Downloads

ИП: „Мобилна автономна фотоволтаична система“
размер: 1410 KB
ИП: „Провежане на производствен тест за „Производство на изпечена глина в инсталацията за производство на циментов клинкер на Холсим България АД“
размер: 772 KB
ИП: "Промяна на предназначението п.и. с номер 12259.1139.26, Врачански лозя,м. “Стефанка ”, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца с цел изграждане на нискоетажна жилищна сграда за сезонно ползване."
размер: 116 KB
ИП: "Промяна на предназначението п.и. с номер 80311.15.16, с. Челопек, м." Рудината", общ.Враца, обл. Враца с цел изграждане на нискоетажна жилищна сграда за сезонно ползване."
размер: 115 KB
ИП: „Изграждане на хотел в УПИ XVI-288, ПИ №12259.1020.288, кв.179, ЦГЧ на гр.Враца
размер: 810 KB
ИП: „Изграждане на оранжериен комплекс в имот с Идентификатор 12259.912.57. находят се в землището на гр. Враца, община Враца, област Враца
размер: 713 KB
ИП: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда“
размер: 953 KB
ИП: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда гр.Криводол“
размер: 738 KB
ИП: „Изграждане на защитна система за предпазване от градушки“
размер: 376 KB
ИП: „Модернизация на силозно стопанство – гр.Враца“
размер: 318 KB
ИП: „Реконструкция и рехабилитация на водопровод в село Лесковец, община Оряхово - първи и втори етап“
размер: 865 KB
ИП: „Преустройство и възстановяване на съществуващи рибнн клетки за обособяване на „Рибарник Зверино" в поземлени имоти с идентификатори: 30510.15.101, н 30510.15.102 с водовземане от река Джърновица" землище с. Зверино, общ. Мездра“
размер: 945 KB
ИП: „Спешни неотложно-възстановителни работи, свързани с осигуряване на проводимостта на р. Малък Искър в рамките на гр. Роман с цел борба с последиците от бедствия и предотвратяване на наводнения - гр. Роман, Община Роман“
размер: 4441 KB
ИП: „Изграждане на нов уличен водопровод и нова улична канализация за водоснабдяване и отводняване на ПИ с идентификатор 47714.500.2366, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Врац
размер: 1019 KB
ИП: „Преустройство на прнемопредавате.IIIа станция 5670 разположена върху сграда с идентификатор 54020.501.505.1, I р.Оряхово, ул. Юрий Гагарин № 31, обш.Оряхово, обл.Враца
размер: 747 KB
ИП: „Преустройство на приемопредавателна станция 5519 разположена върху сграда с идентифика тор 07702.501.1642.1, ул. "Любен Каравелов" 16,гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца
размер: 740 KB
ИП: „Мобилна автономна фотоволтаична система“
размер: 622 KB
ИП: „Закупуване на Фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/“
размер: 2216 KB
ИП: „РАЗШИРЕНИЕ НА ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ С ПРОМЯНА НА ФАСАДА В УПИ V ИДЕНТ. 37798.512.314, гр. Козлодуй“
размер: 322 KB
ИП: „Доставка на мобилна автономна ФЕЦ 24 КУР за собствени нужди.“
размер: 1636 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия за собствени нужди на покривното пространство на сграда с № 66576.123.13
размер: 996 KB
ИП: „оставка на мобилен ФЕЦ с батериен блок за производство на електроенергия за собствени нужди, ситуирана на временна работна площадка за електрозахранване на климатизиран фургон, в който ще се извършват дейности по сортиране, пакетиране и етикетиране на земеделската продукция.
размер: 976 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия за собствени нужди на покривното пространство на сграда с № 73643.93.16.1.
размер: 1012 KB
ИП: „Добив и първична преработка на строителни материали - пясък и чакъл, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства, от находище „Данева воденица”, разположено в землище с. Софроннево, община Мизия, област Враца”
размер: 1724 KB
ИП: „Изграждането на Автосервиз, гараж и офис“
размер: 774 KB
ИП: Обект: „Хале за инвентар“ Местонахождение: УПИ XXXWI, кв. 10, по плана на „Складова зона" - гр. Враца.
размер: 412 KB
ИП: „ Частично изменение на Общ устройствен план на община Оряхово и проект на подробен устройствен план - план за застрояване за промяна на предназначение на поземлени имоти с идентификатори 70723.68.100, 70723.68.15, 70723.68.16, 70723.68.18 и 70723.68.116, землище с. Селановци, община Оряхово, за изграждане на 8 броя енергийни обекти - фотоволтаични централи за производство на електрическа енергия и трафопост, всяка с мощност до 5 MWp, с обща инсталирана мощност до 40 MWp и проект на подробен устройствен план - парцеларен план за обект:„Трасе на външна кабелна връзка 20kV за присъединяване на фотоволтаични централи до подстанция Оряхово“
размер: 1279 KB
ИП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на Професионална техническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Враца“ във връзка с проект: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 36 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.
размер: 393 KB
ИП: “Дом на енергетика в гр. Козлодуй. Преустройство на Камерна зала в многофункционална зала за камерни постановки, конференции, презентации и други”.
размер: 356 KB
ИП: "Закупуване на земеделска техника за модернизиране на овцевъдно стопанство по Процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“.
размер: 193 KB
ИП: „Външно електрозахранване с въздушна линия НН-1kV за "Монтажно, преместваемо бунгало, съгласно с Разрешение за поставяне №12/21.09.2022г., безсрочно", находящо се в ПИ 47714.500.1716 по КК, гр. Мездра“
размер: 331 KB
ИП: "Промяна на предназначението п.и. с номер 12259.1128.508, Врачански лозя, м. “Големо крайще”, землище гр. Враца, с цел изграждане на нискоетажна жилищна сграда за сезонно ползване."
размер: 548 KB
ИП: "Промяна на предназначението п.и. с номер 12259.1128.509, Врачански лозя, м. “Големо крайще”,землище гр. Враца,с цел изграждане на нискоетажна жилищна сграда за сезонно ползване."
размер: 547 KB