Downloads

ИП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО, ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРИСТРОЯВАНЕ НА „ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА - ЗОРА“, УЛ."БЕЛАСИЦА” №5, ГР.ВРАЦА
размер: 1883 KB
ИП: „Изграждане на нов дом за стари хора „Баба Марта“ в имот с кад. № 501.98, УПИ I, кв. 20 по Кадастралния план на с. Липница, общ. Мизия“
размер: 1701 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична централа - 10 МУ в ПИ №44728.39.6- проектно ПИ № 44728.39.72 и ПИ № 44728 .47.91 в землището на с.Лютаджик” с обща площ от 125 дка и начин на трайно ползване хвостохранилище.“
размер: 2141 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 199,8 kWp върху на терен за продажба на ел.енергия, трафопост и кабелна линия 20 kV в пи с идентификатор 61933.90.19, местност „Спечен камък „ с.Ракево, община Криводол, област Враца“
размер: 1187 KB
ИП: „Преустройство на приемо- нреданателна станция 5596 разположена в имот с идентификатор 12259.1008.66 гр.Врана. общ.Врана, об.т.Враца“
размер: 766 KB
ИП: „Основен ремонт на улици на територията на Община Криводол“
размер: 5545 KB
ИП: „Изграждане разширение на новия гробищен парк, отчуждаване на частни земеделски имоти в местност „Дърводелци“ демлище на грЗряца и смяна на предназначение на земеделската земя.“
размер: 914 KB
ИП: „АВТОМИВКА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УПИ I, кв.12 по регулационния план на гр. Козлодуй, поземлен имот с идентификатор 37798.505.108 по кадастралната карта на гр. Козлодуй, обл. Враца“
размер: 906 KB
ИП: „Укрепване на свлачище №VRC27.44759.03 в поземлен имот 44759.501.484 по КККР на с. Люти дол, обш. Мездра, обл. Враца
размер: 1340 KB
ИП: „Преустройство на приемо- нредавателна станция 5916 разположена върху сграда с идентификатор 12259.1019.140.2 гр.Враца, бул." Георги Пенчев"№2, вх.В, общ.Враца, обл.Враца“
размер: 857 KB
ИП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. АЛТИМИР, ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА, ОБЛАСТ ВРАЦА“
размер: 2589 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична централа 99kWp“
размер: 1141 KB
ИП: Фотоволтаична инсталация с номинална генераторна мощност200kW220 kVA АС и инсталирана мощност 199,8 kWpDC Местонахождение: с.Хърлец, Община Козлодуй, Област Враца, УПИ XIV-60,61, кв.77
размер: 903 KB
ИП: „Укрепване на свлачище №VRC27.44759.03 в поземлен имот 44759.501.484 по КККР на с. Люти дол, обш. Мездра, обл. Враца“
размер: 2349 KB
ИП: „Изграждане на търговски обект, изграждане на паркинг за товарни автомобили и паркинг за селскостопанска техника“
размер: 1037 KB
ИП: „РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ПЕШЕХОДНО ПРОСТРАНСТВО ПО УЛ. „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ В ГРАД БЯЛА СЛАТИНА“
размер: 2363 KB
ИП: „Подземна кабелна лнния за присъединяване към електроразпределителната мрежа па обект: Фотоволтаична централа“
размер: 900 KB
ИП: „Инвестиция в мерки за енергийно обновяване по проект BG-RRP-4.021 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ на сграда“
размер: 748 KB
ИП: „язовир „Тихов лъг” ще се използва за отглеждане и развъждане на риба шаран, тостолоб. амур и др. Ще бъде отглеждан зарибителен материал или риба за консумация.“
размер: 634 KB
ИП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. БЯЛА СЛАТИНА, ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА, ОБЛАСТ ВРАЦА“
размер: 2318 KB
ИП: „Изграждане на хибридна фотоволтаична централа“ -1,5 MW в имоти с ПИ №12259.197.1 с трайно предназначение - урбанизирана, начин на трайно ползване-стопански двор с площ 18954 кв. м., в землището на гр.Враца, кв.“Кулата“, местност ..Орешака“
размер: 2029 KB
ИП: „Преустройство на приемо- предавателна станция VRC0005.А006 „Butan” на „А1 Тауърс България” ЕООД н „А1 България“ ЕАД“
размер: 640 KB
ИП: "Изпълнение на енергоефективни мерки в комплекс мотел "Долче Вита", ПИ № 24668.1.117, местност Острога, землище с. Дърманци, общ. Мездра"
размер: 5817 KB
ИП: "Ремонт и реконструкция на съществуваща стоманобетонова сграда на детска градина "Славейче" и прилежаща масивна сграда, находящи се в УПИ-I, пл. №125, кв. 38 по плана на с. Михайлово, общ. Хайредин, обл. Враца"
размер: 1705 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтачна централа 384.77kWp“
размер: 2824 KB
ИП: „Изграждане на рибни проходи по поречието на р. Малък Искър, понадаиш в териториалния обхват на община Роман, област Враца“
размер: 1221 KB
ИП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА НУ „ИВАНЧО МЛАДЕНОВ“
размер: 737 KB
ИП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
размер: 1170 KB
ИП: „Създаване на ниви в общ.Козлодуй, землище Гложене“
размер: 1374 KB
ИП: „Създаване на ниви в ПИ 18505.178.3, 18505.181.56“
размер: 882 KB
ИП: „Създаване на нива в ПИ 77548.510.11“
размер: 881 KB
ИП: „Създаване на ниви в общ.Козлодуй, землище Гложене“
размер: 1575 KB
ИП: „Създаване на нива в ПИ 77548.504.11“
размер: 843 KB
ИП: „Създаване на ниви в ПИ 77102.109.66, 77548.504.6, 77548.505.5, 77548.518.26“
размер: 896 KB
ИП: „КАБЕЛИ 20кV, НОВ БКТП до 1х800кVА/20/0.4кV И ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ 1 кV НА АДМИНИСТРАТИВНА, ДЕЛОВА СГРАДА В УПИ II-92 /ПИ С ИДЕНТ. 12259.1011.92/, /ул. "ОКОЛЧИЦА" №2/, кв. 14, ПО ПЛАНА НА "ПРОМИШЛЕНА ЗОНА" гр. ВРАЦА, ОБЩИНА ВРАЦА“
размер: 749 KB
ИП: „Изграждане на предприятие за производство на плодови барове както и извършване на текущ ремонт на съществуваща сграда“
размер: 861 KB
ИП: „Изграждане на „Склад за зърно“ в ПИ с Идентификатор № 07702.240.8, УПИ I -8, кв.240, гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца“
размер: 968 KB
ИП: „Изграждане на нискоетажна жилищна сграда за сезонно ползване“
размер: 878 KB
ИП: „Разширение на електронно съобщителна мрежа на „А1 България" ЕАД на територията на гр. Бяла Слатина“
размер: 1347 KB
ИП: „Обновяване на материалната база на ДГ „Детелина“ гр. Бяла Слатина“
размер: 3162 KB
ИП: „Модернизации на СУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина“
размер: 2868 KB
ИП: „Изграждане на подземна физическа инфраструктура“
размер: 1289 KB
ИП: „Нискоетажно жилищно стойтелство“
размер: 628 KB