Downloads

ИП: "Основен ремонт на улици в гр. Роман и с. Камено поле, общ. Роман"
размер: 2061 KB
ИП: „Пристройка на училищен корпус към ППМГ „АКАД. ИВАН ЦЕНОВ“ - гр.Враца“
размер: 1676 KB
ИП: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Козлодуй
размер: 906 KB
ИП: „Кабел 20 кV за захранване на КТП 20/800 за захранване на „Фотоволтаична централа до 1MW“ в ПИ 07702.310.55 по КК на гр.Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина.
размер: 750 KB
ИП: „КТП 20/800 за захранване на „Фоговолтаична централа“ в ПИ 07702.310.55 по КК на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина“
размер: 841 KB
ИП: „Фотоволтаична инсталация до 1000 кWр върху покрива на сграда и терен в ПИ 07702.310.55 по плана на гр. Бяла Слатина , обш. Бяла Слатина
размер: 667 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. Енергия с мощност до 1MW“
размер: 759 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаичен парк в с.Бърдарски геран“
размер: 563 KB
ИП: „Енергийно обновяване на три сгради в сферата на търговията“
размер: 884 KB
ИП: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ПЛОЩАДКА В Ж.К. „МЛАДОСТ", ГР. ВРАЦА“
размер: 824 KB
ИП: „Закупуване на медицинско оборудване и апаратура“
размер: 2864 KB
ИП: „:Промяна предназначение на земеделска земя ПИ № 12259.675.105, м.“3анкнното“,но плана гр.Враца, Община Враца, в урегулиран поземлен имот,в зона „„Предимно производствена дейност““(Пп),с предназначение „шоурум за съхранение и продажба на автомобили“
размер: 705 KB
ИП: „Обновяване и въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в Многофамилна жилищна сграда - Блок №9. гр. Мизия. общ. Мизия. обл. Врац
размер: 1254 KB
ИП: „Обновяване и въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в Многофамилна жилищна сграда - Блок №6. гр. Мизия. общ. Мизия. обл. Враца"
размер: 1249 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 6.03 MWр“
размер: 1172 KB
ИП: „Преустройство на таванско помещение и пристройка на асансьор в УПИ І-80, кв. 11, Централна градска част, гр. Враца (п.и. 12259.1019.80, сграда 12259.1019.80.2“
размер: 315 KB
ИП: „Изграждане и експлоатиране на натемна Фотоволтаична инсталация (ФЕЦ) и Собствен Трансформаторен Пост (БКТП) 0.4кV/ 20кV“
размер: 844 KB
ИП: „Изграждане и експлоатиране на Собствен Трансформаторен Пост (БКТП) 0.4кV/20кV и паземна Фотоволтаична инсталация “
размер: 876 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаичен парк в УПИ I - 2020,2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 в кв. 46 в с. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина, област Враца, ул. „Васил Левски" 5.
размер: 848 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаичен парк в УПИ III - 2001,2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 в кв. 8 в с. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина, област Враца, ул. „Христо Смирненски” 2А.
размер: 914 KB
ИП: „1. Едноетажна масивна жилищна сграда с въздушна мрежа НН от ТП "13", находища се в имот 54020.503.310, ул. "Бузлуджа" №59, гр. Оряхово 2. Съществуващо бунгало - паянтова сезонна постройка , находища се в имот 54020.503.311, ул. "Бузлуджа" №57, гр. Оряхово“
размер: 812 KB
ИП: „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД В ОБЩИНА ВРАЦА, ЕТАП 1 - ОБЕКТИ: ж.к.“ Сениче“, бл. 51; ж.к. „Сениче“, бл. 70; ул. „Ангел Грамчев“ № 4; бул. „Демокрация“ № 29; ул. „Мито Орозови № 16; ж. к. „Дъбника“ бл. 41; ж.к. „Сениче“, бл. 68; ул. „Найден Геров“ № 10; ул. „Илия Крьстеняков“ № 14; ул. „Никола Вапцаров“ № 5; ул. „Никола Вапцаров“ № 3; ул. „Никола Вапцаров“ № 1; ул. „Никола Вапцаров“ № 2; ул. „Генерал Леонов“ № 94; ж.к. ,Дъбника“, бл.140; бул. „Демокрация“ № 5; ул. „Иванка Ботева“ № 4; ж.к. „Сениче“, бл. 52; бул. „Васил Кънчов“ № 94, с възложител: ОБЩИНА ВРАЦА.“
размер: 2939 KB
ИП: „Във връзка с кандидатстване по процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите" и проведено за целта обследване за енергийна ефективност и предписани мерки на намаляване на енергоемкостта на сградата на ,.АЙ ПИ ЕЛ БЪЛГАРИЯ" ООД
размер: 1088 KB
ИП: „Изграждане на „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 2495,025 kWp, Изграждане на „Комплектен трансформаторен пост тип МТSМ36С, с мощност 1x2500 кVА
размер: 1312 KB
ИП: „Инсталиране на 4 брои метални бункера за приемане н съхранение на прахообразни суровини и отпадък с код 10 01 01 (сгурия, шлака и дънна пепел от котли)“
размер: 692 KB
ИП: „Детайлно обследване за енергийна ефективност жилищна сграда - гр. Мездра, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №4“
размер: 987 KB
ИП: „Детайлно обследване за енергийна ефективност жилищна сграда - гр. Мездра, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №35“
размер: 998 KB
ИП: „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Мездра, ул. „Ал.Стамболийски" №132“
размер: 881 KB
ИП: „Обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - ул. „Любен Каравслов“ №31“, гр. Мездра, община Мездра, област Враца“.
размер: 1041 KB
ИП: „Почистване на част от коритото на р.Ржана, с.Оселна, общ.Мездра, обл.Враца от самонастанила се храстовидна и дървесна растителност.“
размер: 1428 KB
ИП: „Енергийно обновяване на жлищния сграден фонд в община Враца, Етап 1 обект „Илия Кръстеняков №6“
размер: 1206 KB
ИП: „Енергийно обновяване на жлищния сграден фонд в община Враца, Етап 1 обект „Димитраки Хаджитошин №31“
размер: 1129 KB
ИП: „Промяна предназначение на земеделска земя в улегуриран поземлен имот, с предназначение за съграняване, поддържане и ремонт на земеделска техника“
размер: 790 KB
ИП: „Промяна предназначение на земеделска земя в улегуриран поземлен имот“
размер: 836 KB
ИП: „Основен ремонт на част от улица Антим I в с.Софрониево“
размер: 1262 KB
ИП: „Основен ремонт на паркинг находящ се пред блок 1, гр.Мизия“
размер: 1287 KB
ИП: „Изграждане на склад за негорими строителни материали“
размер: 800 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. Енергия с мощност до 1 MW“
размер: 636 KB
ИП: „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СГРАДЕН ФОНД ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ “
размер: 502 KB
ИП: „Реконструкция на ОРУ 110kV в п/ст Криводол 110/20kV“
размер: 888 KB
ИП: „Изграждане на жилищна сграда с магазини и гаражи“
размер: 1688 KB
ИП: „Вътрешно преустройство и смяна предназначението от склад в магазин“
размер: 1551 KB
ИП: „Монтаж на фотоволтаична електрическа централа за производство на ел. енергия“
размер: 3092 KB
ИП: „Реконструкция на контактна мрежа и изграждане на ТИС“
размер: 946 KB
ИП: „Изграждане на кабелни линии 33kV“
размер: 1282 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди с мощност 105kW, с локално съхранение на електрическата енергия в размер на 149kWh“
размер: 3133 KB
ИП: „Поливане на земеделски земи“
размер: 778 KB
ИП: „Обследване за енергийна ефективност на жилищна сграда гр.Мездра ул.Алксандър Стамболийски №134 блок3“
размер: 918 KB
ИП: „Детайлно обследване за енергийна ефективност на жилищен блок гр.Мездра ул.Баданец №4“
размер: 737 KB