Downloads

ИП: „Основен ремонт на уличната мрежа на кв.Бистрец, гр.Враца
размер: 3044 KB
ИП: „Промяна предназначение на земеделска земя ПИ №12259.734.17, м.“Гладно поле“,по плана на гр.Враца, в урегулиран поземлен имот,в зона „Предимно производствена дейност“(Пп),с предназначение „За производствена и складова дейност и електропроизводство“,с оглед изграждане на логистичен парк и фотоволтаична централа.“
размер: 744 KB
ИП: „изграждане на ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, землището на с. Згориград“
размер: 785 KB
ИП: „Изграждане на ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в поземлен имот № 014024 в землището на с. Згориград“
размер: 811 KB
ИП: „Промяна предназначение на земеделска земя в зона „Предимно производствена дейност“(Пп),с предназначение „за електропроезводство“,с оглед изграждане на фотоволтаична централа“
размер: 730 KB
ИП: „Проектиране и изграждане на МБАЛ „Сърце и Мозък", Диагностично-консултативен център и Аптека за отпускане лекарствени продукти на граждани“
размер: 2756 KB
ИП: „Реконструкция и рехабилитация на системата за външно изку ствено осветление в гр. Козлодуй, Община Козлодуй, Област Враца“
размер: 1147 KB
ИП: „Изграждане на нов трафопост 630 kVA 10/0.4 kV и кабелна линия 20kV за нуждите на съществуващи сгради“
размер: 697 KB
ИП: „Изграждане на нов трафопост 630 kVA 20/0,4 kV и кабелна линия 20kV за ел. захранване на съществуващи сгради“
размер: 786 KB
ИП: „Инвестиция в мерки за енергийно обновяване по проект BG-RRP-4.021 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ
размер: 709 KB
ИП: "Рехабилитация/реконструкция на част от уличната мрежа в с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца"
размер: 3364 KB
ИП: "Изграждане на фотоволтаична електрическа инсталация в землището на гр. Враца"
размер: 1458 KB
ИП: "Смяна предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия "Пп" (за производствени и складови дейности) и изграждане на паркинг"
размер: 1339 KB
ИП: "Рехабилитация/реконструкция на част от уличната мрежа в с. Търнак, общ. Бяла Слатина, обл. Враца"
размер: 2605 KB
ИП: "Рехабилитация/реконструкция на част от уличната мрежа в с. Соколаре, общ. Бяла Слатина, обл. Враца"
размер: 2312 KB
Промяна на предназначението на п.и. 15014.81.414, местност „Балкана" в землището на с. Главаци, общ. Криводол и образуване от него на урегулиран поземлен имот с площ 49149 кв.м. с предназначение „смесена многофункционална зона“ за изграждане на 3 бр. самостоятелни двуфамилни жилищни сгради, не свързани, свободно стоящи и една сграда с обслужващи функции.
размер: 3072 KB
ИП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. ТЛАЧЕНЕ, ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА, ОБЛАСТ ВРАЦА“
размер: 2380 KB
ИП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. ВРАНЯК, ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА, ОБЛАСТ ВРАЦА“
размер: 1837 KB
ИП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. КОМАРЕВО, ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА, ОБЛАСТ ВРАЦА“
размер: 1696 KB
ИП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. БЪРДАРСКИ ГЕРАН, ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА, ОБЛАСТ ВРАЦА“
размер: 2572 KB
ИП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. ДРАШАН, ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА, ОБЛАСТ ВРАЦА“
размер: 2429 KB
ИП: „: търговски комплекс за смесени стоки в УПИ VII, кв. 118 по плана па гр. Козлодуй“
размер: 1953 KB
ИП: „Реконструкция на въздушна електропроводна линя 20 кV „Лъката“ от н/ст „Криводол“ до стълб № 34“
размер: 1731 KB
ИП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. ГАБАРЕ, ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА, ОБЛАСТ ВРАЦА.“
размер: 2816 KB
ИП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. ГАЛИЧЕ, ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА, ОБЛАСТ ВРАЦА“
размер: 2291 KB
ИП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. БЪРКАЧЕВО, ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА, ОБЛАСТ ВРАЦА“
размер: 2891 KB
ИП: „Приемане и рециклиране на производствени отпадъци с код и наименование 10 02 01 отпадъци от преработване на шлака, 10 02 02 непреработвана шлака и 10 01 15 сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14 на площадката към кариера за добив на варовик ,Лиляче“ с цел последващото им оползотворяване в циментов завод с.Бели извор
размер: 1043 KB
ИП: „Рехабилитация/Реконструкция на час от уличната мрежа в с. Попица. община Бяла Слатина, област Враца.“
размер: 1051 KB
ИП: „Рехабилитацня/Реконструкция на час от уличната мрежа в с. Буковец. община Бяла Слатина, област Враца“
размер: 869 KB
ИП: „Промяната предназначението на земеделски територии в горски територии на имоти с индентификар № 40693.58.12, № 40693.96.19. № 40693.132.21. находящи се в землището на с.Курново, общ.Роман, обл.Враца“
размер: 839 KB
ИП: „Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на улици на територията на община Мездра
размер: 805 KB
ИП: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност и доставка на оборудване и обзавеждане и обновяване на ДСХ Мездра“
размер: 918 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа“
размер: 1082 KB
ИП: „Извършване на стройтелни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед съществуващите домове за стари хора с.Хайредин“
размер: 6654 KB
ИП: „Реформиране на дом за стари хора с. Попица“
размер: 1368 KB
ИП: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПС „СОФРОНИЕВО“ В МВЕЦ „СОФРОНИЕВО“, НАХОДИЩА СЕ В П.И. 68148.215.100, МЕСТНОСТ „ДО ОГОСТА”, ОБЩИНА МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА“
размер: 2628 KB
ИП: „Изграждане на Дестилерия- казан за ракия и Сушилня за плодове“
размер: 1461 KB
ИП: „Промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор № 80311.17.39, с. Челопек за жилищни нужди и изграждане на жилищна сграда.“
размер: 832 KB