Downloads

ИП: „Преустройство и смяна на предназначението по чл.154 на сграда прадназначена за преместване на затворническо общежитие от открит тип към затвора гр.Враца“
размер: 991 KB
ИП: „Изготвяне на инвестиционен проект за обект еднофамилна жилищна сграда “
размер: 775 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 150kWp върху покриви на съществуващи сгради за собствени нужди и продажба на ел. енергия трафопост и кабелна линия 20kV гр.Бяла Слатина “
размер: 1299 KB
ИП: „Преотреждане на имота и разделянето му на 4 УПИ за нискоетажно жилищно строителство“
размер: 758 KB
ИП: „Корекции дължините, диаметрите и местоположенията на ВиК мрежите и съоръженията за строеж“
размер: 1624 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична централа 10 MW с.Лютаджик“
размер: 1993 KB
ИП: „Изграждане на сграда за съхранение и преработка на селскостопанска продукция“
размер: 969 KB
ИП: „Проект за еднофамилна жилищна сграда с гаражи гр. Козлодуй“
размер: 846 KB
ИП: „Изграждане и експоатиране на наземна фотоволтаична инсталация гр.Враца, ул.Илинден 4“
размер: 1281 KB
ИП: „Основен ремонт и реконструкция на съществуваща сграда“
размер: 2872 KB
ИП: „Промишлена газова инсталация за аварийно захранаване с газ - пропан бутан на млекопреработвателно предприятие Млечен рай“
размер: 908 KB
ИП: „Инсталиране и експоатация на фотоволтаична централа за производство на електроенергия с инсталирана мощност 5000kWp“
размер: 2027 KB
ИП: „Инсталиране и експоатация на две фотоволтаични централи за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност 5999kWp“
размер: 2148 KB
ИП: „Инсталиране и експоатация на Фотоволтаична централа за производство на електроенергия с инсталирана мощност 1000kWp“
размер: 2051 KB
ИП: „План за устайчива градска мобилност“(ПУГМ)
размер: 1293 KB
ИП: „Монтаж и експоатация на линия за третиране на собствен производствен отпадък - метални стружки, в съществуващо предприятие за производство на сферични кранове“
размер: 6088 KB
ИП: „Изграждане на ферма за отглеждане на месодайни крави“
размер: 2930 KB
ИП: „Промяна предназначението на земеделска земя в урегулиран поземлен имот, с предназначение „Предимно производствена дейност“, с оглед изграждане на фотоволтаична централа“
размер: 784 KB
ИП: „Промяна предназначението на земеделска земя, с предназначение „Производствена дейност “, с оглед изграждане на фотоволтаична централа“
размер: 830 KB
ИП: „Изместване на главен канализационен колектор V“
размер: 969 KB
ИП: „Преустройство и инсталиране в част от съществуващи производствени помещения на инсталация за прахово-полимерно боядисване и станция за пречистване на отпадни води“
размер: 1456 KB
ИП: „Изграждане на система за съхранение на ел. енергия“
размер: 935 KB
ИП: „Създаване на овощна градина в землището на с.Чирен, местност „Пиздица““
размер: 2487 KB
ИП: „Подземна кабелна линия за присъединяване към електроразпределителната мрежа на обект: Фотоволтаична инсталация в ПИ №12259.725.55 гр. Враца“
размер: 2787 KB
ИП: „Изграждане на нов Трафопост 160 kVA 20/0,4 kV и кабелни линии 20kV и 0.4 kV за ел. захранване на съществуващи сгради находящи се в гр.Оряхово“
размер: 2581 KB