Downloads

ИП: „Повишаване на конкурентоспособността на предприятие от територията на МИГ Бяла Слатина чрез закупуване на технологично оборудване за съществуващ производствен цех-пекарна за тестени закуски и хляб“
размер: 1134 KB
ИП: „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ“
размер: 266 KB
ИП: "Изменение на проект по реда на чл. 154, ал. 2, т. 7 от ЗУТ за обект: Преустройство на съществуваща базова станция № 5546 на "ЦЕТИН България" ЕАД, находящ се на покрива на ул. "Кръстьо Българията" №19, бл. "Здравец", гр. Враца, обл. Враца, сграда с идентификатор по КК 12259.101811.1"
размер: 704 KB
ИП: "Изменениена проект по реда на чл. 154, ал. 2, т. 7 от ЗУТ за обект: Преустройство на съществуваща базова станция № 5511 на "ЦВЕТИН България" ЕАД", находящ се на покрива на Сграда с идентификатор 12259.1023.216.1 по КК на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, ж.к. "Околчица", ул. "Ген. Леонов" №60, вх. Г"
размер: 755 KB
ИП: „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КИПИ), включваш проект за частично изменение па подробен устронствен план - план за регулация и застрояване (ЧИПУП-ПРЗ) и технически инвестиционен проект за обект „Хале за производство на захарни изделия“
размер: 1698 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична централа 3,5 MW в имоти с ПИ № 12259.119.1 трайно предназначение -вид територия Земеделска, начин на трайно ползване Пасище с площ 31619 кв.м, в землището на гр.Враца, кв. „Кулата ", местност „Орешака".
размер: 1656 KB
ИП: „Частично изместване на съществуващ кабел НН от ТП "ЗМА Дружба " за ел.захранване на сграда с имот 12259.1008.150
размер: 654 KB
ИП: „АВТОМИВКА на самообслужване“
размер: 954 KB
ИП: „Получаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Искър , с. Брусен, общ. Мездра, област Враца, чрез цистерни, за напояване на земеделски култури.“
размер: 1116 KB
ИП: „Изграждане на сграда със смесено предназначение , за търговия ,офис и жилище при спазване параметрите на застрояване съгласно одобрения ПУП и наличните комуникационни дадености в и близост до имота.“
размер: 1529 KB
ИП: „Изменение на максимално допустимата концентрация и максимално допустимото количество на нитратите в отвежданите води и допустимата концентрация на нитратите във водите от водния обект-приемник, определени с Разрешително № 0161-1/24.04.2007 г. за ползване на воден обект за реинжектиране на води в подземен воден обект на министъра на околната среда и водите, продължено с Решение № 486/2011 г., Решение № 820/2012 г. и Решение № 1107/2013г. на директора на БДДР, гр. Плевен“
размер: 66 KB
ИП: „пускане в нормалната си експлоатация на гарнизонния полигон за стрелба след извършените реорганизации на военното формирование в гарнизон Враца.“
размер: 328 KB
ИП: „Изпълнение на втори етап за разширяването на стопанска сграда в краварник в п.и. 263010, земл. с. Власатица, общ. Враца, с цел увеличаване с 14 бр. на оглежданите крави от 32 бр. в момента, на 46 бр“
размер: 513 KB
ИП: „Изпълнение на инженеринг за обект: „Благоустрояване на площадни пространства на територията на Община Криводол
размер: 5502 KB
ИП: „"Почистване на участък от коритото на р. Ботуня с приблизителна дължина 1000 м. след моста на републикански път II-12 за предотвратяване от наводнение на изградения на левия бряг ни реката фотоволтаичен парк“
размер: 1679 KB