УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ПРОЦЕДУРИ ПО ВЛЕЗЛИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В ПОДМЕНЮ " ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ" /ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА/ И ПОДМЕНЮ "ПРИРОДА" /НАТУРА 2000/.