Downloads

ИП: „Фотоволтаична инсталация до 1МW за производство и продажба на електрическа енергия, находяща се в УПИ 1-137, кв. 64, е. Гложене, Община Козлодуй
размер: 1913 KB
ИП: „Подобряване енергийната ефективност на сградния фонд на фирма "ТАШЕВ - ТРАНС" ООД, чрез въвеждане на енергоефективни мерки“
размер: 996 KB
ИП: „.Външно електрозахранване с кабел Ср.Н и ново БКТП за фотоволтаична инсталация до 1М
размер: 795 KB
ИП: „Промяна предназначение на земеделска земя ПИ .N”12259.645.34, м.“Джуджалски поток“, землището на гр.Врана, Община Врана, в урегулиран поземлен имот, в зона „Предимно производствена дейност“ (Пп), с предназначение „за електроенергийно производство“,с оглед изграждане на фоговолтаична централа с мощност от 5 МWp.
размер: 722 KB
ИП: „Външно електрозахранване с кабел НН-1кV за "Друг вид сграда за обитаване" - промяна фазност, находища се в ПИ 35910.660.4 по КК, ул. "Бачо Киро" №12, с. "Камено поле", общ. Роман“
размер: 687 KB
ИП: „Изграждане на магазин за стройтелни материали“
размер: 947 KB
ИП: „Подземна кабелна линия за присъединяване към електроразпределителната мрежа на обект: Фотоволтаична електроцентрала“
размер: 930 KB
ИП: "Изграждане на навес южно от сепарираща инсталация при обект "Регионално депо за неопасни отпадъци на общини Враца и Мездра"
размер: 466 KB
ИП: "Строително-ремонтни дейности - ремонт на покрив с цел поставяне на термопанели, доставка и монтаж на дограма и изолация на фасада"
размер: 1376 KB
ИП: "Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите"
размер: 1476 KB
ИП: "Инсталация за получаване на електроенергия чрез процес на торефикация от неопасни отпадъци от депо за битови отпадъци, гр. Враца"
размер: 7454 KB
ИП: "Промяна предназначението на ПИ № 016019, землище с. Згориград, общ. Враца за жилищно нискоетажно строителство"
размер: 57 KB
ИП: "Енергийно обновяване на шивашки цех на "Дитекс-СМ" ООД"
размер: 1291 KB