Downloads

ИП: „Изграждане на фотоволтаична централа 5000kW
размер: 1194 KB
ИП: „Изграждане на „Фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идентификатор 47714.500.1786“ находящ се в област Враца, община Мездра, гр. Мездра.“
размер: 1043 KB
ИП: „Реконструкция и рехабилитация на ули )а „Георги Сава Раковски“ от о.т. 150 до о.т. 285 - гр. Криводол, улица „Олег Кошевой“ от о.т 110 до о.т. 75 - гр. Криводол, улица „Максим Горки“ от 25м преди о.т. 285 през о.т. 174 до о т. 172 - гр. Криводол, улица „Септемврийска слава“ от о.т. 21 до о.т. 72 - гр. Криводол, улица „Гео Милев“ от о.т. 24 до о.т. 42 - гр. Криводол, улица без име от о.т. 315 до о.т. 314 вкиочително 14м в посока о.т. 311 - гр. Криводол, улица „Средна гора“ от о.т. 160 до о.т. 162 - е. Пудрия, строителство на улица „Генерал Скобелев“ от о.т. 208 до о.т. 229 - е. Ракево, в община Криводол.“
размер: 1282 KB
ИП: „Уведомяваме Ви. че Община Хайредин има следното инвестиционно предложение: Община Хайредин ще кандидатства по Програмата за развитие на селските райони чрез мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № ВО06К1ЖР001-7.017 - УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения “
размер: 912 KB
ИП: „Уведомявам Ви. че Община Оряхово има следното инвестиционно предложение: “Енергийно обновяване на сграда за административно обслужване в гр. Оряхово, с идентификатор 54020.502.827"
размер: 938 KB
ИП: „Уведомявам Ви. че Община Оряхово има следното инвестиционно предложение: "Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка па оборудване и обзавеждане на сградата на ОУ "Никола Йонков Ванцаров'’ - с. Селановци"
размер: 973 KB
ИП: „Изграждане на инсталация ча предварително третиране и инсталация ча компостиране в рамките на Регионалната система ча управление на отпадъците в регион Оряхово".
размер: 706 KB
ИП: „Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на СУ "Христо Ботев" гр.Оряхово".
размер: 903 KB
План за м 6.1 стартова помощ за млади земеделци
размер: 700 KB
План за интегрирано развнгне на Община Хайредин (ПИРО) 2021-2027 г.
размер: 604 KB
ИП: „Промяна на предназначението на п.и. 016027. местност ..Гладна" в землището на с. Згориград, Община Враца с ЕКАТТЕ 30606. с площ 1. 079 дка. НТП - Нива. категория на земята при неполивни условия - осма и образуване на нов урегулиран поземлен имот с предназначение за жилищно строителство, с цел изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване“
размер: 832 KB
ИП: „ОТКРИВАНЕ НА КОЗМЕТИЧНО СТУДИО“
размер: 678 KB
ИП: „Промяна на предназначението на п.и. 15014.81.414. местност „Балкана" в землището на с. Главаци. общ. Криводол и образуване от него на урегулиран поземлен имот с площ 49149 кв.м. с предназначение „смесена многофункционална зона” за изграждане на. 5 бр. къщи за гости, център за демонстрация на процесите, свързани с добиване на пчелен мед и дегустация на пчелен мед и пчелни продукти, зона за отдих и туризъм, база за спортен риболов и 3 бр. складове за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар.“
размер: 870 KB
ИП: „Промяна на предназначението на п.и. 12259.793.1, местност „Пискавец” в землището на гр. Враца, площ 7346 кв.м. и образуване от него на нов урегулиран поземлен имот с предназначение .,за производствени и складови дейности" за разширение на складова база и изграждане на складове за съхранение на зърно .“
размер: 589 KB
ИП: „Изграждане на клетка .№3 на Регионално депо за неопаснн отпадъци - Оряхово в землището на гр. Оряхово.“
размер: 1014 KB
ИП: „Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) за производство на електроенергия за собствени нужди и продажба“
размер: 1615 KB