Downloads

ИП: „фотоволтаична централа с генераторна мощност - 1500kW/1650kVA и инсталирана мощност - 1503,36kWp, в ПИ с идентификатор 48043.290.19, гр. Мизия, общ. Мизия“
размер: 628 KB
ИП: "Кабелна електропроводна линия 1,0 kV на Фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия с мощност 30.00KW, находяща се в южна част на ПИ с идентификатор 22126.501.777, с. Долна Кремена, община Мездра“
размер: 2038 KB
ИП: "Основен ремонт на улици в селата Радовене, Струпец и Синьо бърдо, общ. Роман". Подобект: "Основен ремонт на улици "Цар Калоян", с. Радовене"
размер: 636 KB
ИП: "Основен ремонт на улици в селата Радовене, Струпец и Синьо бърдо, общ. Роман", Подобект: "Основен ремонт на ул. "Кирил и Методий", с. Синьо бърдо"
размер: 635 KB
ИП: "Повишаване конкурентноспособността на бетонов възел, находящ се в ПИ 07702.501.3741, парцел II, кв. 3А, Индустриална зона в гр. Бяла Слатина, обл. Враца чрез закупуване на Автоматизирана линия за производство на вибропресовани бетонови изделия."
размер: 1519 KB
ИП: „Инженеринг за основен ремонт на територията на община Роман, включваща следните основни дейности: проектиране, авторски надзор и строителство на ул. „Васил Левски“, с. Караш, улици в междублоковото пространство при бл. 1 в кв. 67, гр. Роман, ул. „ Тодор Каблешков“ и ул. „Романова Крепост“, гр. Роман“. Подобект: Основен ремонт на ул. "Романова Крепост", гр. Роман, започваща от ул. "Александър Стамболийски" и завършваща при ул. "Малък Искър", с дължина 90,52 м. Ремонтът е полагане на трошен камък с непрекъсната зърнометрия-5 см., нова асфалтова настилка-4 см., съществуващи бетонови бордюри от ляво и дясно.
размер: 2203 KB
ИП: "„Инженеринг за основен ремонт на територията на община Роман, включваща следните основни дейности: проектиране, авторски надзор и строителство на ул. „Васил Левски“, с. Караш, улици в междублоковото пространство при бл. 1 в кв. 67, гр. Роман, ул. „ Тодор Каблешков“ и ул. „Романова Крепост“, гр. Роман“. Подобект: Основен ремонт на ул. "Тодор Каблешков", гр. Роман - участък от кръгово кръстовище до триклонно кръстовище с ул. "Капитан Петко войвода", с дължина 63,02 м. Ремонтът е полагане на нова асфалтова настилка, съществуващи бордюри от ляво и дясно.
размер: 2193 KB
ИП: „Инженеринг за основен ремонт на територията на община Роман, включваща следните основни дейности: проектиране, авторски надзор и строителство на ул. „Васил Левски“, с. Караш, улици в междублоковото пространство при бл. 1 в кв. 67, гр. Роман, ул. „ Тодор Каблешков“ и ул. „Романова Крепост“, гр. Роман“. Подобект: Основен ремонт на ул. "Васил Левски", с. Караш - участък започва от път III-308, с дължина 304.52 м. и завършва до безименна улица след кметството. Ремонтът е полагане на нова асфалтова настилка, съществуващи бетонови бордюри от ляво и дясно
размер: 2119 KB
ИП: „Инженеринг за основен ремонт на територията на община Роман, включваща следните основни дейности: проектиране, авторски надзор и строителство на ул. „Васил Левски“, с. Караш, улици в междублоковото пространство при бл. 1 в кв. 67, гр. Роман, ул. „ Тодор Каблешков“ и ул. „Романова Крепост“, гр. Роман“. Подобект: Основен ремонт на междублоковото пространство пред бл. 1, кв. 67, гр. Роман, площ 728 м2, започващ от ул. "Тодор Каблешков" и обхваща открит паркинг"
размер: 2115 KB
ИП: "Хале за изготвяне на строителни стоманени армировъчни заготовки:
размер: 1582 KB
ИП: "Обособяване на площадка за събиране и преработка на стоителни отпадъци в имот № 24668.1.31, местност "Острога", с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца"
размер: 1227 KB
ИП: "Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация"
размер: 1209 KB
ИП: "Промяна предназначението на земеделска земя ПИ № 12259.724.101, м. "Гладно поле" по плана на гр. Враца, в урегулиран поземлен имот, с предназначение "Производствена дейност", с оглед изграждане на предприятие за преработка и шоково замразяване на плодове и зеленчуци"
размер: 1054 KB
ИП: "Захранващ кабел НН от новоизградено БКТП до съществуваща касета, находящ се в ПИ 12259.1011.4 по КК, кв. 10, ж.к. "Складова зона", гр. Враца"
размер: 976 KB
ИП: "Фотоволтаична електроцентрала 100 kW и изграждане на външни връзки"
размер: 1174 KB
ИП: "Основен ремонт на ул. Иван Вазов", с. Струпец, общ. Роман"
размер: 864 KB
ИП: "Основен ремонт на улица "Генерал Скобелев", с. Радовене, общ. Роман"
размер: 847 KB
ИП: "Основен ремонт на улици в селата Радовене, Струпец, Синьо бърдо, община Ронан"
размер: 955 KB
ИП: "Трафопост 20 kV/0.4 kV 1х400 kV и кабелна линия 20 kV за свързване на фотоволтаична централа за производство и продажба на електроенергия"
размер: 1059 KB
ИП: "Фотоволтаична електрическа централа до 400 kW"
размер: 850 KB
ИП: "Реконструкция на ТП 20/0.4 - 400 kVA за захранване на "Фотоволтаична централа" за собствени нужди и продажба, находящ се в ПИ 07702.501.3440 по плана нагр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина"
размер: 2395 KB
ИП: "Фотоволтаична инсталация до 800 kWpвърху покрив на сграда в имот с идентификатор 07702.501.3440 по плана на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина"
размер: 1105 KB
ИП: "Мобилност и зелен транспорт в общините Враца и Монтана"
размер: 244 KB
ИП: "Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 69050.45.223, 69050.45.224, 69050.45.225, 69050.45.227, 69050.45.228, 69050.45.229, 69050.45.230, 69050.45.232, 69050.45.233, местност "Осене", землище с. Старо село, общ. Мездра, с цел отреждане на имотите за "фотоволтаична електроцентрала" и изграждане на фотоволтаична електроцентрала в тях."
размер: 641 KB
ИП "Строеж на сграда, за магазин „Билла“, в у.п.и. III-128, кв. 29, ж.к. „Дъбника“, гр. Враца."
размер: 2060 KB
ИП: "Подмяна на стени и защитни мероприятия на р. Клисурска в зоната на гробищен парк с. Ребърково, общ. Мездра, обл. Враца"
размер: 1329 KB
ИП: "Основен ремонт /подмяна/ на водопровод на ул. "Прогрес", с. Брусен, общ.. Мездра, обл. Враца"
размер: 854 KB
ИП: "Основен ремонт /подмяна на водопровод на ул. "Тодор Каблешков, с. Руска бела, общ. Мездра, обл. Враца"
размер: 955 KB
ИП: "Основен ремонт /подмяна/ на водопровод на ул. "Георги Димитров", с. Игнатица, общ. Мездра, обл. Враца"
размер: 987 KB
ИП: "Поддържане на оперативна зона, зоната за маневриране и зоната за изход към Пристанище за обществен транспорт "Фериботен комплекс-Оряхово" от км. 678.500 до км. 676.400 на река Дунав"
размер: 629 KB
ИП: "Фоговолтаична централа, находяща се в имот с идентификатор 24668.12.27, област Враца, общ. Мездра, с. Дърманци, м-т Край Искъра"
размер: 1412 KB
ИП: "Фотоволтаична централа, находяща се в имот с идентификатор 24668.12.60, област Враца, общ. Мездра, с. Дърманци, м-т Край Искъра"
размер: 1653 KB
ИП: „Промяна предназначението на ПИ е номера 24668.13.48, 24668.13.50. 24668.13.52, 24668.13.56, 24998.13.30 и 24668.13.88, удължение па хале ноемр 15 в поземлен имот 24668.1.89 и изграждане на подкранов път и паркинг за транспортни колички“
размер: 1108 KB
ИП: „КПИИ за Сграда за търговия в УПИ И-480, кв.131 по плана на гр. Криводол“
размер: 759 KB
ИП: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 100kW в ПИ 32281.137.302
размер: 1272 KB