Съобщения за осигурен обществен достъп до Уведомлението за инвестиционно предложение

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична централа само за продажба и кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ към електромерно табло, в п.и. 501.738, у.п.и. XXVII, кв. 47, ул." Цанко Церковски" № 11 гр.Мизия“, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: "ЕЛЕКТРОИНВЕСТ-22" ЕООД, гр. Плевен.

/16.07.2024г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение за: "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала „Враца Солар“ с пикова мощност 8.6 МWp в поземлен имот (ПИ) с идентификатор ПИ № 12259.645.34, местност „Джуджански поток“, в землището на гр. Враца“ с възложител: „СОЛАР ВР 1“ ООД, гр.София.

/15.07.2024 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «САНТЕКС 12» ЕООД, с вх. № ОВОС-ЕО-257/11.07.2024г. за  инвестиционно предложение: «Разширяване обхвата на дейностите на съществуваща площадка за дейности с отпадъци», находяща се в поземлен имот с идентификатор 77548.63.3, землище с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца

/11.07.2024г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „Джиосайкъл СДМ“ ЕООД, с вх. № ОВОС-ЕО-229/19.06.2024г. за  инвестиционно предложение: «Рециклиране на строителни отпадъци на временни строителни площадки, разположени на територията на общините (Община Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин) от област Враца, с цел последващото им използване като рециклирани строителни материали»,

/19.06.2024г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Преустройство на част от навес за селскостопанска техника и инвентар в пункт за преработка на мляко, кланичен пункт с тренажорна“, в поземлен имот с идент. 43774.80.287, м. Стопански двор, с. Липница, общ. Мизия, обл. Враца, възложител: „Кунчеви“ ООД, с. Липница.

 

/12.06.2024г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „ДЕЛТА ГРИИН ЕНЕРДЖИ“ ЕАД, с вх. № ОВОС-ЕО-204/05.06.2024г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на инсталация на зелен водород от слънчева енергия», находяща се в района на бивш завод «Химко», в землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,

/05.06.2024г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от „СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ“ ЕООД, с вх. № ОВОС-ЕО-200/31.05.2024г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за собствено потребление и продажба», с обща инсталирана мощност 449,82 kWр, находяща се в УПИ I5, кв.93, землище гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца,

/31.05.2024г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: "Изграждане на обект за складова, производствена и административна дейност“, ПИ 12259.1129.16, местност „Краище“, землището на гр. Враца с възложител: М**П**А**, гр. Враца. /27.05.2024 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на фотоволтаична централа 401.12 кW на покрив в УПИ 12259.1025.664, върху сгради с идентификатор 12259.1025.664.1 и 12259.1025.664.3 в гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца“, с възложител: „Вектор Пропърти Груп“  ЕООД,  гр. София.

/22.05.2024г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: "Изграждане на паркинг за коли и автосервиз за техния преглед“ с възложител: М** И** Г**, гр. Враца.

/14.05.2023 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична централа – само за продажба, в УПИ XI – 626, кв. 11, ул. „Никола Вапцаров“ №18, с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, и кабелна линия НН за присъединяване на централата към електроразпределителната мрежа“, с възложител: Н. И. П., с. Хърлец.

/09.05.2024г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от Мирослав Владимиров Ценов, с вх. № ОВОС-ЕО-157/24.04.2024г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на логистичен център за търговия с климатици и компонентите за тях», в поземлен имот с идентификатор 12259.734.63, м. "Гладно поле", землище гр. Враца, общ. Враца,

/24.04.2024г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Ниелс Владимир Нешев, с вх. № ОВОС-ЕО-156/24.04.2024г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на обект за съхранение и преработка на селскостопанска продукция», в поземлен имот с идентификатор 80311.18.225, м. «Пискавец», землище с. Челопек, общ. Враца, обл. Враца.

/24.04.2024г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за продажба на електрическа енергия, разположена в поземлен имот с идент. 44759.106.148, с номинална генерирана мощност 30 kW“, в земл. с. Лютидол, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Т. Г. Т., гр. Враца.

/23.04.2024г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за продажба на електрическа енергия, разположена в поземлен имот с идент. 44759.128.241, с номинална генерирана мощност 30 kW“, в земл. с. Лютидол, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Г. Т. Г., гр. Враца.

/23.04.2024г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: "Изграждане на база и склад за инертни  строителни материали и съпътстващи обекти в поземлени имоти с идентификатори 39709.23.4, 39709.23,5 в землището на с. Крета, община Мездра“ с възложител: Ж** В** К**, гр. Враца.

/22.04.2024 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «АСИМ» ООД, с вх. № ОВОС-ЕО-145/19.04.2024г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на Фотоволтаична инсталация с мощност 418KWр, за производство и продажба на ел.енергия», в УПИ X-1401, кв.85, ул. "Софроний Врачански" №18, гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца,    

                                                                                                                              /19.04.2024г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от «КАРТЕЛ ТРЕЙД 1» ЕООД, с вх. № ОВОС-ЕО-139-(1)/18.04.2024г.  за  инвестиционно предложение: «Обособяване на площадка за третиране на строителни отпадъци», в поземлени имоти с идентификатори 00401.69.5 и 00401.69.7, м. "Уловишка падина", землище с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, обл. Враца,

                                                                                                                  /18.04.2024г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Поставяне на 6 броя бунгала“ в имот находящ се в землището на с. Горна Бешовица, община Мездра с възложител: “Домен Сент Жорж“ ООД, с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца.

/15.04.2024 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от «КУМУС» ЕООД, с вх. № ОВОС-ЕО-133-(1)/11.04.2024г.  за  инвестиционно предложение: «Предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти», в ПИ с идентификатор 38875.37.24, землище с. Костелево, общ. Враца, обл. Враца»,

/11.04.2024г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на еко къмпинг „Къмпинг Авалира““ в землището на с. Ослен Криводол, община Мездра с възложител: “БИЗЗОН КЕЙС“ ЕООД, с. Ослен Криводол, общ. Мездра, обл. Враца. /03.04.2024 г./

 

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична централа за продажба на ел.енергия, разположена на терен, трансформаторни постове и кабелни линии НН и СрН“, в поземлен имот с идент. 48043.443.13, местност "Горно ливаде", гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, възложител: „Косаня“ ЕАД, гр. Мизия.

 

/28.03.2024г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от Община Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-99/15.03.2024г. за  инвестиционно предложение: "Рекултивация на клетки 1.1 и 1.2 на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра", находящо се в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,

/15.03.2024г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) само за продажба, с мощност 990 kW, повишаваща закрита разпределителна уредба (ЗРУ) и въздушна кабелна линия 20 kV за нейното присъединяване към електроразпределителната мрежа“, в поземлен имот с идент. 12259.735.3, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: А. А. Т., гр. Русе.

/07.03.2024г./

Съобщение във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ), електропроводи средно и ниско напрежение, оптични кабели, заземителни инсталации, система за съхранение на електрическата енергия и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение на територията на община Бяла Слатина“ с възложител: “ Дунав Солар Плант“ ЕООД, гр.София.  

/26.02.2024 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «Електроинвест-22» ЕООД, с вх. № ОВОС-ЕО-63/21.02.2024г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на Фотоволтаична централа само за продажба, в у.п.и.VIII -690, кв.53, с административен адрес гр. Мизия, ул. "Тоно Петров" № 7 и кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ към електромерно табло,

 /21.02.2024г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на ФЕЦ с инсталирана мощност 695,750 кWp (за собствени нужди и продажба в парцел с електроенергийната система) върху покривите на сгради в п.и. 12259.1027.442, „Източна промишлена зона“, гр. Враца“, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „РМЗ ВРАТЦАТА“ ООД,  гр. Враца.

/21.02.2024г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на фотоволтаична централа до 30 кW в собствено УПИ XІІ-590, кв. 45, по плана на с. Бaница, област Враца и кабелна линия ниско напрежение за захранване на ФЕЦ", с възложител: „ТОК ИНВЕСТ“ АД,  гр.Благоевград

/16.02.2024г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Община Мизия, с вх. № ОВОС-ЕО-51/09.02.2024г. за  инвестиционно предложение: "Рекултивация на общинско депо за неопасни битови отпадъци", находящо се в ПИ № 48043.195.9, в землището на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца,

/09.02.2024г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Добив на скалнооблицовъчни материали (варовикови блокове) от находище „Ема“, разположено в землищата на с. Царевец и с. Кален, общ. Мездра, обл. Враца“, с възложител: "Ю ЕНД СИ КЪНСТРЪКШЪН" АД, гр. София.

/07.02.2024г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от «Еко Технологии България» ЕООД, с вх. № ОВОС-ЕО-44-/05.02.2024г. за  инвестиционно предложение: «Производство на бетон, бетонови изделия, плочки, бордюри и др. производни от бетон, както и тяхното складиране»,

                                                                                                                  /06.02.2024г./

 

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Преотреждане на поземлен имот с идентификатор 12259.1048.6, с площ 2483 кв. м, категория 7, НТП за „за земеделски труд и отдих“, местност „Лиляшка могила“, в землището на гр. Враца, община Враца, с цел проектиране и изграждане на складови помещения“, с възложител: Ц**А**Ц**, гр.  Враца.

/02.02.2024 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Ивайло Павлинов Иванов, с вх. № ОВОС-ЕО-22-/17.01.2024г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на Автобаза и Магазин» , в поземлен имот с идентификатор 12259.133.22, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,

/17.01.2024г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Производствени и складови дейности, бетонов център и асфалтова база“, в поземлен имот с идент. 12259.438.181, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ИГВА ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Враца.

/15.01.2024г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 470 кW“ в ПИ с идентификатор 47714.500.1816 по КККР на гр. Мездра, Западна промишлена зона, Община Мездра, Област Враца, с подобекти: Подобект 1: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 470 кW“ и Подобект 2: „БКТП 630kVA и Кабелна линия СрН 20 kV с възложител: “ Енегопродукт“ ЕООД, гр. Мездра.

/12.01.2024 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «РИТ» ЕООД, с вх. № ОВОС-ЕО-5-/05.01.2024г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на ферма за рибарство и аквакултури», в поземлен имот с идентификатор 12704.126.168, в землище с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца,

/05.01.2024г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «СОЛАРА ПАРК» ООД, с вх. № ОВОС-ЕО-494/21.12.2023г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на Фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 2998 МW - само за продажба», находяща се в поземлен имот с идентификатор 39846.398.579, м. „Носеро“, землище гр.Криводол, общ. Криводол, обл. Враца,    

                                                                                                                              /21.12.2023г./

 

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична система до 2164 kWр, находяща се в УПИ II – 1679, 1680, 1681, 1683, гр. Криводол, общ. Криводол, за производство на електроенергия за продажба“, обл. Враца, с възложител: „НЕЛИ ФЕШЪН 2011” ЕООД, гр. София.

 

/20.12.2023г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия в имот УПИ  II - 218, кв. 49, с. Фурен, oбщ. Криводол“, обл. Враца, с възложител: „ЕЛ ДИ ПАРТНЕР“ ООД, с. Фурен.

 

/20.12.2023г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Разработване на находище за скалнооблицовъчни материали /варовици/ „Царевец“, участъци „Запад-2007“ (Искър), „Централен-2007“ и „Царевец 2-2007“, разположено в землището на с. Царевец, общ. Мездра, обл. Враца“, с възложител: "Хемус-М" АД, гр. Мездра.

/12.12.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «МЕГА ХОЛД БЪЛГАРИЯ» ООД, с вх. № ОВОС-ЕО-457/08.12.2023г. за  инвестиционно предложение: "Изграждане и въвеждане в експлоатация на енергиен обект за производство ва електрическа енергия от възобновяеми източници- 8 броя фотоволтаични централи за производство на електрическа енергия и трафопост, всяка с мощност до 5 MWp, с обща инсталирана мощност до 40 MWp, разположени в поземлени имоти с идентификатори 70723.68.100, 70723.68.15, 70723.68.16, 70723.68.18 и 70723.68.21, землище с. Селановци, община Оряхово, и проект на подробен устройствен план- парцеларен план за обект "Трасе на външна кабелна връзка 20 кV за присъединяване на фотоволтаични централи до подстанция Оряхово",

/08.12.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаичен парк до 3.2 МW“, в община Оряхово, област Враца, с възложител:  "Билт фор ю“ ООД, гр. София.

/08.12.2023 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „Рогозен Енержи Солюшънс» ООД, с вх. № ОВОС-ЕО-455/07.12.2023г. за  инвестиционно предложение: „Изграждане на въздушен електропровод 110 kV между ФВИ Рогозен, с. Рогозен, общ. Хайредин и електроподстанция „Бяла Слатина“, в землището на гр. Бяла Слатина, област Враца,

 /07.12.2023г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжериен комплекс, в поземлен имот с идент. 12259.912.57, находящ се в земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца“, с възложител: Николай Емилов Николов, гр. Враца.

/04.12.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Преустройство и възстановяване на съществуващи рибни клетки за обособяване на „Рибарник Зверино“ в поземлени имоти с идентификатори № 30510.15.101 и № 30510.15.102 с водовземане от р. Джърновица“ в землището на с. Зверино, община Мездра, с възложител: “ РИВА 81“ ЕООД, с. Зверино.

/04.12.2023 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Добив и първична преработка на строителни материали – пясък и чакъл, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства, от находище „Данева воденица“, разположено в землище с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца“, с възложител: „Булмекс“ ЕООД, с. Бутан.

/13.11.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «МЕГА ХОЛД БЪЛГАРИЯ» ЕООД, с вх. № ОВОС-ЕО-407/10.11.2023г. за  инвестиционно предложение: „Частично изменение на Общ устройствен план на община Оряхово и проект на подробен устройствен план - план за застрояване за промяна на предназначение на поземлени имоти с идентификатори 70723.68.100, 70723.68.15, 70723.68.16, 70723.68.18 и 70723.68.116, землище с. Селановци, община Оряхово, за изграждане на 8 броя енергийни обекти - фотоволтаични централи за производство на електрическа енергия и трафопост, всяка с мощност до 5 MWp, с обща инсталирана мощност до 40 MWp и проект на подробен устройствен план - парцеларен план за обект:„Трасе на външна кабелна връзка 20kV за присъединяване на фотоволтаични централи до подстанция Оряхово“,

/10.11.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение за строеж: „Комплекс от жилищни сгради с местонахождение гр. Враца, местност „Еглежето“, поземлен имот №12259.881.4“,  с възложител: "Имекс Трейд“ ООД, гр.  Враца 

/26.10.2023 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Инсталация за производство на ел. енергия с мощност 30 kW и кабелна линия ниско напрежение (НН) за свързване с мрежата“, в УПИ XVIII-213, кв. 40, с. Хубавене, общ. Роман, обл. Враца, възложител: „Астеф-Т“ ЕООД, гр. София.

/24.10.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „Рогозен Енержи Солюшънс» ООД, с вх. № ОВОС-ЕО-378/20.10.2023г. за  инвестиционно предложение: „Изграждане на въздушен електропровод 110 kV между ФВИ Рогозен, с. Рогозен, общ. Хайредин и електроподстанция „Бяла Слатина“, в землището на гр. Бяла Слатина, област Враца,

 /20.10.2023г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електрическа централа с мощност 49,9776 MW“, в поземлени имоти с идент. 43462.168.3 и 43462.168.4, м. „Жиев Лъг“, в земл. на с. Лесура, и поземлен имот с идент. 17453.64.2, м. „Ямите“, в земл. на с. Градешница, общ. Криводол, обл. Враца, възложител: „ПИ ВИ СТОР“ ООД, гр. София.

/20.10.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: "Промяна предназначението на земеделска земя ПИ № 12259.734.17, м-ст "Гладно поле" по плана на гр. Враца, в урегулиран поземлен имот в зона "Предимно производствена дейност" (Пп) с предназначение "за производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция", с възложител: „АНАБЕЛ АГРО 97“ ЕООД, гр.Враца.   /19.10.2023 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична инсталация с инсталирана DC мощност 199,65 kWp за продажба“, в УПИ XXVI – 571, кв. 341, по плана на с. Селановци, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: "ФВЦ" ЕООД, гр. Враца.

/18.10.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „Дунав Солар Плант“ ЕООД, с вх. № ОВОС-ЕО-364/13.10.2023г. за  инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ), електропроводи средно и ниско напрежение, оптични кабели, заземителни инсталации, система за съхранение на електрическа енергия и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електронреносната мрежа високо напрежение на територията на община Бяла Слатина“, в ПИ с идентификатори 23618.50.5, 23618.51.2, 23618.25.5, 23618.23.16, 23618.19.8, 23618.56.2, 23618.58.9, 23618.60.8, 23618.62.2, 23618.50.9, 23618.25.8, 23618.23.19, 14012.129.18, 14012.129.20, 14012.130.7, 14012.130.133, 14012.131.8, 14012.130.4, 14012.130.135, 14012.129.21, 14012.129.11, 14012.129.12, 14012.129.14, 14012.129.15, 14012.143.389, 14012.143.1, 14012.140.6, 14012.140.5, 14012.144.41, 14012.83.26, 14012.144.410, 14012.143.4, 14012.100.536, 14012.144.404 и 14012.129.25, в землището на с. Габаре и с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца,

/13.10.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «Джи Ти Ай Компютри“ ЕООД, с вх. № ОВОС-ЕО-362-(1)/12.10.2023г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на четири фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), както следва: „ФЕЦ с мощност 5 MW“, в УПИ I-735,734,604,551,36,12,2; „ФЕЦ с мощност 5 MW“ в УПИ II-735,11; „ФЕЦ с мощност 5 MW“ в УПИ XII-733,734,566,577 и „ФЕЦ с мощност 5 MW“ в УПИ XIIІ-734,566, 537, в кв. 109, «Бивш „КЦХ Мизия“, гр. Мизия, общ. Мизия, област Враца,

 /12.10.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на административна сграда и хале за съхранение на земеделска продукция“, с възложител: "Йелоу Инвестмънт“ ООД, гр.  София 

/06.10.2023 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Реконструкция на работеща фотоволтаична електроцентрала, изградена в п.и. с идент. 39846.19.91, без увеличаване на номинално позволената изходна мощност от 5 MWр реализирана чрез разширение на границите й в п.и. с идент. 39846.19.92“, в м. „Долното ливаге“, земл. гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Криводол ПВ 1” ЕООД, гр. София.

 

/29.09.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Разработване по открит начин на находище на скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Върбешница – 3“, в землищато на с. Върбешница, община Мездра, област Враца, с възложител:  „МОНОЛИТ“ АД  /27.09.2023 г./

 

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «ИНЕКС ТРЕЙД» ЕООД, с вх. № ОВОС-ЕО-339/20.09.2023г. за  инвестиционно предложение: «Извършване на дейности по оползотворяване на инертни отпадъци (СО) в обратни насипи на територията на област Враца»,   

                                                                                                                              /20.09.2023г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Реконструкция на съществуваща сграда за сладкарско предприятие, отделна сграда за инвентар и навеси за паркинг“, в поземлен имот с идент. 12259.1021.399, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: "ИВИМА 8" ЕООД, гр. Враца.

/12.09.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Инсталиране и експлоатация на фотоволтаична централа за производство на електроенергия с инсталирана мощност 1000 Кw“ в поземлен имот с идентификатор № 07702.135.17 по кадастралната карта на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, с възложител: "ЙОРДАН КРЪСТИТЕЛСКИ – ДЖОРДАН 2001“ ЕООД, гр. Враца.

/07.09.2023 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «Солар Тръст» ООД, с вх. № ОВОС-ЕО-281-(2)/07.09.2023г. за  инвестиционно предложение: "Изграждане на фотоволтаична централа в ПИ с идентификатори 69050.45.223, 69050.45.224, 69050.45.225, 69050.45.227, 69050.45.228, 69050.45.229, 69050.45.230, 69050.45.232 и 69050.45.233 по КК, местност „Осене“, землище на с. Старо село, община Мездра, обл. Враца,

/07.09.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «ЧИСТОТА БАЛКАНИ» ООД, с вх. № ОВОС-ЕО-317/05.09.2023г. за  инвестиционно предложение: «Предварително третиране на предпазни въздушни възглавници от автомобили. Увеличаване количествата и/или допълване на дейности за някои разрешени за събиране отпадъци.», в гр. Враца, ул. «Шипка» № 2,  

/05.09.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: Изграждане на животновъден обект на терен в поземлен имот 03438.33.23., с. Бели Извор, общ. Враца, обл. Враца“, с възложител: К** Н**Р**.

/04.09.2023 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична инсталация с генераторна мощност 1500 kW/ 1650 kVA и инсталирана мощност 1503,36 kWp“, в поземлен имот с идент. 48043.290.19, гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, възложител: „Голдън Фрут“ ООД, гр. Враца.

/31.08.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «ЛКС» ООД, с вх. № ОВОС-ЕО-300/23.08.2023г. за  инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за събиране и преработка на строителни отпадъци", в поземлен имот с идентификатор 24668.1.31, м. "Острога", с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца,   

                                                                                                                              /23.08.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Промяна предназначение на земеделска земя ПИ № 12259.724.101, м. „Гладно поле“, по плана на гр. Враца, в урегулиран поземлен имот с  предназначение „Производствена дейност“, с оглед изграждане на предприятие за преработка и шоково замразяване на плодове и зеленчуци“, с възложител: "ТИДИЕМ ПЛАСТ“ ООД, гр.  Враца

/21.08.2023 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електроцентрала 100 kW и изграждане на външни връзки“, в УПИ VIII -176, кв. 76, с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: "Смарт Енерджи Три Кладенци" ООД, гр. Враца, с възложител: "Смарт Енерджи Три Кладенци" ООД, гр. София.

/18.08.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа до 400 кW“, в землището на с. Долни Вадин, община Оряхово, област Враца, с възложител: "Парк-АБ“ ЕООД, с. Гривица, общ. Плевен. /17.08.2023 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация до 800 кWр върху покриви на сгради в имот с идентификатор 07702.501.3440 по плана на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина“, с възложител:  "ЛАЙТ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, гр. София. /17.08.2023 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична централа (ФЕЦ)“, в поземлен имот с идент. 24668.12.27, м. „Край Искъра“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: "Инертстрой-Калето" АД, гр. София.

/07.08.2023г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична централа (ФЕЦ)“, в поземлен имот с идент. 24668.12.60, м. „Край Искъра“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: "Инертстрой-Калето" АД, гр. София.

 

/07.08.2023г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на поземлени имоти №№ 24668.13.48, 24668.13.50, 24668.13.52, 24668.13.56, 24668.13.30 и 24668.13.88, удължение на хале №15 в поземлен имот №24668.1.89 и изграждане на подкранов път и паркинг за транспортни колички“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: "Йотов Стоун" ЕАД, гр. Мездра.

/04.08.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в с мощност 100 кW в поземлен имот 32281.137.302“, в землището на с. Игнатица, община Мездра, област Враца, с възложители:  И** В** Х** и Н** П** Х**, с. Игнатица, община Мездра, обл. Враца

/01.08.2023 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «Синьо лято 23» ООД, с вх. № ОВОС-ЕО-259/21.07.2023г. за  инвестиционно предложение: «Хале за производство на захарни изделия», в ПИ 12259.1009.151, УПИ-II-4, кв. 4, ж.к. Сениче, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,

/21.07.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „ДЕЛТА ГРИИН ЕНЕРДЖИ“ ЕАД, с вх. № ОВОС-ЕО-257/19.07.2023г. за  инвестиционно предложение: "Изграждане на фотоволтаична централа", 3,5 MW, в ПИ № 12259.119.1, в землището на гр. Враца, кв. "Кулата", местност "Орешака",

/19.07.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «ВОЛТ НЕТ» ООД, с вх. № ОВОС-ЕО-239/30.06.2023г. за  инвестиционно предложение: «Фотоволтаична инсталация до 1МW за производство и продажба на електрическа енергия», находяща се в УПИ II-137, кв. 64, с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца,   

/30.06.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «ВОЛТ НЕТ» ООД, с вх. № ОВОС-ЕО-238/30.06.2023г. за  инвестиционно предложение: «Фотоволтаична инсталация до 1МW за производство и продажба на електрическа енергия», находяща се в УПИ I-137, кв. 64, с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца,

/30.06.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «СОЛАР ВР 1» ООД, с вх. № ОВОС-ЕО-234/28.06.2023г. за  инвестиционно предложение: «Промяна предназначение на земеделска земя ПИ № 12259.645.34, м.“Джуджански поток“, землището на гр. Враца, община Враца, в урегулиран поземлен имот, в зона „Предимно производствена дейност“ (Пп), с предназначение „за електроенергийно производство“, с оглед изграждане на фотоволтаична централа с мощност от 5 MWp»,

/28.06.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Инсталация за получаване на електроенергия чрез процес на торефикация“, с възложител: „КЛИЪР СИТИ ГРУП“ ЕООД, гр. София. /14.06.2023 г./

 

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Получаване на разрешително за водовземане от повърхностни води от р.Огоста, в землището на с. Гложене, община Козлодуй, обл. Враца за поливане на земеделски земи с цел отглеждане на пипер“, с възложител: ЕТ „Ясен – Веселин Димитров“, с. Главник, общ. Ардино, обл. Кърджали.   /07.06.2023 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична инсталация до 1000 kWp върху покрива на сграда и терен“, в поземлен имот с идент. 07702.310.55, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: „ЛАЙТ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, гр. София.

/07.06.2023г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия с мощност до 1 MW, монтирана върху прилежащ терен“, в поземлен имот с идент. 12259.1021.471 (стар 452), гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Ивар БГ“ ЕООД, с. Челопек.  

/02.06.2023г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаичен парк“, в УПИ XI – 231, 232, в кв. 10, с. Бърдарски геран, ул. „Александър Стамболийски“ №18, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: „БГ СОЛАР ПАРК 3“ ЕООД, гр. София.

/02.06.2023г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на земеделска земя, п.и. с идент. 12259.675.105, м. „Занкиното“, гр. Враца, общ. Враца, в урегулиран поземлен имот, в зона „Предимно производствена дейност“ (Пп), с предназначение „шоу-рум за съхранение и продажба на автомобили“ обл. Враца, с възложител: „ДОСЕТО“ ЕООД, гр. Враца.

/25.05.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 6.03 МWp“, с възложител: „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД, гр.Враца.  

/22.05.2023 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаичен парк“, в УПИ I – 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, в кв. 46, с. Бърдарски геран, ул. „Васил Левски“ №5, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: „БГ СОЛАР ПАРК 2“ ЕООД, гр. София.

/19.05.2023г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаичен парк“, в УПИ III – 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, в кв. 8, с. Бърдарски геран, ул. „Христо Смирненски“ №2А, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: „БГ СОЛАР ПАРК 1“ ЕООД, гр. София.

/19.05.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «КРУШОВ БАИР 2» ООД, с вх. № ОВОС-ЕО-195/18.05.2023г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане и експлоатиране на наземна Фотоволтаична инсталация (ФЕЦ) и Собствен Трансформаторен Пост (БКТП) 0,4kV/20kV», находящи се в имот с идентификатор 37798.509.525, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца,  

/18.05.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „ГАБРИЕЛЛА 2013“ ЕООД, с вх. № ОВОС-ЕО-194/18.05.2023г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане и експлоатиране на Собствен Трансформаторен Пост (БКТП) 0,4kV/20kV и наземна Фотоволтаична инсталация (ФЕЦ)», находяща се в имот с идентификатор 37798.509.524, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца

/18.05.2023г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „1. Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 2495,025 kWp; 2. Изграждане на комплектен трансформаторен пост тип MTSM36C, с мощност 1x2500 kVA“, в поземлен имот с идент. 12259.1021.62, ул. „Шипка“ №7, кв. „Промишлена зона“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ГРИЙН ИНВЕСТ ГРУП“ ООД, гр. Враца.

  /16.05.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на земеделска земя ПИ № 55070.14.60, местност „Шумако“, по плана на с. Паволче, община Враца, в урегулиран поземлен имот, в зона “Предимно производствена дейност“ (Пп), с предназначение „за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника“, с възложител: К** И** Н**.

/12.05.2023 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на земеделска земя ПИ №12259.775.5, местност „Дъбника“, по плана на гр. Враца, община Враца, в урегулиран поземлен имот, в зона “Предимно производствена дейност“ (Пп), с предназначение „за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника“, с възложител: К** И** Н**

/12.05.2023 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „ИВАР БГ“ ЕООД, с вх. № ОВОС-ЕО-173/11.05.2023г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел.енергия с мощност до 1 MW», монтирана върху прилежащ терен в имот с идентификатор 12259.1021.470/стар 447 по кадастралната карта на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,

/11.05.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «ИВЕЯ КОМЕРС» ЕООД, с вх. № ОВОС-ЕО-166/09.05.2023г. за  инвестиционно предложение: «Монтаж на фотоволтаична електрическа централа за производство на ел.енергия», в ПИ 22126.501.525, с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца,

/09.05.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «КАТРИН-КН» ЕООД, с вх. № ОВОС-ЕО-46/05.05.2023г. за  инвестиционно предложение: «Инсталация на линия за производство на плодов мус», находяща се на адрес: гр. Мездра, ул. «Роза» № 52, в поземлен имот с идентификатор 47714.500.691 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца,  

05.05.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „ОЛИМП НТ 2019“ ЕООД, с вх. № ОВОС-ЕО-150/27.04.2023г. за  инвестиционно предложение: «Получаване на Разрешително за водовземане от подземни води чрез 1 брой съществуващ тръбен кладенец с дълбочина 15 м.» в ПИ с идентификатор № 12259.1012.326 по КККР на гр. Враца, обш. Враца, обл. Враца,  

/27.04.2023г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация“, в п.и. с идент. №№ 62815.78.160, 62815.78.161, 62815.504.201, 62815.504.211, земл. с. Рогозен, общ. Хайредин, обл. Враца, възложител: “РОГОЗЕН ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД, гр. София.

 /25.04.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  "АНАБЕЛ АГРО 97" ЕООД, с вх. № ОВОС-ЕО-126/29.03.2023г. за  инвестиционно предложение: «Промяна предназначение на земеделска земя, ПИ № 12259.734.17, м. "Гладно поле", по плана на гр. Враца, в урегулиран поземлен имот, в зона „Предимно производствена дейност" (Пп), с предназначение "За производствена и складова дейност и електропроизводство", с оглед Изграждане на логистичен парк и фотоволтаична централа»,

/29.03.2023г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Промяна предназначение на земеделска земя, ПИ № 03438.25.10, местност „Войновица“ по плана на с. Бели извор, община Враца, в урегулиран поземлен имот, в зона „предимно производствена дейност (Пп) с предназначение „за електропроизводство“, с оглед изграждане на фотоволтаична централа“, с възложител: „БЕЛЕНЕ СОЛАР ПЛАНТ“ АД, гр. София.

/29.03.2023 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Смяна на предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия „Пп“ (за производствена и складова дейност) и изграждане на паркинг“, в поземлен имот с идент. 12259.916.48, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: ЕТ „СИЛВИ-АНГЕЛ ИЛИЕВ“, гр. Враца.

/23.03.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  "ЕС ПИ ВИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, с вх. № ОВОС-ЕО-114/21.03.2023г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на Фотоволтаична електрическа инсталация“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.339, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,  

                                                                                                                              /21.03.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Ивелин Ивайлов Божинов, с вх. № ОВОС-ЕО-111/17.03.2023г. за  инвестиционно предложение: «Промяна на предназначението на п.и. 15014.81.414, местност «Балкана», в землището на с. Главаци, общ. Криводол, и образуване от него на урегулиран поземлен имот с площ 49149 кв.м. с предназначение „смесена многофункционална зона“, за изграждане на 3 бр. самостоятелни двуфамилни жилищни сгради, не свързани, свободно стоящи и една сграда с обслужващи функции»,     

                                                                                                                              /17.03.2023г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Приемане и рециклиране на производствени отпадъци с код и наименование 10 02 01 отпадъци от преработване на шлака, 10 02 02 непреработвана шлака и 10 01 15 сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14 на площадката към кариера за добив на варовик „Лиляче“ с цел последващото им оползотворяване в циментов завод с.Бели извор“, в землището на с. Лиляче, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Холсим (България)“ АД, с. Бели извор.

 /10.03.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «ГРИВИЦА» ЕООД, с вх. № ОВОС-ЕО-94/06.03.2023г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на Фотоволтаична централа /ФвЕЦ/», в УПИ VI- 944. кв. 55, с. Борован. общ. Борован, обл. Враца

/06.03.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение „Преуствойство на съществуваща ПС „Софрониево“ в МВЕЦ „Софрониево“, находяща се в поземлен имот 68148.215.100, местност „До Огоста“, община Мизия, област Враца, с възложител:  „Кожухарски“ ООД, гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца.

 /06.03.2023 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „ДЕЛТА ГРИИН ЕНЕРДЖИ“ ЕАД, с вх. № ОВОС-ЕО-86/27.02.2023г. за  инвестиционно предложение: "Изграждане на фотоволтаична централа- 10 МW", в ПИ № 44728.39.6- проектно ПИ № 44728.39.72 и ПИ № 44728.47.91, в землището на с. Лютаджик, с обща площ от 125 дка и начин на трайно ползване Хвостохранилище, общ. Враца, обл. Враца,

/27.02.2023г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 199.8 kWp върху терен за продажба на ел. енергия, трафопост и кабелна линия 20 kV“, в п.и. с идент. 61933.90.19, м. „Спечен камък", земл. с.Ракево, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „ДИ БИ ДИ СЪН“ ЕООД, с.Ракево.

/27.02.2023г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане разширение на новия гробищен парк“, местност „Дърводелци“ в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: община Враца.

/23.02.2023г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична централа с номинална генераторна мощност 200 kW, 220 kVA АС и инсталирана мощност 199,8 kWp DC“, находяща се в УПИ XIV – 60, 61, кв. 77, с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, възложител: “СВВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, с. Хърлец.

/20.02.2023г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на търговски обект, изграждане на паркинг за товарни автомобили и паркинг за селскостопанска техника“, в поземлен имот с идент. 12259.1128.527, м. „Големо крайще“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Р. Г. С. и С. Г. С., гр. Враца.     

/20.02.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «Костовска 70» ЕООД, с вх. № ОВОС-ЕО-64/16.02.2023г., за  инвестиционно предложение: «Отглеждане и развъждане на риба», в язовир "Тихов лъг", имот № 05548.319.9, землище с. Борован, общ. Борован, обл. Враца

/16.02.2023г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на хибридна фотоволтаична централа – 1,5 MW“, в поземлен имот с идент. 12259.197.1, м. „Орешака“, кв. „Кулата“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ДЕЛТА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ“ ЕАД, гр. София.

  /16.02.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа 384.77 кWp за продажба на електричаска енергия, монтирана на терен в поземлен имот № 12259.517.73, местност „Ябланица“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца“, с възложител:  П. И. Т., гр. Враца

/10.02.2023 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «КРЪНЧ ФРУТС» ЕАД, с вх. № ОВОС-ЕО-41/06.02.2023г., за  инвестиционно предложение: «Изграждане на предприятие за производство на плодови барове (блокчета), както и извършване на текущ ремонт на съществуваща сграда», находящи се на адрес: гр. Мездра, ул. «Роза» № 25, в поземлен имот с идентификатор 47714.500.1723 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца,

/06.02.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на енергиен обект – наземна фотоволтаична електроцентрала и съпътстваща инфраструктура с проектна мощност 53 000 кW, служеща за производство на електроенергия от възобновяем източник в местност „Дълбока падина“, землището с. Чирен, община Враца, с възложител:  „Стейдж Енерджи“ ЕООД, гр. София

/26.01.2023 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Община Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-12/16.01.2023г., както и допълнителна информация с вх. № ОВОС-ЕО-12-(2)/24.01.2023г., уточняваща местоположението на  инвестиционно предложение: „Изграждане на увеселителен атракционен парк“, в ПИ 12259.200.4, м. „Балкана“, община Враца, обл. Враца и в ПИ 30606.111.1, м. „Гарванец“, с. Згориград, общ. Враца, обл. Враца,

/24.01.2023г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с мощност 2700 kWp“, в п.и. с идент. 39846.605.808, м. „Горно ливаге“, земл. гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Сънрайз 23” ООД, гр. София.

/24.01.2023г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с мощност 577 kWp“, в п.и. с идент. 39846.605.65, м. „Край село“, земл. гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Сънрайз 23” ООД, гр. София.

/24.01.2023г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с мощност 3500 kWp“, в п.и. с идент. 39846.605.806, м. „Горно ливаге“, земл. гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Сънрайз 23” ООД, гр. София.

/24.01.2023г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа 50 kWp“, в поземлен имот с идент. 06598.502.178 (УПИ II-178, кв. 16), ул. Людмила Живкова, в землището на с. Брусен, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: М. Г. Н., с. Брусен.

/17.01.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на два броя независими фотоволтаични централи с мощност 49.959 кWp всяка, за продажба на ел. енергия монтирани на терен“, с местоположение поземлен имот (ПИ) с идентификатор 22126.645.50, местност „Боденска страна“, с. Долна Кремена, община Мездра, област Враца, и подземна кабелна линия за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа, преминаваща през ПИ 22126.645.42, местност „Боденска страна“, с. Долна Кремена, община Мездра с възложител:  Р. И. Маринов, гр. Мездра, община Мездра, обл. Враца  

/17.01.2023 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „ЙОТОВИ 2013“ ЕООД, с вх. № ОВОС-ЕО-9/13.01.2023г. за  инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1500 кW“, в поземлен имот с идентификатор 07116.407.38, землище с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца.

/13.01.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «ЕКОБИЙ 2011» ООД, с вх. № ОВОС-ЕО-8/12.01.2023г. за  инвестиционно предложение: „Изграждане на руслова малка ВЕЦ «БЕТАНИ», в землището на с. Старо село, община Мездра, област Враца и в землището на с. Синьо бърдо, община Роман, област Враца,

/12.01.2023г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изготвяне на комплексен проект по чл.150 от ЗУТ, включващ ПУП-ПЗ, касаещ промяна на предназначението и вида на застрояване на УПИ ІІ-154, кв. 46 по КРП на с. Караш, общ. Роман, от „жилищно предназначение“ в „за енергийно производсво“ в инвестиционен проект предвиждащ изграждането на Фотоволтаична централа за производство на ел. енергия до 100 kWp, която ще се монтира на терена в УПИ ІІ-154“, с възложител Б. В. И., гр. София.

/06.01.2023 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа 5000 kW в ПИ № 07702.311.93, УПИ V-93, кв. 199, местност „Агино бранище“, землището на гр. Бяла Слатина“, община Бяла Слатина, област Враца, с възложител: „ЛОГИ 9“ ЕООД, гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца.

/03.01.2023 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идент. 47714.500.1786“, в землището на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, възложител: „ДАНИ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Враца.

/29.12.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Допълнителни дейности по време на разкривно-подготвителните работи при добив на скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Равнище-2“, участък „Централен“ и участък „Източен“, в землищата на с. Горна Кремена и с. Върбешница, община Мездра, област Враца“, с възложител: “ЙОТОВ СТОУН” ЕАД, гр. Мездра.

/19.12.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Ивелин Ивайлов Божинов, с вх. № ОВОС-ЕО-465/07.12.2022г. за  инвестиционно предложение: «Промяна на предназначението на п.и. 15014.81.414, местност «Балкана», в землището на с. Главаци, общ. Криводол, и образуване от него на урегулиран поземлен имот с площ 49149 кв.м. с предназначение „смесена многофункционална зона“, за изграждане на 5 бр. къщи за гости, център за демонстрация на процесите, свързани с добиване на пчелен мед и дегустация на пчелен мед и пчелни продукти, зона за отдих и туризъм, база за спортен риболов и 3 бр. складове за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар.»,     

                                                                                                                              /07.12.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на поземлен имот № 12259.793.1 и образуване на нов урегулиран поземлен имот с предназначение за "производствени складови дейности" за разширение на складова база и изграждане на складове за съхранение на зърно“, в поземлен имот № 12259.793.1, местност „Пискавец“, гр. Враца, област Враца, с възложител:  „Генерал Агрохимикали“ ООД   

/08.12.2022 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Община Оряхово, с вх. № ОВОС-ЕО-462/05.12.2022г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на клетка № 3 на Регионално депо за неопасни отпадъци – Оряхово», в имот с идентификатор № 54020.71.91, местност “Марков баир", в землището на гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца,

/05.12.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „МЕТИЗИ“ АД, с вх. № ОВОС-ЕО-460/02.12.2022г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) за производство на електроенергия за собствени нужди и продажба, с инсталирана мощност 10 МW“, в урбанизиран поземлен имот с идентификатор 62997.144.1, Индустриална зона, гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца,

/02.12.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Електропроизводство с фотоволтаична инсталация“, в УПИ I – 104, 105, кв. 6 (поземлен имот с идент. 12259.1008.441), в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „В – ХЕРБ СТОР“ ООД, гр. София.

/30.11.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Електропроизводство с фотоволтаична инсталация, УПИ ІІ105, кв. 6, гр. Враца“, с възложител: „В-ХЕРБ СТОР“ ООД

 /30.11.2022 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Електропроизводство с фотоволтаична инсталация“, в УПИ III – 104, 105, кв. 6 (поземлен имот с идент. 12259.1008.440), в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „В – ХЕРБ СТОР“ ООД, гр. София.

/30.11.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Получаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – р. Искър, с. Брусен, общ. Мездра, обл. Враца, чрез цистерни, за напояване на земеделски култури“, с възложител: „ТОШЕЛ - АГРО“ ООД, гр. София. 

/29.11.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „СОЛАР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с вх. № ОВОС-ЕО-451/28.11.2022г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на фотоволтаичен парк», с инсталирана мощност 2,28 МW, в урбанизиран поземлен имот с идентификатор 07702.501.4436, ул. „Индустриална“ № 2, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.

/28.11.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност до 999 кW“, в поземлен имот с идент. 62997.90.13, местност „Край Искъра“, в землището на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, с възложител:  „ПИ ЕС КОНТРАКТ“ ЕООД, гр. София.

/22.11.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност до 999 кW“, в поземлен имот № 62997.94.3, местност „Пръдището“, землището на гр. Роман, общ. Роман, област Враца, с възложител:  „ПИ ЕС КОНТРАКТ“ ЕООД, гр. София.

/22.11.2022 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «ЕСП - ЕЛИДИС СОЛАР ПАРК» ООД, с вх. № ОВОС-ЕО-427/18.11.2022г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на Фотоволтаична централа за продажба на електрическа енергия, с обща  инсталирана мощност 25 МW», в поземлен имот с идентификатор 62997.92.5, землище на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца,

/18.11.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Промяна на предназначението на ПИ с идент. 55070.503.201, м. „Копана могила“, в землището на с. Паволче, общ. Враца, с цел изграждане на административна сграда на „СЗДП“ ДП“, възложител: „Северозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Враца.

/09.11.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  "КЪНСТРАКТИВ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, с вх. № ОВОС-ЕО-410/07.11.2022г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на Фотоволтаична инсталация с мощност 41,04kwp, монтирана на терен, свързана към електроразпределителната мрежа, с цел продажба на генерирана енергия", в УПИ ХХ-200, кв.47, ул. "Дафинка Чергарска» № 2, с. Крушовица, общ. Мизия, обл. Враца,  

                                                                                                                                                                                                 /07.11.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 82.6 kWp, монтирана на терен, свързана към електроразпределителната мрежа с цел продажба на генерирана енергия“, с местонахождение УПИ VІІ-200, кв. 47, ул. „Дафинка Чергарска“ № 2, с.Крушовица, община Мизия, с възложител „Кънстрактив енерджи“ ЕООД, с. Мърчаево, общ. Столична.

                                                                                                                                                                          /07.11.2022 г./

 

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Приемане и оползотворяване (рециклиране с код R 5) на отпадък с код 10 01 05 – твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове – в количества до 20 000 т/у като добавка за производство на циментов клинкер в инсталацията на Холсим България – площадка Бели извор“, с възложител: „Холсим (България) АД.  

/03.11.2022г./

 

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на Фотоволтаична инсталация с мощност 980 квт, разположена на покривите на промишлени сгради и прилежащ терен в УПИ 12259.1008.49, в „Хранително вкусова зона“, гр. Враца, община Враца“, с възложител: „МДМ – Екоенерджи“ ООД.

/03.11.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Цветомир Петров Николов, с вх. № ОВОС-ЕО-398/31.10.2022г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на обект фотоволтаична централа до 450 кW», находящ се в урбанизиран поземлен имот с идентификатор 72504.18.12, с. Тишевица, общ. Враца, обл. Враца,  

/31.10.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на автошкола и автополигон“, в поземлен имот с идент. 12259.648.32, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: И. В. П., гр. Враца.

/27.10.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Христо Ценов Иванов, с вх. № ОВОС-ЕО-387/24.10.2022г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с мощност 250 кW», в поземлен имот с идентификатор 12259.734.114, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,  

                                                                                                                       /24.10.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа 232.170 kWp за продажба на ел.енергия, монтирана на терен“, в поземлен имот с идент. 12259.517.74, м. „Ябланица“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: П. И. Т., гр. Враца.

/20.10.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 3122 кW“, в поземлен имот № 77493,65,14, местност „Черният дол“, землището на с. Хубавене, общ. Роман, област Враца, с възложител:  „ПИ ЕС КОНТPАКТ“ ЕООД, гр. София.

/17.10.2022 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) в ПИ № 000155, в м. „Смърдан“, ПИ № 000138, в м. „Тънкия рът“, ПИ №№ 000179 и 045231, в м. „Осене“ (имоти с идент. по КККР №69050.127.155, №69050.45.508, №69050.45.69, №69050.45.231), в землището на с. Старо село, общ. Мездра, с възложител: „СОЛАР ТРЪСТ“ ООД, гр. Бургас.

 /17.10.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за изкупуване, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“, в поземлен имот № 12259.727.17, местност „Гладно поле“, гр. Враца, област Враца, с възложител:  „КАР ПАРТС-73“ ЕООД, гр. Враца   /14.10.2022 г./

 

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец (ТК) на територията на имот с идент. 12259.734.57, м. “Гладно поле“, гр.Враца, общ. Враца, обл. Враца, за водоснабдяване с техническа вода (други цели) автомивка“, с възложител: „ТИДИЕМ ПЛАСТ“ ООД, гр. Враца.

                                                                                                                                     /12.10.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «СОЛАРА ЕНЕРДЖИ» ООД, с вх. № ОВОС-ЕО-358/04.10.2022г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на Фотоволтаична централа», в имот УПИ Х-457, кв. 83, с. Борован, общ. Борован, обл. Враца,

/04.10.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 150 kWp върху покриви на съществуващи сгради за собствени нужди и продажба на ел. енергия, трафопост и кабелна линия 20 kW“, в поземлен имот с идент. 07702.501.3484, ул. „Захари Стоянов“ №8, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: “ТВ Трайкови“ ООД, гр. Бяла Слатина.

/29.09.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „НОВАТЕХ ЛАБОРАТОРИИ“ ЕООД, с вх. № ОВОС-ЕО-351/26.09.2022г. за  инвестиционно предложение: "Изграждане на фотоволтаична централа- 10 МW", в ПИ № 44728.39.6 и ПИ № 44728.47.91, в землището на с. Лютаджик, с обща площ от 125 дка и начин на трайно ползване Хвостохранилище, общ. Враца, обл. Враца,  

/26.09.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане и експлоатиране на наземна фотоволтаична инсталация (ФЕЦ)“, в УПИ II-284 (поземлен имот с идент. 12259.1008.284), ж.к. „Хранително-вкусова зона“, ул. „Илинден“ № 4, гр.Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Беана-Враца“ ООД, гр. Враца.

/23.09.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Инсталиране и експлоатация на фотоволтаичнa централa за производство на електроенергия с инсталирана мощност 5000 кWp“ в п.и. №39846.770.873 по кадастралната карта на гр. Криводол, местност „Ябълче“, гр. Криводол, община Криводол, област Враца, с възложител: „АГРО ЛЕГАСИ“ ЕООД, гр. София.

/19.09.2022 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Инсталиране и експлоатация на две фотоволтаични централи за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност 5999 кWp“ в п.и. №39846.770.874 по кадастралната карта на гр. Криводол, местност „Ябълче“, гр. Криводол, община Криводол, област Враца, с възложител: „АГРО ЛЕГАСИ“ ЕООД, гр. София.

/19.09.2022 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Инсталиране и експлоатация на фотоволтаична централа за производство на електроенергия с инсталирана мощност 1000 кWp“ в п.и. № 39846.770.612 по кадастралната карта на гр. Криводол, местност „Ябълче“, гр. Криводол, община Криводол, област Враца, с възложител: „АГРО ЛЕГАСИ“ ЕООД, гр. София

/19.09.2022 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Монтаж и експлоатация на линия за третиране на собствен производствен отпадък – метални стружки, в съществуващо предприятие за производство на сферични кранове, находящо се в гр. Враца, м-ст „Гладно поле“, ПИ 12259.727.22“, с възложител: „О.М.С. САЛЕРИ КЛОН БЪЛГАРИЯ“ КЧТ.    

/13.09.2022 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Павел Александров Лазаров,  с вх. № ОВОС-ЕО-332/12.09.2022г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на Ферма за отглеждане на месодайни крави“, в поземлен имот с идентификатор 30510.12.22, землище с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца,  

/12.09.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Промяна предназначение на земеделска земя – поземлен имот с идент. 43712.203.3, м. “Край село“, по плана на с. Лиляче, общ. Враца, в урегулиран поземлен имот с предназначение „предимно производствена дейност“, с оглед изграждане на фотоволтаична централа“, обл. Враца, с възложител: Антони Цветанов Банков, гр. Плевен.

/12.09.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с идент. 12259.724.101, м. “Гладно поле“, по плана на гр.Враца, в урегулиран поземлен имот с предназначение „производствена дейност“, с оглед изграждане на фотоволтаична централа“, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ТИДИЕМ ПЛАСТ“ ООД, гр. Враца.

/09.09.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) в поземлен имот с идентификатор 32281.137.301 и подземна кабелна линия за присъединяване на обект към електроразпределителната мрежа“, в землището на с. Игнатица, община Мездра, област Враца, с възложител:  Н. П. Х., с. Игнатица, община Мездра, обл. Враца

/07.09.2022 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „БЕРАНО“ ЕООД,  с вх. № ОВОС-ЕО-292/15.08.2022г. (и допълнителна информация с вх. № ОВОС-ЕО-292-(2)/29.08.2022г.) за  инвестиционно предложение: «Основен ремонт и реконструкция на покрив на склад за преработка и пакетиране на черупкови плодове», представляващ сграда с идентификатор 12259.1027.401.2 (в УПИ XXIV- 145, кв. 1, ж.к. „Източна промишлена зона“) по КККР на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,  

/29.08.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Рециклиране на излезли от употреба фотоволтаични соларни панели“, с възложител: „ЕКО СОЛАР 77“ ЕООД.  

/22.08.2022 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа 3000 kW“, в поземлен имот с идент. 07702.311.98, м. „Агиното бранище“, УПИ III-98, кв. 199, в землището на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: “Логи 9“ ООД, гр. Бяла Слатина.                                      /19.08.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „ЛОГИ 9“ ООД ,  с вх. № ОВОС-ЕО-311/18.08.2022г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ), 3000 кW“, в поземлен имот с идентификатор 07702.311.97 (УПИ III-97), кв. 199, местност „Агиното Бранище“, землище Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца,  

                                                                                                                              /18.08.2022г./

 

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «РАНЧО КОЛЬО» ЕООД ,  с вх. № ОВОС-ЕО-295/16.08.2022г. за  инвестиционно предложение: «Модулен обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко с капацитет 500 литра на ден и производство на сирене, кашкавал и кисело мляко», в поземлен имот с идентификатор 73119.27.35, землище с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца,  

/16.08.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Приемане и оползотворяване (рециклиране с код R5) на строителни материали и отпадъци като суровини и добавки за производство на циментов клинкер и цимент, както и оползотворяване като гориво за получаване на енергия (R1) в инсталацията на Холсим България – площадка Бели извор“, с възложител: „Холсим (България)“ АД.

/09.08.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) в ПИ № 000155, в м. „Смърдан“, ПИ № 000138, в м. „Тънкия рът“, ПИ №№ 000179 и 045231, в м. „Осене“, ПИ №№000218, 000217 и 000213, в м. „Чичера“ (имоти с идент. по КККР №69050.127.155, №69050.45.508, №69050.45.69, №69050.45.231, №69050.45.218, №69050.45.217, №69050.45.213), в землището на с. Старо село, общ. Мездра, с възложител: „СОЛАР ТРЪСТ“ ООД, гр. Бургас.                                                                                                                  

/08.08.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца уведомление за инвестиционно предложение: „Смяна на предназначението на земеделска земя ПИ № 009048, ПИ № 009049, ПИ № 009050, ПИ № 009053, ПИ № 009071, м. „ Гарванец“, с. Згориград, община Враца и обединяването им в нов УПИ, с оглед изграждане на вилно екоселище“, с възложител: „АЛПИН ПРОПЪРТИ ГРУП“ ЕООД,  гр.София.

/01.08.2022 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца уведомление за инвестиционно предложение: „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 5 МW“, в поземлен имот с идентификатор 12259.709.2 по кадастралната карта, ж. к. „Сениче“, гр.Враца, община Враца,  с възложител: „Джей Ди Инвест“ ООД,  гр. София.

/01.08.2022 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“, в поземлен имот с идент. 12259.891.92, м. „Дърводелци“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „НН Солар ЕООД“ ЕООД, гр. Враца.

/01.08.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 600 kW, монтирана на терен“, в поземлен имот с идент. 12259.891.91, м. „Дърводелци“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Г. К. Г., гр. София.                                                                            

/29.07.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Оборудване на кланичен пункт за клане на телета, закупуване, оборудване и монтиране на машини за преработка на сурово краве мляко“ в с. Костелево, община Враца, област Враца, с възложител: Н. М. П.

/29.07.2022 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Построяване на фотоволтаична електрическа централа“, в поземлен имот с идент. 77102.287.20, м. „Долно ливаде“, в землището на с. Хайредин, общ. Хайредин, обл. Враца, възложител: Л. П. Б., с. Хайредин.                                                                                                                

/26.07.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «ЕВРО ТЕХНОКОНСУЛТ ГРУП» ЕООД,  с вх. № ОВОС-ЕО-260/14.07.2022г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на Административно-битова, производствена и складова база за собствени нужди», в поземлени имоти с идентификатори 77548.177.6 и 77548.177.2, землище с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца,  

/14.07.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична система в УПИ ХVІІІ-109а, кв.10, с. Соколаре, общ. Бяла Слатина, обл. Враца с подобект: Кабел НН от РК на ФВС до Тел.“, с възложител: „БИЛАС“ ЕООД, с. Долни Луковит, община Искър, област Плевен.

/12.07.2022 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «БОДИ-М-ТРАВЪЛ» ООД,  с вх. № ОВОС-ЕО-224/01.07.2022г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на паркинг, депо за автомобили, административна сграда, бензиностанция и хотел», в поземлен имот с идентификатор 37798.203.3, землище гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца,

/01.07.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване и изграждане на ФвЕЦ 200 kW за продажба в УПИ X-1995, кв. 92, ул. „Росица“ № 7, с. Хайредин, общ. Хайредин“, обл. Враца, възложител: “НГ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, гр. София.                                                                                             

/01.07.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Ангел Божилов Симеонов,  с вх. № ОВОС-ЕО-221/23.06.2022г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на животновъден обект за отглеждане на овце», в ПИ с идентификатор 39483.4.15, по кадастралната карта на с. Крапец, общ. Мездра, обл. Враца,  

/23.06.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Разширение на инсталация за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ „Градска“ при „Топлофикация- Враца“ ЕАД, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.45, кв. 9 по плана на гр. Враца, Северна промишлена зона“, с възложител: „Топлофикация- Враца“ ЕАД.

/21.06.2022 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за коне от застрашени породи“, в поземлен имот с идент. 12259.88.79, м. “Генков дудак“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: К. П. К., с. Згориград.

/20.06.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «СИАЛ 2018» ЕООД,  с вх. № ОВОС-ЕО-207/16.06.2022г. за  инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 240,840 кWр за продажба на ел.енергия, трафопост и кабелна линия 20 кV“, в новообразуван У.П.И. IХ-436, кв. 58, по кадастрален и регулационен план на с. Камено поле, общ. Роман, обл. Враца,  

                                                                                                                                                                                                        /17.06.2022г./

 

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на учебен център за обучение на електромонтьори – ниско, средно и високо напрежение“, в поземлен имот с идент. 12259.119.1, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „БОРОВАН УЪРЛД УАЙД ЕНТЪРПРАЙСЕС“ ЕООД, гр. София.

/17.06.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление и писма с допълнителна информация за инвестиционно предложение: „Смяна на предназначението на земеделска земя, поземлени имоти №№ № 009071, 009053, 009050 и 009049, м. „Гарванец“, в землището на с. Згориград, общ. Враца, обл. Враца, и обединяването им в нов УПИ с оглед изграждането на вилно екоселище“, с възложител: община Враца.                                                                                         

/14.06.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на: 1. Фотоволтаична централа с мощност до 1000 kW, находяща се в п.и. с идент. 16256.34.264, м. „Попов Пчелин“, с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца; 2. Подземна кабелна линия средно напрежение (20 kV) от фотоволтаична централа, находяща се в п.и. с идент. 16256.34.264, до ВЕЛ „Ушите“, с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, възложител: “ДЕЙ Инвестмънтс" ЕООД, гр. София.                                                            

/10.06.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „Кариери - П.Д.” ЕООД,  с вх. № ОВОС-ЕО-199/07.06.2022г. за  инвестиционно предложение: "Изграждане на склад за съхранение на каменни изделия", в ПИ № 12259.617.29, местност „Коломановото” в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,  

                                                                                              /08.06.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идент. 12259.725.55“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Д. Н. Е., гр. София.                                 

/08.06.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Петър Стойнев Бончев,  с вх. № ОВОС-ЕО-196/07.06.2022г. за  инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа с номинална мощност на генератора до 30 кW“, УПИ VII-157, кв. 16, ул. „Божур“ № 1, с. Хубавене, общ. Роман, обл. Враца,                                                                                                                                                                                                           /07.06.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Обособяване на паркинг за временно съхранение за излезли от употреба моторни превозни средства от територията на гр. Мездра“, в гр. Мездра, община Мездра, област Враца, с възложител:  ОбП „ЧИСТОТА“, гр. Мездра

/07.06.2022 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: "Изграждане на фотоволтаична централа до 500 кW в имот УПИ ІІІ-350, 353, кв. 85, по плана на с. Борован, област Враца и трафопост и кабелна линия 20 кV", с възложител: „ТОК ИНВЕСТ“ АД,  гр.Благоевград.

 /03.06.2022 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  “ЕУРОТРЕЙДИНГ КОСТРУЦИОНИ” ЕООД,   с вх. № ОВОС-ЕО-189/30.05.2022г. за  инвестиционно предложение: „Промяна на предназначението на п.и. 12259.146.113, местност «Басака», земл. на гр. Враца, с цел изграждане на разширение на цех за студена обработка на метали“,  

                                                                                                                                                                                                          /31.05.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идент. 35910.302.407“, в землището на с. Камено поле, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „ТЕКОМ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Враца.                                                                                                                                                                                                                                                                                /31.05.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа, с мощност 935 Кw и ЗРУ 20 Кv (трафопост), монтирана в имот с № 07418.202.4, местност „Бабките“, с. Бърдарски геран“, община Бяла Слатина, област Враца, с възложител: „СОЛАР ЕНЕРДЖИ 2000“ ЕООД, с. Средец, община Опан, област Стара Загора.                                                                                                                                            /30.05.2022 г./

 

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници до 60 kW“, в поземлен имот с идент. 37798.505.373, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: Д. Г. П., гр.Козлодуй.                                                                 

/11.05.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 300 kW“, в поземлен имот с идент. 47714.6.6, в землището на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, възложител: „Техкерамик - М“ АД, гр. Мездра.                                                                                                                                                                                                                                                /05.05.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 1 MW“, в поземлен имот с идент. 63450.4.89, в землището на с. Руска Бела, общ. Мездра, обл. Враца, възложител: „САНДАНСКИ СОЛАР СИСТЕМ“ ЕООД, гр. Мездра.                                                                                                                                                                                            /27.04.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за оползотворяване на отпадъчната топлина с инсталирана мощност до 4 MWh за собствени нужди“ с местоположение:  с. Бели Извор, община Враца, област Враца, с възложител:  "Холсим (България)“ АД, с. Бели Извор.

                                                                                                                                                                                                         /27.04.2022 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „КАЛИН ЕКО СТРОЙ“ ООД,    с вх. № ОВОС-ЕО-147/08.04.2022г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на ветроенергиен парк чрез монтиране на 55 броя WEA“, в землищата на гр.Оряхово и с. Селановци, община Оряхово, област Враца,  

                                                                                                                                    /08.04.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Ползване на повърхностен воден обект язовир „Караджа-2““, с идентификатор 61933.58.53, местност „Смръдашлец“ в землището на с. Ракево, община Криводол, област Враца, с възложител:  „БАГРИНТОН“ ЕООД, гр. София.

/08.04.2022 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на газопроводно отклонение от газопроводно трасе на „Булгартрансгаз“ ЕАД до съществуваща метан-станция“ с възложител „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД, гр. Враца.                                                                                                                                      /01.04.2022 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Промяна статута на имот с цел застрояването му с обекти за автоуслуги“, в поземлен имот с идент. 47714.10.40, в землището на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: А. Е. А., гр. Мездра.                                                                                                                                                                                                                                                              /23.03.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Разширяване на съществуваща дворна площадка във връзка с дейността на дружеството“ с местоположение:  местност „Дърводелци“, с. Паволче, община Враца, област Враца, с възложител:  „СУИС ТРЕЙДИНГ СОЛИСИОН“ ООД, гр. Враца.                                         /16.03.2022 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изработване на подробен устройствен план (ПУП) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти с № 12259.916.8 и № 12259.916.9, местност „Еглежето“ с площ по 3500 кв. м, намиращи се в землището на гр. Враца и образуване на два броя УПИ с отреждане „За производствени и складови дейности – склад за съхранение  на селскостопанска продукция“, с възложител:  Т. В. Х.  /14.03.2022 г./                                                                                                                                                                                                                               

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  "ХОЛСИМ (БЪЛГАРИЯ)” АД  с вх. № ОВОС-ЕО-112/07.03.2022г. за  инвестиционно предложение: „Рециклиране на инертни строителни отпадъци и производствен отпадък с код 10 12 06 изхвърлени калъпи, на площадка към кариера за добив на варовик „Лиляче", с цел последващото им оползотворяване в циментов завод с.Бели извор", общ. Враца, обл. Враца,  

                                                                                                                              /07.03.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Основен ремонт на сграда и обособяване на цех за преработка на шипки“, в УПИ V-987, кв. 68 по плана на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Калем Агро” ЕООД, гр. София.                                                                                                                                                                                                                                                                                /09.03.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Община Мездра  с вх. № ОВОС-ЕО-105/01.03.2022г. за  инвестиционно предложение: „Разширение на гробищен парк на село Моравица“, в ПИ с идентификатор 49031.16.68, землище с. Моравица, общ. Мездра, обл. Враца,  

                                                                                                                                                                   /01.03.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за съхранение и калибриране на зърно“, с местонахождение ПИ № 39846.605.802, местност „Горно ливаге“ в землището на гр. Криводол, община Криводол, област Враца, с възложител:  „Сънрайз 23“ ООД, гр. София.

/01.03.2022 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «Сънрайз 23» ООД  с вх. № ОВОС-ЕО-100/28.02.2022г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на Хале за инвентар и паркинг за техника», в ПИ с идентификатор 39846.605.65, местност «Край село», землище гр.Криводол, общ. Криводол, обл. Враца,                                                                                                                               /28.02.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Мобилна система за преработка и замразяване на плодове“, в землището на с. Старо село, община Мездра, област Враца, с възложител:  „ЕКОСТАР С“ ЕООД, гр. София.  /24.02.2022 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „ВЕСЛЕЦ 17“ ЕООД  с вх. № ОВОС-ЕО-78/21.02.2022г. за  инвестиционно предложение: „Преструктуриране и конверсия на лозя- чрез изграждане на автоматизирана система за капково напояване на винени лозя», в поземлени имоти с идентификатори 10789.502.134, 10789.502.135, 10789.502.136, 10789.502.179, 10789.502.183, 10789.502.222, 10789.502.223, 10789.502.224, 10789.502.225, 10789.502.226, 10789.502.227, 10789.502.1228, 10789.502.229, с обща площ от 69,613 дка, намиращи се в землището на с. Веслец, общ. Враца, обл. Враца,  

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изработване на подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идент. 55070.18.112, м. „Коювица“, в землището на с. Паволче, общ. Враца, с площ от 5549 кв.м. и образуване от него на 8 нови урегулирани поземлени имота за жилищно строителство и един урегулиран поземлен имот с предназначение за транспортен достъп“, възложител: З. Т. Т., гр. Враца.                                                                  /22.02.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Предприятие за преработка на череши“, в землището на с. Старо село, община Мездра, област Враца, с възложител:  „ БОЕВИ-2009 “ ЕООД, гр. Кюстендил. /21.02.2022 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с мощност 30 MW“, в поземлен имот с идент. 02912.70.293, земл. с. Баурене, общ. Криводол, обл. Враца, възложител: „КОСТОВ СОЛАР” ООД, гр. София.                                                                  /18.02.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идентификатор 06598.12.2“, в землището на с. Брусен, община Мездра, област Враца, с възложител:  „ ДАНИ ТРЕЙД “ ЕООД, гр. Враца  /18.02.2022 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Проектиране и строителство на 9 вилни сгради, всяка в самостоятелен урегулиран имот – комплекс ISKAR HILS“, в поземлени имоти с идент. 30510.13.18 и 30510.13.16, в землището на с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: И. Б. К., гр. София.                                  /10.02.2022г.

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „Шато Веслец“ ООД  с вх. № ОВОС-ЕО-23/24.01.2022г. за  инвестиционно предложение: „Изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лоза“, в поземлени имоти с идентификатори 10789.503.215, 10789.503.217, 10789.503.218, 10789.503.219, 10789.503.220, 10789.503.221, 10789.503.71, 10789.503.141, 10789.503.143, 10789.503.211, 10789.503.203, 10789.503.204, 10789.503.205, 10789.503.206, 10789.503.302, 10789.503.301, 10789.60.7, 10789.60.58, 10789.60.59, 10789.503.60, 10789.503.216, 10789.503.155, 10789.503.156, 10789.503.164, намиращи се в землището на с. Веслец, общ. Враца, обл. Враца,

                                                                                                                              /24.01.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за коне от застрашени породи“, в поземлен имот с идент. 12259.88.59, м. “Генков дудак“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: К. П. К., с. Згориград.                                                                                                          /24.01.2022г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на част от ПИ с идент. 39846.19.54, м. „Долното ливаге“, земл. гр. Криводол, с трайно предназначение: земеделска земя /9-та категория/ в обект: Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) до 2.5 MW (2500 kW)“, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „ЕКО ИНВЕСТ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, гр.Криводол.                                                                 /20.01.2022г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Петя Николаева Ницковска  с вх. № ОВОС-ЕО-10/17.01.2022г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на Хале за съхранение на селскостопански машини и прикачен инвентар», в ПИ с идентификатор 62815.39.45, местност «Добролевски път», землище с. Рогозен, общ. Хайредин, обл. Враца,                                                                                                                  /17.01.2022г./

 

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изработка на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идент. 12259.614.35, с НТП: „нива“, VI категория, м. „Джуджански поток“, землище на гр. Враца, и отреждане „за производствено складови дейности“ и монтаж на автоматизирана инсталация за производство на вибропресовани бетонови изделия, както и обекти свързани с това производство“, с възложител: К. Г. Н., с. Бутан.                                                                      /31.12.2021г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Мария Ивайлова Григорова  с вх. № ОВОС-ЕО-395/30.12.2021г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на «Автосервиз и Автокъща», в ПИ с идентификатор 12259.667.21, местност «Хаджиманов хан», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,                                                                                                                     /30.12.2021г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «СКАЙ КЛУБ» ЕООД  с вх. № ОВОС-ЕО-393/29.12.2021г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на един брой нов тръбен кладенец с дълбочина 50м, за водовземане на подземни води», в ПИ с идентификатор 72432.501.698, по КККР на с. Типченица, общ. Мездра, обл. Враца.                                                                                                                              /29.12.2021г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на логистичен център с обособени три зони: първа зона – складова зона, втора зона – административна зона и трета зона – зона за насипни инертни материали за опесъчаване на пътищата през зимната поддръжка“, в ПИ с идент. 39846.93.362, м. „Край село“, земл. гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „ПЕЙКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Враца.                                                                                                              /29.12.2021г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на обект: Месодобивно и месопреработвателно предприятие“, в поземлен имот с идент. 30510.501.416, в землището на с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Фермата 2016“ ЕООД, с. Желява.                                  /22.12.2021г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на овцеферма за 500 овце с площ 2160 м2“ в с. Липница, община Мизия, област Враца, с възложител:  „Кунчеви“ ООД, с. Липница.

                                                                                                                              /15.12.2021 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на част от ПИ с идент. 39846.19.59, м. „Долното ливаге“, земл. гр. Криводол, с трайно предназначение: земеделска земя /9-та категория/ в обект: Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) до 5 MW“, с възложител: „ЕКО ИНВЕСТ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, гр.Криводол.                                                                 /14.12.2021г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Създаване на градина с трайни насаждения“, с местонахождение ПИ № 39846.155.80, местност „Брестака“ в землището на гр. Криводол, община Криводол, област Враца, с възложител:  М. Г. В. /13.12.2021 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане и експлоатация на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „Кремена Солар“, състояща се от високоефективни фотоволтаични панели, трифазни инвертори, трансформаторни уредби 20 кV и повишаваща подстанция 20/110 кV“, местоположение ПИ №22126.332.419, местност „Етемията“, в землището на с. Долна Кремена, община Мездра, област Враца, с възложител: „ РИСК ИНЖЕНЕРИНГ “ АД, гр. София  /25.11.2021 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „Дунав Солар Плант“ ЕООД  с вх. № ОВОС-ЕО-357/22.11.2021г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ) с индикативна инсталирана мощност до 450 МW и на прилежащата техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение на територията на община Бяла Слатина», в землището на с. Габаре и с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца,    /22.11.2021г./                                                                                                                          

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Извършване на дейностите аквакултури – риборазвъждане, отглеждане на риба и други водни организми в язовир Стояновци, в землището на с. Стояновци, община Роман, с местонахождение ПИ № 69554.10.321, с площ 43373 кв.м.“, с възложител:  БИОФИШ-М“ ЕООД, гр. Роман.  /12.11.2021 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за временно съхранение на биоразградими и строителни отпадъци" в гр. Мизия, местност „Припека", ПИ № 48043.292.663, с възложител община Мизия, област Враца    /08.11.2021 г./                        

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 20 МW“, с местонахождение ПИ № 61933.34.4, местност „Дръмката“ в землището на с.Ракево, община Криводол, област Враца, с възложител:  Ц. Г. Д. /29.10.2021 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 5 МW“, с местонахождение ПИ № 68148.212.87, местност „Гладно поле“ в землището на с. Софрониево, община Мизия, област Враца, с възложител:  „МЕГА СОЛАР ЕНЕРДЖИ“, гр. Мездра. /20.10.2021 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 5 MW“, в поземлен имот с идент. 68148.212.84, в землището на с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: „МЕГА СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, гр. Мездра.                                  /20.10.2021г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „ЕКО ИНВЕСТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД  с вх. № ОВОС-ЕО-327/19.10.2021г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на „Рибарник - рибовъдно стопанство", в поземлен имот с идентификатор 39846.19.59, местност „Долното ливаге“, землище гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца,                /19.10.2021г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «ТЕ АГРО» ЕООД  с вх. № ОВОС-ЕО-306/30.09.2021г. за  инвестиционно предложение: «Напояване чрез дъждуване на земеделски земи /лавандула/, местност „ Горното ливаге», на площ от 335 дка - землище на с. Хайредин и с. Манастирище, общ. Хайредин, обл. Враца,               /30.09.2021г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  ЗП Иван Георгиев Кръстев  с вх. № ОВОС-ЕО-299/28.09.2021г. за  инвестиционно предложение: «Напояване чрез дъждовални кръгови системи на земеделски земи», в землище с. Манастирище, общ. Хайредин, обл. Враца,

                                                                                                                              /28.09.2021г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Създаване на овощна градина и изграждане на напоителна система“, в поземлен имот с идент. 69050.31.197, м. „Гладния връх“, в землището на с. Старо село, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „ЕКОСТАР - С” ЕООД, гр. София.                                   /28.09.2021г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „БОЕВИ-2009“ ЕООД  с вх. № ОВОС-ЕО-287/24.09.2021г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на напоителна система за овощна градина», в землище с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца,             /24.09.2021г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „КМС“ ЕООД  с вх. № ОВОС-ЕО-286/24.09.2021г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 2 МW», в поземлен имот с идентификатор 12259.146.106, м. „Брега“, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,                 /24.09.2021г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на индивидуална система за отопление и охлаждане с 23 бр. сухи сондажи с инсталирана мощност 201 kW на обект Туристическа база „Ариел - ТН“ ЕООД – Мездра“, в поземлен имот с идент. 24668.4.107, м. „Падината“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Ариел - ТН” ЕООД,                                                   гр. София.                          /23.09.2021г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Явор Цветанов Андреев управител на „Тита-Консулт“ ООД  с вх. № ОВОС-ЕО-277/21.09.2021г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на Административно-битова, производствена и складова база», находяща се в поземлен имот с идентификатор 77548.177.7, м. „Гропата“, с. Хърлец, община Козлодуй, обл. Враца,                 /21.09.2021г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Напояване чрез дъждуване на земеделски земи в местността „Занкиното“ и „Коломановото“, на площ от 514 дка“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ДЪБНИКА АГРО“ ЕООД, гр. Враца.                                                                                     /15.09.2021г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение, разкомплектоване на ИУМПС" в гр. Мездра, Източна индустриална зона, ул."Брусенско шосе" №7 УПИ № 47714.500.699 и ул. "Брусенско шосе" № 9 УПИ № 47714.500.700, с възложител "Протект Холд" ООД, гр. Мездра, област Враца.                                                  /01.09.2021 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение „Цех за производство и консервиране на хранителни продукти с местонахождение ПИ № 63010, местност „До реката“ по плана на с. Кунино, общ. Роман с идентификационен номер 40645.630.10 по КККР на с. Кунино“, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Зърнохран“ ЕООД, гр. София.      /27.08.2021 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение „Проект за напояване на зеленчукови градини с тръбно-ролкови поливни системи с крило/ферма в землището на с. Софрониево, община Мизия, област Враца“, с възложител:  „ВПС ЛИЛИЯ СИЕ ОНЦОВИ“ СД, с. Софрониево, община Мизия, област Враца       /19.08.2021 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Инсталиране на рециклираща линия за РЕТ бутилки с капацитет 1000 kg/h в съществуваща сграда с идентификатор 12259.1021.410.8, с предназначение: за производствени и складови дейности, находяща се в УПИ III, кв.9, Промишлена зона, гр. Враца“, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Екопласт 21“ ЕООД, гр. Враца.                             /04.08.2021г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на хале за инвентар“, в поземлен имот с идент. 12259.691.82, м. „Брадичков лъг“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД, гр. Враца.                                                                                                                         /16.07.2021г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Модернизация на халета 9 и 10 от център за стокови носачки и склад за яйца“, в гр. Мизия, община Мизия, област Враца, с възложител: „Яйца и птици“ АД, гр. Мизия                    /09.07.2021 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Николай Христов Илиев  с вх. № ОВОС-ЕО-187/07.07.2021г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на фотоволтаична централа 1МW», в поземлен имот с идентификатор 07702.146.37, землище гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца,                                                                  /07.07.2021г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Станчо Георгиев Маринов  с вх. № ОВОС-ЕО-169/18.06.2021г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на обект: «Животновъден комплекс за отглеждане на овце», с подобекти: «Сграда 1 за отглеждане на овце» и «Сграда 2 за отглеждане на овце», находящи се в УПИ I, кв. 255, м. „Езерото“, с. Крушовица, общ. Мизия, обл. Враца,

 

                                                                                                                              /18.06.2021г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Разширение на границите на ПИ № 24668.1.82, за сметка на ПИ №№ 24668.13.42, 24668.13.44, 24668.13.46, 24668.13.54 и 24668.13.91“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: "Йотов Стоун" ЕАД, гр. Мездра.                 /14.06.2021г./

 

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «АЖМ-ГРУП» ЕООД  с вх. № ОВОС-ЕО-153/09.06.2021г. за  инвестиционно предложение: «Разширение на границите на Плувен комплекс «Оазис», землище с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца.                /11.06.2021г./

 

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на участък "Вакуумна дестилация" към съществуваща инсталация за преработка на отпадъчни нефтопродукти" в гр. Мездра, Източна промишлена зона,  с възложител "АСК-БУЛ" ЕООД.     /09.06.2021 г./

 

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «Метал строй 81» ЕООД    с вх. № ОВОС-ЕО-147/03.06.2021г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на производствено хале и административна сграда за производство на метална конструкция», в поземлен имот с идентификатор 38875.349.377, землище с. Костелево, общ. Враца, обл. Враца ,

                                                                                                                              /03.06.2021г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ» АД  с вх. № ОВОС-ЕО-138/28.05.2021г. за  инвестиционно предложение: «Извършване на дейности по предварително третиране на строителни отпадъци (СО), чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на област Враца“,

                                                                                                                              /28.05.2021г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на модул за когенерация на газ (газова централа) за производство на електрическа енергия – 44 kVА“, в поземлен имот с идент. 12259.691.28, м. „Брадичков лъг“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД, гр. Враца.                                                                                                                         /26.05.2021г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на склад-навес за строителни материали, хале за ремонтни дейности и административно-търговска сграда“, в поземлен имот с идент. 12259.675.28, м. “Занкиното“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Г. П. Б., гр. Враца.                               /20.05.2021г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Ивайло Валериев Владолов  с вх. № ОВОС-ЕО-125/14.05.2021г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на Автокъща за продажба на автомобили», в поземлен имот с идентификатор 12259.127.27, местност «Умарски бряг», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,                                                                          /14.05.2021г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за отглеждане на коне“, в поземлен имот с идент. 12259.915.34, м. “Дърводелци“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: К. П. К., с. Згориград.                                                                                                          /10.05.2021г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за отглеждане на коне“, в поземлен имот с идент. 12259.914.71, м. “Миша падина“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: К. П. К., с. Згориград.                                                                                                          /10.05.2021г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Промяна предназначение на сграда - от смесен магазин в малък цех за сезонно производство на натурални плодови сокове, сладка и сушени плодове“, в имот с идент. 63450.501.348, ул. “Христо Ботев” № 2, с. Руска Бела, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Реклин - Агро” ЕООД, с. Руска Бела.

                                                                                                                             /23.04.2021г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по изкупуване, преработка и продажба на отломки от черни и цветни метали" в гр. Враца, Източна промишлена зона, ул. "Васил Кънчов" №25, с възложител "Протект холд" ООД, гр.Мездра, област Враца.                                                                                                                                                                                      /20.04.2021 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Община Враца  с вх. № ОВОС-ЕО-95/09.04.2021г. за  инвестиционно предложение: «Разширение на съществуващо регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра», находящо се в местност «Пискавец», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца «,

                                                                                                                              /09.04.2021г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  И. Б. Л.  с вх. № ОВОС-ЕО-93/08.04.2021г. за  инвестиционно предложение: «Вътрешно преустройство на съществуващи селскостопански сгради в Овцеферма», в УПИ V, кв. 20 по плана на с. Рогозен, общ. Хайредин, обл. Враца,

                                                                                                                              /08.04.2021г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Водопонизителна система на 70 ха – част от крайречна тераса на с. Хайредин, област Враца – актуализация“ с възложител община Хайредин, област Враца                                                                                                                            

                                                                                                                              /25.03.2021 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране и преработка на строителни отпадъци“, в имот № 39846.93.338, ул. „Елин Пелин“ №1А, гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Строител-Криводол” ЕООД, гр.Криводол.                                                                 /24.03.2021г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление и допълнителна информация за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за кремация с крематориумна пещ“, в поземлен имот с идент. 12259.787.4, м. „Пискавец“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „АНИМАЛ ТРЕЙД“ ООД, гр. Враца. /22.03.2021г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изработване на подробен устройствен план – за преотреждане на ПИ № 014008, местност „Черепиш“, в землището на с. Лютиброд, община Мездра за рекреационни дейности, както и трасета и проводи със сервитути в зависимост от предписанитята на експлоатационните дружества“ с възложител:  Б. С. Б., гр. София

                                                                                                                              /18.03.2021 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „Скалар Еко“ ЕООД  с вх. № ОВОС-ЕО-67/12.03.2021г. за  инвестиционно предложение: «Обособяване на площадка за съхраняване на отпадъци», в част от имот с ПИ 47714.500.691, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца,

                                                                                                                              /15.03.2021г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на депо за строителни отпадъци, земна маса и зелена растителност (трева и клони)", в поземлени имоти №№ 12259.69.58, 12259.88.59, 12259.146.107, 12259.146.115, 12259.119.31, 12259.119.39, 12259.119.40, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: К. П. К., с. Згориград                                                                                          /12.03.2021г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Производствена и складова дейност – пункт за изкупуване на вторични суровини“, в УПИ III - 1844, кв. 101 (имот с идент. 47714.500.1844 по КККР), гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „НИКСМЕТАЛ - ГРУП“ ЕООД, гр. Ботевград.                       /22.02.2021г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Дейности по временно съхранение и третиране (оползотворяване) на отпадъци от текстилната и мебелната индустрии“ в гр. Враца, община Враца, област Враца, с възложител: „ДИТЕКС-СМ“ ООД, гр. Враца.

                                                                                                                              /10.02.2021 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Промяна на начина на трайно ползване на имот № 063003, местност „Минчуна Черни Гред““, в землището на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, с възложител:  „Сантекс - 12“ ЕООД, гр. Козлодуй.

                                                                                                                                /10.02.2021 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «Топлофикация-Враца» ЕАД  с вх. № ОВОС-ЕО-28/02.02.2021г. за  инвестиционно предложение: Реконструкция на водогреен котел ВК 50 ст.№ 2 за изгаряне на биомаса чрез инсталиране на предно тласкаща скара, разположен на площадката на ОЦ «Младост» при «Топлофикация-Враца» ЕАД, гр. Враца,

                                                                                                                              /05.02.2021г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на овцеферма за 250 овце с площ 1800м2“ в с. Липница, община Мизия, област Враца, с възложител:  „КУНЧЕВИ“ ООД, с. Липница.

                                                                                                                              /04.02.2021 г./

 

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Община Враца  с вх. № ОВОС-ЕО-23/26.01.2021г. за  инвестиционно предложение: «Развитие на регионална система за управление на отпадъците – Враца, чрез: Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци; Изграждане на площадка за временно съхраняване на едрогабаритни отпадъци, на отпадъци от текстил и дрехи; Изграждане на площадка за временно съхраняване на горими отпадъци (RDF) и излезли от употреба автомобилни гуми“, на площадката на Регионалната система за третиране на твърди битови отпадъци, в УПИ I, кв. 788, местност „Шумака“, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,

 

                                                                                                                              /29.01.2021г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 4 МW“, с местонахождение ПИ 12704.108.2, местност „Орница“ в землището на с. Върбешница, община Мездра, област Враца, с възложител:  „САНДАНСКИ СОЛАР СИСТЕМ“ ЕООД, гр. Мездра

                                                                                                                                 /14.12.2020 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Регистриране на площадка за временно съхраняване на птича тор“, в част от ПИ с идентификатор №№ 48043.290.23, 48043.290.24 и 48043.290.25, на територията на бивш „КЦХ“, община Мизия, област Враца, с възложител:  „Арт Фокус“ ЕООД, гр. Козлодуй

                                                                                                                              /26.11.2020 г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Монтиране и въвеждане в експлоатация на два броя технологични линии за преработка и оползотворяване на неопасни отпадъци на територията на съществуваща площадка“, в поземлен имот с идент. 12259.1021.348, ул. „Шипка” № 2, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ВРАЦА-СТАРТ“ АД, гр. Враца.                                                                                                          /19.11.2020г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Пълначна станция за пропан-бутан в ПИ №12259.1008.408“, с местонахождение ПИ №12259.1008.408 в гр. Враца, област Враца, с възложител:  „МЕСЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

                                                                                                                              /11.11.2020 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «БУЛНЕД АМД» ЕООД  с вх. № ОВОС-ЕО-337/06.11.2020г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на фотоволтаична централа с мощност от 20 МW»,  в имоти с идентификатори 12704.165.1, землище с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца,       

                                                                                                                              /09.11.2020г./

 

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на ново водовземно съоръжение (шахтов кладенец) за водовземане от подземни води“, в поземлен имот с идент. 12259.1027.213, кв. „Източна-промишлена зона“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Дигант – Димитров и Григоров“ СД, гр. Враца.                                                                                                         /30.10.2020г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на собствен имот с начин на трайно ползване - друг вид нива, във УПИ за обществено обслужване-автосервиз“, в поземлен имот с идент. 12259.30.7, м. “Сениче“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Г.M.Г и П.П.Ц, гр. Враца.                                                                                                                       /22.10.2020г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Добиване на вода за производствени нужди чрез сондиране“, в поземлен имот с идент. 12259.1027.395, кв. „Източна-промишлена зона“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „МИ ПЕТ“ ООД, гр. Враца.

                                                                                                                           /01.10.2020г./

 

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Рекултивация на нарушени терени в собствен терен, чрез оползотворяване на инертни строителни отпадъци при влагането им в обратни насипи“, с местонахождение ПИ 38875.79.82 в землището на с. Косталево, община Враца, област Враца, с възложител:  „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ВРАЦА“ ЕООД

 

                                                                                                                              /24.09.2020 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на автомивка на самообслужване в ПИ с идентификатор 47714.5.24“, с местонахождение ПИ 47714.5.24 в землището на гр. Мездра, община Мездра, област Враца, с възложител:  Иван Нинчов Василев, гр. Мездра

                                                                                                                              /21.09.2020 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «ЕКОБИЙ 2011» ООД  с вх. № ОВОС-ЕО-248/01.09.2020г. за  инвестиционно предложение: «Производство на ел.оборудване», в поземлени имоти с идентификатори 12259.757.4 и 12259.757.5, местност «Мало Крайще», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,       

                                                                                                                              /03.09.2020г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «Ел Мотори» ЕООД  с вх. № ОВОС-ЕО-242/28.08.2020г. за  инвестиционно предложение: «Производство на ел.оборудване», в поземлени имоти с идентификатори 12259.757.4 и 12259.757.5, местност «Мало Крайще», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,       

                                                                                                                              /31.08.2020г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изработване на ПУП-ПРЗ, ПИ 22, масив 16 в местността „Гладна“, в землището на с. Згориград, община Враца            

                                                                                                                                  /21.08.2020 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «Виялишки-90» ООД  с вх. № ОВОС-ЕО-219/27.07.2020г. за  инвестиционно предложение: «Отглеждане на царевица в земеделски имоти с напояване от подземни води с тръбни кладенци от Поливно поле в масиви 14, 15 и 16», землище с. Бъркачево, общ. Бяла Слатина, обл. Враца,       

                                                                                                                              /30.07.2020г./

​​Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «96-та миля Враца» ЕООД  с вх. № ОВОС-ЕО-184/25.06.2020г. (и допълнителна информация) за  инвестиционно предложение: «Изграждане на обект «ТИР паркинг, мотел с обслужващи помещения, сервиз за гумми, колонка за зареждане на електромобили и 60-тонен кантар», в поземлени имоти с идентификатори 55070.7.513 и 55070.7.14, местност «Низамското», землище с. Паволче, общ. Враца, обл. Враца,       

                                                                                                                              /21.07.2020г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Добив и първична преработка на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици от находище „Големия връх““, с. Върбешница и с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца, с възложител:  „Йотов стоун“ ЕАД.

                                                                                                                              /16.07.2020 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение, сортиране и балиране на отпадъци от опаковки и производствени неопасни отпадъци, като хартия, картон, пластмаса, дървесина“ с местонахождение в УПИ 47714.500.699, и УПИ 47714.500.700 гр. Мездра, община Мездра, област Враца, с възложител:  „Протект Холд“ ООД, гр. Мездра

                                                                                                                              /10.07.2020 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Закупуване и монтаж на инсинератор с капацитет 50кг/час, обем на горивната камера 0.71 куб. м., работещ на дизелово гориво“, в ПИ с идентификатор 37798.511.17, в землището на гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца, с възложител:  „Яйца и птици“ АД, гр. Мизия

                                                                                                                              /02.07.2020 г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Христина Димитрова Янкова  с вх. № ОВОС-ЕО-161/08.06.2020г. (и допълнителна информация) за  инвестиционно предложение: «Изграждане на стопанска сграда- краварник», в УПИ II-1130, кв. 153 по плана на с. Галиче, общ. Бяла Слатина, обл. Враца,       

                                                                                                                              /22.06.2020г./

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Преотреждане на имотите за земеделски нужди „За продажба на автомобили втора употреба (автокъща). “

                                                                                                                              /10.06.2020г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „Йотов Стоун” ЕАД  с вх. № ОВОС-ЕО-160/05.06.2020г.  за  инвестиционно предложение: «Монтиране на Модулна станция за дизелово гориво Модел MSSG-20-D, в поземлен имот (ПИ) 24668.1.46 (стар номер 001115) по Кадастралната карта на село Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, фабрика „Йотов Стоун” ЕАД,       

                                                                                                                              /08.06.2020г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изземване на наносни отложения с цел поддръжка на оперативната зона и каналите за подход на „Фериботен комплекс“ АД от км 678.000 до км 676.400 на река Дунав“, при гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: „Фериботен комплекс“ АД, гр. София.                                                                                                                      /05.06.2020г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «Ариел- ТН» ЕООД  с вх. № ОВОС-ЕО-153/03.06.2020г.  за  инвестиционно предложение: «Повишаване ефективността на «МОНОЛИТ» АД чрез закупуване на специализирана техника за производство на бетонови изделия- мобилен бетонов възел и последващо засипване на използваната част от кариерата», с концесионер «МОНОЛИТ» АД», в находище «Манастирище», участък «Централен», област Враца,       

                                                                                                                              /05.06.2020г./

 

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «МОНОЛИТ» АД  с вх. № ОВОС-ЕО-143/28.05.2020г.  за  инвестиционно предложение: «Повишаване ефективността на «МОНОЛИТ» АД чрез закупуване на специализирана техника за производство на бетонови изделия- мобилен бетонов възел и последващо засипване на използваната част от кариерата», с концесионер «МОНОЛИТ» АД», в находище «Манастирище», участък «Централен», област Враца,       

                                                                                                                              /01.06.2020г./

 

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «КМС» ЕООД  с вх. № ОВОС-ЕО-136/22.05.2020г.  за  инвестиционно предложение:  «Изграждане на площадка за събиране и първична преработка на гуми за моторни превозни средства, излезли от употреба; хартия и пластмаса», в поземлен имот с идентификатор 12259.146.106, землище гр. Враца, местност «Брега», общ. Враца, обл. Враца,         

                                                                                                                               /28.05.2020г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Община Криводол  с вх. № ОВОС-ЕО-131/20.05.2020г.  за  инвестиционно предложение: : «Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за твърди битови отпадъци, Община Криводол», в гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца,         

                                                                                                                               /22.05.2020г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Христо Иванов Стоянов и Борислав Тоньов Торньов  с вх. № ОВОС-ЕО-127/18.05.2020г.  за  инвестиционно предложение: «Изграждане на Автокъща за продажба на автомобили», в поземлен имот с идентификатор № 12259.674.113, местност «Занкиното», землище на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,         

                                                                                                                              /21.05.2020г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Община Мездра  с вх. № ОВОС-ЕО-109/30.04.2020г.  за  инвестиционно предложение: : «Площадка за депониране на негодни за оползотворяване строителни отпадъци, отпадъци от рязане и дялане на скални материали и земни маси», в ПИ с идентификатор 47714.11.3, по КККР на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца,         

                                                                                                                               /04.04.2020г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „Ресайкъл груп” ООД  с вх. № ОВОС-ЕО-95/15.04.2020г.  за  инвестиционно предложение: : «Изграждане на нова площадка за дейности по временно съхранение и третиране на болнични отпадъци», на територията на МБАЛ «Мездра»,         

                                                                                                                               /16.04.2020г./

 

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Добив и първична преработка на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – пясъчници от находище „Бешовица““, в землището на с. Долна Бешовица, община Роман, област Враца, с възложител:  „ФНС“ ООД.

                                                                                                                              /02.04.2020г./

 

Съобщение   във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Уведомление за  инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за производство на биполярни оловно-киселинни акумулаторни батерии“, УПИ ІV, кв. 848, местност „Манастирски дол“, град Враца, община Враца, област Враца, с възложител:  „Монбат ЕН БИ ПИ“ ЕАД.

                                                                                                                      /18.03.2020г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «МОНОЛИТ» АД  с вх. № ОВОС-ЕО-68/12.03.2020г.  за  инвестиционно предложение: «Повишаване ефективността на «МОНОЛИТ» АД чрез закупуване на специализирана техника за производство на бетонови изделия- мобилен бетонов възел и последващо засипване на използваната част от кариерата», с концесионер «МОНОЛИТ» АД», в находище «Манастирище», участък «Централен», област Враца,       

                                                                                                                              /17.03.2020г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «АРТ Монбат» АД  с вх. № ОВОС-ЕО-65/11.03.2020г.  за  инвестиционно предложение: «Изграждане на инсталация за производство на нано-структурирани карбонови добавки», УПИ V, кв. 848, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,         

                                                                                                                              /13.03.2020г./

 

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  „ЧЕЗ Разпределение България” АД  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) за Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект „Частична реконструкция с промяна трасе на въздушна мрежа НН ТП 2, клон А, с. Веслец, общ. Враца и изнасяне на електромерни табла”,  ....................   

                                                                                                                      /13.03.2020г./

 

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Отглеждане на 1000 бр. пилета (бройлери)“, в УПИ VI - 374, 375, кв. 40, земл. с. Лесковец, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: ET „Любомир Василев – Емива”, с. Лесковец.

                                                                                                                                /27.02.2020г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „Центромет” АД  с вх. № ОВОС-ЕО-46/18.02.2020г.  за  инвестиционно предложение: «Обновяване на машинния парк в цех «Леярен» на «Центромет» АД, кв. «Източна промишлена зона», ул. «Никола Вапцаров» № 9, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,         

                                                                                                                              /18.02.2020г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „Зърнохран” ЕООД  с вх. № ОВОС-ЕО-13/16.01.2020г.  за  инвестиционно предложение: „Изграждане на Цех за производство и консервиране на хранителни продукти”, в поземлен имот с идентификатор 40645.63.10, в землището на с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца,         

                                                                                                                              /16.01.2020г./

 

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Добив и първична преработка на строителни материали – пясък и чакъл, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства, от находище „Джулиница“, в землището на с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „Булмекс“ ЕООД, с. Бутан.                                                                                                                      /09.01.2020г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Илиян Цветков Иванов  с вх. № ОВОС-ЕО-337/19.12.2019г.  за  инвестиционно предложение: «Склад за инвентар за строителни машини» в поземлен имот с идентификатор 12259.734.139 по КК на гр.Враца, общ. Враца, обл. Враца,         

                                                                                                                               /27.12.2019г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Георги Цветанов Георгиев  с вх. № ОВОС-ЕО-336/19.12.2019г.  за  инвестиционно предложение: «Изграждане на складова база за промишлени стоки» в поземлен имот с идентификатор 12259.734.140 по КК на гр.Враца, общ. Враца, обл. Враца,        

                                                                                                                               /20.12.2019г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  „Ариел-ТН” ЕООД  с вх. № ОВОС-ЕО-335/19.12.2019г.  за  инвестиционно предложение: «Инсталация за производство на бира», в Сграда със смесено предназначение и подземен паркинг, в УПИ II-1277, кв. 85 (поземлен имот с идентификатор 47714.500.1277), гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца,        

                                                                                                                               /20.12.2019г./

Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Димитър Христов Кожухаров и Николай Цветанов Стоянов  с вх. № ОВОС-ЕО-326/09.12.2019г.  за  инвестиционно предложение: «Изграждане на «Автокъща за продажба на автомобили», в поземлен имот с идентификатор 12259.674.114, местност «Занкиното», землище гр. Враца, община Враца, обл. Враца,       

                                                                                                                               /20.12.2019г./

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база за промишлени стоки” в поземлен имот с идентификатор 12259.734.141, м. „Гладно поле“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Илия Димитров Стамболийски и Пламен Димитров Стамболийски, гр. Враца.                                                                                                                      /19.12.2019г./ 

Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за промишлено водоснабдяване на „Топлофикация – Враца“ ЕАД“ в поземлен имот с идентификатор 12259.1027.150, кв. „Източна-промишлена зона“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Топлофикация – Враца“ ЕАД. /18.12.2019г./

 
 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Ивелин Ивайлов Божинов  с вх. № ОВОС-ЕО-328/12.12.2019г.  за  инвестиционно предложение: „Изграждане на Цех за производство на пчелен мед”, вкл. промяна на предназначението на п.и. 15014.81.22, местност „Мътница” в землището на с. Главаци, общ. Криводол, и образуване от него на урегулиран поземлен имот с площ 1414 кв.м. с предназначение „за производствени и складови дейности”,       

                                                                                                                                 /16.12.2019г./

 • Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Промяна на предназначението на п.и. 12259.646.123, местност „Гладно поле”, в землището на гр. Враца и обособяване на урегулиран поземлен имот с площ 4 000 кв.м., с предназначение „за комплексно обществено обслужване“ за изграждане на автокъща, автосервиз и автомивка“, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „БОРДО-04“ ЕООД, гр. Враца.                                                                                                                      /27.11.2019г./ 

 • Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на нова площадка за дейности по временно съхранение и третиране на болнични отпадъци”, в съществуващо помещение в сградата на ДКЦ-I – Враца, с адрес ул. „Никола Вапцаров” № 4, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Еколоджи Солюшънс“ ООД, гр.Лом                                                                                                                      /24.10.2019г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Община Враца  с вх. № ОВОС-ЕО-276/26.09.2019г.  за  инвестиционно предложение: «Изграждане на път с проектен идентификатор 80311.18.231, като част от общински имот със сегашен идентификатор 80311.18.216», м. «Пискавец», землище с.Челопек, общ. Враца, обл. Враца,       

                                                                                                                                 /27.09.2019г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Виктор Георгиев Михайлов  с вх. № ОВОС-ЕО-223/01.08.2019г.  за  инвестиционно предложение: «Изграждане на магазин и склад за промишлени стоки», в част от поземлен имот с идентификатор 12259.786.2, м. «Пискавец», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,       

                                                                                                                                 /01.08.2019г./

 • Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Разкриване на площадка за разкомплектоване на възли/части от автомобили внос от Австрия, Германия, Англия и Италия, сортиране, съхранение и продажба на авточасти втора употреба, както и продажба на автомобили втора употреба от внос“, в поземлен имот с идент. 12259.1011.44., землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „М3 Ауто” ЕООД,гр.Враца./03.07.2019г./ 

 • Съобщение   за постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление  с вх. № ОВОС-ЕО- 184/26.06.2019г. за  инвестиционно предложение: „Водовземане от повърхностен воден обект – р. Огоста с цел напояване на земеделски култури“ в земл. с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца с възложител: ЗП Любомир Йотов

                                                                                                                    /27.06.2019г./ 

 • Съобщение   за постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление  с вх. № ОВОС-ЕО-167/06.06.2019г. за  инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на ПИ с проектен №12259.724.122, част от ПИ с №12259.724.118, м. „Гладно поле“, земл. гр. Враца, с цел изграждане на автокъща и автосервиз“ с възложител П. Александров

                                                                                                                      /11.06.2019г./ 

 • Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на поземлен имот с проектен номер 12259.724.124, част от поземлен имот с идент. 12259.724.119, м. „Гладно поле“, в землището на гр. Враца, с цел изграждане на автокъща и паркинг“, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: П. Т. Н., гр.Криводол                                                                                                               /07.06.2019г./ 

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Деница Искренова Георгиева  с вх. № ОВОС-ЕО-166/06.06.2019г.  за  инвестиционно предложение: «Изграждане на гараж за TIR-ове и паркинг», в част (ПИ с проектен номер 12259.724.126) от поземлен имот с идентификатор 12259.724.120, м. «Гладно поле», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,       

                                                                                                                          /06.06.2019г./

 • Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на административна офис-сграда с обособени работни помещения – кабинети, конферентна зала и санитарно-битови помещения. Открит паркинг за лекотоварни и тежкотоварни автомобили, складово стопанство с общо предназначение с административно-битова зона за персонал и техническа зона за съхранение на материали – открит склад, покрит склад. Производствено хале за металообработка и метални конструкции с прилежащи административно-битови помещения, кабинет и съблекални, и санитарно-битови помещения“, в поземлен имот с идент. 77548.175.7, землището на с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „Монтажи КО” ЕООД, гр. София.                                                                                                                    /07.06.2019г./ 

 • Съобщение   за постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление  с вх. № ОВОС-ЕО-164/05.06.2019г. за  инвестиционно предложение: „Отглеждане на свободно плаваща риба в язовир „Султански дол“, земл. с. Пудрия, общ. Криводол и земл. с. Краводер, общ. Криводол“, с възложител: „Чех Агро – Холд“ ООД

   

                                                                                                                        /06.06.2019г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  ЗП Десислав Мариянов Ангелов  с вх. № ОВОС-ЕО-161/03.06.2019г.  за  инвестиционно предложение: «Изграждане на обект за преработка и търговия с мляко и млечни продукти (преместваем обект мини мандра) с капацитет 300 л. мляко дневно», в поземлен имот № 121002, с. Враняк, общ. Бяла Слатина, обл. Враца,        

                                                                                                                                   /03.06.2019г./

 • Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на петролна база“, в УПИ VIII - 396, кв. 20 (поземлен имот с идент. 12259.1021.396), кв. „Промишлена зона“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „РТР” ООД, гр.Враца.                                                                                                                    /23.05.2019г./ 

 • Съобщение   за постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление  с вх. № ОВОС-ЕО- 138/07.05.2019г. за  инвестиционно предложение: ): „В сферата на аквакултури и рибовъдство – риборазвъждане и отглеждане на риба в язовир „Влашки дол“ в земл. с. Бели Извор, общ. Враца“, с възложител: СД „Кулата -2000 –Цолов и Сие“.   

                                                                                                                          /08.05.2019г./ 

 • Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на нов обект за аквакултури в язовир „Дедова могила“, представляващ поземлен имот с идент. 11185.15.116, в землището на с. Вировско, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Рум Фиш” ЕООД, гр.Враца.                                                                                                             /24.04.2019г./

 

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «Атоменергоремонт» АД   с вх. № ОВОС-ЕО-131/23.04.2019г.  за  инвестиционно предложение: «Изграждане на паркинг за леки автомобили за работещите в дружеството», в поземлен имот с идентификатор 77548.177.3., с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца,                                                                                            /23.04.2019г./

 

 • Съобщение   за постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление  с вх. № ОВОС-ЕО- 119/03.04.2019г. за  инвестиционно предложение: ): „Рекултивация на клетка №1 при РДНО-Оряхово, гр. Оряхово, с възложител: Община Оряхово.                                                                           /04.04.2019г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  «Топлофикация-Враца» ЕАД  с вх. № ОВОС-ЕО-94/07.03.2019г. за  инвестиционно предложение: «Разширение на инсталацията за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ «Градска» при «Топлофикация-Враца» ЕАД- гр. Враца», в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.45, Северна промишлена зона на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца                                                              /07.03.2019г./

 

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  ЕТ „ЦЕЦИ-ИВАН ИВАНОВ”  с вх. № ОВОС-ЕО-93/06.03.2019г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на животновъден обект- ферма за отглеждане на коне”, в поземлен имот с идентификатор 62390.51.35, землище с. Ребърково, общ. Мездра, обл. Враца,                                                                                             /06.03.2019г./

 

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление  с вх. № ОВОС-ЕО- 84/26.02.2019г. за  инвестиционно предложение: „Изграждане на животновъден обект (овчарник) към съществуваща селскостопанска сграда”, в поземлен имот с идентификатор № 32281.126.229, в местност „Липата“, землището на с. Игнатица, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител:  Л. К. Х., с. Игнатица, общ. Мездра                                                                                                                                                             /28.02.2019г./ 

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от  Младен Иванов Младенов  с вх. № ОВОС-ЕО-87/27.02.2019г. за  инвестиционно предложение: «Изграждане на рибарник за отглеждане на риба», в поземлен имот 12259.82.2, кв. «Бистрец», гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,                                                                                                                                       /27.02.2019г./

 • Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на рибарник в ПИ 12704.171.8” в землището на с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Мартин-Викинг” ЕООД, с. Върбешница.

  /25.02.2019г./ 

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление от «СТЕАЛИТ» ООД с вх. № ОВОС-ЕО-73/19.02.2019г. за  инвестиционно предложение: «Инсталация за преработка на отработени масла и греси», в имот с номер 605001, в землището на гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца,                      

                                                                                                                                  /19.02.2019г./

 • Съобщение   за постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление  с вх. № ОВОС-ЕО-53/04.02.2019г. за  инвестиционно предложение: ) „Промяна предназначението на имот с идент. 76193.91.173 в с. Фурен, общ. Криводол с площ 5632кв.м. с трайно преназначение земеделска земя и начин на трайно ползване нива в обект "рибарник" - обект за аквакултури/рибовъдно стопанство“ с възложител „Петров Агро“ ЕООД.   

   

                                                                                                                          /07.02.2019г./ 

 • Съобщение   за постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление и допълнителна информация с вх. №№ ОВОС-ЕО-388/12.01.2018г. и ОВОС-ЕО388-(2)/21.01.2019г. за  инвестиционно предложение: „Изграждане на административна сграда и производствено хале с размери 60х15х5м и складова база” в имот №177008, земл. с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца с възложител:  „Енергомонтаж-МК“ ЕООД 

                                                                                                                          /25.01.2019г./ 

 • Съобщение   за постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление  с вх. № ОВОС-ЕО- 28/15.01.2019г. за  инвестиционно предложение: ): „Изграждане на рибарник за отглеждане на рибни култури” в ПИ № 02590.67.460, м. „Бързенски лъг“, с. Баница, общ. Враца, с възложител:  И. Нинов.   

                                                                                                                          /16.01.2019г./

  Съобщение   за постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление  с вх. № ОВОС-ЕО - 20/08.01.2019г. за  инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за чисто производство – софтуерна диагностика на автомобили и производство на дребни детайли, свързани с тях” в ПИ № 55070.503.22, м. „Копана могила“, земл. с.Паволче, общ.Враца, с възложител: Цв. Иванчовски.   
 •                                                                                                                         /16.01.2019г./ 

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление  с вх. № ОВОС-ЕО- 381/14.12.2018г. за  инвестиционно предложение: „Реконструкция на съществуващо водностопанско съоръжение с цел отглеждане на риби в имот №000138 в земл. с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца”, с възложител:  „Сантекс 12“ ЕООД.   

                                                                                                                          /14.12.2018г./ 

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление  с вх. № ОВОС-ЕО- 385/27.12.2018г. за  инвестиционно предложение: „Обособяване на поземлен имот в имот за застрояване със сграда за отглеждане на животни – кози и овци”, в поземлен имот с идентификатор № 24668.1.33, в местност „Острога“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител:  П. Н. Д., с. Дърманци.   

                                                                                                                          /02.01.2019г./ 

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Уведомление  с вх. № ОВОС-ЕО- 362/04.12.2018г. за  инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман”, в поземлени имоти с идентификатори №№ 22023.89.1,  22023.89.2, 22023.89.47, 22023.89.49, 22023.89.51, 22023.89.53, 22023.91.94, 22023.91.96, 22023.91.664,  в землището на с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца, с възложител:  Община Роман.   

                                                                                                                        /05.12.2018г./