Downloads

Стратегия за ВОМР на МИГ Бяла Слатина за периода 2023 - 2027 г.
размер: 216 KB
ИП: „Реконструкция на работеща фотоволтаична електроцентроцентрала, изградена в поземлен имот с идентификатор 39846.19.91, без увеличаване на номинално позволената изходна мощност от 5 MWp, реализирана чрез разширение на границите й в поземлен имот с идентификатор 39846.19.92“, гр. Криводол, местност „Долното ливаге“ по КККР на гр. Криводол.
размер: 943 KB
ИП: "Запазване, укрепване и обезопасяване на скална маса на сграда "Дом на алпиниста"
размер: 471 KB
ИП: "Изграждане на улична канализация по ул. "Царибродска" от О.Т. 921 до О.Т. 919, гр. Козлодуй"
размер: 465 KB
ИП: "Разработване по открит начин на находище за скалнообличовъчни материали - варовиц от находище "Върбешница 3", в землището на с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца"
размер: 1636 KB
ИП: "Извеждане от експлоатация на язовирна стена "Стубеля-403" и съоръженията към нея"
размер: 1112 KB
ИП: „Извършване на дейности по оползотворяване на инертни отпадъци (СО) в обратни насипи на територията на област Враца.“
размер: 330 KB
ИП: „Изграждане на Автомивка“
размер: 1109 KB
ИП: „Трафопост 630kVa (БКТП МБ 01), 20/0,4 kV и кабелна линия 20 KV, кв. 25, п.и. 12259.734.61 и п.и. 12259.734.60 м. "Гладно Поле", град Враца“
размер: 463 KB
ИП: „Реконструкция на съществуваща сграда за сладкарско предприятие, отделна сграда за инвентар и навеси за паркинг“
размер: 1530 KB
ИП: „Автосервиз с диагностичен пункт за МПС“
размер: 1034 KB
ИП: „ Вътрешно преустройство на съществуващ двуетажен магазин за промишлени стоки в хотел с парти-клуб“
размер: 783 KB
ИП: „ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИ ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ ОТ АВТОМОБИЛИ“
размер: 1403 KB
ИП: „Промяна предназначението на земеделски земи, нейна собственост засегнати от концесняза на кариера Лиляче“
размер: 719 KB