Downloads

ИП: „Изграждане на външно ел.захранване до поземлен имот 72504.18.12. област Враца, община Враца, с. Тишевица, м. РАСОХА“
размер: 1157 KB
ИП: „ПУП ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на поземлен имот 72504.18.12. област Враца, община Враца, с. Тишевица, м. РАСОХА“
размер: 972 KB
ИП: „Реконструкция па съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина“
размер: 1360 KB
ИП: „Технически проект на път VRC 1082/III-103/Мездра-Боденец-Крапец“
размер: 1584 KB
ИП: „Изграждане на подзе.нна кабелна линия 20 кУ и ЗРУ 20кУ / Трафопост / монтиран в п.и.0741Н.202.4 м. „Бабките” с.Бърдарски геран, общ.Бяла Слатина“
размер: 661 KB
ИП: „ползване на воден обект. р.Дунав, с цел изземване на напоени отложения от динамичните запаси, преработка и продажба на същите с местонахождение р.Дунав - от км 693.000 до км 691.300. в горния край на кариерата при км 693.000 - минимално разстояние от брега на остров Козлодуй - 120м, а максимално разстояние 225м., в долния край на кариерата при км 691.300 - минимално разстояние от брега на остров Козлодуй 50м, максимално - 150м.“
размер: 1075 KB
ИП: „Ползване под наем на имот в горска територия с идентификатор 35910.335.1 собственост на ТП ДГС Мездра с цел съхранение на земеделска продукция без търговска цел
размер: 799 KB
ИП: „Изграждане на автошкола и автополигон“
размер: 842 KB
ИП: „Увеличаване на Максимален дебит на газовете на Изпускащо устройство (комин) № 1 на 520 000 NmЗ/h“
размер: 833 KB
ИП: „Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа /ФвЕЦ/ с мощност 250 кW“
размер: 1070 KB
ИП: „Изграждане на Фоговолгачна централа 232.170 кWр за продажба на ел.снергня. монтирана на терен в поземлен имот 12259.517.74, гр.Враца, общ.Враца, обл.Врана, местност „Ябланица“
размер: 851 KB
ИП: „Изграждане на нов „Трафопост 160 к/А 20/0,4 кУ и кабелна линия 20кУ за ел.захранване на Предприятие за преработка на ябълки и производство на ябълков айс-сайдер и довеждащ път в п.и. с идент. 22023.39.38 по КК, мест."Калчовскалъка, извън рег.линии на с.Долна Бешовица, община Роман.“
размер: 999 KB
ИП: „Внедряване на мерки за Енергийна ефективност (ЕЕ) в общинската образователна инфраструктура в обект: ДГ “Пролет'' в гр. Оряхово.“
размер: 826 KB
ИП: „Внедряване на мерки за Енергийна ефективност (ЕЕ) в общинската образователна инфраструктура в обект: ДГ “Мир" в с. Селановци“
размер: 813 KB
ИП: „Внедряване на мерки за Енергийна ефективност (ЕЕ) в общинската образователна инфраструктура в обект: ДГ "Дружба" в гр. Оряхово.“
размер: 839 KB
ИП: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Борован“
размер: 1265 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3122kW“
размер: 771 KB
ИП: „Обособяване на плщадка за изкупуване, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“
размер: 1166 KB
ИП: „Рахабилитация на ул.Капитан Петко Войвода в с.Селановци“
размер: 806 KB
ИП: „Рехабилитация на ул.Христо Смирненски гр.Оряхово“
размер: 774 KB
ИП: „Пристройка и преустройство на магазин за промишлени стоки“
размер: 789 KB
ИП: " Изграждане на фотоволтаична електрическа централа в ПИ № 000155, местност "Смърдан" и ПИ № 000138, местност "Трънски рът", ПИ № 000179 и № 045231, местност " Осене",с. Старо село, общ. Мездра"
размер: 1376 KB
ИП: "Изгражданена фотоволтаична електроцентрала с мощност 3 122 kW", землище Хубавене, общ. Роман
размер: 1012 KB
ИП: "Рехабилитация на ул. "Христо Смирненски" в гр. Оряхово"
размер: 1468 KB
ИП: "Рехабилитация на ул. "Капитан Петко Войвода" в с. Селановци, общ. Оряхово"
размер: 1001 KB
ИП: "Обособяване на площадка за изкупуване, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства", гр. Враца, ПИ № 12259.727.17, местност "Гладно поле"
размер: 1786 KB
ИП: "Пристройка и преустройство на магазин за промишлени стоки в УПИ-27, 113, 452, 454 - Етап I", с местоположение кв. Източна промишлена зона", ул. "Васил Кънчов" № 120-122, гр. Враца"
размер: 1171 KB
ИП: "Реконструкция на участък на ул. "Рила" от кръговото кръстовище до каменния мост (включително) над р. Малък Искър в гр. Роман"
размер: 1655 KB
ИП: "Изграждане на фотоволтаична система за собствени нужди"
размер: 2264 KB
ИП" Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец на територията на имот с идентификатор 12259.734.571 местност Гладно поле, общ. Враца, за водоснабдяване с техническа вода на автомивка"
размер: 1903 KB
ИП: "Вътрешно преустройство и смяна на предназначението на обособен обект "Кафе-аперитив" в "Бистро" в кв. 30, УПИ ХХХIII, гр. Роман
размер: 1081 KB
ИП: „Изготвяне на технически проект, изпълнение на CMP и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на CMP на обект: Ремонт и реконструкция на общински пътища и площади в община Криводол“
размер: 2997 KB
ИП: „Фотоволтаична електроцентрала“ с.Борован
размер: 854 KB
ИП: „Изграждане и експоатиране на ,Сградна интегрирана фотоволтаична електроцентрала с мощност 142.56kWp“
размер: 3103 KB