Downloads

ИП: „Преустройство на приемно-предавателна станция VRC0016.A007 “
размер: 597 KB
ИП: „Преустройство на прнемо- преданателна станция 5518 разположена върху сграда с идентификатор 47714.500.993.5, гр. Мездра, ул. "Александър Стамболийски", №68, вх. В, общ. Мездра, обл. Враца“
размер: 599 KB
ИП: „Получаване на Разрешително за водовземане от подземни води чрез 1 брой съществуващ шахтов кладенец с дълбочина 7,0 м в ПИ с идентификатор № 12259.675.28 по КККР на гр Враца , общ. Враца, обл Враца“
размер: 1070 KB
ИП: „наземна фотоволтаична електроцентрала и съпътстваща инфраструктура с проектна мощност до 53 000 kW“
размер: 1306 KB
ИП: „Сградно водопроводно и сградно канализационно отклонение за производствен, складов обект“
размер: 768 KB
ИП: „Изграждане на спортни площадки в СУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина“
размер: 1730 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа ФвЕЦсмощност 2700 kWp“
размер: 1057 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа ФвЕЦ с мощност 577 kWp“
размер: 1034 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа ФвЕЦ с мощност 3500 kWp“
размер: 845 KB
ИП: „Допълнително водоснабдяване на гр. Враца от каптиран извор „Черна“, преминаващо през землището на с. Лютаджик, община Враца, област Враца”
размер: 885 KB
ИП: „Промяна предназначението на поземлен имот“
размер: 742 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична централа 50kWp“
размер: 738 KB
ИП: „Отглеждане на зърнено-житни и технически култури“
размер: 727 KB
ИП: „Изграждане на 2 броя независими фотоволтаични централи с мощност49,595kWp всяка за продажба на ел .енергия, монтирани на терен“
размер: 890 KB
ИП: „Смяна на предназначение на горска територия ПИ №12259.200.4, м.“Балкана“,Община Враца и ПИ №12259.111.1 ,м.“Гарванец“, Община Враца, в територия за „рекреационни дейности“(Од),с оглед обединяването на двата имота, с цел изграждане на увеселителен атракционен парк, съгласно чл.27, ал.1, т.4 от Наредба №7/2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.“
размер: 990 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1500КW“
размер: 823 KB
ИП: „Изграждане на руслова малка ВЕЦ „БЕТАНИ" в землището на с. Старо село. община Мездра, област Враца и землището на с. Синьо бърдо, община Роман, област Враца.
размер: 950 KB
ИП: „Фотоволтаична централа за производството на ел. енергия 100kWp“
размер: 744 KB
ИП: „Нискоетажна жилищна сграда за сезонно ползване“
размер: 858 KB