Downloads

ИП: „Външно електрозахранване и изграждане на ФвЕЦ 200kW за продажба в УПИ X-1995, кв.ул.„Росица“ №7, с.Хайредин, Община Хайредин“
размер: 1081 KB
ИП: „Надстройка етаж 2, пристройка и частично преустройство в етаж 1 - Лъчелечебен център към КОЦ - Враца“
размер: 3609 KB
ИП: „Изграждане на животновъден обект за отглеждане на овце“ с.Крапец, община Мездра
размер: 727 KB
ИП: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с.Борован, община Борован - втори етап“
размер: 1205 KB
ИП: „Външно ел. захранване НН на У.П.И. VII - 423 кв.46 по кадастрален и регулационен план на с.Алтимир, ул. „Хр. Ботев“ 79“
размер: 845 KB
ИП: „Външно ел. захранване НН на У.П.И. VIII - 423 кв.46 по кадастрален и регулационен план на с.Алтимир, ул. „Хр. Ботев“ 79“
размер: 893 KB
ИП: „Кабел 20kV и БКТП 20/0.4 kV, 630 kVA за складова база и силозно стопанство в имот 12259.793.2, УПИ II, кв.793, м.Пискавец, гр.Враца
размер: 652 KB
ИП: „Изграждане на „Хале - склад за промишлени стоки“ в м.Гладно поле, гр. Враца“
размер: 518 KB
ИП: „Разширение на инсталация за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ „Градска“ при „Топлогикация - Враца“ ЕАД“
размер: 1328 KB
ИП: „Изграждане на сграда за коне от застрашени породи“
размер: 891 KB
ИП: „Реконструкция на улица „Цар Асен“ в участъка от улица „Любен Каравелов“ до улица „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина“
размер: 2214 KB
ИП: „Реконструкция на улица „Цар Асен“ в участъка от улица „Панайот Волов“ до улица „Любен Каравелов“, гр. Бяла Слатина“
размер: 2222 KB
ИП: „Реконструкция на улица „Цар Асен“ в участъка от улица „Акация“ до улица „Панайот Волов“, гр. Бяла Слатина“
размер: 2182 KB
ИП "Изграждане на учебен център за обучение на електромонтьори - ниско, средно и високо напрежение", кв. Кулата, общ. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-208 от 16.06.2022 г.
размер: 2666 KB
ИП "Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 240.840 kWp за продажба на ел. енергия, трафопост и кабелна линия 20 kV в новообразуван У.П.И. IX-436, кв. 58 по кадастрален и регулационен план", с. Камено поле, общ. Роман, с вх. № ОВОС-ЕО-207 от 16.06.2022 г.
размер: 3650 KB
ИП: „Изграждане на площадка за поставяне на еднофамилна къща“ гр.Враца местност „Чудна“
размер: 635 KB
ИП: „Обединяването на У.П.И IV-238, V-147, VI-138, кв. 28, ж.к. „Дъбника, гр.Враца в един - У.П.И. IV-138,147,139 с цел изграждането на ритейл парк с 5 магазина за промишлени стоки в две отделни сгради“
размер: 594 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1000kW намираща се с. Горна Кремена община Мездра област Враца
размер: 1166 KB
ИП: „Промяна на предназначението на ПИ 12259.617.29 и обособяване на урегулиран поземлен имот с предназаначение за производствени и складови дейности за играждане на склад за съхранение на каменни изделия.
размер: 917 KB
ИП: „Изграждане на площадка за събиране и временно съхраняване на неопасни отпадъци“ гр.Мездра
размер: 1493 KB
ИП: „Изграждане на временен паркинг за излезли от употреба моторни превозни средства на територията на гр.Мездра“
размер: 1946 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична централа с номинална мощност на генератора до 30kW с.Хубавене, община Роман
размер: 722 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична инсталация в ПИ с идентификатор 12259.725.55 в землището на гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца
размер: 855 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична централа до 500kW“ с.Борован област Враца
размер: 859 KB
ИП: „Изграждане на първия етап от Парк „Сениче“ гр.Враца“
размер: 3895 KB