Съобщения за осигурен обществен достъп до Информацията по Приложение №2 на Наредбата за ОВОС

 • Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от: Ивайло Павлинов Иванов за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на Автобаза и Магазин», в поземлен имот с идентификатор 12259.133.22, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,   ....................

  /16.02.2024г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от: «РИТ» ЕООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на ферма за рибарство, аквакултури, спортен риболов и отдих на яз. Върбешница», в поземлен имот с идентификатор 12704.126.168, в землище с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца,   ....................

  /15.02.2024г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на сграда за производствено-складови дейности, свързани със селскостопанска продукция (плодове и зеленчуци)“, в поземлен имот с идент. 12259.912.57, м. „Дърводелци“, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Н. Е. Н., гр. Враца.

   (06.02.2024г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 470 кW“ в ПИ с идентификатор 47714.500.1816 по КККР на гр. Мездра, Западна промишлена зона, Община Мездра, Област Враца, с подобекти: Подобект 1: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 470 кW“ и Подобект 2: „БКТП 630kVA и Кабелна линия СрН 20 kV с възложител: “ Енегопродукт“ ЕООД, гр.Мездра. / 06.02.2024 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия в имот УПИ  II - 218, кв. 49, с. Фурен, oбщ. Криводол“, обл. Враца, с възложител: „ЕЛ ДИ ПАРТНЕР“ ООД, с. Фурен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (25.01.2024г.)

 • Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от : «СОЛАРА ПАРК» ООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на Фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 2998 КW - само за продажба», находяща се в поземлен имот с идентификатор 39846.398.579, м. „Носеро“, землище гр.Криводол, общ. Криводол, обл. Враца,      ....................

  /22.01.2024г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от : «Джи Ти Ай Компютри» ЕООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на четири фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), както следва: „ФЕЦ с мощност 5 MW“, в УПИ I-734,604,551,12,2; „ФЕЦ с мощност 5 MW" в УПИ II-735,11; „ФЕЦ с мощност 5 ММ" в УПИ XII-733,734,566,577 и „ФЕЦ с мощност 5 ММ" в УПИ XIII-734,566,537, кв. 109, м. „КЦХ Мизия", гр. Мизия, област Враца“,      ....................

  /19.01.2024г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от : „Рогозен Енержи Солюшънс» ООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на въздушен електропровод 110 kV между ФВИ Рогозен, с. Рогозен, общ. Хайредин и електроподстанция „Бяла Слатина“, в землището на гр. Бяла Слатина, област Враца,      ....................

  /18.01.2024г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 100 кW в поземлен имот 32281.137.302“, в землището на с. Игнатица, община Мездра, област Враца, с възложители:  И**В**Х** и Н**П**Х**, с. Игнатица, община Мездра, обл. Враца.

  / 16.01.2024 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаичен парк до 3.2 МW“, в община Оряхово, област Враца, с възложител:  "Билт фор ю“ ООД, гр. София.

  / 08.01.2024 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична система до 2164 kWр, находяща се в УПИ II – 1679, 1680, 1681, 1683, гр. Криводол, общ. Криводол, за производство на електроенергия за продажба“, обл. Враца, с възложител: „НЕЛИ ФЕШЪН 2011” ЕООД, гр. София.

   

  (04.01.2023г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от Ангел Божилов Симеонов за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на животновъден обект за отглеждане на овце», в ПИ с идентификатор 39483.4.15, по кадастралната карта на с. Крапец, общ. Мездра, обл. Враца,      ....................

  /03.01.2024г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Комплекс от жилищни сгради с местонахождение гр. Враца, местност „Егледжето“, поземлен имот №12259.881.4“, с възложител: "Имекс Трейд“ ООД, гр.  Враца.  

  / 23.11.2023 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Фотоволтаична електрическа централа с мощност 49,9776 MW, в поземлени имоти с идент. 43462.168.3 и 43462.168.4, м. „Жиев Лъг“, в земл. на с. Лесура, и поземлен имот с идент. 17453.64.2, м. „Ямите“, в земл. на с. Градешница, общ. Криводол, обл. Враца, и монтаж на БКТП в поземлен имот с идент. 43462.168.4“, възложител: „ПИ ВИ СТОР“ ЕООД, гр. София.

   (22.11.2023г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на административна сграда и хале за съхранение на земеделска продукция“, с възложител: "Йелоу Инвестмънт“ ООД, гр.  София.

  / 14.11.2023 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Реконструкция на съществуваща сграда за сладкарско предприятие, отделна сграда за инвентар и навеси за паркинг“, в поземлен имот с идент. 12259.1021.399, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: "ИВИМА 8" ЕООД, гр. Враца.

  (14.11.2023г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа до 400 кW“, в землището на с. Долни Вадин, община Оряхово, област Враца, с възложители:  "Парк-АБ“ ЕООД, с. Гривица, общ. Плевен.

  / 13.11.2023 г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от „Дунав Солар Плант“ ЕООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ), електропроводи средно и ниско напрежение, оптични кабели, заземителни инсталации, система за съхранение на електрическа енергия и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електронреносната мрежа високо напрежение на територията на община Бяла Слатина“, в ПИ с идентификатори 23618.50.5, 23618.51.2, 23618.25.5, 23618.23.16, 23618.19.8, 23618.56.2, 23618.58.9, 23618.60.8, 23618.62.2, 23618.50.9, 23618.25.8, 23618.23.19, 14012.129.18, 14012.129.20, 14012.130.7, 14012.130.133, 14012.131.8, 14012.130.4, 14012.130.135, 14012.129.21, 14012.129.11, 14012.129.12, 14012.129.14, 14012.129.15, 14012.143.389, 14012.143.1, 14012.140.6, 14012.140.5, 14012.144.41, 14012.83.26, 14012.144.410, 14012.143.4, 14012.100.536, 14012.144.404 и 14012.129.25, в землището на с. Габаре и с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца,      ....................

  /10.11.2023г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Инсталиране и експлоатация на фотоволтаична централа за производство на електроенергия с инсталирана мощност 1000 Кw“ в поземлен имот с идентификатор № 07702.135.17 по кадастралната карта на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина“, с възложител: "ЙОРДАН КРЪСТИТЕЛСКИ – ДЖОРДАН 2001“ ЕООД, гр. Враца.

  / 02.11.2023 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Реконструкция на работеща фотоволтаична електроцентрала, изградена в п.и. с идент. 39846.19.91, без увеличаване на номинално позволената изходна мощност от 5 MWр, реализирана чрез разширение на границите й в п.и. с идент. 39846.19.92“, в м. „Долното ливаге“, земл. гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Криводол ПВ 1” ЕООД, гр. София.

   

  (02.11.2023г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Фотоволтаична инсталация с инсталирана DC мощност 199,65 kWp за продажба“, в УПИ XXVI – 571, кв. 341, по плана на с. Селановци, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: "ФВЦ" ЕООД, гр. Враца.

  (31.10.2023г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Инсталация за производство на ел. енергия с мощност 30 kW и кабелна линия ниско напрежение (НН) за свързване с мрежата“, в УПИ XVIII-213, кв. 40, с. Хубавене, общ. Роман, обл. Враца, възложител: „Астеф-Т“ ЕООД, гр. София.

   (31.10.2023г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Промяна предназначението на земеделска земя, п.и. с идент. 12259.675.105, м. „Занкиното“, гр. Враца, общ. Враца, в урегулиран поземлен имот, в зона „Предимно производствена дейност“ (Пп), с предназначение „шоу-рум за съхранение и продажба на автомобили“ обл. Враца, с възложител: „ДОСЕТО“ ЕООД, гр. Враца.

   (24.10.2023г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение Изграждане на животновъден обект на терен в поземлен имот 03438.33.23., с. Бели Извор, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: К** Н** Р**.

  / 23.10.2023 г./

 • Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от „ДЕЛТА ГРИИН ЕНЕРДЖИ“ ЕАД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: "Изграждане на фотоволтаична централа", 3,5 MW, в ПИ № 12259.119.1, в землището на гр. Враца, кв. "Кулата", местност "Орешака", ....................

  /19.10.2023г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 6.03 МWp“, с възложител: „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД, гр.Враца.  

  / 06.10.2023 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация до 800 кWр върху покриви на сгради в имот с идентификатор 07702.501.3440 по плана на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина“, с възложител: "ЛАЙТ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, гр. София.

  /06.10.2023 г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от «Солар Тръст» ООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: "Изграждане на фотоволтаична централа в ПИ с идентификатори 69050.45.223, 69050.45.224, 69050.45.225, 69050.45.227, 69050.45.228, 69050.45.229, 69050.45.230, 69050.45.232 и 69050.45.233 по КК, местност „Осене“, землище на с. Старо село, община Мездра, обл. Враца,     ....................

  /05.10.2023г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Фотоволтаична централа (ФЕЦ)“, в поземлен имот с идент. 24668.12.27, м. „Край Искъра“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: "Инертстрой-Калето" АД, гр. София. 

   

  (04.10.2023г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Фотоволтаична централа (ФЕЦ)“, в поземлен имот с идент. 24668.12.60, м. „Край Искъра“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: "Инертстрой-Калето" АД, гр. София.

   

  (04.10.2023г.)

 • Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от «ЛКС» ООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: "Обособяване на площадка за събиране и преработка на строителни отпадъци", в поземлен имот с идентификатор 24668.1.31, м. "Острога", с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца,     ....................   

  /04.10.2023г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Фотоволтаична инсталация с генераторна мощност 1500 kW/ 1650 kVA и инсталирана мощност 1503,36 kWp“, в поземлен имот с идент. 48043.290.19, гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, възложител: „Голдън Фрут“ ООД, гр. Враца.

  (26.09.2023г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Фотоволтаична електроцентрала 100 kW и изграждане на външни връзки“, в УПИ VIII -176, кв. 76, с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: "Смарт Енерджи Три Кладенци" ООД, гр. София.

   (11.09.2023г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Инсталация за получаване на електроенергия чрез процес на торефикация“, с възложител: „КЛИЪР СИТИ ГРУП“ ЕООД, гр. София.

  / 04.09.2023 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Промяна предназначението на поземлени имоти №№ 24668.13.48, 24668.13.50, 24668.13.52, 24668.13.56, 24668.13.30 и 24668.13.88, удължение на хале №15 в поземлен имот №24668.1.89 и изграждане на подкранов път и паркинг за транспортни колички“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: "Йотов Стоун" ЕАД, гр. Мездра.

  (28.08.2023г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от «Синьо лято 23» ООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Хале за производство на захарни изделия», и „Изграждане на нов трафопост“, в ПИ 12259.1009.151, УПИ-II-4, кв. 4, ж.к. „Сениче“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,     ....................   

                                                                                                                        /15.08.2023г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Смяна на предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия „Пп“ (за производствена и складова дейност) и изграждане на паркинг“, в поземлен имот с идент. 12259.916.48, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: ЕТ „СИЛВИ-АНГЕЛ ИЛИЕВ“, гр. Враца.

   (10.08.2023г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение Получаване на разрешително за водовземане от повърхностни води от р. Огоста, в землището на с. Гложене, община Козлодуй, обл. Враца за поливане на земеделски земи с цел отглеждане на пипер, с възложител: ЕТ Ясен – Веселин Димитров, с. Главник, общ. Ардино, обл. Кърджали.

  / 24.07.2023 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Водопонизителна система на 70 ха – част от крайречна тераса на с. Хайредин, област Враца – актуализация“ с възложител община Хайредин, област Враца.

  / 24.07.2023 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаичен парк“, в УПИ XI – 231, 232, в кв. 10, с. Бърдарски геран, ул. „Александър Стамболийски“ №18, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: „БГ СОЛАР ПАРК 3“ ЕООД, гр. София.

  (18.07.2023г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от «ВОЛТ НЕТ» ООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Фотоволтаична инсталация до 1МW за производство и продажба на електрическа енергия», находяща се в УПИ II-137, кв. 64, с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца,    ....................

  /17.07.2023г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от «ВОЛТ НЕТ» ООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Фотоволтаична инсталация до 1МW за производство и продажба на електрическа енергия», находяща се в УПИ I-137, кв. 64, с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца,    ....................

  /17.07.2023г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от Ивелин Ивайлов Божинов за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Промяна на предназначението на п.и. 15014.81.414, местност «Балкана», в землището на с. Главаци, общ. Криводол, и образуване от него на урегулиран поземлен имот с площ 49149 кв.м. с предназначение „смесена многофункционална зона“, за изграждане на 3 бр. самостоятелни двуфамилни жилищни сгради, не свързани, свободно стоящи и една сграда с обслужващи функции»,    ....................   

                                                                                                                        /12.07.2023г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Фотоволтаична инсталация с мощност до 1 МWp“, възложител: „ЛАЙТ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, гр. София.  

  (12.07.2023г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична инсталация“, в п.и. с идент. №№ 62815.78.160, 62815.78.161, 62815.504.201, 62815.504.211, земл. с. Рогозен, общ. Хайредин, обл. Враца, възложител: “РОГОЗЕН ЕНЕРЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД, гр. София.

   (26.06.2023г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаичен парк“, в УПИ I – 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, в кв. 46, с. Бърдарски геран, ул. „Васил Левски“ №5, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: „БГ СОЛАР ПАРК 2“ ЕООД, гр. София.

   (21.06.2023г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаичен парк“, в УПИ III – 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, в кв. 8, с. Бърдарски геран, ул. „Христо Смирненски“ №2А, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: „БГ СОЛАР ПАРК 1“ ЕООД, гр. София.

  (21.06.2023г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Хибридна фотоволтаична електроцентрала – 1,5 MW“, в поземлен имот с идент. 12259.197.1, м. „Орешака“, кв. „Кулата“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ДЕЛТА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ“ ЕАД, гр. София.  

   (14.06.2023г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия с мощност до 1 MW, монтирана върху прилежащ терен“, в поземлен имот с идент. 12259.1021.471 (стар 452), гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Ивар БГ“ ЕООД, с. Челопек.  / 14.06.2023 г./

   

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на чл. 6, ал. 1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на енергиен обект – наземна фотоволтаична електроцентрала и съпътстваща инфраструктура с проектна мощност 53 000 кW, служеща за производство на електроенергия от възобновяем източник в местност „Дълбока падина“, землището с. Чирен, община Враца, с възложител: „Стейдж Енерджи“ ЕООД, гр. София  /13.06.2023 г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от «КРУШОВ БАИР 2» ООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:  «Изграждане и експлоатиране на наземна Фотоволтаична инсталация (ФЕЦ) и Собствен Трансформаторен Пост (БКТП) 0,4kV/20kV», находящи се в имот с идентификатор 37798.509.525, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца,    ....................

  /05.06.2023г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от „ГАБРИЕЛЛА 2013“ ЕООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:  «Изграждане и експлоатиране на Собствен Трансформаторен Пост (БКТП) 0,4kV/20kV и наземна Фотоволтаична инсталация (ФЕЦ)», находящи се в имот с идентификатор 37798.509.524, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца,    ...................

  /05.06.2023г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от «ИВЕЯ КОМЕРС» ЕООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:  «Промяна предназначение на земеделска земя, ПИ № 12259.734.17, м. "Гладно поле", по плана на гр. Враца, в урегулиран поземлен имот, в зона „Предимно производствена дейност" (Пп), с предназначение "За производствена и складова дейност и електропроизводство", с оглед Изграждане на логистичен парк и фотоволтаична централа»,   ....................

  /02.06.2023г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от "АНАБЕЛ АГРО 97" ЕООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:  «Промяна предназначение на земеделска земя, ПИ № 12259.734.17, м. "Гладно поле", по плана на гр. Враца, в урегулиран поземлен имот, в зона „Предимно производствена дейност" (Пп), с предназначение "За производствена и складова дейност и електропроизводство", с оглед Изграждане на логистичен парк и фотоволтаична централа»,   ....................

  /23.05.2023г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от „ИВАР БГ“ ЕООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:  «Изграждане на Нова фотоволтаична централа за производство на ел.енергия с мощност до 1 MW», монтирана върху прилежащ терен в имот с идентификатор 12259.1021.470/стар 447 по кадастралната карта на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,   ....................

  /19.05.2023г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „1. Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 2495,025 kWp; 2. Изграждане на комплектен трансформаторен пост тип MTSM36C, с мощност 1x2500 kVA“, в поземлен имот с идент. 12259.1021.62, ул. „Шипка“ №7, кв. „Промишлена зона“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ГРИЙН ИНВЕСТ ГРУП“ ООД, гр. Враца.

   (22.05.2023г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане разширение на новия гробищен парк“ в местност „Дърводелци“, землището на гр. Враца, с възложител община Враца.

  /19.05.2023 г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от "ЕС ПИ ВИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:  «Изграждане на Фотоволтаична електрическа инсталация“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.339, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,   ....................

  /10.04.2023г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на нискоетажни жилищни сгради в имот с кадастрален номер №12259.881.17, в местност „Еглежето“, землището на гр. Враца“, с възложител: Н*** Н*** Й***, гр. Враца.     

  /10.04.2023 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Приемане и рециклиране на производствени отпадъци с код и наименование 10 02 01 отпадъци от преработване на шлака, 10 02 02 непреработвана шлака и 10 01 15 сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14 на площадката към кариера за добив на варовик „Лиляче“ с цел последващото им оползотворяване в циментов завод с.Бели извор“, в поземлен имот с идентификатор 43712.91.303, землището на с. Лиляче, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Холсим (България)“ АД, с. Бели извор.

  (06.04.2023г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  «КРЪНЧ ФРУТС» ЕАД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:   «Изграждане на предприятие за производство на плодови барове (блокчета), както и извършване на текущ ремонт на съществуваща сграда», находящи се на адрес: гр. Мездра, ул. «Роза» № 25, в поземлен имот с идентификатор 47714.500.1723 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца,

  /27.03.2023г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с мощност 2700 kWp“, в п.и. с идент. 39846.605.808, м. „Горно ливаге“, земл. гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Сънрайз 23” ООД, гр. София.   

  (29.03.2023г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с мощност 577 kWp“, в п.и. с идент. 39846.605.65, м. „Край село“, земл. гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Сънрайз 23” ООД, гр. София.

  (29.03.2023г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с мощност 3500 kWp“, в п.и. с идент. 39846.605.806, м. „Горно ливаге“, земл. гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Сънрайз 23” ООД, гр. София.   

  (29.03.2023г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идент. 47714.500.1786“, в землището на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, възложител: „ДАНИ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Враца.

  (28.03.2023г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  «ГРИВИЦА» ЕООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:   «Изграждане на Фотоволтаична централа /ФвЕЦ/», в УПИ VI- 944. кв. 55, с. Борован. общ. Борован, обл. Враца,   ....................   

                                                                                                                        /24.03.2023г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа 384.77 кWp за продажба на електричаска енергия, монтирана на терен в поземлен имот № 12259.517.73, местност „Ябланица“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца“, с възложител:  П. И. Т., гр.Враца.  /22.03.2023 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност до 999 кW“, в поземлен имот № 62997.94.3, местност „Пръдището“, землището на гр. Роман, общ. Роман, област Враца, с възложител:  „ПИ ЕС КОНТРАКТ“ ЕООД, гр.София.  

  /16.03.2023г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност до 999 kW“, в поземлен имот с идент. 62997.90.13, местност „Край Искъра“, в землището на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, с възложител:  „ПИ ЕС КОНТРАКТ“ ЕООД, гр. София. 

   (16.03.2023г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  „ЙОТОВИ 2013“ ЕООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:   „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1500 кW“, в поземлен имот с идентификатор 07116.407.38, землище с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца,

  /10.03.2023г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Фотоволтаична централа с номинална генераторна мощност 200 kW, 220 kVA АС и инсталирана мощност 199,8 kWp DC“, находяща се в УПИ XIV – 60, 61, кв. 77, с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, възложител: “СВВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, с. Хърлец.

   (09.03.2023г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  «Костовска 70» ЕООД   за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:   «Отглеждане и развъждане на риба», в язовир "Тихов лъг", имот № 05548.319.9, землище с. Борован, общ. Борован, обл. Враца,   ....................

  /06.03.2023г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски обект, изграждане на паркинг за товарни автомобили и паркинг за селскостопанска техника“, в поземлен имот с идент. 12259.1128.527, местност „Големо крайще“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл.Враца, с възложител: Р. Г. С. и С. Г. С., гр. Враца.     

  /02.03.2023 г./

 • Съобщение във връзка с постъпила в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца допълнителна информация към Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя независими фотоволтаични централи с мощност 49.959 кWp всяка, за продажба на ел. енергия монтирани на терен“, с местоположение поземлен имот (ПИ) с идентификатор 22126.645.50, местност „Боденска страна“, с. Долна Кремена, община Мездра, област Враца, и подземна кабелна линия за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа, преминаваща през ПИ 22126.645.42, местност „Боденска страна“, с. Долна Кремена, община Мездра с възложител:  Р. И. М., гр. Мездра, община Мездра, обл. Враца.

  / 16.02.2023 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Допълнителни дейности по време на разкривно-подготвителните работи при добив на скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Равнище-2“, участък „Централен“ и участък „Източен“, в землищата на с. Горна Кремена и с. Върбешница, община Мездра, област Враца“, с възложител: “ЙОТОВ СТОУН” ЕАД, гр. Мездра.

  (10.02.2023 г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична централа 50 kWp“, в поземлен имот с идент. 06598.502.178 (УПИ II-178, кв. 16), ул. Людмила Живкова, в землището на с. Брусен, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: М. Г. Н., с. Брусен.

  (09.02.2023г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изготвяне на комплексен проект по чл.150 от ЗУТ, включващ ПУП-ПЗ, касаещ промяна на предназначението и вида на застрояване на УПИ ІІ-154, кв. 46 по КРП на с. Караш, общ. Роман, от „жилищно предназначение“ в „за енергийно производсво“ в инвестиционен проект предвиждащ изграждането на Фотоволтаична централа за производство на ел. енергия до 100 kWp, която ще се монтира на терена в УПИ ІІ-154“, с възложител Б. В. И., гр. София.

  / 08.02.2023 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя независими фотоволтаични централи с мощност 49.959 кWp всяка, за продажба на ел. енергия монтирани на терен“, с местоположение поземлен имот (ПИ) с идентификатор 22126.645.50, местност „Боденска страна“, с. Долна Кремена, община Мездра, област Враца, и подземна кабелна линия за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа, преминаваща през ПИ 22126.645.42, местност „Боденска страна“, с. Долна Кремена, община Мездра с възложител:  Р. И. М., гр. Мездра, община Мездра, обл. Враца.

  / 31.01.2023 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа 5000 kW в ПИ № 07702.311.93, УПИ V-93, кв. 199, местност „Агино бранище“, землището на гр. Бяла Слатина“, община Бяла Слатина, област Враца, с възложител: „ЛОГИ 9“ ЕООД, гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца.

  /25.01.2023 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на поземлен имот № 12259.793.1, гр. Враца и образуване на нов урегулиран поземлен имот с предназначение за "производствени складови дейности" за разширение на складова база и изграждане на складове за съхранение на зърно“, в местност „Пискавец“, землището на гр. Враца, област Враца, с възложител:  „Генерал Агрохимикали“ ООД, гр. Враца, област Враца.          

  /19.01.2023 г./

 • Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  „МЕТИЗИ“ АД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:   „Изграждане на Фотоволтаична централа за продажба на електрическа енергия, с обща  инсталирана мощност 25 МW», в поземлен имот с идентификатор 62997.92.5, землище на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца,   ....................

  /09.01.2023г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  «ЕСП-ЕЛИДИС СОЛАР ПАРК» ООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за:   „Изграждане на Фотоволтаична централа за продажба на електрическа енергия, с обща  инсталирана мощност 25 МW», в поземлен имот с идентификатор 62997.92.5, землище на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца,   ....................

  /04.01.2023г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идент. 35910.302.407“, в землището на с. Камено поле, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „ТЕКОМ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Враца

  (03.01.2023г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Промяна на предназначението на ПИ с идент. 55070.503.201, м. „Копана могила“, в землището на с. Паволче, общ. Враца, с цел изграждане на административна сграда на „СЗДП“ ДП“, възложител: „Северозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Враца.

   (21.12.2022г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  „СОЛАР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на фотоволтаичен парк», с инсталирана мощност 2,28 МW, в урбанизиран поземлен имот с идентификатор 07702.501.4436, с административен адрес ул. „Индустриална“ № 2, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца,   ....................  

  /20.12.2022г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Електропроизводство с фотоволтаична инсталация“, в УПИ III – 104, 105, кв. 6 (поземлен имот с идент. 12259.1008.440), в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „В – ХЕРБ СТОР“ ООД, гр. София.

  (13.12.2022г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Електропроизводство с фотоволтаична инсталация“, в УПИ II – 105, кв. 6 (поземлен имот с идент. 12259.1008.442), в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „В – ХЕРБ СТОР“ ООД, гр. София.

   (13.12.2022г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Електропроизводство с фотоволтаична инсталация“, в УПИ I – 104, 105, кв. 6 (поземлен имот с идент. 12259.1008.441), в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „В – ХЕРБ СТОР“ ООД, гр. София.

  (13.12.2022г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 980 квт, разположена на покривите на промишлени сгради и прилежащ терен в УПИ 12259.1008.49, в „Хранително вкусова зона“, гр. Враца, община Враца“, с възложител: „МДМ - Екоенергии“ ООД, гр. Враца. 

  (08.12.2022г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Христо Ценов Иванов  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с мощност 250 кW», в поземлен имот с идентификатор 12259.734.114, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,

  /05.12.2022г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на чл. 6, ал. 1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Приемане и оползотворяване (рециклиране с код R 5) на отпадък с код 10 01 05 – твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове – в количества до 20 000 т/г като добавка за производство на циментов клинкер в инсталацията на Холсим България – площадка Бели извор“, с възложител: „Холсим (България)“ АД, с.Бели извор,  община Враца

  / 05.12.2022 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на автошкола и автополигон“, в поземлен имот с идент. 12259.648.32, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: И. В. П., гр. Враца.

  (30.11.2022г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  "КЪНСТРАКТИВ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на Фотоволтаична инсталация с мощност 41,04kwp, монтирана на терен, свързана към електроразпределителната мрежа, с цел продажба на генерирана енергия", в УПИ ХХ-200, кв.47, ул. "Дафинка Чергарска» № 2, с. Крушовица, общ. Мизия, обл. Враца,   ....................   

  /23.11.2022г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична централа 232.170 kWp за продажба на ел.енергия, монтирана на терен“, в поземлен имот с идент. 12259.517.74, м. „Ябланица“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Петър Илиев Тодоров, гр. Враца.

  (24.11.2022г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 82.6 kWp, монтирана на терен, свързана към електроразпределителната мрежа с цел продажба на генерирана енергия“ с местонахождение УПИ VІІ-200, кв. 47, ул. „Дафинка Чергарска“ №2, с. Крушовица, община Мизия, с възложител „Кънстрактив енерджи“ ЕООД, с. Мърчаево, общ. Столична.   / 24.11.2022 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) в ПИ № 000155, в м. „Смърдан“, ПИ № 000138, в м. „Тънкия рът“, ПИ №№ 000179 и 045231, в м. „Осене“ (имоти с идент. по КККР №69050.127.155, №69050.45.508, №69050.45.69, №69050.45.231), в землището на с. Старо село, общ. Мездра”, с възложител: „СОЛАР ТРЪСТ“ ООД, гр. Бургас.

  (21.11.2022г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Предприятие за преработка на череши“, в землището на с.Старо село, община Мездра, област Враца, с възложител: „ БОЕВИ-2009“ ЕООД, гр.Кюстендил.

  / 21.11.2022 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец (ТК) на територията на имот с идент. 12259.734.57, м. “Гладно поле“, гр.Враца, общ. Враца, обл. Враца, за водоснабдяване с техническа вода (други цели) автомивка“, с възложител: „ТИДИЕМ ПЛАСТ“ ООД, гр. Враца.

  (18.11.2022г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 3122 кW“, в поземлен имот № 77493,65,14, местност „Черният дол“, землището на с. Хубавене, общ. Роман, област Враца, с възложител:  „ПИ ЕС КОНТРАКТ“ ЕООД, гр. София.

  / 16.11.2022 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Инсталиране и експлоатация на фотоволтаичнa централa за производство на електроенергия с инсталирана мощност 5000 кWp“ в п.и. №39846.770.873 по кадастралната карта на гр. Криводол, местност „Ябълче“, гр.Криводол, община Криводол, област Враца, с възложител: „АГРО ЛЕГАСИ“ ЕООД, гр. София.

  /16.11.2022 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Инсталиране и експлоатация на две фотоволтаични централи за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност 5999 кWp“ в п.и. №39846.770.874 по кадастралната карта на гр. Криводол, местност „Ябълче“, гр.Криводол, община Криводол, област Враца, с възложител: „АГРО ЛЕГАСИ“ ЕООД, гр.София.   

  /16.11.2022 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Инсталиране и експлоатация на фотоволтаична централа за производство на електроенергия с инсталирана мощност 1000 кWp“ в п.и. №39846.770.612 по кадастралната карта на гр. Криводол, местност „Ябълче“, гр. Криводол, община Криводол, област Враца, с възложител: „АГРО ЛЕГАСИ“ ЕООД, гр. София.  

  /16.11.2022 г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Цветомир Петров Николов  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на обект фотоволтаична централа до 450 кW», находящ се в урбанизиран поземлен имот с идентификатор 72504.18.12, с. Тишевица, общ. Враца, обл. Враца,   ....................   

  /14.11.2022г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Павел Александров Лазаров  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на Ферма за отглеждане на месодайни крави“, в поземлен имот с идентификатор 30510.12.22, землище с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца,   ....................

  /14.11.2022г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на чл. 6, ал. 1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Монтаж и експлоатация на линия за третиране на собствен производствен отпадък – метални стружки, в съществуващо предприятие за производство на сферични кранове, находящо се в гр. Враца, м-ст „Гладно поле“, ПИ 12259.727.22“, с възложител: „О.М.С. САЛЕРИ КЛОН БЪЛГАРИЯ“ КЧТ.

  / 11.11.2022 г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  «СОЛАРА ЕНЕРДЖИ» ООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на Фотоволтаична централа», в имот УПИ Х-457, кв. 83, с. Борован, общ. Борован, обл. Враца,   ....................   

                                                                                                                        /25.10.2022г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  “ЕУРОТРЕЙДИНГ КОСТРУЦИОНИ” ЕООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Промяна на предназначението на п.и. 12259.146.113, местност «Басака», земл. на гр. Враца, с цел изграждане на разширение на цех за студена обработка на метали“,   ....................   

  /14.10.2022г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на чл. 6, ал. 1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Рециклиране на излезли от употреба фотоволтаични соларни панели“, с възложител: „ЕКО СОЛАР 77“ ЕООД  / 14.10.2022 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Промяна предназначение на земеделска земя – поземлен имот с идент. 43712.203.3, м. “Край село“, по плана на с. Лиляче, общ. Враца, в урегулиран поземлен имот с предназначение „предимно производствена дейност“, с оглед изграждане на фотоволтаична централа“, обл. Враца, с възложител: А. Ц. Б., гр. Плевен.                                                                           (13.10.2022г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане и експлоатиране на наземна фотоволтаична инсталация (ФЕЦ)“, в УПИ II-284 (поземлен имот с идент. 12259.1008.284), ж.к. „Хранително-вкусова зона“, ул. „Илинден“ № 4, гр.Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Беана-Враца“ ООД, гр. Враца.

  (10.10.2022г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 150 kWp върху покриви на съществуващи сгради за собствени нужди и продажба на ел. енергия, трафопост и кабелна линия 20 kW“, в поземлен имот с идент. 07702.501.3484, ул. „Захари Стоянов“ №8, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: “ТВ Трайкови“ ООД, гр. Бяла Слатина.

  (06.10.2022г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  «РАНЧО КОЛЬО» ЕООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Модулен обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко с капацитет 500 литра на ден и производство на сирене, кашкавал и кисело мляко», в поземлен имот с идентификатор 73119.27.35, землище с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца,    ....................   

  /30.09.2022г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“, в поземлен имот с идент. 12259.891.92, м. „Дърводелци“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „НН Солар ЕООД“ ЕООД, гр. Враца.

  (30.09.2022г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична централа 3000 kW“, в поземлен имот с идент. 07702.311.98, м. „Агиното бранище“, УПИ III-98, кв. 199, в землището на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: “Логи 9“ ООД, гр. Бяла Слатина.

  (26.09.2022г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  „ЛОГИ 9“ ООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ), 3000 кW“, в поземлен имот с идентификатор 07702.311.97 (УПИ III-97), кв. 199, местност „Агиното Бранище“, землище Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца,    ....................   

  /26.09.2022г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на чл. 6, ал. 1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Приемане и оползотворяване (рециклиране с код R5) на строителни материали и отпадъци като суровини и добавки за производство на циментов клинкер и цимент, както и оползотворяване като гориво за получаване на енергия (R1) в инсталацията на Холсим България – площадка Бели извор“, с възложител: „Холсим (България)“ АД.  / 15.09.2022 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 600 kW, монтирана на терен“, в поземлен имот с идент. 12259.891.91, м. „Дърводелци“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Г. К. Г., гр. София.                                                                           

  (13.09.2022г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  «ЕВРО ТЕХНОКОНСУЛТ ГРУП» ЕООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на Административно-битова, производствена и складова база за собствени нужди», в поземлени имоти с идентификатори 77548.177.6 и 77548.177.2, землище с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца,    ....................   

  /30.08.2022г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Мобилна система за преработка и замразяване на плодове“, в землището на с. Старо село, община Мездра, област Враца, с възложител:  „ЕКОСТАР С“ ЕООД, гр. София.

  / 30.08.2022 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 5 МW“, в поземлен имот с идентификатор 12259.709.2 по кадастралната карта, ж. к. „Сениче“, гр.Враца, община Враца,  с възложител: „Джей Ди Инвест“ ООД,  гр. София.

  / 15.08.2022 г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  «БОДИ-М-ТРАВЪЛ» ООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на паркинг, депо за автомобили, административна сграда, бензиностанция и хотел», в поземлен имот с идентификатор 37798.203.3, землище гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца,    ....................

  /12.08.2022г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „ФвЕЦ до 200 kW за продажба“, в УПИ X-1995, кв. 92, ул. „Росица“ № 7, с. Хайредин, общ. Хайредин“, обл. Враца, възложител: “НГ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, гр. София.                                    

  (25.07.2022г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на учебен център за обучение на електромонтьори – ниско, средно и високо напрежение“, в поземлен имот с идент. 12259.119.1, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „БОРОВАН УЪРЛД УАЙД ЕНТЪРПРАЙСЕС“ ЕООД, гр. София. / 22.07.2022 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Разширение на инсталация за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ „Градска“ при „Топлофикация-Враца“ ЕАД, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.45, кв. 9 по плана на гр. Враца, Северна промишлена зона“, с възложител: „Топлофикация- Враца“ ЕАД. / 22.07.2022 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идент. 12259.725.55“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Дончо Николов Етугов, гр. София.                                                       (22.07.2022г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична централа до 500 кW в имот УПИ ІІІ-350, 353, кв. 85, по плана на с. Борован, област Враца и трафопост и кабелна линия 20 кV", с възложител: „ТОК ИНВЕСТ“ АД,  гр.Благоевград.

  /20.07.2022 г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  „КАЛИН ЕКО СТРОЙ“ ООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на ветроенергиен парк чрез монтиране на 55 броя WEA“, в землищата на гр.Оряхово и с. Селановци, община Оряхово, област Враца,    

                                                                                                                                                                                /18.07.2022г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа, с мощност 935 Кw и ЗРУ 20 Кv (трафопост), монтирана в имот с № 07418.202.4, местност „Бабките“, с. Бърдарски геран“, община Бяла Слатина, област Враца, с възложител: „СОЛАР ЕНЕРДЖИ 2000“ ЕООД, с. Средец, община Опан, област Стара Загора.

  /18.07.2022 г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  «СИАЛ 2018» ЕООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 240,840 кWр за продажба на ел.енергия, трафопост и кабелна линия 20 кV“, в новообразуван У.П.И. IХ-436, кв. 58, по кадастрален и регулационен план на с. Камено поле, общ. Роман, обл. Враца,    ....................   

  /13.07.2022г./ 

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на сграда за коне от застрашени породи“, в поземлен имот с идент. 12259.88.79, м. “Генков дудак“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: К. П. К., с. Згориград.

  (12.07.2022 г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Създаване на овощна градина и изграждане на напоителна система“, в п. и. с идент. 69050.31.197, м. „Гладния връх“, в землището на с. Старо село, община Мездра, област Враца, с възложител: „ЕКОСТАР - С“ ЕООД, гр. София.

  / 12.07.2022 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на: 1. Фотоволтаична централа с мощност до 1000 kW, находяща се в п.и. с идент. 16256.34.264, м. „Попов Пчелин“, с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца; 2. Подземна кабелна линия средно напрежение (20 kV) от фотоволтаична централа, находяща се в п.и. с идент. 16256.34.264, до ВЕЛ „Ушите“, с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, възложител: “ДЕЙ Инвестмънтс" ЕООД, гр. София.                                                       

  (11.07.2022 г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  „БОЕВИ-2009“ ЕООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на напоителна система за овощна градина», в землище с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца,   .................... 

  /06.07.2022г./ 

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  „Кариери - П.Д.” ЕООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: "Изграждане на склад за съхранение на каменни изделия", в ПИ № 12259.617.29, местност „Коломановото” в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,   ....................   

  /27.06.2022г./

 • Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Петър Стойнев Бончев    за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична централа с номинална мощност на генератора до 30 кW“, УПИ VII-157, кв. 16, ул. „Божур“ № 1, с. Хубавене, общ. Роман, обл. Враца,   ....................   

  /20.06.2022г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници до 60 kW“, в поземлен имот с идент. 37798.505.373, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: Д. Г. П., гр.Козлодуй.                                                

  (16.06.2022г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 300 kW“, в поземлен имот с идент. 47714.6.6, в землището на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, възложител: „Техкерамик - М“ АД, гр. Мездра.                                                                                     

  (09.06.2022г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на чл. 6, ал. 1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за оползотворяване на отпадъчната топлина с инсталирана мощност до 4 MWh за собствени нужди“ с местоположение:  с. Бели Извор, община Враца, област Враца, с възложител:  "Холсим (България)“ АД, с. Бели Извор.

   / 06.06.2022 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изработка на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идент. 12259.614.35, с НТП: „нива“, VI категория, м. „Джуджански поток“, землище на гр. Враца, и отреждане „за производствено складови дейности“ и монтаж на автоматизирана инсталация за производство на вибропресовани бетонови изделия, както и обекти свързани с това производство“, с възложител: К. Г. Н., с. Бутан.                                                                                        / 01.06.2022 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 1 MW“, в поземлен имот с идент. 63450.4.89, в землището на с. Руска Бела, общ. Мездра, обл. Враца, възложител: „САНДАНСКИ СОЛАР СИСТЕМ“ ЕООД, гр. Мездра.                                    (25.05.2022г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Промяна статута на имот с цел застрояването му с обекти за автоуслуги“, в поземлен имот с идент. 47714.10.40, в землището на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: А. Е. А., гр. Мездра.                                                                                    (12.05.2022)                                                         

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  „Шато Веслец“ ООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя- Изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя“, в поземлени имоти с идентификатори 10789.503.215, 10789.503.300, 10789.503.218, 10789.503.308, 10789.503.220, 10789.503.202, 10789.503.71, 10789.503.141, 10789.503.143, 10789.503.211, 10789.503.203, 10789.503.204, 10789.503.205, 10789.503.206, 10789.503.302, 10789.503.301, 10789.60.7, 10789.60.58, 10789.60.59, 10789.503.209, 10789.503.155, 10789.503.156, 10789.503.164, с обща площ 174,457 дка, намиращи се в землището на с. Веслец, общ. Враца, обл. Враца,    /10.05.2022г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Разширяване на съществуваща дворна площадка във връзка с дейността на дружеството“ с възложител:  „СУИС ТРЕЙДИНГ СОЛИСИОН“ ООД,     гр. Враца. / 10.05.2022 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на чл. 6, ал. 1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на газопроводно отклонение от газопроводно трасе на „Булгартрансгаз“ ЕАД до съществуваща метан-станция“ с възложител „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД, гр. Враца.

  / 05.05.2022 г./           

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  "ХОЛСИМ (БЪЛГАРИЯ)” АД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Рециклиране на инертни строителни отпадъци и производствен отпадък с код 10 12 06 изхвърлени калъпи, на площадка към кариера за добив на варовик „Лиляче", с цел последващото им оползотворяване в циментов завод с.Бели извор", общ. Враца, обл. Враца,  ....................   

                          /27.04.2022г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за съхранение и калибриране на зърно“  с възложител:  „Сънрайз 23“ ООД, гр. София                                                                                                                              /27.04.2022 г./

 • Съобщение  във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  «Сънрайз 23» ООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на Хале за инвентар и паркинг за техника», в ПИ с идентификатор 39846.605.65, местност «Край село», землище гр.Криводол, общ. Криводол, обл. Враца,  ....................   

                                                                                                                                                                                      /26.04.2022г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изработване на подробен устройствен план (ПУП) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти с № 12259.916.8 и № 12259.916.9, местност „Еглежето“ с площ по 3500 кв. м, намиращи се в землището на гр. Враца и образуване на два броя УПИ с отреждане „За производствени и складови дейности – склад за съхранение  на селскостопанска продукция“, с възложител: Т. В. Х.

                                                                                                                                                                             / 19.04.2022 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  „ВЕСЛЕЦ 17“ ЕООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Преструктуриране и конверсия на лозя- чрез изграждане на автоматизирана система за капково напояване на винени лозя», в поземлени имоти с идентификатори 10789.502.134, 10789.502.135, 10789.502.136, 10789.502.179, 10789.502.183, 10789.502.222, 10789.502.223, 10789.502.224, 10789.502.225, 10789.502.226, 10789.502.227, 10789.502.228, 10789.502.229, 10789.502.88, 10789.502.153, 10789.502.169, с обща площ от 7,2710 ха (72,710 дка), намиращи се в землището на с. Веслец, общ. Враца, обл. Враца,  ....................   

                                                                                                                        /12.04.2022г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Община Мездра  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Разширение на гробищен парк на село Моравица“, в ПИ с идентификатор 49031.16.68, землище с. Моравица, общ. Мездра, обл. Враца,  ....................   

                                                                                                                                                                            /06.04.2022г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане и експлоатация на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „Кремена Солар“, състояща се от високоефективни фотоволтаични панели, трифазни инвертори, трансформаторни уредби 20 кV и повишаваща подстанция 20/110 кV“, с възложител: „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. София.                                                                                                                                                                                                                                / 05.04.2022 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Проектиране и строителство на 9 вилни сгради, всяка в самостоятелен урегулиран имот – комплекс ISKAR HILLS“, в поземлени имоти с идент. 30510.13.18 и 30510.13.16, в землището на с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: И. Б. К., гр. София.                                                                                                                                                                                                              (04.04.2022г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Основен ремонт на сграда и обособяване на цех за преработка на шипки“, в УПИ V-987, кв. 68 по плана на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Калем Агро” ЕООД, гр. София.                                                                                                                                        (01.04.2022г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  „Дунав Солар Плант“ ЕООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ) с индикативна инсталирана мощност до 450 МW и на прилежащата техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение на територията на община Бяла Слатина, в поземлени имоти със следните кадастрални  идентификатори: ПИ 14012.137.1, ПИ 14012.137.2, ПИ 14012.138.1, ПИ 14012.138.2, ПИ 14012.138.3, ПИ 14012.139.1, ПИ 14012.139.2. ПИ 14012.139.3. ПИ 14012.140.2, ПИ 14012.140.3, ПИ 14012.141.1, ПИ 14012.141.2, ПИ 14012.142.1, ПИ 14012.143.2, ПИ 14012.144.1, ПИ 14012.144.9, ПИ 23618.59.1, ПИ 23618.62.1, ПИ 14012.144.393, ПИ 14012.141.384, ПИ 14012.141.371, ПИ 14012.141.363, ПИ 14012.137.366, ПИ 14012.144.366, ПИ 14012.137.364, ПИ 14012.138.522, ПИ 14012.139.524, ПИ 14012.139.526, ПИ 14012.139.532 и ПИ 14012.140.538, 14012.138.363 или имоти, образувани от обединението на тези имоти», в землището на с. Габаре и с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца,  ....................   

                                                                                                                                                                                  /28.03.2022г./ 

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идентификатор 06598.12.2“, в землището на с. Брусен, община Мездра, област Враца, с възложител: „ДАНИ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Враца.                                                                                                                                                                        / 24.03.2022 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за временно съхранение на биоразградими и строителни отпадъци" в гр. Мизия, местност „Припека", ПИ № 48043.292.663, с възложител община Мизия, област Враца.                                                                                                                                                                                             / 23.03.2022 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изработване на подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идент. 55070.18.112, м. „Коювица“, в землището на с. Паволче, общ. Враца, с площ от 5549 кв.м. и образуване от него на 8 нови урегулирани поземлени имота за жилищно строителство и един урегулиран поземлен имот с предназначение за транспортен достъп“, възложител: З. Т. Т., гр. Враца.                                                                                                                                                                    (18.03.2022г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с мощност 30 MW“, в поземлен имот с идент. 02912.70.293, земл. с. Баурене, общ. Криводол, обл. Враца, възложител: „КОСТОВ СОЛАР” ООД, гр. София.                                                                       (18.03.2022г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на индивидуална система за отопление и охлаждане с 23 бр. сухи сондажи с инсталирана мощност 201 kW на обект Туристическа база „Ариел - ТН“ ЕООД – Мездра“, в поземлен имот с идент. 24668.4.107, м. „Падината“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Ариел - ТН” ЕООД, гр. София.                                                                                        (16.03.2022г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на сграда за коне от застрашени породи“, в поземлен имот с идент. 12259.88.59, м. “Генков дудак“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: К. П. К., с. Згориград.                                                                                                                                       (02.03.2022г.)                                                                                                              

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Мария Ивайлова Григорова  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на «Автосервиз и Автокъща», в ПИ с идентификатор 12259.667.21, местност «Хаджиманов хан», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, ....................   

                                                                                                                        /21.02.2022г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Промяна предназначението на част от ПИ с идент. 39846.19.54, м. „Долното ливаге“, земл. гр. Криводол, с трайно предназначение: земеделска земя /9-та категория/ в обект: Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) до 2.5 MW (2500 kW)“, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „ЕКО ИНВЕСТ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, гр.Криводол.                         (17.02.2022г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Петя Николаева Ницковска  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на Хале за съхранение на селскостопански машини и прикачен инвентар», в ПИ с идентификатор 62815.39.45, местност «Добролевски път», землище с. Рогозен, общ. Хайредин, обл. Враца    /15.02.2022г./

                                                                                                                      

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на логистичен център с обособени три зони: първа зона – складова зона, втора зона – административна зона и трета зона – зона за насипни инертни материали за опесъчаване на пътищата през зимната поддръжка“, в ПИ с идент. 39846.93.362, м. „Край село“, земл. гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „ПЕЙКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Враца.           (09.02.2022г.)                        

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  „Тита-Консулт“ ООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на Административно-битова, производствена и складова база», находяща се в поземлен имот с идентификатор 77548.177.7, м. „Гропата“, с. Хърлец, община Козлодуй, обл. Враца, ....................   

                                                                                                                        /02.02.2022г./ 

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на обект: Месодобивно и месопреработвателно предприятие“, в поземлен имот с идент. 30510.501.416, в землището на с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Фермата 2016“ ЕООД, с. Желява.                                                                        (01.02.2022г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  за инвестиционно предложение: „Изграждане на овцеферма за 500 овце с площ 2160 м2“ в местност „Припека“, землището на с. Липница, община Мизия, област Враца, с възложител:  „Кунчеви“ ООД, с. Липница, община Мизия, област Враца   / 24.01.2022 г./                                                                                                                     

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  «СКАЙ КЛУБ» ЕООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Един брой нов тръбен кладенец с дълбочина 50м, за водовземане на подземни води», в ПИ с идентификатор 72432.501.698, по КККР на с. Типченица, общ. Мездра, обл. Враца…………………………………./19.01.2022г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Промяна предназначението на част от ПИ с идент. 39846.19.59, м. „Долното ливаге“, земл. гр. Криводол, с трайно предназначение: земеделска земя /9-та категория/ в обект: Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) до 5 MW“, с възложител: „ЕКО ИНВЕСТ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, гр.Криводол.                         (13.01.2022г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Създаване на градина с трайни насаждения“, с местонахождение ПИ № 39846.155.80, местност „Брестака“ в землището на гр. Криводол, община Криводол, област Враца, с възложител:  М. Г. В.    /11.01.2022 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Напояване чрез дъждуване на земеделски земи в местността „Занкиното“ и „Коломановото“, на площ от 514 дка“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ДЪБНИКА АГРО“ ЕООД, гр. Враца.                           (29.12.2021г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Извършване на дейностите аквакултури – риборазвъждане, отглеждане на риба и други водни организми в язовир Стояновци, в землището на с. Стояновци, община Роман, с местонахождение ПИ № 69554.10.321, с площ 43373 кв.м.“, с възложител:  „БИОФИШ-М“ ЕООД, гр. Роман. / 10.12.2021 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 20 МW“, с местонахождение ПИ № 61933.34.4, местност „Дръмката“ в землището на с. Ракево, община Криводол, област Враца, с възложител:  Ц. Г. Д. /10.12.2021 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 5 MW“, в поземлен имот с идент. 68148.212.84, в землището на с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: „МЕГА СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, гр. Мездра.                      (11.11.2021г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 5 МW“, с местонахождение ПИ № 68148.212.87, местност „Гладно поле“ в землището на с. Софрониево, община Мизия, област Враца, с възложител:  „МЕГА СОЛАР ЕНЕРДЖИ“, гр. Мездра.  / 10.11.2021 г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  «АЖМ-ГРУП» ЕООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Разширение на границите на Плувен комплекс «Оазис», землище с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца, ....................   

                                                                                                                        /03.11.2021г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Разширение на границите на ПИ № 24668.1.82, за сметка на ПИ №№ 24668.13.42, 24668.13.44, 24668.13.46, 24668.13.54 и 24668.13.91“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: "Йотов Стоун" ЕАД, гр. Мездра.                     (15.10.2021г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение, разкомплектоване на ИУМПС" в гр. Мездра, Източна индустриална зона, ул. "Брусенско шосе" №7 УПИ № 47714.500.699 и ул. "Брусенско шосе" № 9 УПИ № 47714.500.700, с възложител "Протект Холд" ООД, гр. Мездра, област Враца.  / 27.09.2021 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Проект за напояване на зеленчукови градини с тръбно-ролкови поливни системи с крило/ферма в землището на с. Софрониево, община Мизия, област Враца“, с възложител:  „ВПС ЛИЛИЯ СИЕ ОНЦОВИ“ CД, с. Софрониево, община Мизия, област Враца.  / 17.09.2021 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Модернизация на халета 9 и 10 от център за стокови носачки и склад за яйца“, в гр. Мизия, община Мизия, област Враца, с възложител: „Яйца и птици“ АД, гр. Мизия

                                                                                                                    / 07.09.2021 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  за инвестиционно предложение: „Инсталиране на рециклираща линия за РЕТ бутилки с капацитет 1000 kg/h в съществуваща сграда с идентификатор 12259.1021.410.8, с предназначение: за производствени и складови дейности, находяща се в УПИ III, кв. 9, Промишлена зона, гр. Враца“, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Екопласт 21“ ЕООД, гр. Враца.  /23.08.2021  г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Станчо Георгиев Маринов  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на обект: «Животновъден комплекс за отглеждане на овце», с подобекти: «Сграда 1 за отглеждане на овце» и «Сграда 2 за отглеждане на овце», находящи се в УПИ I, кв. 255, м. „Езерото“, с. Крушовица, общ. Мизия, обл. Враца, /11.08.2021г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на хале за инвентар», в поземлен имот с идентификатор 12259.691.82, м. „Брадичков лъг“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,    /03.08.2021г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  «Метал строй 81» ЕООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на производствено хале и административна сграда за производство на метална конструкция», в поземлен имот с идентификатор 38875.349.377, землище с. Костелево, общ. Враца, обл. Враца     /23.07.2021г./ 

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Николай Христов Илиев  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на фотоволтаична централа 1МW», в поземлен имот с идентификатор 07702.146.37, землище гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, /22.07.2021г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на участък "Вакуумна дестилация" към съществуваща Инсталация за преработка на отпадъчни нефтопродукти" в гр. Мездра, Източна промишлена зона, с възложител "АСК-БУЛ" ЕООД, гр. Враца, област Врацa. / 19.07.2021 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на модул за когенерация на газ (газова централа), за производство на електрическа енергия”, в поземлен имот с идент. 12259.691.28, м. „Брадичков лъг“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД, гр. Враца.            (16.07.2021г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на сграда за отглеждане на коне“, в поземлен имот с идент. 12259.915.34, м. “Дърводелци“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: К. П. К., с. Згориград.                         (16.07.2021г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на сграда за отглеждане на коне“, в поземлен имот с идент. 12259.914.71, м. “Миша падина“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: К. П. К., с. Згориград.       (16.07.2021г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  «ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ» АД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Извършване на дейности по предварително третиране на строителни отпадъци (СО), чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на област Враца»                                 /07.07.2021г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на склад-навес за строителни материали, хале за ремонтни дейности и административно-търговска сграда“, в поземлен имот с идент. 12259.675.28, м. “Занкиното“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Г. П. Б., гр. Враца.                         (03.06.2021г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Ивайло Валериев Владолов  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на Автокъща за продажба на автомобили», в поземлен имот с идентификатор 12259.127.27, местност «Умарски бряг», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,                                                           /02.06.2021г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Обособяване на площадка за събиране и преработка на строителни отпадъци“, в имот № 39846.93.338, ул. „Елин Пелин“ №1А, гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Строител-Криводол” ЕООД, гр.Криводол.                                             (31.05.2021г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Промяна предназначение на сграда - от смесен магазин в малък цех за сезонно производство на натурални плодови сокове, сладка и сушени плодове“, в имот с идент. 63450.501.348, ул. “Христо Ботев” № 2, с. Руска Бела, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Реклин - Агро” ЕООД, с. Руска Бела.   (31.05.2021г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Община Враца  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Разширение на съществуващо регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра», находящо се в местност «Пискавец», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца               /26.05.2021г./
 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  за инвестиционно предложение: „Добив и първична преработка на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици от находище „Големия връх““, с. Върбешница и с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца, с възложител: „Йотов Стоун“ ЕАД.      (11.05.2021 г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Ивайло Бойков Любенов  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Вътрешно преустройство на съществуващи селскостопански сгради в Овцеферма», в УПИ V, кв. 20 по плана на с. Рогозен, общ. Хайредин, обл. Враца              /10.05.2021г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на сграда за кремация с крематориумна пещ“, в поземлен имот с идент. 12259.787.4, м. „Пискавец“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „АНИМАЛ ТРЕЙД“ ООД, гр. Враца.  (10.05.2021г.)                                                                                                                

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отпадъци от опаковки и производствени неопасни отпадъци, като хартия и картон, пластмаса и стъкло”, в УПИ III - 1844, кв. 101Г (имот с идент. 47714.500.1844 по КККР), гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „НИКСМЕТАЛ - ГРУП“ ЕООД, гр. Ботевград.  (10.05.2021г.)                                                                                                                                                                                                       

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за извършване на дейности изкупуване, преработка и продажба на отломки от черни и цветни метали“ в гр. Враца, Източна промишлена зона, ул. "Васил Кънчов" № 25, с възложител "Протект Холд" ООД, гр. Мездра, област Враца.      / 10.05.2021 г./                                                                                                                                                                                                             

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Промяна предназначението на собствен имот в УПИ за обществено обслужване-автосервиз“, в поземлен имот с идент. 12259.30.7, м. “Сениче“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Г. М. Г. и П. П. Ц., гр. Враца.                     (28.04.2021г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  «Топлофикация-Враца» ЕАД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Реконструкция на водогреен котел ВК 50 ст.№ 2 за изгаряне на биомаса чрез инсталиране на предно тласкаща скара, разположен на площадката на ОЦ «Младост» при «Топлофикация-Враца» ЕАД, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,  

                                                                                                                        /09.04.2021г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  за инвестиционно предложение: „Промяна на начина на трайно ползване на имот № 063003, местност „Минчуна Черни Гред““, в землището на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, с възложител:  „Сантекс - 12“ ЕООД, гр. Козлодуй.

                                                                                                                           / 29.03.2021 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  за инвестиционно предложение: „Изграждане на овцеферма за 250 овце с площ 1800м2“ в с. Липница, община Мизия, област Враца, с възложител:  „Кунчеви“ ООД, с. Липница, община Мизия, област Враца.

                                                                                                                           / 25.03.2021 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Монтиране и въвеждане в експлоатация на два броя технологични линии за преработка и оползотворяване на отпадъци, изцяло на механичен принцип, на територията на съществуваща площадка“, в поземлен имот с идент. 12259.1021.348, ул. „Шипка” № 2, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ВРАЦА-СТАРТ“ АД, гр. Враца.                                                                                                     (23.03.2021г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Община Враца  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Развитие на регионална система за управление на отпадъците – Враца, чрез: Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци; Изграждане на площадка за временно съхраняване на едрогабаритни отпадъци, на отпадъци от текстил и дрехи; Изграждане на площадка за временно съхраняване на горими отпадъци (RDF) и излезли от употреба автомобилни гуми“, на площадката на Регионалната система за третиране на твърди битови отпадъци, в УПИ I, кв. 788, местност „Шумака“, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, ....................   

                                                                                                                        /01.03.2021г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Регистриране на площадка за временно съхраняване на птича тор“, в част от ПИ с идентификатор №№ 48043.290.23, 48043.290.24 и 48043.290.25, на територията на бивш „КЦХ“, община Мизия, област Враца, с възложител:  „Арт Фокус“ ЕООД, гр. Козлодуй.

   

                                                                                                                    / 07.01.2021 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 4 МW“, с местонахождение ПИ 12704.108.2, местност „Орница“ в землището на с. Върбешница, община Мездра, област Враца, с възложител:  „САНДАНСКИ СОЛАР СИСТЕМ“, гр. Мездра

   

                                                                                                                    / 06.01.2021 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Пълначна станция за пропан-бутан в ПИ №12259.1008.408“, ж. к. „Хранително-вкусова зона“, „Бистрешко шосе“ гр. Враца, област Враца, с възложител:  „МЕСЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

   

                                                                                                                           / 16.12.2020 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на ново водовземно съоръжение (шахтов кладенец) за водовземане от подземни води“, в поземлен имот с идент. 12259.1027.213, кв. „Източна-промишлена зона“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Дигант – Димитров и Григоров“ СД, гр. Враца.                                                                                                     (04.12.2020г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на автомивка на самообслужване в ПИ с идентификатор 47714.5.24“, с местонахождение ПИ 47714.5.24 в землището на гр. Мездра, община Мездра, област Враца, с възложител:  И. Н.В., гр. Мездра

   

                                                                                                                    / 30.11.2020 г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Добиване на вода за производствени нужди чрез сондиране“, в поземлен имот с идент. 12259.1027.395, кв. „Източна-промишлена зона“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „МИ ПЕТ“ ООД, гр. Враца.  (30.10.2020 г.)                                                                                                                 

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  «Виялишки-90» ООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Отглеждане на царевица в земеделски имоти с напояване от подземни води с тръбни кладенци от Поливно поле в масиви 14, 15 и 16», землище с. Бъркачево, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ....................   

                                                                                                                        /19.10.2020г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и коригирана и допълнена Информация по Приложение № 2 от Наредбата за инвестиционно предложение (ИП) за: „Добив и първична преработка на строителни материали – пясък и чакъл, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства, от находище „Джулиница“, в землището на с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „Булмекс“ ЕООД, с. Бутан.  (18.09.2020г.).

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изработване на ПУП-ПРЗ, ПИ 22, масив 16 в местността „Гладна“, в землището на с. Згориград, община Враца“, с възложител: Ж. Т. Н. и К. Т. Н., с. Згориград.     (17.09.2020г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Христина Димитрова Янкова  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на стопанска сграда- краварник», в УПИ II-1130, кв. 153 по плана на с. Галиче, общ. Бяла Слатина, обл. Враца,  ....................   

                                                                                                                        /10.09.2020г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  «Ариел- ТН» ЕООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови масиви», в землището на с. Брусен, общ. Мездра, обл. Враца   /21.08.2020г./ 

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  «МОНОЛИТ» АД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Рекултивация на кариера за строителни материали- добив на врачански варовик- с. Манастирище, общ. Хайредин, обл. Враца», в находище «Манастирище», участък «Централен», област Враца      /14.08.2020г./ 

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  «96-та миля Враца» ЕООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на обект «ТИР паркинг, мотел с обслужващи помещения, сервиз за гуми, колонка за зареждане на електромобили и 60-тонен кантар», в поземлени имоти с идентификатори 55070.7.513 и 55070.7.14, местност «Низамското», землище с. Паволче, общ. Враца, обл. Враца    /14.08.2020г./ 

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отпадъци от опаковки и производствени неопасни отпадъци, като хартия и  картон,  пластмаса и стъкло“, с местонахождение в УПИ 47714.500.699 и УПИ 47714.500.700 в гр. Мездра, община Мездра, област Враца, с възложител:  „Протект Холд“ ООД, гр. Мездра         / 06.08.2020 г./           

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изземване на наносни отложения с цел поддръжка на оперативната зона и каналите за подход на „Фериботен комплекс“ АД от км 678.000 до км 676.400 на река Дунав“, при гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: „Фериботен комплекс“ АД, гр. София.   (13.07.2020г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на инсталация за производство на нано-структурирани карбонови добавки“, в УПИ V, кв. 848, (в ПИ №12259.848.5), ул. „Васил Кънчов“, м.“Манастирски дол“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „АРТМонбат“ АД, гр. София.  (01.07.2020г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Преотреждане на имотите за земеделски нужди „За продажба на автомобили втора употреба (автокъща) “ с възложител Галина Х. Б.

   

   

                                                                                                                  /29.06.2020 г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Христо Иванов Стоянов и Борислав Тоньов Торньов  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на Автокъща за продажба на автомобили», в поземлен имот с идентификатор № 12259.674.113, местност «Занкиното», землище на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, ....................   

                                                                                                                        /16.06.2020г./

   

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Добив и първична преработка на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – пясъчници от находище „Бешовица“, в землището на с.Долна Бешовица, община Роман, област Враца, с възложител „ФНС“ ООД  (04.06.2020г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  „Центромет” АД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Обновяване на машинния парк в цех «Леярен» на «Центромет» АД, кв. «Източна промишлена зона», ул. «Никола Вапцаров» № 9, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, ....................   

                                                                                                                        /15.04.2020г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Добив и първична преработка на строителни материали – пясък и чакъл, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства, от находище „Джулиница“, в землището на с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „Булмекс“ ЕООД, с. Бутан.  (17.02.2020г.).

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за промишлено водоснабдяване на „Топлофикация – Враца“ ЕАД“ в поземлен имот с идентификатор 12259.1027.150, кв. „Източна-промишлена зона“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Топлофикация – Враца“ ЕАД.  (14.02.2020г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Ивелин Ивайлов Божинов  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на Цех за производство на пчелен мед”, в п.и. 15014.81.22, местност „Мътница” в землището на с. Главаци, общ. Криводол, обл. Враца,....................   

                                                                                                                        /04.02.2020г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  „Зърнохран” ЕООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на Цех за производство и консервиране на хранителни продукти”, в поземлен имот с идентификатор 40645.63.10, в землището на с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца, ....................   

                                                                                                                        /31.01.2020г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  „Ариел-ТН” ЕООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Инсталация за производство на бира», в Сграда със смесено предназначение и подземен паркинг, в УПИ II-1277, кв. 85 (поземлен имот с идентификатор 47714.500.1277), гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, ....................   

                                                                                                                        /07.01.2020г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Димитър Христов Кожухаров и Николай Цветанов Стоянов  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на «Автокъща за продажба на автомобили», в поземлен имот с идентификатор 12259.674.114, местност «Занкиното», землище гр. Враца, община Враца, ....................   

                                                                                                                        /07.01.2020г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Промяна на предназначението на п.и. 12259.646.123, местност „Гладно поле”, в землището на гр. Враца и обособяване на урегулиран поземлен имот с площ 4 000 кв.м., с предназначение „за комплексно обществено обслужване“ за изграждане на автокъща, автосервиз и автомивка“, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „БОРДО-04“ ЕООД, гр. Враца. (13.12.2019г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Община Враца  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на път с проектен идентификатор 80311.18.231, като част от общински имот със сегашен идентификатор 80311.18.216», м. «Пискавец», землище с.Челопек, общ. Враца, обл. Враца, ....................   

                                                                                                                          /11.12.2019г./ 

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на нова площадка за дейности по временно съхранение и третиране на болнични отпадъци”, в съществуващо помещение в сградата на ДКЦ-I – Враца, с адрес ул. „Никола Вапцаров” № 4, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Еколоджи Солюшънс“ ООД, гр. Лом.  (06.12.2019г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от ЕТ „ЦЕЦИ-ИВАН ИВАНОВ” за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на животновъден обект- ферма за отглеждане на коне», в поземлен имот с идентификатор 62390.51.35, местност „Бранище”, землище с. Ребърково, общ. Мездра, обл. Враца,  ....................   

                                                                                                                          /30.08.2019г./ 

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от Виктор Георгиев Михайлов за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на магазин и склад за промишлени стоки», в част от поземлен имот с идентификатор 12259.786.2, м. «Пискавец», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,....................   

                                                                                                                          /15.08.2019г./ 

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане от за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от повърхностен воден обект – р. Огоста с цел напояване на земеделски култури“ в земл. с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца с възложител:  ЗП Любомир Йотов

   

                                                                                                                             (08.08.2019г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Разкриване на площадка за разкомплектоване на възли/части от автомобили внос от Австрия, Германия, Англия и Италия, сортиране, съхранение и продажба на авточасти втора употреба, както и продажба на автомобили втора употреба от внос“, в поземлен имот с идент. 12259.1011.44., землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „М3 Ауто” ЕООД, гр.Враца.  (07.08.2019г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от ЗП Десислав Мариянов Ангелов за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на обект за преработка и търговия с мляко и млечни продукти (преместваем обект мини мандра) с капацитет 300 л. мляко дневно», в поземлен имот № 121002, с. Враняк, общ. Бяла Слатина, обл. Враца                                                                                                                                                                                                            /19.07.2019г./ 

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението на ПИ с проектен №12259.724.122, част от ПИ с №12259.724.118, м. „Гладно поле“, земл. гр. Враца, с цел изграждане на автокъща и автосервиз“ с възложител: Петър Александров                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (18.07.2019г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Промяна предназначението на поземлен имот с проектен номер 12259.724.124, част от поземлен имот с идент. 12259.724.119, м. „Гладно поле“, в землището на гр. Враца, с цел изграждане на автокъща и паркинг“, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: П. Т. Н., гр. Криводол                                                                                            (18.07.2019г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от Деница Искренова Георгиева за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на гараж за TIR-ове и паркинг», в част (ПИ с проектен номер 12259.724.126) от поземлен имот с идентификатор 12259.724.120, м. «Гладно поле», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

                                                                                                      /18.07.2019г./ 

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на административна офис сграда с обособени работни помещения – кабинети, конферентна зала и санитарно-битови помещения. Открит паркинг за лекотоварни и тежкотоварни автомобили, складово стопанство с общо предназначение с административно-битова зона за персонал и техническа зона за съхранение на материали – открит склад, покрит склад. Производствено хале за металообработка и метални конструкции с прилежащи административно-битови помещения, кабинет и съблекални, и санитарно-битови помещения“, в поземлен имот с идент. 77548.175.7, землището на с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „Монтажи КО” ЕООД, гр. София.                                                                                            (02.07.2019г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от «ИП ФИШ» ЕООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на рибарник за отглеждане на риба», в поземлен имот с идентификатор 12259.82.14, местност «Метилявица», кв. «Бистрец», гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,....................   

                                                                                                                          /24.06.2019г./ 

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане от за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за "Отглеждане на свободно плаваща риба в язовир „Султански дол”, находящ се в имоти с кадастрални идентификатори: № 58788.204.192, с. Пудрия, общ. Криводол, обл. Враца и № 39236.140.21, с. Краводер, общ. Криводол, обл. Враца“, с възложител: „Чех Агро – Холд“ ООД

                                                                                                                            (20.06.2019г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на нов обект за аквакултури в язовир „Дедова могила“, представляващ поземлен имот с идент. 11185.15.116, в землището на с. Вировско, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Рум Фиш” ЕООД, гр.Враца.                                                                                            (17.06.2019г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от Л.К.Х., с. Игнатица, общ. Мездра за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение за: „Изграждане на животновъден обект (овчарник) към съществуваща селскостопанска сграда”, в поземлен имот с идентификатор  № 32281.126.229, в местност „Липата“, землището на с. Игнатица, общ. Мездра,обл. Враца

                                                                                                                                   / 10.06.2019г./ 

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за „Рекултивация на клетка №1 при РДНО-Оряхово, гр. Оряхово”, с възложител: Община Оряхово

   

                                                                                                                             (20.05.2019г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на рибарник в ПИ 12704.171.8” в землището на с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Мартин-Викинг” ЕООД, с. Върбешница.                                                           (17.05.2019г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от «Топлофикация-Враца» ЕАД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Разширение на инсталацията за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ «Градска» при «Топлофикация-Враца» ЕАД- гр. Враца», в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.45, Северна промишлена зона на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,   ....................   

                                                                                                                          /14.05.2019г./ 

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от «Атоменергоремонт» АД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на паркинг за леки автомобили за работещите в дружеството», в поземлен имот с идентификатор 77548.177.3., с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца,   ....................   

                                                                                                                          /14.05.2019г./ 

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Инсталация за изгаряне на RDF и биомаса във водотръбен котел ВК-50 на площадката на ОЦ „Младост“ на „Топлофикация-Враца“ ЕАД“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1027.150, кв. „Източна-промишлена зона“, гр. Враца, общ. Враца, с възложител: „Валтер къмпани” ЕООД, гр.София (17.04.2019г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от «Булгартрансгаз» ЕАД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Реконструкция на газопроводно отклонение «Враца-1» в участъка от Кранов възел (КВ) 4 до ПГХ «Чирен»,  ....................   

                                                                                                                          /05.04.2019г./ 

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение за: „Обособяване на поземлен имот в имот за застрояване със сграда за отглеждане на животни – кози и овци”, в поземлен имот с идентификатор № 24668.1.33, в местност „Острога“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: П. Н. Д., с. Дърманци, общ. Мездра

                                                                                                                          / 22.03.2019г./ 

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане от за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за „Изработване на ПУП-Парцеларен план (ПУП-ПП) за утвърждаване на трасе за елемент на техническата инфраструктура за обект: Общински път – връзка с новото кръгово пътно кръстовище на път I-1 с пътя за с. Дърманци, на км 163+020 на път I-1 /Е79/ „Мездра-Ботевград“ за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти и урбанизирани имоти, съгласно влезли в сила подробни устройствени планове в землище на с. Дърманци, общ. Мездра”, с възложител: Община Мездра

   

                                                                                                                             (20.03.2019г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане от за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Цех за производство на ПЕТ-гранулат с висока чистота и последващо екструдиране на част от продукцията, находящ се в с. Ракево, общ. Криводол, обл. Враца“, с възложител: „ПЕТ Ресайклинг Груп“ ООД

   

                                                                                                                             (12.03.2019г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане от за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за „Изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя – п.и.000213, м. „Пискавец“ в земл. с. Челопек, общ. Враца и образуване от него на 10 нови урегулирани поземлени имота за „нискоетажно жилищно застрояване“ и урегулиран поземлен имот за транспортен достъп“, с възложител: Б. Начкова

   

                                                                                                                             (26.02.2019г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане от за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на рибарник за отглеждане на рибни култури” в ПИ № 02590.67.460, м. „Бързенски лъг“, с. Баница, общ. Враца, с възложител:  Иван Нинов  (22.02.2019г.)

 

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане от „Сантекс 12“ ЕООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Реконструкция на съществуващо водостопанско съоръжение с цел отглеждане на риби в имот №000138 в земл. с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца”, с възложител: „Сантекс 12“ ЕООД   (21.02.2019г.)

 

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Разработване на находище за скално-облицовъчни материали-варовици в площ „Мизия-запад“, в землището на с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца“, с възложител: „Булнед АМД” ЕООД, гр.Враца  (18.02.2019г.)

 

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане от „Енергомонтаж-МК“ ЕООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на административна сграда и производствено хале с размери 60х15х5м и складова база” в имот №177008, земл. с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца  (07.02.2019г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от «Еко маника» ЕООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на склад за промишлени стоки», в поземлен имот с идентификатор 12259.648.79, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца   /17.01.2019г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на кравеферма за 52 бр. дойни крави”, в ПИ № 046004, местност „Ойнамски дол”, землище с. Нефела, общ. Враца, обл. Враца, възложител: Христо Маринов Василев                                                                                                                                                                                       /отг. на 13.12.2018г./ 

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от Община Роман за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение за: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман”, в поземлени имоти с идентификатори №№ 22023.89.1,  22023.89.2, 22023.89.47, 22023.89.49, 22023.89.51, 22023.89.53, 22023.91.94, 22023.91.96, 22023.91.664,  в землището на с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца.                                                                                                                                                                                                                                     / 08.01.2019г./ 

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Отглеждане на свободно плаваща риба в язовир “Мътница 1“, представляващ имот с идентификатор 15014.123.385, в м.„Балкана“, в землището на с. Главаци, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Чех Агро-Холд” ООД, гр.Враца  (02.01.2019г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – 1бр. тръбен кладенец ТК 1“, в поземлен имот с идентификатор 55070.6.9, м. „Дърводелци“,  в землището на с.Паволче, общ.Враца, обл.Враца, с възложител: П. И. Г., гр. Враца. (12.12.2018г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Рекултивация на нарушени терени в кариера за добив на варовик „Лиляче“ чрез оползотворяване на инертни строителни отпадъци при влагането им в обратни насипи“, в землището на с. Лиляче, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Холсим (България)“ АД, с. Бели извор (10.12.2018г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Автокъща, сервиз и битова сграда”, в поземлен имот с идент. 12259.674.110, м. „Занкиното“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: И. Х. И., с. Зверино (09.11.2018г.)

   

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане от „Северозапад-2016“ ООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Мобилна мандра“ в ПИ №081038, м. „Туланеца“ на с.Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца (06.11.2018г.).

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от Николай Сандов Илиев и Ивайло Сандов Илиев  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Животновъден обект за отглеждане на коне», в поземлен имот с идентификатор 54047.1.232 (ПИ № 001232), м. «Ковачева падина», землище с. Оселна, общ. Мездра, обл. Враца,....................   

                                                                                                                          /05.11.2018г./ 

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от «Димитър Въльовски» ЕООД  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Развъждане и отглеждане на риба в съществуващ язовир в с. Търнава», в ПИ № 000622, землище с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца,....................   

                                                                                                                          /23.10.2018г./ 

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от Николай Пешов Христов за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Животновъден обект за отглеждане на 30 бр. коне», в поземлен имот с идентификатор 32281.2.128 (ПИ № 002128), м. «Преслъп», землище с. Игнатица, общ. Мездра, обл. Враца,....................   

                                                                                                                          /25.09.2018г./ 

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на паркинг, автокъща и автосервиз”, в поземлен имот с идент. 12259.674.119, м. „Занкиното“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: З. Т. М. и Д. В. М., гр.Враца. (12.09.2018г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от „ЕКОБИЙ 2011” ООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на Малка ВЕЦ „БЕТАНИ”- руслов тип, със застроена мощност 1400 кW, чрез водовземане на водни количества от река Искър с цел производство на електроенергия в ПИ № 536009, в землището на с. Старо село, община Мездра, област Враца,....................   

                                                                                                                        /31.08.2018г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на приемник на ел. енергия в  ПИ с идент. по КККР 12259.141.110, кв. „Бистрец“, гр. Враца, общ. Враца“, с възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София.  (21.08.2018г.).
 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Промяна предназначението на ПИ №014006, м. „Шумако“, в землището на с. Паволче, общ. Враца за „Автомобилен парк, гараж и открит паркинг“, с възложител: “Автоморга КАВП” ООД, гр. Враца. (18.07.2018г.)

 

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от «АСК-БУЛ» ЕООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Склад за съхранение на отпадни нефтопродукти», в УПИ I, пл.сн.№ 1499”а”, кв.50 „в”, Източна промишлена зона, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца  (17.07.2018г.)

 

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от “С. Т. Слънчев рай” ЕООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: “Изграждане на паркинг за леки коли и тирове”, в ПИ № № 011036, 001209, 011037, 001207, 001203, в землище с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, (12.07.2018г.)

   

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане от „Икарст” ООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: ,,Изграждане на предприятие за преработка на селскостопанска продукция (плодове, зеленчуци и етерично-маслени култури) в имот № 12259.119.39, м. ,,Орешака”, земл. гр. Враца (12.07.2018г.).

 

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане от „Гепард Ауто“ ЕООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на шоурум и сервиз за ремонт, пункт за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, продажба на авточасти“ (12.07.2018г.).

 

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане от „Енте 2017“ ООД. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Отглеждане на патици мюлари“ в земл. с.Чирен, общ. Враца (12.07.2018г.).

 

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане от „Енте 2017“ ООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Отглеждане на патици мюлари“ в земл. с. Мраморен, общ. Враца (12.07.2018г.).

 

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за регион Враца“, в поземлен имот с идентификатор 12259.788.1, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: община Враца. (04.07.2018г.)

 

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Развъждане на риба в язовир в с. Тлачене“, разположен в имот №000079, земл. с. Тлачене, общ. Бяла Слатина, с възложител: “Габриела 2017 ” ЕООД, с. Галиче. (25.06.2018г.)

 

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от „Чистота Балкани” ЕООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Третиране на производствени утайки”, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.345, ул. „Шипка” № 2, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, /20.06.2018г./

 

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия (ОТ) на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца („ВиК” ООД, гр. Враца)»                             /13.06.2018г./

 

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от «Електроенергиен системен оператор» ЕАД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на второ захранване на гр. Оряхово от съществуващата въздушна линия (ВЛ) 220 кV „Дунав” до подстанция (п/ст) „Оряхово” 110/20 кV по ново трасе с дължина 2885 метра минаващо през землището на гр. Оряхово», землище гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца”,   /06.06.2018г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Създаване на биологично трайно насаждение от черен бъз, изграждане на лека ограда и закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството”, в имот №125176, земл. с. Старо село, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Инвест Глобал Трейд“ ЕООД, гр. Банкя. (28.05.2018г.).

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане от „Домен Сент Жорж” ООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Създаване на ново ябълково насаждение“ в имоти с №№ 010218, 010064, 010069, 010092, 010065, 010066, 010090, 010068, земл. с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца. (15.05.2018г.)    

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Разработване на находище за скално-облицовъчни материали - варовици в площ „Требежа”, в землището на с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца”, с възложител: “Булстоун” ЕООД, гр. Враца.  (27.04.2018г.).

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на сондажен кладенец“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1013.105, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: “Евросервиз 0105” ЕООД, гр. Враца. (12.04.2018г.).

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от «Трейс Ангъс Фарм» ЕООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на предприятие за месодобив и месопреработка», в поземлен имот с идентификатор 07702.311.51, местност „Агиното бранище”, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца”, /03.04.2018г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане от М.Д.П. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на ТИР паркинг и обслужващи сгради“, в ПИ 12259.19.269 м. „Елхата“, земл. гр. Враца (30.03.2018г.).

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане от ЕТ „Красимира Велчева Павлова” за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на предприятие за производство на млечни продукти“ в УПИ III-3, кв.7, представляващо имот 75 по кадастралния план на с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.     (30.03.2018г.)
 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от „СИМИ-02” ЕООД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на Мини мандра”, в ПИ № 037124, землище гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца”,       /20.03.2018г./