Downloads

ИП: „Изграждане на ФВЦ в ПИ 46810.237.24 с. Малорад с мощност 24KWP
размер: 1004 KB
ИП: „ Разширяване на шипкови насаждения, които земеделският производител отглежда и във връзка е изпълнение на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие иа стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и увеличаване на стопанството“
размер: 1982 KB
ИП: „Изграждането на „ Разширение енлозно етопанство - 2 етап“
размер: 687 KB
ИП: „Инсталация за производство на ел. енергия с мощност 30kW и кабелна линия ниско напрежение /НН/ за свързване с мрежата на „ЕРМ Зарад“АД“
размер: 1347 KB
ИП: „Жилищно строителство“
размер: 1145 KB
ИП: „ Основен ремонт и подмяна на водопровод на ул. „Гео Милев“ от ОТ 71 до ОТ 72, от ул. „Захари Стоянов“ до ул. „Сухо поле“гр. Роман“
размер: 2208 KB
ИП: „Основен ремонт и подмяна на водопровод на ул. „Ал. Стамболийски“ от ОК 181 до ОК 248 от ул. „Иван Вазов“ до бул. „Христо Ботев“ (начало на кръгово кръстовище), гр. Роман“
размер: 2239 KB
ИП: „ Основен ремонт и подмяна на водопровод на ул. „Генерал Скобелев“ от ОТ 59 до ОТ 64, от ул.“Софроний Врачански“ до края на улицата преди трафопоста пред жп гара, завършваща с паркинг, гр. Роман“
размер: 2255 KB
ИП: „Основен ремонт и подмяна на водопровод на ул. „Карашка“ от ОТ 301 до ОТ 309, участък от ул. „Малък Искър до края на улицата, съвпадаща с края на регулацията на гр. Роман.“
размер: 2272 KB
ИП: „Изграждане на въздушен електропровод 110 kV между ФВИ Рогозен, с. Рогозен, общ. Хайредин и електроподстанция „Бяла Слатина“ в землището на гр. Бяла Слатина, област Враца“
размер: 694 KB
ИП: "Фотоволтаична електрическа централа с мощност 49,9776 МW, намираща се в ПИ № 43462.168.4,местност "Ямите", землище с. Градешница, общ. Криводол, обл. Враца"
размер: 1181 KB
ИП: „Основен ремонт на ул. „Петко Каравелов“ от ОК180 до ОК181, гр. Роман“
размер: 2248 KB
ИП: „ Основен ремонт на ул. „Шипка“ от ОК244 до ОК241, гр. Роман“
размер: 2116 KB
ИП: „ Основен ремонт на ул. „Родопа“ от ОК186 до ОК196, гр. Роман“
размер: 2226 KB
ИП: „ Основен ремонт на улици в междублоково пространство, кв. 56 Роман, гр.Роман ОК246 до ОК252 и от ОК246 до ОК 253, гр. Роман“
размер: 2205 KB
ИП: „Основен ремонт на ул. „Малък Искър“ от ОК176 до ОК244, гр. Роман“
размер: 2424 KB
ИП: „Основен ремонт на ул. „Александър Стамболийски“ от ОК114 през ОК 113,112,111 до ОК109, с. Долна Бешовиц
размер: 2242 KB
ИП: „Основен ремонт на ул. „Добрин Ганчев“ от ОК8 до ОК22, с. Кунино“
размер: 2436 KB
ИП: „ Основен ремонт на ул. „Червеница“ от ОК115 до ОК113, с. Кунино“
размер: 2368 KB
ИП: „Основен ремонт на ул. „Васил Левски“ от ОК43а до ОК39а, с. Стояновци“
размер: 2319 KB
ИП: „Промнна предназначение на земеделска земи ПИ №12259.734.17, м.иГладно поле“,по плана на гр.Враца, в урегулиран поземлен имот,в зона „Предимно производствена дейност“(Пн), с предназначение „за производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция“
размер: 815 KB
ИП: „Частична смяна на предназначението на ПИ 47714.10.40 и изграждане на обществено обслужваща сграда в него.“
размер: 1103 KB
ИП: „Фотоволтаична инсталация с инсталирана DC мощност 199,65 KWp за продажба, находяща се в УПИ XXVI571, кв. 341, по плана на с. Селановци, Община Оряхово, Област Враца. “
размер: 251 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ), електропроводи средно и ниско напрежение, оптични кабели, заземителни инсталации, система за съхранение на електрическа енергия и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електронреносната мрежа високо напрежение на територията на община Бяла Слатина“
размер: 1095 KB
ИП: „Сграда за производство на интериорни и екстериорни елементи и конструкции от дърво и метал“ в ПИ с идентификатор 24668.1.31, местност "Острога", село Дърманци, община Мездра, област Враца“
размер: 436 KB
ИП: „Жилищно строителство“
размер: 1142 KB
ИП: „Нискоетажна жилищна сграда“
размер: 1152 KB
ИП: „изграждане на НАДСТРОЙКА АДМИНИСТРАТИВНО БИТОВ СЕКТОР, ЖИЛИЩЕ и "СТАИ ЗА ГОСТИ" към "БИНАРНА АХИНОРА" на ЕТАПНОСТ“
размер: 2445 KB
ИП: „Изграждане на едноетажна къща“
размер: 1144 KB
ИП: „Административна сграда и хале за съхранение на земеделска продукция“
размер: 2169 KB
ИП: „Изграждане на нискоетажна жилищна сграда за сезонно ползване“
размер: 1305 KB
ИП: „Инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор) на обект: „Основен ремонт на улици на територията на Община Криводол“
размер: 5412 KB