Downloads

ИП: „Електропроизводство с фотоволтаична инсталация, УПИ I 104 105, кв.6, гр. Враца
размер: 1932 KB
ИП: „Електропроизводство с фотоволтаична инсталация, УПИ II 105, кв.6, гр. Враца
размер: 1659 KB
ИП: „Електропроизводство с фотоволтаична инсталация, УПИ III 104, 105, кв.6, гр. Враца
размер: 1681 KB
ИП: „Получаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Искър, с.Брусен, общ.Мездра, обл.Враца, чрез цистерни, за напояване на земеделски култури“
размер: 800 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаичен парк в УПИ 07702.501.4436 в гр. Бяла Слатина, ул. „Индустриална” 2“
размер: 903 KB
ИП: „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на град Козлодуй“
размер: 3004 KB
ИП: „Приемо-предавателна станция УКС 0162. А00 “Рауо1сЬе 1Уоа“ с честотен обхват 900/1800/21 ООМНг“
размер: 2207 KB
ИП: „Преустройство на съществуваща приемо-предавателна етапния УКС0056.А005 “Уга1га” с честотен обхват 900-3700МН/ на „А1 Тауърс България” ЕООД и „А1 България“ ЕАД.“
размер: 672 KB
ИП: „Получаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир Долна Кремена, с. Долна Кремена, общ. Мездра, област Враца, публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения“
размер: 1183 KB
ИП: „..Обновяване и въвеждане на мерки та повишаване на енергийната ефективност в административната сграда на Община Мизия“
размер: 905 KB
ИП: „Ремонт (рехабилитация и реконструкция) на улици и тротоарите към тях на територията на Община Мизия“
размер: 856 KB
ИП: „Извеждане от експлоатация на язовирна стена „Корея-409" н съоръженията към нея“
размер: 930 KB
ИП: „Извеждане от експлоатация на язовирна стена „Церов дол-400“ и съоръженията към нея“
размер: 806 KB
ИП: „Извеждане от експлоатация на язовирна стена „Стубеля-403“ н съоръженията към нея“
размер: 879 KB
ИП: „Извеждане ог експлоатация на язовирна стена „Млада овчарка-24“ и съоръженията към нея“
размер: 815 KB
ИП: „строеж на ЕДОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. Криводол“
размер: 786 KB
ИП: „ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ „ЗОРА“
размер: 2324 KB
ИП: „Да изгради фундамент и да монтира криогенен резервоар за вертикален монтаж за съхраняване на течен кислород за медицински нужди с обем 5 мЗ на имота на СБАЛ на пневмо-фтизиатрични заболявания - Враца“
размер: 942 KB
ИП: „Корекции в дължините, диаметрите и местоположенията на ВиК мрежите и съоръженията за строеж“
размер: 1352 KB
ИП: „Изграждането на Жилищна сграда - ниско строителство“
размер: 692 KB
ИП: „Изграждане на Фотоволтаични електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност до 999 кW“
размер: 857 KB
ИП: „Изграждане на Фотоволтаични електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност до 999 кW.“
размер: 782 KB
ИП: „Основен ремонт на тротоар по ул.“Георги Димитров“ с.Горна Кремена (част от път III - 103). община Мездра“
размер: 1264 KB
ИП: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Бутан, Община Козлодуй, Област Враца“
размер: 1226 KB
ИП: „Уведомявам Ви, че "ЕСП - ЕЛИДИС СОЛАР ПАРК" ООД, като собственик на ПИ 62997.92.5, има следното инвестиционно предложение: изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала за продажба на електрическа енергия, разположена в поземлен имот с идентификатор 62997.92.5 , с обща инсталирана мощност 25 MW“ в землището на град Роман, общ. Роман, обл. Враца“
размер: 1113 KB
ИП: „Намерение за изработване на ПУП-ПРЗ, упи |7. масив 36. местността „Гладна" в землището на с. Згориград" Община Враца.“
размер: 697 KB
ИП: „Реконструкция и/или рехабилитация на общински улици, тротоари находящи се в община Роман Подобект: ул. „Гоце Делчев“ от О.Т. от 59 до О.Т. 32 с. Камено поле“
размер: 2027 KB
ИП: „Реконструкция и/или рехабилитация на общински улици, тротоари находящи се в община Роман Подобект: ул. „Генерал Скобелев“ от О.Т. от 59 до О.Т. 57, гр. Роман“
размер: 2095 KB
ИП: „Реконструкция и/или рехабилитация на общински улици, тротоари находящи се в община Роман Подобект: ул. „Искър“ от О.Т. от 41 до О.Т. 51“
размер: 2042 KB
ИП: „Реконструкция и/или рехабилитация на общински улици, тротоари находящи се в община Роман Подобект: ул. „Елин Пелин“ от О.Т. от 51 до О.Т. 59“
размер: 2074 KB
ИП: „Реконструкция и/или рехабилитация на общински улици, тротоари находящи се в община Роман Подобект: ул. „Любен Каравелов“ от О.Т. от 38 до О.Т. 61 с. Хубавене“
размер: 2027 KB
ИП: „Реконструкция и/или рехабилитация на общински улици, тротоари находящи се в община Роман Подобект: ул. „Пейо Яворов“ от О.Т. от 18 до О.Т. 38 с. Хубавене“
размер: 2094 KB
ИП: „Разширяване границите на комплекс „ОАЗИС“ с. Зверино и изграждането на седем броя къщи за гости“
размер: 849 KB
ИП: „КАБЕЛ 20к/, НОВ БКТП ДО 1х800к/А/20/0.4к/ И ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ 1кV НА СКЛАД И ОФИС В УПИ I - 24 /ПИ С ИДЕНТ. ПО КККР 12259.727.70/, м.ГЛАДНО ПОЛЕ”, гр.ВРАЦА, ОБЩИНА ВРАЦА“
размер: 995 KB
ИП: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр. Криводол“
размер: 3867 KB
ИП: „Преустройство на съществуваща приемо-предавателна станция VRC0013.А004 „Gеran” с честотен обхват 900- 1800МНz на „А1 Тауърс България” ЕООД и „А1 България“ ЕАД“
размер: 1033 KB
ИП: „Изграждане на СИЛОЗНО СТОПАНСТВО ОТ 10 БР. СИЛОЗИ В ПИ С ИДЕНТ. 54386.551.45 ПО КВСНА ЗЕМЛИЩЕ НА С. ОСТРОВ, ОБЩ. ОРЯХОВО, ОБЛ. ВРАЦА, М. "КРАЙ СЕЛО”
размер: 1628 KB
ИП: „Промяна на предназначението на П.И. 55070.503.201 , мести. "Копана могила", в земл. на с. Паволче, Община Враца с цел изграждане на Административна сграда на “СЗДП” ДП“
размер: 686 KB
ИП: „Изиграждане на Фоюволтаична инсталация с мощност 41,04kwp, монтирана на терен, свързана към електроразпределителната мрежа, с цел продажба на генерираната енергия.“
размер: 1142 KB
ИП: „Изграждане на Фотоволтаична инсталация с мощност 82,6kwp, монтирана на терен, свързана към електроразпределителната мрежа, с цел продажба на генерираната енергия.“
размер: 1064 KB
ИП: „Енергийна ефективност на СУ „Св. Климент Охридски“ с.Зверино, общ.Мездра“
размер: 1093 KB
ИП: „Пускане в експоатация на „Инсталация за бетонни павета и блокчета в област Враца, Община Бяла Слатина, гр.Бяла Слатина
размер: 812 KB
ИП: „Приемане н оползотворяване (рециклиране с код К5) на отпадък с код 10 01 05 - твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове - в количество до 20 000 1/у като добавка за производство на циментов клинкер в инсталацията на Холсим България - площадка Бели извор“
размер: 1037 KB