ул. «Роза» № 52, в поземлен имот с идентификатор 47714.500.691 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца,  с възложител: «КАТРИН-КН» ЕООД

  /отг. на 15.05.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Получаване на Разрешително за водовземане от подземни води чрез 1 брой съществуващ тръбен кладенец с дълбочина 15 м.» в ПИ с идентификатор № 12259.1012.326 по КККР на гр. Враца, обш. Враца, обл. Враца,  с възложител: „ОЛИМП НТ 2019“ ЕООД

  /отг. на 09.05.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на хибридна фотоволтаична централа – 1,5 MW“, в поземлен имот с идент. 12259.197.1, м. „Орешака“, кв. „Кулата“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ДЕЛТА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ“ ЕАД, гр. София.

  /отг. на 02.05.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Промяна предназначение на земеделска земя, ПИ № 12259.734.17, м. "Гладно поле", по плана на гр. Враца, в урегулиран поземлен имот, в зона „Предимно производствена дейност" (Пп), с предназначение "За производствена и складова дейност и електропроизводство", с оглед Изграждане на логистичен парк и фотоволтаична централа», с възложител: "АНАБЕЛ АГРО 97" ЕООД

  /отг. на 19.04.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Смяна на предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия „Пп“ (за производствена и складова дейност) и изграждане на паркинг“, в поземлен имот с идент. 12259.916.48, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: ЕТ „СИЛВИ-АНГЕЛ ИЛИЕВ“, гр. Враца.

  /отг. на 12.04.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Промяна на предназначението на п.и. 15014.81.414, местност «Балкана», в землището на с. Главаци, общ. Криводол, и образуване от него на урегулиран поземлен имот с площ 49149 кв.м. с предназначение „смесена многофункционална зона“, за изграждане на 3 бр. самостоятелни двуфамилни жилищни сгради, не свързани, свободно стоящи и една сграда с обслужващи функции», с възложител: Ивелин Ивайлов Божинов

  /отг. на 10.04.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Промяна предназначение на земеделска земя, ПИ № 03438.25.10, местност „Войновица“ по плана на с. Бели извор, община Враца, в урегулиран поземлен имот, в зона „предимно производствена дейност (Пп) с предназначение „за електропроизводство“ с оглед изграждане на фотоволтаична централа“, с възложител: „БЕЛЕНЕ СОЛАР ПЛАНТ“ АД, гр. София

  отг. на 10.04.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Изграждане на Фотоволтаична електрическа инсталация», в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.339, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: "ЕС ПИ ВИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД

  /отг. на 29.03.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на нискоетажни жилищни сгради в имот с кадастрален номер №12259.881.17, в местност „Еглежето“, землището на гр. Враца“, с възложител: Н** Н** Й**, гр. Враца.   

  /28.03.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Приемане и рециклиране на производствени отпадъци с код и наименование 10 02 01 отпадъци от преработване на шлака, 10 02 02 непреработвана шлака и 10 01 15 сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14 на площадката към кариера за добив на варовик „Лиляче“ с цел последващото им оползотворяване в циментов завод с.Бели извор“, в поземлен имот с идентификатор 43712.91.303, землището на с. Лиляче, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Холсим (България)“ АД, с. Бели извор.

  /отг. на 22.03.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на енергиен обект – наземна фотоволтаична електроцентрала и съпътстваща инфраструктура с проектна мощност 53 000 кW, служеща за производство на електроенергия от възобновяем източник в местност „Дълбока падина“, землището с. Чирен, община Враца, с възложител:  „Стейдж Енерджи“ ЕООД, гр. София.  /22.03.2023 г./             

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа 384.77 кWp за продажба на електричаска енергия, монтирана на терен в поземлен имот № 12259.517.73, местност „Ябланица“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца“, с възложител:  П. И. Т., гр. Враца.

  /16.03.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с мощност 2700 kWp“, в п.и. с идент. 39846.605.808, м. „Горно ливаге“, земл. гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Сънрайз 23” ООД, гр. София.   

  /отг. на 10.03.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Изграждане на Фотоволтаична централа /ФвЕЦ/», в УПИ VI- 944. кв. 55, с. Борован. общ. Борован, обл. Враца, с възложител: «ГРИВИЦА» ЕООД

  /отг. на 10.03.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане разширение на новия гробищен парк“ в местност „Дърводелци“, землището на гр. Враца, с възложител община Враца.

  /07.03.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Фотоволтаична централа с номинална генераторна мощност 200 kW, 220 kVA АС и инсталирана мощност 199,8 kWp DC“, находяща се в УПИ XIV – 60, 61, кв. 77, с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, възложител: “СВВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, с. Хърлец.

  /отг. на 02.03.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1500 кW“, в поземлен имот с идентификатор 07116.407.38, землище с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „ЙОТОВИ 2013“ ЕООД

  /отг. на 02.03.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Отглеждане и развъждане на риба», в язовир "Тихов лъг", имот № 05548.319.9, землище с. Борован, общ. Борован, обл. Враца, с възложител: «Костовска 70» ЕООД

  /отг. на 27.02.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на търговски обект, изграждане на паркинг за товарни автомобили и паркинг за селскостопанска техника“, в мeстност „Големо крайще“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Р. Г. С. и С. Г. С., гр. Враца.   

  /27.02.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на увеселителен атракционен парк“, в ПИ 12259.200.4, м. „Балкана“, община Враца, обл. Враца и в ПИ 30606.111.1, м. „Гарванец“, с. Згориград, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Община Враца

  /отг. на 24.02.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Изграждане на Фотоволтаична централа за продажба на електрическа енергия, с обща  инсталирана мощност 25 МW», в поземлен имот с идентификатор 62997.92.5, землище на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: «КРЪНЧ ФРУТС» ЕАД

  /отг. на 20.02.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с мощност 577 kWp“, в п.и. с идент. 39846.605.65, м. „Край село“, земл. гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Сънрайз 23” ООД, гр. София.

  /отг. на 13.02.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с мощност 3500 kWp“, в п.и. с идент. 39846.605.806, м. „Горно ливаге“, земл. гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Сънрайз 23” ООД, гр. София.   

  /отг. на 13.02.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична централа 50 kWp“, в поземлен имот с идент. 06598.502.178 (УПИ II-178, кв. 16), ул. „Людмила Живкова“, в землището на с. Брусен, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: М. Г. Н., с. Брусен.

  /отг. на 27.01.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на два броя независими фотоволтаични централи с мощност 49.959 кWp всяка, за продажба на ел. енергия монтирани на терен“, с местоположение поземлен имот (ПИ) с идентификатор 22126.645.50, местност „Боденска страна“, с. Долна Кремена, община Мездра, област Враца, и подземна кабелна линия за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа, преминаваща през ПИ 22126.645.42, местност „Боденска страна“, с. Долна Кремена, община Мездра с възложител:  Р. И. Маринов, гр. Мездра, община Мездра, обл. Враца .    

  /26.01.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност до 999 kW“, в поземлен имот с идент. 62997.90.13, местност „Край Искъра“, в землището на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, с възложител:  „ПИ ЕС КОНТРАКТ“ ЕООД, гр. София.

  /отг. на 17.01.2023 г./

  Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност до 999 кW“, в поземлен имот № 62997.94.3, местност „Пръдището“, землището на гр. Роман, общ. Роман, област Враца, с възложител:  „ПИ ЕС КОНТРАКТ“ ЕООД, гр. София.    

  /17.01.2023 г./  

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изготвяне на комплексен проект по чл.150 от ЗУТ, включващ ПУП-ПЗ, касаещ промяна на предназначението и вида на застрояване на УПИ ІІ-154, кв. 46 по КРП на с. Караш, общ. Роман, от „жилищно предназначение“ в „за енергийно производсво“ в инвестиционен проект предвиждащ изграждането на Фотоволтаична централа за производство на ел. енергия до 100 kWp, която ще се монтира на терена в УПИ ІІ-154“, с възложител Б. В. И., гр. София.

  /13.01.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа 5000 kW в ПИ № 07702.311.93, УПИ V-93, кв. 199, местност „Агино бранище“, землището на гр. Бяла Слатина“, община Бяла Слатина, област Враца, с възложител: „ЛОГИ 9“ ЕООД, гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца

  /11.01.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идент. 47714.500.1786“, в землището на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, възложител: „ДАНИ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Враца.

  /отг. на 10.01.2023 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Изграждане на Фотоволтаична централа за продажба на електрическа енергия, с обща  инсталирана мощност 25 МW», в поземлен имот с идентификатор 62997.92.5, землище на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: «ЕСП - ЕЛИДИС СОЛАР ПАРК» ООД  

  /отг. на 03.01.2023г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Допълнителни дейности по време на разкривно-подготвителните работи при добив на скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Равнище-2“, участък „Централен“ и участък „Източен“, в землищата на с. Горна Кремена и с. Върбешница, община Мездра, област Враца“, с възложител: “ЙОТОВ СТОУН” ЕАД, гр. Мездра.                                   

  /отг. на 22.12.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на поземлен имот  № 12259.793.1, гр. Враца и образуване на нов урегулиран поземлен имот с предназначение за "производствени складови дейности" за разширение на складова база и изграждане на складове за съхранение на зърно“, в местност „Пискавец“, землището на гр. Враца, област Враца, с възложител:  „Генерал Агрохимикали“ ООД, гр. Враца, област Враца.   

  /23.12.2022 г./  

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) за производство на електроенергия за собствени нужди и продажба, с инсталирана мощност 10 МW», в урбанизиран поземлен имот с идентификатор 62997.144.1, Индустриална зона, гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „МЕТИЗИ“ АД

  /отг. на 14.12.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Електропроизводство с фотоволтаична инсталация“, в УПИ III – 104, 105, кв. 6 (поземлен имот с идент. 12259.1008.440), в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „В – ХЕРБ СТОР“ ООД, гр. София.

  /отг. на 07.12.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Електропроизводство с фотоволтаична инсталация“, в УПИ II – 105, кв. 6 (поземлен имот с идент. 12259.1008.442), в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „В – ХЕРБ СТОР“ ООД, гр. София.

  /отг. на 07.12.2022 г./

  Съобщение за инвестиционно предложение за: „Електропроизводство с фотоволтаична инсталация“, в УПИ I – 104, 105, кв. 6 (поземлен имот с идент. 12259.1008.441), в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „В – ХЕРБ СТОР“ ООД, гр. София

  /отг. на 07.12.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Изграждане на фотоволтаичен парк», с инсталирана мощност 2,28 МW, в урбанизиран поземлен имот с идентификатор 07702.501.4436, с административен адрес ул. „Индустриална“ № 2, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: „СОЛАР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

  /отг. на 07.12.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Промяна на предназначението на ПИ с идент. 55070.503.201, м. „Копана могила“, в землището на с. Паволче, общ. Враца, с цел изграждане на административна сграда на „СЗДП“ ДП“, възложител: „Северозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Враца.                                                    /отг. на 29.11.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична централа 232.170 kWp за продажба на ел.енергия, монтирана на терен“, в поземлен имот с идент. 12259.517.74, м. „Ябланица“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: П. И. Т., гр. Враца.

  /отг. на 21.11.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Изграждане на Фотоволтаична инсталация с мощност 41,04kwp, монтирана на терен, свързана към електроразпределителната мрежа, с цел продажба на генерирана енергия", в УПИ ХХ-200, кв.47, ул. "Дафинка Чергарска» № 2, с. Крушовица, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: "КЪНСТРАКТИВ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД

  /отг. на 18.11.2022г./

  Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 82.6 kWp, монтирана на терен, свързана към електроразпределителната мрежа с цел продажба на генерирана енергия“ с местонахождение УПИ VІІ-200, кв. 47, ул. „Дафинка Чергарска“ №2, с. Крушовица, община Мизия, с възложител „Кънстрактив енерджи“ ЕООД, с. Мърчаево, общ. Столична.

  /отг. на 18.11.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 980 квт, разположена на покривите на промишлени сгради и прилежащ терен в УПИ 12259.1008.49, в „Хранително вкусова зона“, гр. Враца, община Враца“, с възложител: „МДМ - Екоенергии“ ООД, гр. Враца. 

  /отг. на 15.11.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Приемане и оползотворяване (рециклиране с код R 5) на отпадък с код 10 01 05 – твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове – в количества до 20 000 т/у като добавка за производство на циментов клинкер в инсталацията на Холсим България – площадка Бели извор“, с възложител: „Холсим (България)“ АД, с.Бели извор,  община Врацa.

  /отг. на 15.11.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Изграждане на обект фотоволтаична централа до 450 кW», находящ се в урбанизиран поземлен имот с идентификатор 72504.18.12, с. Тишевица, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Цветомир Петров Николов

  /отг. на 09.11.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на автошкола и автополигон“, в поземлен имот с идент. 12259.648.32, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: И. В. П., гр. Враца.

  /отг. на 08.11.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 3122 кW“, в поземлен имот № 77493.65.14, местност „Черният дол“, землището на с. Хубавене, общ. Роман, област Враца, с възложител:  „ПИ ЕС КОНТРАКТ“ ЕООД, гр. София   

  /04.11.2022 г./    

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с мощност 250 кW», в поземлен имот с идентификатор 12259.734.114, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Христо Ценов Иванов

  /отг. на 04.11.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) в ПИ № 000155, в м. „Смърдан“, ПИ № 000138, в м. „Тънкия рът“, ПИ №№ 000179 и 045231, в м. „Осене“ (имоти с идент. по КККР №69050.127.155, №69050.45.508, №69050.45.69, №69050.45.231), в землището на с. Старо село, общ. Мездра, с възложител: „СОЛАР ТРЪСТ“ ООД, гр. Бургас.

  /отг. на 31.10.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ в поземлен имот с идентификатор 32281.137.301 и подземна кабелна линия за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа“ в землището на село Игнатица, общ. Мездра, с възложител: Н. П. Христов, с.Игнатица, община Мездра, обл. Враца.     /31.10.2022 г./                                                                                                               

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Инсталиране и експлоатация на фотоволтаична централа за производство на електроенергия с инсталирана мощност 1000 кWp“ в п.и. №39846.770.612 по кадастралната карта на гр. Криводол, местност „Ябълче“, гр. Криводол, община Криводол, област Враца, с възложител: „АГРО ЛЕГАСИ“ ЕООД, гр. София   /31.10.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Инсталиране и експлоатация на две фотоволтаични централи за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност 5999 кWp“ в п.и. №39846.770.874 по кадастралната карта на гр. Криводол, местност „Ябълче“, гр. Криводол, община Криводол, област Враца, с възложител: „АГРО ЛЕГАСИ“ ЕООД, гр. София   /31.10.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Инсталиране и експлоатация на фотоволтаичнa централa за производство на електроенергия с инсталирана мощност 5000 кWp“ в п.и. №39846.770.873 по кадастралната карта на гр. Криводол, местност „Ябълче“, гр. Криводол, община Криводол, област Враца, с възложител: „АГРО ЛЕГАСИ“ ЕООД, гр. София /31.12.2021 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец (ТК) на територията на имот с идент. 12259.734.57, м. “Гладно поле“, гр.Враца, общ. Враца, обл. Враца, за водоснабдяване с техническа вода (други цели) автомивка“, с възложител: „ТИДИЕМ ПЛАСТ“ ООД, гр. Враца

  /отг. на 24.10.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Изграждане на Фотоволтаична централа», в имот УПИ Х-457, кв. 83, с. Борован, общ. Борован, обл. Враца, с възложител: «СОЛАРА ЕНЕРДЖИ» ООД       

  /отг. на 18.10.2022г./

  Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 150 kWp върху покриви на съществуващи сгради за собствени нужди и продажба на ел. енергия, трафопост и кабелна линия 20 kW“, в поземлен имот с идент. 07702.501.3484, ул. „Захари Стоянов“ №8, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: “ТВ Трайкови“ ООД, гр. Бяла Слатина.                  

  /отг. на 05.10.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: Изграждане и експлоатиране на наземна фотоволтаична инсталация (ФЕЦ)“, в УПИ II-284 (поземлен имот с идент. 12259.1008.284), ж.к. „Хранително-вкусова зона“, ул. „Илинден“ № 4, гр.Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Беана-Враца“ ООД, гр. Враца.

  /отг. на 05.10.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Изграждане на Ферма за отглеждане на месодайни крави“, в поземлен имот с идентификатор 30510.12.22, землище с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Павел Александров Лазаров

  /отг. на 04.10.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Промяна предназначение на земеделска земя – поземлен имот с идент. 43712.203.3, м. “Край село“, по плана на с. Лиляче, общ. Враца, в урегулиран поземлен имот с предназначение „предимно производствена дейност“, с оглед изграждане на фотоволтаична централа“, обл. Враца, с възложител: А. Ц. Б., гр. Плевен.                                                                                       

  /отг. на 28.09.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с идент. 12259.724.101, м. “Гладно поле“, по плана на гр.Враца, в урегулиран поземлен имот с предназначение „производствена дейност“, с оглед изграждане на фотоволтаична централа“, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ТИДИЕМ ПЛАСТ“ ООД, гр. Враца.                                                 

  /отг. на 21.09.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Монтаж и експлоатация на линия за третиране на собствен производствен отпадък – метални стружки, в съществуващо предприятие за производство на сферични кранове, находящо се в гр. Враца, м-ст „Гладно поле“, ПИ 12259.727.22“, с възложител: „О.М.С. САЛЕРИ КЛОН БЪЛГАРИЯ“ КЧТ.

  /отг. на 21.09.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 600 kW, монтирана на терен“, в поземлен имот с идент. 12259.891.91, м. „Дърводелци“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Г. К. Г., гр. София.                                                                                                  

  /отг. на 08.09.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Основен ремонт и реконструкция на покрив на склад за преработка и пакетиране на черупкови плодове», представляващ сграда с идентификатор 12259.1027.401.2 (в УПИ XXIV- 145, кв. 1, ж.к. „Източна промишлена зона“) по КККР на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „БЕРАНО“ ЕООД         

  /отг. на 02.09.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Изграждане на животновъден обект за отглеждане на овце», в ПИ с идентификатор 39483.4.15, по кадастралната карта на с. Крапец, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Ангел Божилов Симеонов

  /отг. на 31.08.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение „Смяна на предназначението на земеделска земя ПИ № 009048, ПИ № 009049, ПИ № 009050, ПИ № 009053, ПИ № 009071, м. „ Гарванец“, с. Згориград, община Враца и обединяването им в нов УПИ, с оглед изграждане на вилно екоселище“, с възложител: „АЛПИН ПРОПЪРТИ ГРУП“ ЕООД,  гр. София

  /отг. на 31.08.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Рециклиране на излезли от употреба фотоволтаични соларни панели“, с възложител: „ЕКО СОЛАР 77“ ЕООД.                                                                                                          

  /отг. на 30.08.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ), 3000 кW“, в поземлен имот с идентификатор 07702.311.97 (УПИ III-97), кв. 199, местност „Агиното Бранище“, землище Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца,  възложител: „ЛОГИ 9“ ООД        

  /отг. на 29.08.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  «Модулен обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко с капацитет 500 литра на ден и производство на сирене, кашкавал и кисело мляко», в поземлен имот с идентификатор 73119.27.35, землище с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: «РАНЧО КОЛЬО» ЕООД         

  /отг. на 29.08.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична централа 3000 kW“, в поземлен имот с идент. 07702.311.98, м. „Агиното бранище“, УПИ III-98, кв. 199, в землището на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: “Логи 9“ ООД, гр. Бяла Слатина.                                                                     

  /отг. на 29.08.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“, в поземлен имот с идент. 12259.891.92, м. „Дърводелци“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „НН Солар ЕООД“ ЕООД, гр. Враца.

  /отг. на 29.08.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Построяване на фотоволтаична електрическа централа“, в поземлен имот с идент. 77102.287.20, м. „Долно ливаде“, в землището на с. Хайредин, общ. Хайредин, обл. Враца, възложител: Л. П. Б., с. Хайредин

  /отг. на 29.08.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Приемане и оползотворяване  (рециклиране с код R5) на строителни материали и отпадъци като суровини и добавки за производство на циментов клинкер и цимент, както и оползотворяване като гориво за получаване на енергия (R1) в инсталацията на „Холсим(България)“ АД – площадка с. Бели извор“, с възложител:  "Холсим (България)“ АД, с. Бели Извор, общ. Враца.

  /отг. на 26.08.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за:  „Промяна на предназначението на п.и. 12259.146.113, местност «Басака», земл. на гр. Враца, с цел изграждане на разширение на цех за студена обработка на метали“, с възложител: “ЕУРОТРЕЙДИНГ КОСТРУЦИОНИ” ЕООД      

                                                                                                                 /отг. на 11.08.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 5 МW“, в поземлен имот с идентификатор 12259.709.2 по кадастралната карта, ж. к. „Сениче“, гр.Враца, община Враца,  с възложител: „Джей Ди Инвест“ ООД,  гр. София

  /отг. на 10.08.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Инвестиция за закупуване и изграждане на обект за преработка и обработка на сурово краве мляко и обособяване на кланичен пункт за съхранение на трупно месо – телешко (камери)“ в с. Костелево, община Враца, област Враца, с възложител: Н. М. П.        

  /отг. на 08.08.2022 г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на Административно-битова, производствена и складова база за собствени нужди», в поземлени имоти с идентификатори 77548.177.6 и 77548.177.2, землище с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: «ЕВРО ТЕХНОКОНСУЛТ ГРУП» ЕООД    

  /отг. на 03.08.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична система в УПИ ХVІІІ-109а, кв.10, с. Соколаре, общ. Бяла Слатина, обл. Враца с подобект: Кабел НН от РК на ФВС до Тел.“, с възложител: „БИЛАС“ ЕООД, с. Долни Луковит, община Искър, област Плевен.  

  / 27.07.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на паркинг, депо за автомобили, административна сграда, бензиностанция и хотел», в поземлен имот с идентификатор 37798.203.3, землище гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: «БОДИ-М-ТРАВЪЛ» ООД                                                                                                                                                                                                                                                          /отг. на 22.07.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Външно електрозахранване и изграждане на ФвЕЦ 200 kW за продажба в УПИ X-1995, кв. 92, ул. „Росица“ № 7, с. Хайредин, общ. Хайредин“, обл. Враца, възложител: “НГ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, гр. София.                                                                                                         /отг. на 19.07.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на учебен център за обучение на електромонтьори – ниско, средно и високо напрежение“, в поземлен имот с идент. 12259.119.1, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „БОРОВАН УЪРЛД УАЙД ЕНТЪРПРАЙСЕС“ ЕООД, гр. София

                                                                                                             /отг. на 11.07.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 240,840 кWр за продажба на ел.енергия, трафопост и кабелна линия 20 кV“, в новообразуван У.П.И. IХ-436, кв. 58, по кадастрален и регулационен план на с. Камено поле, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: «СИАЛ 2018» ЕООД   

  /отг. на 07.07.2022г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на сграда за коне от застрашени породи“, в поземлен имот с идент. 12259.88.79, м. “Генков дудак“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: К. П. К., с. Згориград.               

  /отг. на 04.07.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Разширение на инсталация за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ „Градска“ при „Топлофикация- Враца“ ЕАД, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.45, кв. 9 по плана на гр. Враца, Северна промишлена зона“, с възложител: „Топлофикация- Враца“ ЕАД.

  / 30.06.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на: 1. Фотоволтаична централа с мощност до 1000 kW, находяща се в п.и. с идент. 16256.34.264, м. „Попов Пчелин“, с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца; 2. Подземна кабелна линия средно напрежение (20 kV) от фотоволтаична централа, находяща се в п.и. с идент. 16256.34.264, до ВЕЛ „Ушите“, с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, възложител: “ДЕЙ Инвестмънтс" ЕООД, гр. София.                                                       

  /отг. на 30.06.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идент. 12259.725.55“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Дончо Николов Етугов, гр. София.                                

  /отг. на 30.06.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: "Изграждане на склад за съхранение на каменни изделия", в ПИ № 12259.617.29, местност „Коломановото” в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Кариери - П.Д.” ЕООД

  /отг. на 23.06.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: "Изграждане на фотоволтаична централа до 500 кW в имот УПИ ІІІ-350, 353, кв. 85, по плана на с. Борован, област Враца и трафопост и кабелна линия 20 кV", с възложител: „ТОК ИНВЕСТ“ АД,  гр.Благоевград

  / 24.06.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа, с мощност 935 Кw и ЗРУ 20 Кv (трафопост), монтирана в имот с № 07418.202.4, местност „Бабките“, с. Бърдарски геран“, община Бяла Слатина, област Враца, с възложител: „СОЛАР ЕНЕРДЖИ 2000“ ЕООД, с. Средец, община Опан, област Стара Загора.

  / 24.06.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Обособяване на паркинг за временно съхранение за излезли от употреба моторни превозни средства от територията на гр. Мездра“, в гр. Мездра, община Мездра, област Враца, с възложител:  ОбП „ЧИСТОТА“, гр. Мездра..       

           /24.06.2022 г./                                                                                                               

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идент. 35910.302.407“, в землището на с. Камено поле, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „ТЕКОМ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Враца

  /отг. на 16.06.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична централа с номинална мощност на генератора до 30 кW“, УПИ VII-157, кв. 16, ул. „Божур“ № 1, с. Хубавене, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: Петър Стойнев Бончев 

                                                                                                                 /отг. на 15.06.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници до 60 kW“, в поземлен имот с идент. 37798.505.373, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: Д.Г.П., гр.Козлодуй.                                                                          /отг. на 23.05.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 300 kW“, в поземлен имот с идент. 47714.6.6, в землището на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, възложител: „Техкерамик - М“ АД, гр. Мездра.                                                  

  отг. на 19.05.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 1 MW“, в поземлен имот с идент. 63450.4.89, в землището на с. Руска Бела, общ. Мездра, обл. Враца, възложител: „САНДАНСКИ СОЛАР СИСТЕМ“ ЕООД, гр. Мездра.                                                                                /отг. на 17.05.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на ветроенергиен парк чрез монтиране на 55 броя WEA“, в землищата на гр.Оряхово и с. Селановци, община Оряхово, област Враца, възложител: „КАЛИН ЕКО СТРОЙ“ ООД  

                                                                                                                                                                         /отг. на 16.05.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за оползотворяване на отпадъчната топлина с инсталирана мощност до 4 MWh за собствени нужди“ с местоположение:  с. Бели Извор, община Враца, област Враца, с възложител:  "Холсим (България)“ АД, с. Бели Извор.

                                                                                                             /отг. на 13.05.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Ползване на повърхностен воден обект язовир „Караджа-2““, с идентификатор 61933.58.53, местност „Смръдашлец“ в землището на с. Ракево, община Криводол, област Враца, с възложител:  „БАГРИНТОН“ ЕООД, гр. София.

  / 03.05.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Разширяване на съществуваща дворна площадка във връзка с дейността на дружеството“ с местоположение:  местност „Дърводелци“, с. Паволче, община Враца, област Враца, с възложител:  „СУИС ТРЕЙДИНГ СОЛИСИОН“ ООД, гр. Враца.

                                                                                                                                                                         /отг. на 21.04.2022 г./

 •  Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на газопроводно отклонение от газопроводно трасе на „Булгартрансгаз“ ЕАД до съществуваща метан-станция“ с възложител „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД, гр. Враца.                                                                                                                                                                                                     /18.04.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Промяна статута на имот с цел застрояването му с обекти за автоуслуги“, в поземлен имот с идент. 47714.10.40, в землището на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: А. Е. А., гр. Мездра.

  /14.04.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя- Изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя“, в поземлени имоти с идентификатори 10789.503.215, 10789.503.300, 10789.503.218, 10789.503.308, 10789.503.220, 10789.503.202, 10789.503.71, 10789.503.141, 10789.503.143, 10789.503.211, 10789.503.203, 10789.503.204, 10789.503.205, 10789.503.206, 10789.503.302, 10789.503.301, 10789.60.7, 10789.60.58, 10789.60.59, 10789.503.209, 10789.503.155, 10789.503.156, 10789.503.164, намиращи се в землището на с. Веслец, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Шато Веслец“ ООД

                                                                                                                                                                          /отг. на 07.04.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за съхранение и калибриране на зърно“, с местонахождение ПИ № 39846.605.802, местност „Горно ливаге“ в землището на гр. Криводол, община Криводол, област Враца, с възложител:  „Сънрайз 23“ ООД, гр. София                                                                      / 01.04.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изработване на подробен устройствен план (ПУП) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти с № 12259.916.8 и № 12259.916.9, местност „Еглежето“ с площ по 3500 кв. м, намиращи се в землището на гр. Враца и образуване на два броя УПИ с отреждане „За производствени и складови дейности – склад за съхранение  на селскостопанска продукция“, с възложител: Т. В. Х.                                                                                                                                                                                     / 29.03.2022 г./                                                                                                               

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Проектиране и строителство на 9 вилни сгради, всяка в самостоятелен урегулиран имот – комплекс ISKAR HILLS“, в поземлени имоти с идент. 30510.13.18 и 30510.13.16, в землището на с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: И. Б. К., гр. София.                                       /отг. на 23.03.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на Хале за инвентар и паркинг за техника», в ПИ с идентификатор 39846.605.65, местност «Край село», землище гр.Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: «Сънрайз 23» ООД

                                                                                                                                                                    /отг. на 23.03.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Разширение на гробищен парк на село Моравица“, в ПИ с идентификатор 49031.16.68, землище с. Моравица, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Община Мездра 

                                                                                                                                                                        /отг. на 23.03.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Предприятие за преработка на череши“, в землището на с. Старо село, община Мездра, област Враца, с възложител:  „ БОЕВИ-2009 “ ЕООД, гр. Кюстендил                               / 22.03.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Основен ремонт на сграда и обособяване на цех за преработка на шипки“, в УПИ V-987, кв. 68 по плана на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Калем Агро” ЕООД, гр. София.                                                                                                                                                    /отг. на 22.03.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Рециклиране на инертни строителни отпадъци и производствен отпадък с код 10 12 06 изхвърлени калъпи, на площадка към кариера за добив на варовик „Лиляче", с цел последващото им оползотворяване в циментов завод с.Бели извор", общ. Враца, обл. Враца, с възложител: "ХОЛСИМ (БЪЛГАРИЯ)” АД       

                                                                                                                                                                      /отг. на 21.03.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Преструктуриране и конверсия на лозя- чрез изграждане на автоматизирана система за капково напояване на винени лозя», в поземлени имоти с идентификатори 10789.502.134, 10789.502.135, 10789.502.136, 10789.502.179, 10789.502.183, 10789.502.222, 10789.502.223, 10789.502.224, 10789.502.225, 10789.502.226, 10789.502.227, 10789.502.1228, 10789.502.229, с обща площ от 69,613 дка, намиращи се в землището на с. Веслец, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ВЕСЛЕЦ 17“ ЕООД

                                                                                                                 /отг. на 11.03.2022г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изработване на подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идент. 55070.18.112, м. „Коювица“, в землището на с. Паволче, общ. Враца, с площ от 5549 кв.м. и образуване от него на 8 нови урегулирани поземлени имота за жилищно строителство и един урегулиран поземлен имот с предназначение за транспортен достъп“, възложител: З. Т. Т., гр. Враца.                                                                                                                                                                                              /отг. на 09.03.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идентификатор 06598.12.2“, в землището на с. Брусен, община Мездра, област Враца, с възложител „ДАНИ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Враца.       /09.03.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Мобилна система за преработка и замразяване на плодове“, в землището на с. Старо село, община Мездра, област Враца, с възложител:  „ЕКОСТАР С“ ЕООД, гр. София     / 07.03.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с мощност 30 MW“, в поземлен имот с идент. 02912.70.293, земл. с. Баурене, общ. Криводол, обл. Враца, възложител: „КОСТОВ СОЛАР” ООД, гр. София.                                                                          /отг. на 04.03.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на сграда за коне от застрашени породи“, в поземлен имот с идент. 12259.88.59, м. “Генков дудак“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: К. П. К., с. Згориград.               /отг. на 11.02.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изработка на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идент. 12259.614.35, с НТП: „нива“, VI категория, м. „Джуджански поток“, землище на гр. Враца, и отреждане „за производствено складови дейности“ и монтаж на автоматизирана инсталация за производство на вибропресовани бетонови изделия, както и обекти свързани с това производство“, с възложител: К. Г. Н., с. Бутан, община Козлодуй, област Враца.     /отг. на 08.02.2022 г./      

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Промяна предназначението на част от ПИ с идент. 39846.19.54, м. „Долното ливаге“, земл. гр. Криводол, с трайно предназначение: земеделска земя /9-та категория/ в обект: Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) до 2.5 MW (2500 kW)“, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „ЕКО ИНВЕСТ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, гр.Криводол.                                                                                    /отг. на 04.02.2022 г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на «Автосервиз и Автокъща», в ПИ с идентификатор 12259.667.21, местност «Хаджиманов хан», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, възложител: Мария Ивайлова Григорова                                                                                                               /отг. на 31.01.2022г./

  Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на Хале за съхранение на селскостопански машини и прикачен инвентар», в ПИ с идентификатор 62815.39.45, местност «Добролевски път», землище с. Рогозен, общ. Хайредин, обл. Враца, с възложител: Петя Николаева Ницковска                                                                                                               /отг. на 31.01.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на логистичен център с обособени три зони: първа зона – складова зона, втора зона – административна зона и трета зона – зона за насипни инертни материали за опесъчаване на пътищата през зимната поддръжка“, в ПИ с идент. 39846.93.362, м. „Край село“, земл. гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „ПЕЙКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Враца.                                            /отг. на 26.01.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Напояване чрез дъждуване на земеделски земи /лавандула/, местност „Горното ливаге», на площ от 335 дка - землище на с. Хайредин и с. Манастирище, общ. Хайредин, обл. Враца,  с възложител: «ТЕ АГРО» ЕООД                                                                                                   /отг. на 21.01.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на обект: Месодобивно и месопреработвателно предприятие“, в поземлен имот с идент. 30510.501.416, в землището на с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Фермата 2016“ ЕООД, с. Желява.                                                                              /отг. на 19.01.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Един брой нов тръбен кладенец с дълбочина 50м, за водовземане на подземни води», в ПИ с идентификатор 72432.501.698, по КККР на с. Типченица, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: «СКАЙ КЛУБ» ЕООД                                                                                                          /отг. на 05.01.2022г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на овцеферма за 500 овце с площ 2160 м2“ в местност „Припека“, землището на с. Липница, община Мизия, област Враца, с възложител:  „Кунчеви“ ООД, с. Липница.

                                                                                                                     /отг. на 04.01.2022 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Промяна предназначението на част от ПИ с идент. 39846.19.59, м. „Долното ливаге“, земл. гр. Криводол, с трайно предназначение: земеделска земя /9-та категория/ в обект: Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) до 5 MW“, с възложител: „ЕКО ИНВЕСТ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, гр.Криводол.                                                                                                           /отг. на 31.12.2021 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на индивидуална система за отопление и охлаждане с 23 бр. сухи сондажи с инсталирана мощност 201 kW на обект Туристическа база „Ариел - ТН“ ЕООД – Мездра“, в поземлен имот с идент. 24668.4.107, м. „Падината“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Ариел - ТН” ЕООД, гр. София.          /отг. на 31.12.2021 г./

  Съобщение за инвестиционно предложение: „Създаване на градина с трайни насаждения“, с местонахождение ПИ № 39846.155.80, местност „Брестака“ в землището на гр. Криводол, община Криводол, област Враца, с възложител:  М. Г. В.  /21.12.2021 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ) с индикативна инсталирана мощност до 450 МW и на прилежащата техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение на територията на община Бяла Слатина, в поземлени имоти със следните кадастрални  идентификатори: ПИ 14012.137.1, ПИ 14012.137.2, ПИ 14012.138.1, ПИ 14012.138.2, ПИ 14012.138.3, ПИ 14012.139.1, ПИ 14012.139.2. ПИ 14012.139.3. ПИ 14012.140.2, ПИ 14012.140.3, ПИ 14012.141.1, ПИ 14012.141.2, ПИ 14012.142.1, ПИ 14012.143.2, ПИ 14012.144.1, ПИ 14012.144.2, ПИ 23618.59.1, ПИ 23618.62.1, ПИ 14012.144.393, ПИ 14012.141.384, ПИ 14012.141.371, ПИ 14012.141.363, ПИ 14012.137.366, ПИ 14012.144.366, ПИ 14012.137.364, ПИ 14012.138.522, ПИ 14012.139.524, ПИ 14012.139.526, ПИ 14012.139.532 и ПИ 14012.140.538 или имоти, образувани от обединението на тези имоти», в землището на с. Габаре и с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: „Дунав Солар Плант“ ЕООД

                                                                                                                 /отг. на 17.12.2021г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане и експлоатация на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „Кремена Солар“, състояща се от високоефективни фотоволтаични панели, трифазни инвертори, трансформаторни уредби 20 кV и повишаваща подстанция 20/110 кV“, с възложител: „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ “ АД, гр. София.     / 10.12.2021 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Напояване чрез дъждуване на земеделски земи в местността „Занкиното“ и „Коломановото“, на площ от 514 дка“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ДЪБНИКА АГРО“ ЕООД, гр. Враца.                                                                                                           /отг. на 24.11.2021г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Извършване на дейностите аквакултури – риборазвъждане, отглеждане на риба и други водни организми в язовир “Стояновци”, в землището на с. Стояновци, община Роман, с местонахождение ПИ № 69554.10.321, с площ 43373 кв.м.“, с възложител:  БИОФИШ-М“ ЕООД  /24.11.2021 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за временно съхранение на биоразградими и строителни отпадъци" в гр. Мизия, местност „Припека", с възложител община Мизия, област Враца  /отг. на 22.11.2021 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 20 МW“, с местонахождение ПИ № 61933.34.4, местност „Дръмката“ в землището на с. Ракево, община Криводол, област Враца, с възложител:  Ц. Г. Д. / 22.11.2021 г./                                                                                                                  

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Създаване на овощна градина и изграждане на напоителна система“, в поземлен имот с идент. 69050.31.197, м. „Гладния връх“, в землището на с. Старо село, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „ЕКОСТАР - С” ЕООД, гр. София.                                                                               /отг. на 05.11.2021г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 5 MW“, в поземлен имот с идент. 68148.212.84, в землището на с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: „МЕГА СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, гр. Мездра.                                                             /отг. на 29.10.2021г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 5 МW“, с местонахождение ПИ 68148.212.87, местност „Гладно поле“ в землището на с. Софрониево, община Мизия, област Враца, с възложител:  „МЕГА СОЛАР ЕНЕРДЖИ“, гр. Мездра.  / 29.10.2021 г./                                                                                                                  

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Напояване чрез дъждовални кръгови системи на земеделски земи», в землище с. Манастирище, общ. Хайредин, обл. Враца, с възложител: ЗП Иван Георгиев Кръстев    /отг. на 21.10.2021г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на Административно-битова, производствена и складова база», находяща се в поземлен имот с идентификатор 77548.177.7, м. „Гропата“, с. Хърлец, община Козлодуй, обл. Враца, с възложител: Явор Цветанов Андреев управител на „Тита-Консулт“ ООД

                                                                                                                 /отг. на 14.10.2021г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на напоителна система за овощна градина», в землище с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „БОЕВИ-2009“ ЕООД

                                                                                                                 /отг. на 12.10.2021г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 2 МW», в поземлен имот с идентификатор 12259.146.106, м. „Брега“, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „КМС“ ЕООД                      /отг. на 08.10.2021г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Разширение на границите на Плувен комплекс «Оазис», землище с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: «АЖМ-ГРУП» ЕООД    /отг. на 16.09.2021г./

  Съобщение за инвестиционно предложение за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение, разкомплектоване на ИУМПС" в гр. Мездра, Източна индустриална зона, ул. "Брусенско шосе" №7 УПИ № 47714.500.699 и ул. "Брусенско шосе" № 9 УПИ № 47714.500.700, с възложител "Протект Холд" ООД, гр. Мездра, област Враца.  /отг. на 13.09.2021 г./                                                                                                                 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Проект за напояване на зеленчукови градини с тръбно-ролкови поливни системи с крило/ферма в землището на с. Софрониево, община Мизия, област Враца“, с възложител: „ВПС ЛИЛИЯ СИЕ ОНЦОВИ“ СД, с. Софрониево, община Мизия.  (отг. на 31.08.2021 г.)

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Инсталиране на рециклираща линия за РЕТ бутилки с капацитет 1000 kg/h в съществуваща сграда с идентификатор 12259.1021.410.8, с предназначение: за производствени и складови дейности, находяща се в УПИ III, кв.9, Промишлена зона, гр. Враца“, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Екопласт 21“ ЕООД, гр. Враца.     /отг. на 17.08.2021 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на обект: «Животновъден комплекс за отглеждане на овце», с подобекти: «Сграда 1 за отглеждане на овце» и «Сграда 2 за отглеждане на овце», находящи се в УПИ I, кв. 255, м. „Езерото“, с. Крушовица, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: Станчо Георгиев Маринов

                                                                                                                 /отг. на 10.08.2021г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на хале за инвентар», в поземлен имот с идентификатор 12259.691.82, м. „Брадичков лъг“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД           /отг. на 27.07.2021г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Модернизация на халета 9 и 10 от център за стокови носачки и склад за яйца“, в гр. Мизия, община Мизия, област Враца, с възложител: „Яйца и птици“ АД, гр. Мизия.   /отг. на 21.07.2021 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Разширение на границите на ПИ № 24668.1.82, за сметка на ПИ №№ 24668.13.42, 24668.13.44, 24668.13.46, 24668.13.54 и 24668.13.91“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: "Йотов Стоун" ЕАД, гр. Мездра.                        /отг. на 16.07.2021г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на фотоволтаична централа 1МW», в поземлен имот с идентификатор 07702.146.37, землище гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: Николай Христов Илиев .                /отг. на 14.07.2021г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на сграда за отглеждане на коне“, в поземлен имот с идент. 12259.915.34, м. “Дърводелци“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: К. П. К., с. Згориград.                 /отг. на 02.07.2021г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на сграда за отглеждане на коне“, в поземлен имот с идент. 12259.914.71, м. “Миша падина“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: К. П. К., с. Згориград.  /отг. на 02.07.2021г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на участък "Вакуумна дестилация" към съществуваща Инсталация за преработка на отпадъчни нефтопродукти" в гр. Мездра, Източна промишлена зона, с възложител "АСК-БУЛ" ЕООД, гр. Враца, област Враца.   /отг. на 28.06.2021 г./                                                                                                             

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на модул за когенерация на газ (газова централа) за производство на електрическа енергия – 44 MVА“, в поземлен имот с идент. 12259.691.28, м. „Брадичков лъг“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД, гр. Враца.                    /отг. на 14.06.2021г./

 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на производствено хале и административна сграда за производство на метална конструкция», в поземлен имот с идентификатор 38875.349.377, землище с. Костелево, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: «Метал строй 81» ЕООД             /отг. на 14.06.2021г./

 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Извършване на дейности по предварително третиране на строителни отпадъци (СО), чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на област Враца», с възложител:  «ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ» АД       /отг. на 14.06.2021г./ 

 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на склад-навес за строителни материали, хале за ремонтни дейности и административно-търговска сграда“, в поземлен имот с идент. 12259.675.28, м. “Занкиното“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Г. П. Б., гр. Враца.                     /отг. на 28.05.2021г./

 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за „Водопонизителна система на 70 ха – част от крайречна тераса на с. Хайредин, област Враца – актуализация“ с възложител община Хайредин, област Враца.      / 27.05.2021 г./

 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на Автокъща за продажба на автомобили», в поземлен имот с идентификатор 12259.127.27, местност «Умарски бряг», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Ивайло Валериев Владолов             /отг. на 25.05.2021г./

 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Промяна предназначение на сграда - от смесен магазин в малък цех за сезонно производство на натурални плодови сокове, сладка и сушени плодове“, в имот с идент. 63450.501.348, ул. “Христо Ботев” № 2, с. Руска Бела, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Реклин - Агро” ЕООД, с. Руска Бела.                                                                                                           /отг. на 19.05.2021г./

  Съобщение за инвестиционно предложение за: „Обособяване на площадка за събиране и преработка на строителни отпадъци“, в имот № 39846.93.338, ул. „Елин Пелин“ №1А, гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Строител-Криводол” ЕООД, гр.Криводол.                                                                                                 /отг. на 28.04.2021г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по изкупуване, преработка и продажба на отломки от черни и цветни метали" в гр. Враца, Източна промишлена зона, ул. "Васил Кънчов" № 25, с възложител "Протект холд" ООД, гр. Мездра, област Враца.

                                                                                                                   /отг. на 28.04.2021 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Вътрешно преустройство на съществуващи селскостопански сгради в Овцеферма», в УПИ V, кв. 20 по плана на с. Рогозен, общ. Хайредин, обл. Враца, с възложител: Ивайло Бойков Любенов

                                                                                                               /отг. на 26.04.2021г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Разширение на съществуващо регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра», находящо се в местност «Пискавец», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Община Враца

                                                                                                               /отг. на 23.04.2021г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на сграда за кремация с крематориумна пещ“, в поземлен имот с идент. 12259.787.4, м. „Пискавец“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „АНИМАЛ ТРЕЙД“ ООД, гр. Враца.                                                                                                           /отг. на 23.04.2021г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изработване на подробен устройствен план – за преотреждане на ПИ № 014008, местност „Черепиш“, в землището на с.Лютиброд, община Мездра за рекреационни дейности, както и трасета и проводи със сервитути в зависимост от предписанията на експлоатационните дружества“ с възложител:  Б. С. Б., гр. София.

                                                                                                                   /отг. на 07.04.2021 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Реконструкция на водогреен котел ВК 50 ст.№ 2 за изгаряне на биомаса чрез инсталиране на предно тласкаща скара, разположен на площадката на ОЦ «Младост» при «Топлофикация-Враца» ЕАД, гр. Враца, с възложител: «Топлофикация-Враца» ЕАД

                                                                                                               /отг. на 30.03.2021г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Производствена и складова дейност – пункт за изкупуване на вторични суровини“, в УПИ III - 1844, кв. 101 (имот с идент. 47714.500.1844 по КККР), гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „НИКСМЕТАЛ - ГРУП“ ЕООД, гр. Ботевград.                                    /отг. на 15.03.2021г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на овцеферма за 250 овце с площ 1800м2“ в с. Липница, община Мизия, област Враца, с възложител:  „Кунчеви“ ООД, с. Липница, община Мизия, област Враца.

                                                                                                                     /отг. на 15.03.2021 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Промяна на начина на трайно ползване на имот № 063003, местност „Минчуна Черни Гред““, в землището на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, с възложител:  „Сантекс - 12“ ЕООД, гр. Козлодуй.

                                                                                                                     /отг. на 02.03.2021 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Дейности по временно съхранение и третиране (оползотворяване) на отпадъци от текстилната и мебелната индустрии“ гр. Враца, с възложител:  „ДИТЕКС-СМ“ ООД, гр. Враца

                                                                                                       /отг. на 18.02.2021 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Развитие на регионална система за управление на отпадъците – Враца, чрез: Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци; Изграждане на площадка за временно съхраняване на едрогабаритни отпадъци, на отпадъци от текстил и дрехи; Изграждане на площадка за временно съхраняване на горими отпадъци (RDF) и излезли от употреба автомобилни гуми“, на площадката на Регионалната система за третиране на твърди битови отпадъци, в УПИ I, кв. 788, местност „Шумака“, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Община Враца  

                                                                                                               /отг. на 15.02.2021г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 4 МW“, с местонахождение ПИ 12704.108.2, местност „Орница“ в землището на с. Върбешница, община Мездра, област Враца, с възложител:  „САНДАНСКИ СОЛАР СИСТЕМ“, гр. Мездра.                                                                                                                    

                                                                                                                               / 22.12.2020 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Инвестиционно предложение (ИП) „Регистриране на площадка за временно съхраняване на птича тор“, в част от ПИ с идентификатор №№ 48043.290.23, 48043.290.24 и 48043.290.25, на територията на бивш „КЦХ“, община Мизия, област Враца, с възложител:  „Арт Фокус“ ЕООД, гр. Козлодуй                                                                                                                  

                                                                                                                     /отг. на 15.12.2020 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Пълначна станция за пропан-бутан в ПИ №12259.1008.408“, с местонахождение ПИ №12259.1008.408 в гр. Враца, област Враца, с възложител:  „МЕСЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

 •                                                                                                                /отг. на 04.12.2020 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Монтиране и въвеждане в експлоатация на два броя технологични линии за преработка и оползотворяване на неопасни отпадъци на територията на съществуваща площадка“, в поземлен имот с идент. 12259.1021.348, ул. „Шипка” № 2, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ВРАЦА-СТАРТ“ АД, гр. Враца.                                                                                                           /отг. на 30.11.2020г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на ново водовземно съоръжение (шахтов кладенец) за водовземане от подземни води“, в поземлен имот с идент. 12259.1027.213, кв. „Източна-промишлена зона“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Дигант – Димитров и Григоров“ СД, гр. Враца.                                                                                                           /отг. на 23.11.2020г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Добиване на вода за производствени нужди чрез сондиране“, в поземлен имот с идент. 12259.1027.395, кв. „Източна-промишлена зона“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „МИ ПЕТ“ ООД, гр. Враца.                                                                                                           /отг. на 23.10.2020г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Рекултивация на нарушени терени в собствен терен, чрез оползотворяване на инертни строителни отпадъци при влагането им в обратни насипи“, с местонахождение ПИ 38875.79.82 в землището на с. Косталево, община Враца, област Враца, с възложител:  „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ  ВРАЦА“ ЕООД                                                                                                             

                                                                                                             /отг. на 09.10.2020 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на автомивка на самообслужване в ПИ с идентификатор 47714.5.24“, с местонахождение ПИ 47714.5.24 в землището на гр. Мездра, община Мездра, област Враца, с възложител:  Иван Нинчов Василев, гр. Мездра

                                                                                                                               / 02.10.2020 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Производство на ел.оборудване», в поземлени имоти с идентификатори 12259.757.4 и 12259.757.5, местност «Мало Крайще», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: «Ел Мотори» ЕООД

                                                                                                               /отг. на 18.09.2020г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Отглеждане на царевица в земеделски имоти с напояване от подземни води с тръбни кладенци от Поливно поле в масиви 14, 15 и 16», землище с. Бъркачево, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: «Виялишки-90» ООД

                                                                                                               /отг. на 09.09.2020г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изработване на ПУП-ПРЗ, ПИ 22, масив 16 в местността „Гладна“, в землището на с. Згориград, община Враца“, с възложител: Ж. Т. Н. и К. Т. Н., с. Згориград.                                                                    /отг. на 04.09.2020г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: Изграждане на стопанска сграда- краварник», в УПИ II-1130, кв. 153 по плана на с. Галиче, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: Христина Димитрова Янкова

                                                                                                               /отг. на 01.09.2020г./ 
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Добив и първична преработка на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици от находище „Големия връх““, с. Върбешница и с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца, с възложител: „Йотов Стоун“ ЕАД.                                                                                                                                                                                                                              /отг. на 31.07.2020 г./

 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение, сортиране и балиране на отпадъци от опаковки и производствени неопасни отпадъци, като хартия, картон, пластмаса, дървесина“, с местонахождение в УПИ 47714.500.699 и УПИ 47714.500.700 в гр. Мездра, община Мездра, област Враца, с възложител:  „Протект Холд“ ООД, гр. Мездра                                                                                                                   

                                                                                                                    /отг. на 27.07.2020 г.

 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на обект «ТИР паркинг, мотел с обслужващи помещения, сервиз за гуми, колонка за зареждане на електромобили и 60-тонен кантар», в поземлени имоти с идентификатори 55070.7.513 и 55070.7.14, местност «Низамското», землище с. Паволче, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: «96-та миля Враца» ЕООД

                                                                                                             /отг. на 24.07.2020г./

 

 • Съобщение за инвестиционно предложение: „Закупуване и монтаж на инсинератор с капацитет 50кг/час, обем на горивната камера 0.71 куб. м., работещ на дизелово гориво“, в ПИ с идентификатор 37798.511.17, в землището на гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца, с възложител:  „Яйца и птици“ АД, гр. Мизия                                                                                                                                

                                                                                                                    /отг. на 17.07.2020 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Извършване на дейности по възстановяване на нарушен терен» (бивша кариера), в обхвата на поземлен имот с идентификатор 47714.11.3. по КККР на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, местност «Рудината»,  с възложител: Община Мездра  

                                                                                                               /отг. на 16.07.2020г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Повишаване ефективността на «МОНОЛИТ» АД чрез последващо засипване на използваната част от кариерата», с концесионер «МОНОЛИТ» АД», в находище «Манастирище», участък «Централен», област Враца, възложител: «МОНОЛИТ» АД

                                                                                                               /отг. на 15.07.2020г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на Автокъща за продажба на автомобили», в поземлен имот с идентификатор № 12259.674.113, местност «Занкиното», землище на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, възложител: «Ариел- ТН» ЕООД

                                                                                                               /отг. на 29.06.2020г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изземване на наносни отложения с цел поддръжка на оперативната зона и каналите за подход на „Фериботен комплекс“ АД от км 678.000 до км 676.400 на река Дунав“, при гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: „Фериботен комплекс“ АД, гр. София.                               /отг. на 26.06.2020г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Преотреждане на имотите за неземеделски нужди „За продажба на автомобили втора употреба (автокъща)““, с възложител Галина Х Б..

                                                                                                                    /отг. на 19.06.2020 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Монтиране на Модулна станция за дизелово гориво Модел MSSG-20-D, в поземлен имот (ПИ) 24668.1.46 (стар номер 001115) по Кадастралната карта на село Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, фабрика „Йотов Стоун” ЕАД, възложител: „Йотов Стоун” ЕАД

                                                                                                               /отг. на 11.06.2020г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на Автокъща за продажба на автомобили», в поземлен имот с идентификатор № 12259.674.113, местност «Занкиното», землище на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, възложител: Христо Иванов Стоянов и Борислав Тоньов Торньов

                                                                                                               /отг. на 27.05.2020г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на нова площадка за дейности по временно съхранение и третиране на болнични отпадъци», на територията на МБАЛ «Мездра», гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Ресайкъл груп” ООД

                                                                                                               /отг. на 18.05.2020г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на инсталация за производство на нано-структурирани карбонови добавки“, в УПИ V, кв. 848, (в ПИ №12259.848.5), ул. „Васил Кънчов“, м.“Манастирски дол“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „АРТМонбат“ АД, гр. София.                               /отг. на 15.04.2020г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Добив и първична преработка на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – пясъчници от находище „Бешовица““, в землището на с.Долна Бешовица, община Роман, област Враца, с възложител „ФНС“ ООД

                                                                                                                    /отг. на 28.04.2020 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Обновяване на машинния парк в цех «Леярен» на «Центромет» АД, кв. «Източна промишлена зона», ул. «Никола Вапцаров» № 9, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, възложител: „Центромет” АД

                                                                                                               /отг. на 03.04.2020г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Добив и първична преработка на строителни материали – пясък и чакъл, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства, от находище „Джулиница“, в землището на с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „Булмекс“ ЕООД, с. Бутан.         /отг. на 06.02.2020г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на Цех за производство и консервиране на хранителни продукти”, в поземлен имот с идентификатор 40645.63.10, в землището на с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца, възложител: „Зърнохран” ЕООД

                                                                                                                      /отг. на 28.01.2020г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за промишлено водоснабдяване на „Топлофикация – Враца“ ЕАД“ в поземлен имот с идентификатор 12259.1027.150, кв. „Източна-промишлена зона“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Топлофикация – Враца“ ЕАД.                                                                                                             /отг. на 14.01.2020г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Склад за инвентар за строителни машини» в поземлен имот с идентификатор 12259.734.139 по КК на гр.Враца, общ. Враца, обл. Враца,  възложител: Илиян Цветков Иванов

                                                                                                                      /отг. на 02.01.2020г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на складова база за промишлени стоки» в поземлен имот с идентификатор 12259.734.140 по КК на гр.Враца, общ. Враца, обл. Враца,  възложител: Георги Цветанов Георгиев

                                                                                                                      /отг. на 02.01.2020г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Инсталация за производство на бира», в Сграда със смесено предназначение и подземен паркинг, в УПИ II-1277, кв. 85 (поземлен имот с идентификатор 47714.500.1277), гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, възложител: „Ариел-ТН” ЕООД

                                                                                                                      /отг. на 02.01.2020г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на Цех за производство на пчелен мед”, в п.и. 15014.81.22, местност „Мътница” в землището на с. Главаци, общ. Криводол, обл. Враца, възложител: Ивелин Ивайлов Божинов

                                                                                                                      /отг. на 31.12.2019г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на складова база за промишлени стоки” в поземлен имот с идентификатор 12259.734.141, м. „Гладно поле“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: И. Д. С. и П. Д. С., гр. Враца                                                                                                              /отг. на 27.12.2019г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на «Автокъща за продажба на автомобили», в поземлен имот с идентификатор 12259.674.114, местност «Занкиното», землище гр. Враца, община Враца, обл. Враца, възложител: Димитър Христов Кожухаров и Николай Цветанов Стоянов   

                                                                                                                      /отг. на 20.12.2019г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Промяна на предназначението на п.и. 12259.646.123, местност „Гладно поле”, в землището на гр. Враца и обособяване на урегулиран поземлен имот с площ 4 000 кв.м., с предназначение „за комплексно обществено обслужване“ за изграждане на автокъща, автосервиз и автомивка“, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „БОРДО-04“ ЕООД, гр. Враца.          /отг. на 04.12.2019г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на нова площадка за дейности по временно съхранение и третиране на болнични отпадъци”, в съществуващо помещение в сградата на ДКЦ-I – Враца, с адрес ул. „Никола Вапцаров” № 4, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Еколоджи Солюшънс“ ООД, гр.Лом.         /отг. на 05.11.2019г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на път с проектен идентификатор 80311.18.231, като част от общински имот със сегашен идентификатор 80311.18.216», м. «Пискавец», землище с.Челопек, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Община Враца  

                                                                                                                      /отг. на 22.10.2019г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на магазин и склад за промишлени стоки», в част от поземлен имот с идентификатор 12259.786.2, м. «Пискавец», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Виктор Георгиев Михайлов

                                                                                                           /отг. на 06.08.2019г./

                                                                                                           

 • Съобщение за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект – р. Огоста с цел напояване на земеделски култури“ в земл. с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца с възложител:  ЗП Любомир Йотов

 •  

                                                                                                   (отг.31.07.2019г.)

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на животновъден обект- ферма за отглеждане на коне», в поземлен имот с идентификатор 62390.51.35, местност „Бранище”, землище с. Ребърково, общ. Мездра, обл. Враца, възложител: ЕТ „ЦЕЦИ-ИВАН ИВАНОВ”

                                                                                                                      /отг. на 26.07.2019г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Разкриване на площадка за разкомплектоване на възли/части от автомобили внос от Австрия, Германия, Англия и Италия, сортиране, съхранение и продажба на авточасти втора употреба, както и продажба на автомобили втора употреба от внос“, в поземлен имот с идент. 12259.1011.44., землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „М3 Ауто” ЕООД, гр.Враца.                                                                                                        /отг. на 22.07.2019г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на обект за преработка и търговия с мляко и млечни продукти (преместваем обект мини мандра) с капацитет 300 л. мляко дневно», в поземлен имот № 121002, с. Враняк, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: ЗП Десислав Мариянов Ангелов                                 /отг. на 27.06.2019г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Промяна предназначението на поземлен имот с проектен номер 12259.724.124, част от поземлен имот с идент. 12259.724.119, м. „Гладно поле“, в землището на гр. Враца, с цел изграждане на автокъща и паркинг“, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: П. Т. Н., гр. Криводол   /отг. на 18.06.2019г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на административна офис сграда с обособени работни помещения – кабинети, конферентна зала и санитарно-битови помещения. Открит паркинг за лекотоварни и тежкотоварни автомобили, складово стопанство с общо предназначение с административно-битова зона за персонал и техническа зона за съхранение на материали – открит склад, покрит склад. Производствено хале за металообработка и метални конструкции с прилежащи административно-битови помещения, кабинет и съблекални, и санитарно-битови помещения“, в поземлен имот с идент. 77548.175.7, землището на с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „Монтажи КО” ЕООД, гр. София                                                                                                                /отг. на 18.06.2019г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение  : „Отглеждане на свободно плаваща риба в язовир „Султански дол”, находящ се в имоти с кадастрални идентификатори: № 58788.204.192, с. Пудрия, общ. Криводол, обл. Враца и № 39236.140.21, с. Краводер, общ. Криводол, обл. Враца“, с възложител: „Чех Агро – Холд“ ООД.            (отг. 14.06.2019г.)

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение ): „Промяна предназначението на ПИ с проектен №12259.724.122, част от ПИ с №12259.724.118, м. „Гладно поле“, земл. гр. Враца, с цел изграждане на автокъща и автосервиз“ с възложител Петър Александров         (отг. 12.06.2019г.)

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на гараж за TIR-ове и паркинг», в част (ПИ с проектен номер 12259.724.126) от поземлен имот с идентификатор 12259.724.120, м. «Гладно поле», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Деница Искренова Георгиева      /отг. на 12.06.2019г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на нов обект за аквакултури в язовир „Дедова могила“, представляващ поземлен имот с идент. 11185.15.116, в землището на с. Вировско, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Рум Фиш” ЕООД, гр.Враца      /отг. на 08.05.2019г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на паркинг за леки автомобили за работещите в дружеството», в поземлен имот с идентификатор 77548.177.3., с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: «Атоменергоремонт» АД    /отг. на 07.05.2019г./ 

  Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на животновъден обект (овчарник) към съществуваща селскостопанска сграда”, в поземлен имот с идентификатор № 32281.126.229, в местност „Липата“, землището на с. Игнатица, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител:  Л. К. Х., с. Игнатица, общ. Мездра.      /отг. на 24.04.2019г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на рибарник в ПИ 12704.171.8” в землището на с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Мартин-Викинг” ЕООД, с. Върбешница.      /отг. на 21.03.2019г./ 
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на рибарник за отглеждане на риба», в поземлен имот 12259.82.2, кв. «Бистрец», гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Младен Иванов Младенов                                                                                                                                                                                                   /отг. на 13.03.2019г./ 
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Изграждане на рибарник за отглеждане на рибни култури” в ПИ № 02590.67.460, м. „Бързенски лъг“, с. Баница, общ. Враца, с възложител:  Иван Нинов.                                                                                                                                                                                           (отг. 20.02.2019г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя – п.и.000213, м. „Пискавец“ в земл. с. Челопек, общ. Враца и образуване от него на 10 нови урегулирани поземлени имота за „нискоетажно жилищно застрояване“ и урегулиран поземлен имот за транспортен достъп“, с възложител: Б.К-Н.   (отг. 07.02.2019г.)

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Обособяване на поземлен имот в имот за застрояване със сграда за отглеждане на животни – кози и овци”, в поземлен имот с идентификатор № 24668.1.33, в местност „Острога“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител:  П. Н. Д., с. Дърманци              /отг. на 07.02.2019г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуващо водостопанско съоръжение с цел отглеждане на риби в имот №000138 в земл. с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца”, с възложител: „Сантекс 12“ ЕООД       (отг. 01.02.2019г.)

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Изграждане на административна сграда и производствено хале с размери 60х15х5м и складова база” в имот №177008, земл. с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „Енергомонтаж-МК“     (отг. 25.01.2019г.)

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за чисто производство – софтуерна диагностика на автомобили и производство на дребни детайли, свързани с тях” в ПИ № 55070.503.22, м. „Копана могила“, земл. с.Паволче, общ.Враца, с възложител: Цв. Иванчовски.            25.01.2019
   

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Реконструкция на газопроводно отклонение «Враца-1» в участъка от Кранов възел (КВ) 4 до ПГХ «Чирен», с възложител: «Булгартрансгаз» ЕАД      /отг. на 07.01.2019г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман”, в поземлени имоти с идентификатори №№ 22023.89.1,  22023.89.2, 22023.89.47, 22023.89.49, 22023.89.51, 22023.89.53, 22023.91.94, 22023.91.96, 22023.91.664,  в землището на с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца, с възложител:  Община Роман, гр. Роман, обл. Враца    /отг. на 28.12.2018г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на кравеферма за 52 бр. дойни крави”, в ПИ № 046004, местност „Ойнамски дол”, землище с. Нефела, общ. Враца, обл. Враца, възложител: Христо Маринов Василев                                                                                                                                                                                       /отг. на 13.12.2018г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Отглеждане на свободно плаваща риба в язовир “Мътница 1“, представляващ имот с идентификатор 15014.123.385, в м.„Балкана“, в землището на с. Главаци, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Чех Агро-Холд” ООД, гр.Враца.    /отг. на 13.12.2018г./

  Съобщение за инвестиционно предложение за: „Рекултивация на нарушени терени в кариера за добив на варовик „Лиляче“ чрез оползотворяване на инертни строителни отпадъци при влагането им в обратни насипи“, в землището на с. Лиляче, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Холсим (България)“ АД, с. Бели извор     /отг. на 27.11.2018г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Разработване на находище за скално-облицовъчни материали-варовици в площ „Мизия-запад“, в землището на с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Булнед АМД” ЕООД, гр.Враца     /отг. на 22.11.2018г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на винарска изба“, в поземлен имот с идент. 24668.4.107, м. „Падината“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Ариел - ТН” ЕООД, гр.Мездра.                                                                                                                                                                             /отг. на 14.11.2018г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Инсталация за изгаряне на RDF, биомаса от селското стопанство – слама и обогатено енергийно гориво (ОЕГ), във водотръбен котел ВК-50 на площадката на ОЦ „Младост“ на „Топлофикация-Враца“ ЕАД“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1027.150, кв. „Източна-промишлена зона“, гр. Враца, общ. Враца, с възложител: „Валтер къмпани” ЕООД, гр.София      /отг. на 07.11.2018г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Развъждане и отглеждане на риба в съществуващ язовир в с. Търнава», в ПИ № 000622, землище с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: «Димитър Въльовски» ЕООД      /отг. на 16.10.2018г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Животновъден обект за отглеждане на коне», в поземлен имот с идентификатор 54047.1.232 (ПИ № 001232), м. «Ковачева падина», землище с. Оселна, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Николай Сандов Илиев и Ивайло Сандов Илиев    /отг. на 27.09.2018г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – 1бр. тръбен кладенец ТК 1“, в поземлен имот с идентификатор 55070.6.9, м. „Дърводелци“, в землището на с.Паволче, общ.Враца, обл.Враца, с възложител: П. И. Г., гр. Враца.     /отг. на 19.09.2018г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на паркинг, автокъща и автосервиз”, в поземлен имот с идент. 12259.674.119, м. „Занкиното“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: З.Т.М. и Д.В.М., гр. Враца  /отг. на 30.08.2018г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Автокъща, сервиз и битова сграда”, в поземлен имот с идент. 12259.674.110, м. „Занкиното“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: И. Х. И., с. Зверинo                                                                                                                                                                            /отг. на 17.08.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Животновъден обект за отглеждане на 30 бр. коне», в ПИ № 002128, м. «Преслъп», землище с. Игнатица, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Николай Пешов Христов                                                                                                                                                                                                     /отг. на 06.08.2018г./ 
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Обект за аквакултури - рибовъдна ферма в плаващи мрежени клетки (садки). Садкова инсталация (СИ) за отглеждане на риба в яз. „Под кръста“, представляващ ПИ с идент. 72504.24.108, в землището на с. Тишевица, общ. Враца, обл. Враца”, с възложител: “Мираж-2007” ЕООД, гр. Враца.                                                                                                                                                                                                     /отг. на 01.08.2018г./ ​
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Отглеждане на патици (мюлари) до 500 бр.“, в поземлен имот №15014.200.29 по КК на с. Главаци, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: Симеон Николаев, гр. Враца.                                                                                                                                                                                           /отг. на 19.07.2018г./ 
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Автомобилен парк, гараж и открит паркинг“ в поземлен имот №014006, м. „Шумако“, в землището на с. Паволче, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: “Автоморга КАВП” ООД, гр. Враца                                                                                                                                                                               /отг. на 13.07.2018г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Склад за съхранение на отпадни нефтопродукти», в УПИ I, пл.сн.№ 1499”а”, кв.50 „в”, Източна промишлена зона, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: «АСК-БУЛ» ЕООД                                                                                                                                                                             /отг. на 05.07.2018г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на цех преработка на плодове”, в поземлен имот с идент. 12259.1008.352, ж.к. „Хранително-вкусова зона“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: “БИО СТАР ФУДС” ЕООД, гр. София .    /отг. на 03.07.2018г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на руслова малка ВЕЦ „БЕТАНИ”, на река Искър», в землището на с. Старо село, община Мездра, област Враца и землището на с. Синьо бърдо, община Роман, област Враца, с възложител: «ЕКОБИЙ 2011» ООД        /отг. на 22.06.2018г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Отглеждане на 11 бр. биволи», в ПИ № 020006, м. «Рудината», землище с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Б. Цв. Цв.     /отг. на 19.06.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца“, в поземлен имот с идентификатор 12259.788.1, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: община Враца       /отг. на 15.06.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на приемник на ел. енергия в  ПИ с идент. по КККР 12259.141.110, кв. „Бистрец“, гр. Враца, общ. Враца“, с възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София     /отг. на 15.06.2018г./  
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на склад за промишлени стоки», в поземлен имот с идентификатор 12259.648.79, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: «Еко маника» ЕООД                                                                                                                                                                                     /отг. на 04.06.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Предприятие за производство на картофено нишесте“ в имот с пл. №1723 от “Източна индустриална зона“, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Реид Процесинг” ЕООД, гр. Враца      /отг. на 31.05.2018г/
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Отглеждане на патици мюлари“ в земл. с.Чирен, общ. Враца, с възложител: „Енте 2017” ООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Отглеждане на патици мюлари“ в земл. с. Мраморен, общ. Враца, с възложител: „Енте 2017” ООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Мобилна кланица“, в имот № 076009, земл. с. Косталево, общ. Враца, с възложител: „Спект” ЕООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на второ захранване на гр. Оряхово от съществуващата въздушна линия (ВЛ) 220 кV „Дунав” до подстанция (п/ст) „Оряхово” 110/20 кV по ново трасе с дължина 2885 метра минаващо през землището на гр. Оряхово», землище гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: «Електроенергиен системен оператор» ЕАД        /отг. на 18.05.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение ,,Изграждане на предприятие за преработка на селскостопанска продукция (плодове, зеленчуци и етерично-маслени култури) в имот № 12259.119.39, м. ,,Орешака”, земл. гр. Враца с възложител: „Икарст” ООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение „Мобилна мандра“ в ПИ №081038, м. „Туланеца“ на с.Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: „Северозапад-2016“ ООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Създаване на ново ябълково насаждение“ в имоти с №№ 010218, 010064, 010069, 010092, 010065, 010066, 010090, 010068, земл. с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца с възложител: „Домен Сент Жорж” ООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия (ОТ) на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца („ВиК” ООД, гр. Враца)», с възложител:  Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)     /отг. на 11.05.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на цех за преработка на краве мляко”, в УПИ II-142, кв. 9, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: ЗП С. Н. И.      /отг. на 10.05.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Развъждане на аквакултури и свързаните с тях дейности», в язовир «Върбица», землище с. Върбица, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: «Омега Фиш» ООД     /отг. на 10.05.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Създаване на биологично трайно насаждение от черен бъз, изграждане на лека ограда и закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството”, в имот №125176, земл. с. Старо село, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Инвест Глобал Трейд“ ЕООД, гр. Банкя /отг. на 17.04.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение „Изграждане на шоурум и сервиз за ремонт, пункт за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, продажба на авточасти“, с възложител: „Гепард Ауто“ ЕООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на сондажен кладенец“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1013.105, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: “Евросервиз 0105” ЕООД, гр. Враца.  /отг. на 28.03.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на предприятие за месодобив и месопреработка», в поземлен имот с идентификатор 07702.311.51, местност „Агиното бранище”, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: «Топагро» ЕООД        /отг. на 23.03.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение „Изграждане на ТИР паркинг и обслужващи сгради“, в ПИ 12259.19.269 м. „Елхата“, земл. гр. Враца с възложител М.Д.П.
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Разработване на находище за скално-облицовъчни материали в площ „Требежа”, в землището на с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца”, с възложител: “Булстоун” ЕООД, гр. Враца   /отг. на 06.03.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Третиране на производствени утайки”, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.345, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Чистота Балкани” ЕООД     /отг. на 28.02.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на Мини мандра”, в ПИ № 037124, землище гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „СИМИ-02” ЕООД     /отг. на 16.02.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение „Изграждане на предприятие за производство на млечни продукти“ в УПИ III-3, кв.7, представляващо имот 75 по кадастралния план на с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, с възложител: ЕТ „Красимира Велчева Павлова”
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Развъждане на риба в язовир в с. Тлачене“, разположен в имот №000079, земл. с. Тлачене, общ. Бяла Слатина, с възложител: “Габриела 2017 ” ЕООД, с. Галиче. /отг. на 07.02.2018г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на автопарк и обществено обслужване към него“, в землен имот с идентификатор 12259.119.41, м. „Орешака“, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Н. Т. Н., гр.Враца  /отг. на 17.01.2018г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Промяна предназначението на имот с начин на трайно ползване „птицеферма“ в имот с отреждане „за животновъдна ферма със сгради за отглеждане на селскостопански животни“, в имот №000378, земл. с. Селановци, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: „Росгруп-Шипинг“ ЕООД, с. Селановци /отг. на 13.11.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Тръбен кладенец“, в поземлен имот №282019, м.„Ливадето“, земл. с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: “Тоев Кампо” ЕООД, с. Софрониево.  /отг. на 30.10.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение „Външно ел.захранване с въздушна кабелна линия 1kV на промишлена сграда в УПИ VI-376 /ПИ с идент. По КККР 12259.1027.376/, кв. 13, (ул. „Васил Кънчов“ №120) по плана на „Източна промишлена зона – част II“, гр. Враца, общ. Враца”, с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на цех за производство на течни перилни и почистващи препарати“, в имот №179004, земл. с. Галиче, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: ЕТ „СНИ-Комерс-1-Христо Петров“, гр. София /отг. на 29.09.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Сушилня за билки и дестилерия за етерични масла“, в имот №101017, земл. с. Фурен, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Апис Агро 98“, гр. Враца

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/”, в част от поземлен имот с идентификатор 12259.1011.75, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „БИСИ ЛИЧО” ЕООД   /отг. на 14.08.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Търговия с черни и цветни метали и разкомплектоване на моторни превозни средства /МПС/”, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.345, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Чистота Балкани” ЕООД     /отг. на 25.08.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение „Предприятие за производство и преработка на растителни ектракти, етерични и студено пресовани масла”, находящо се в УПИ III-1027, кв. 71 по плана за регулация на гр. Роман, обл. Враца, с възложител: „Бългериан Херб” ООД

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Преустройство на цех за производство на амонити в резервоарен парк за химични вещества” в м. „Говедарника“, земл. с. Лиляче, общ. Враца, с възложител: „Никас” ООД

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Цех за производство на здравословни продукти, хранителни добавки и добавки към храни”, в УПИ V-1027, кв. 71, гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Биохерба Р” ООД    /отг. на 07.08.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Напояване на земеделски площи с царевица, картофи, пипер и малини, и дини- с обща площ 1258,91 дка, с вода от река Искър посредством моторни помпи /разположени на четири места/ и поливни инсталации, в землището на с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Зърнохран” ЕООД    /отг. на 21.07.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение „Външно ел.захранване с въздушна кабелна линия 1kV на стопанска постройка в ПИ 021539, м. „Смильовец“, с. Типченица, общ. Мездра”, с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение „Добив на блокове от варовик, тип ,,Врачански камък”, от находище ,,Парапански камък”, находящо се в землищата на с. Царевец, и село Старо село, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Лодекс Л” ЕООД

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Крайпътен обслужващ център - тир паркинг“, в ПИ №060001 и ПИ №060002, земл. с. Краводер, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Евро парк и релакс“ ЕООД, с. Краводер         /отг. на 04.07.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на туристически къмпинг”, в ПИ №№ 016009, 016014 , местност „Гладна”, землище с. Згориград, общ. Враца, обл. Враца,с възложител: Н. Д. К. /отг. на 09.05.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на тир-паркинг, КПП, тоалетна и баня, офис и битова стая за почивка на шофьорите”, в ПИ №№ 176005, 176004, 176009, 176002, 176006, 176007, местност „Могилите”, землище с.Краводер, общ.Криводол, обл. Враца, с възложител: „Северозапад” ЕООД   /отг. на 18.01.2017г. и 21.03.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на мачтов трафопост 250 kW“ в УПИ VI - 374,375, кв. 40, по плана на село Лесковец, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: ET „Любомир Василев – ЕМИВА”, с. Лесковец  /отг. на 07.06.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на рибно стопанство в село Вировско“, в язовир “Омарски геран“, представляващ имот №000441, земл. с. Вировско, общ. Враца, с възложител: “Джи Ем Аква Консулт” ЕООД, гр. София /отг. на 31.05.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец и поставянето на мобилна клетка за автомивка на територията на обект Бензиностанция „КРУИЗ“, в УПИ I, кв. 175, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: “САКСА” ООД, гр.Долна баня.

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Тир паркинг, търговска дейност и жилищно строителство“, в имот №071002, земл. с. Краводер, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: Силвия Красимирова Иванова, с. Добруша, общ. Криводол  /отг. на 27.04.2017г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – блокове от варовик в находище „Голия връх – уч. Запад”, в землищата на с. Върбешница и с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: ЕТ „Алекс – Ко – Александър Койчев”, гр. София, обл. София град.

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Напояване на земеделски площи с царевица – 120 дка, с води от р. Искър, посредством моторна помпа в землището на с. Струпец, общ. Роман”, с възложител: ЗП Мария Йолова

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Изграждане на многофункционална спортна зала с капацитет около 2000 места”, в УПИ XVII1,5, кв.236 по плана на спортен комплекс гр. Враца, с възложител: Община Враца

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Предприятие за преработка на ябълки и производство на ябълков айс-сайдер” в имот № 039038, земл. с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Домен Сент Жорж” ООД

 • Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Оряхово“ с възложител: Община Оряхово /отг. на 08.08.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на ферма за отглеждане на животни”, ПИ № 109011, в м-ст „Драшански път”, в землището на с. Габаре, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: „БГ Ферма” ЕООД, с. Иваняне, общ. Столична, обл. София – град /отг. на 01.03.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Разработване по открит начин на находище на скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Равнище-2“, участък „Централен“ и участък „Източен“, в землищата на с. Горна Кремена и с. Върбешница, община Мездра, област Враца“, с възложител: “ЙОТОВ СТОУН” ЕООД, гр. Мездра /отг. на 20.02.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец“, в поземлен имот с идентификатор 12259.915.39, местност „Дърводелци“, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: “Метал – Димитров 59” ЕООД, гр.Враца /отг. на 31.01.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Електропроизводство посредством деривационна МВЕЦ „Поповица” на р. Искър в землищата на с. Царевец и с. Старо село, общ. Мездра и с. Синьо бърдо, общ. Роман, с възложител: „Турбоген” ООД

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Създаване на овощна градина от сини сливи и изграждане на хидромелиоративно съоръжение- система за капково напояване”, в ПИ №№ 081039, 081008, 081006, 081005, 049004, в землище с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: ЕТ „Любчо Чомаковски”   /отг. на 21.12.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и шоково замразяване”, в УПИ III - 608, 609, 610, 611, кв.2, с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: „Краун-95” ЕООД   /отг. на 20.12.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци от Община Козлодуй”, в УПИ V, кв. 259 гр. Козлодуй, с възложител: Община Козлодуй

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Създаване на бионасаждение от малини на площ 50,970 дка и изграждане на система за капково напояване“ в имоти №№ 000241, 065016 и 065015, м. „Ливадето“, землище с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: ЗП В.П. И., с. Софрониево  /отг. на 02.12.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на площадка за третиране на биоразградими отпадъци от изваряване на ракия /джибри/”, в имот № 12259.912.47, местност „Дърводелци”, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Федя Николов Николов     /отг. на 25.11.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на басейн и паркинг за леки коли”, като разширение на съществуващ комплекс “Долче Вита”, в ПИ №№ 011036, 001209, 011037, 001207 и 001203, в землище с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “С. Т. Слънчев рай” ЕООД       /отг. на 25.11.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Създаване на ябълково насаждение с площ от 57,53 дка, закупуване на земеделска техника и оборудване, и изграждане на система за капково напояване и автоматизация” в имот № 039032, земл. с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Домен Сент Жорж” ООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на жилищна сграда», в ПИ № 003039, землище на с. Хубавене, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: ЕТ «Дида 2005-Иванка Христова»       /отг. на 15.11.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Тръбно-ролкова поливна система за дъждуване и необходимите съоръжения, захранвани от река Габърска, чрез мотопомпа», в масиви 54, 55 и 56, землище на с. Габаре, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: ЗП В. А.В.      /отг. на 09.11.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Изграждане на ТИР-паркинг и необходимата инфраструктура към него” в ПИ с идентификатор 12259.683.13, м. „Брадичков лъг”, гр. Враца, с възложител: „Ивми Трейд” ЕООД

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Ново строителство на пристройка към съществуващ обор за отглеждане на 30 крави-майки, месно направление», в ПИ № 400011, местност «Под село», землище на с.Камено поле, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: «МИТ- СЕКЮРИТИ-85» ЕООД       /отг. на 25.10.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Използване на мобилна бензинова водна помпа с цел напояване на зеленчукови култури», в ПИ № 000511, местност «Доцин ливада», землище на с. Ботуня, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: ЗП Ивелина Йорданова     /отг. на 18.10.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – 1бр. тръбен кладенец ТК 1“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1026.253, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „БОВАТО – 2” ООД, гр. Враца  /отг. на 27.09.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционен комплекс със съответното ландшафтно оформление на околния терен” в имот № 005100 в м. „Църквище” земл. на с. Згориград, общ. Враца с възложител: „Ест” АД, гр. София

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на стадион и обслужващи сгради- съблекални, офис, склад за инвентар и др.”, в ПИ № 286005, м. „Пасище 2”, землище с. Хайредин, общ. Хайредин, обл. Враца, с възложител: община Хайредин   /отг. на 19.09.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на оранжерия за отглеждане на плодове и зеленчуци” в ПИ № 12259.734.17, м. „Гладно поле”, земл. гр. Враца, с възложител: „Земин” ЕООД /отг. на 25.08.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици от находище „ИРМА”, в землищата на с. Горна Кремена и с. Кален, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „КОНСТРУКТИНГ” ООД, гр. София, обл. София град /отг. на 05.08.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на пристройка и вътрешно преустройство на съществуваща сграда за отглеждане на животни във ферма за месодайни крави” в ПИ № 391007, землище с. Селановци, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: „Винарска изба Оряхово” ООД   /отг. на 05.08.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Преустройство и разширяване на предприятие за производство на трайни сладкарски изделия”, в УПИ VІІІ-526, кв.51, с. Ракево, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: “Хели 2001” ЕООД   /отг. на 11.08.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на път – продължение на съществуваща улица” с о.т.64а – 110 по регулационния план на с. Горни Вадин, общ. Оряхово с възложител: Община Оряхово /отг. на 08.08.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на шоурум и сервиз за ремонт, пункт за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, продажба на авточасти”, в ПИ с идентификатор 12259.674.112, м. „Занкиното”, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ИСО 09” ЕООД   /отг. на 28.07.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Развъждане на сладководни риби, раци и аквакултури в язовир „Горна Бешовица“, в имот №000260, землището на с. Горна Бешовица, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Ники-1-Николай Тошев” ЕООД, с.Брусен    /отг. на 21.07.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на приемник на ел. енергия в УПИ XXXVI-258 (ПИ с идент. по КККР 37798.504.520), кв. 211, (ул. "Хан Тервел" №5), по плана на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй“, обл. Враца, с възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София /отг. на 05.07.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Промяна предназначението на п.и.12259.727.2, м. „Гладно поле” в землището на гр. Враца и обособяване на УПИ за изграждане на жилищен комплекс”, с възложител: „О.М.С. Салери Истърн Юръп” ЕООД, гр. Враца /отг. на 21.06.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Инсталация за първична преработка на ферментирали продукти за производство на протеинов фураж”, в УПИ ІVа, кв.3, ул.”Васил Левски” № 4а, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: “Логи 9” ООД   /отг. на 20.06.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на бионасаждение от малини и изграждане на система за капково напояване на площ от 30,863 дка” в имот № 000189 в землището на с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца с възложител: В. Иванов, с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца
 • Съобщение за инвестиционно предложение за ,,Добив на инертни материали от динамичните запаси на река Дунав от км 697,400 до км 694,00“ с възложител: ,,Мост Медиа“ ЕООД, гр. Козлодуй, обл. Враца
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Кравеферма за 20 броя млекодайни крави и приплодите им, мини мандра и биогаз инсталация“, в имот №044002, местност „Карчовото“, землище с.Кален, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: М. П. М., гр.София. /отг. на 11.05.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на животновъден обект за отглеждане на 400 овце“, в имот №037024, местност „Солишова падина“, землище с.Косталево, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: ЗП А. С. Г., гр.Враца. /отг. на 10.05.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Нова въздушна кабелна линия 20 kV, ново метално табло – трансформатор /МТТ/ 1x100kVA/20/0.4/0.231kVA и външно ел.захранване на приемник на ел. енергия в УПИ XVIII-3428, 3429, 3536, 3537, (ул. "Латинка" №29) кв. 200, по плана на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина“, обл. Враца, с възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София /отг. на 19.04.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за „Добив и първична преработка на подземни богатства – индустриални минерали (глауконитови пясъци – изходна суровина за производството на естествени минерални торове за селското стопанство) от находище „Глория” – концесионна площ „Глория” в землището на с. Мало Пещене и с. Голямо Пещене, общ. Враца, обл. Враца с възложител: „БН-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. София
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Създаване на 78,8 дка лозово насаждение и система за капково напояване на същото”, в имоти №№ 276003, 530001, 530002, 530005, 530006, 531004, 554001, 554002, 554006, 555001, 555002, 555003, 555004, 555006, 556001, 556002, 556003, 556004, 556005, 556006, 556007, 556008, 553007, 530004, 555005, 556009, землище на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: “Голдън Фрут” ООД  /отг. на 21.04.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Създаване на 12,8 дка лозово насаждение и система за капково напояване на същото”, в имоти №№ 531001, 531002, 531003, 531005, 531006, 553001, землище на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: ЗП “Яне Николаев Нековски”  /отг. на 21.04.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Разработка по открит способ на находище на скално-облицовъчни материали “Енджи-Север”, с обща площ от 24,72 хектара, в землище с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Маронас” ООД  /отг. на 21.04.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Създаване на овощна градина от облагороден орех”, в землищата на с. Горна Бешовица и с. Ослен Криводол, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: ЕООД Орех – А. Р., с. Ослен Криводол, общ. Мездра, обл. Враца /отг. на 04.04.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Добив на варовик-строителни материали от находище „Касибо”, в м-ст „Солишова падина”, в землището на с. Костелево, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Кралтрейс” ООД, гр. Враца, обл. Враца /отг. на 28.03.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на пристанище АДМ Оряхово“ в УПИ XI и УПИ XV, кв. 16, гр.Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: "АДМ България Лоджистикс" ЕООД, гр. София /отг. на 14.03.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на кошара и сеновал за отглеждане на селскостопански животни”, в поземлен имот № 033019, местност „Голия връх”, землището на с. Крапец, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Венцислав Иванов Георгиев, с. Крапец, обл. Враца /отг. на 12.03.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на овцеферма”, в поземлен имот № 108524, местност „ПАСИЩЕ 2”, землището на с. Хайредин, общ. Хайредин, обл. Враца, с възложител: ****** с. Хайредин, обл. Враца /отг. на 19.02.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: ”Мобилен цех за преработка на прясно мляко в сирене и кашкавал в имот № 076009, земл. с. Косталево, олщ. Враца”, с възложител: „Спект” ЕООД, гр. Враца /отг. на 19.01.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: ”Инсталации за дестилационна фабрика за производство на рактифициран зърнен спирт 96,0 – 96,2 % алкохол с капацитет 6000 л/денонощие” в УПИ I-125 кв.3, Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: „Логи 9” ООД /отг. на 14.01.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Цех за преработка на етерично-маслени култури и силозно складово стопанство” в УПИ III кв.36, с. Хайредин, общ. Хайредин, обл. Враца,, с възложител: /отг. на 13.01.2016г. „Глобъл Агро Север” ЕООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Тир паркинг, хотел и ресторант“ в ПИ с идентификатор 12259.145.1, м. „Кременското“, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: "Екофрут" ООД, гр. Враца /отг. на 23.12.2015г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на втори цех за производство на млечни продукти към млекопреработвателно предприятие” в имот № 501.80, за който е образуван УПИ XVI в кв.51 с. Ракево, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Топила Груп” ЕАД, гр. София /отг. на 28.12.2015г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на овцеферма за 1300 животни”, в поземлен имот № 12259.787.4, местност „Пискавец”, землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „АНИМАЛ ТРЕЙД” ООД, гр. Враца /отг. на 11.12.2015г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Прокарване на нов експлоатационен сондаж Е-73 на подземно газово хранилище Чирен, строителство на шлейф, индивидуален сепарационен възел и телеметрия на сондажа“, в землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София /отг. на 02.12.2015г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Разработка по открит способ на находище на скално-облицовъчни материали “Енджи-Юг”, с обща площ от 24,4 хектара, в землище с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Маронас” ООД  /отг. на 24.11.2015г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на автокомплекс за продажба и сервиз на автомобили с паркинг, малък мотел и кафе – бистро” в имот №006009, местност „Дърводелци“, в землището на с. Паволче, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Племен Илиев Георгиев, гр. Враца. /отг. на 04.11.2015г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Образуване на нов УПИ X – 694,695, кв. 36 по ПРЗ на гр. Роман от УПИ I – 694,695, кв. 36 по плана на гр. Роман с цел предоставяне на поземления имот – частна държавна собственост безвъзмездно за управление на Министерството на здравеопазването за “Изграждане на комплекс за здравеопазване – спешна помощ“, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: Област Враца /отг. на 03.11.2015г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на “Басейн” и “Паркинг за леки коли”, като разширение на съществуващ спортен терен “Долче Вита”, в ПИ № 011036 и № 001209, землище с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “С. Т. Слънчев рай” ЕООД /отг. на 04.11.2015г./