Downloads

ИП: „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Мездра ул.Св.Св. Кирил и Методий №57“
размер: 973 KB
ИП: „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Мездра ул.Св.Св. Кирил и Методий №40“
размер: 999 KB
ИП: „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.“
размер: 950 KB
ИП: „Енергийно обновяване на сграда за спорт с.Селановци“
размер: 1033 KB
ИП: „Енергийно обновяване на НЧ „Самообразование 1894“ с.Селановци“
размер: 1021 KB
ИП: „Получаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез 1 брой съществуващ тръбен кладенец“
размер: 1048 KB
ИП: „Промяна на обстоятелства към инвестиционно предложение за изграждане на сграда за кремация с крематориумна пещ“
размер: 1141 KB
ИП: „Създаване и реализиране на ландшафтно-екологични модели във връзка с възстановяване на съществуването, опазавнето, развитието и увеличаване популацията на Белооката потапница на територията на BG0000334 Остров“
размер: 2792 KB
ИП: „Внедряване мерки за енергийна ефективност за ОБЕКТ: Закрит тенис корт - спортен комплекс „Христо Ботев“
размер: 1283 KB
ИП: „Обновяване и въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата на НЧ ..Пробуда - 1927, находяща се в с. Софрониево. общ. Мизия“
размер: 1258 KB
ИП: „Изграждане на фотоволаична инсталация в землището на с.Рогозен
размер: 1092 KB
ИП: „Внедряване мерки за енергийна ефективност за ОБЕКТ: Закрит плувен басейн - спортен комплекс „Христо Ботев“
размер: 1969 KB
ИП: „Внедряване мерки за енергийна ефективност на Регионална библиотека „Христо Ботев““
размер: 1156 KB
ИП: „Внедряване мерки за енергийна ефективност за ОБЕКТ: Младежки дом гр.Враца“
размер: 1293 KB
ИП: „Изграждане на хале за съхранение на селскостопанска техника“
размер: 720 KB
ИП: „Изгражване на фотоволтаична инсталация за производството на ел. енергия“
размер: 2098 KB
ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ 20kV за захранване на ФТЕЦ 4.95 MWP В ПИ 07702.311.93, КВ. 199, М."АГИНОТО БРАНИЩЕ", ГР. БЯЛА СЛАТИНА; ФТЕЦ 3000 KW В ПИ 07702.311.97, УПИ III-97, кв.199, М."АГИНОТО БРАНИЩЕ, ГР. БЯЛА СЛАТИНА И ФТЕЦ 3000KW В ПИ 07702.311.98, УПИ IV-98, кв.199, М."АГИНОТО БРАНИЩЕ", ГР. БЯЛА СЛАТИНА
размер: 621 KB
ИП: „Изграждане на производствено хале“
размер: 753 KB
ИП: „Строеж на автомивка на самообслужване“
размер: 978 KB
ИП: „Промяна предназначение на земеделска земя ПИ №12259.645.15, м.“Джуджански поток“, землището на гр.Враца, Община Враца, в урегулиран поземлен имот, в зона „Предимно производствена дейност“ (Пп), с предназначение „за електроенергийно производство“,с оглед изграждане на фотоволтаична централа с мощност от 15MWp
размер: 744 KB
ИП: „Процедура чрез подбор BG-RRP-4.020 Подкрепа за енергийно обновяване напубличен сграден фонд за административно облужване, култура и спорт“
размер: 6642 KB
ИП: „ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ“
размер: 314 KB
ИП: „Трафопост 400 kVA 20/0,4 kV и кабелна линия 20kV ( външно ел.захранване) “
размер: 417 KB