Downloads

ИП: „Изграждане на басейн за обществено ползване към съществуващо заведение“
размер: 997 KB
ИП: „Приобщаване на допълнително помещение и реконструкция на съществуващ офис“
размер: 1296 KB
ИП: „Смяна предназначение на земеделска земя ПИ №009050 м.Гарванец с.Згориград с оглед изграждане на вилно екоселище“
размер: 947 KB
ИП: „Смяна предназначение на земеделска земя ПИ №009049 м.Гарванец с.Згориград с оглед изграждане на вилно екоселище“
размер: 991 KB
ИП: „Смяна предназначение на земеделска земя ПИ №009053 м.Гарванец с.Згориград с оглед изграждане на вилно екоселище“
размер: 1059 KB
ИП: „Смяна предназначение на земеделска земя ПИ №009071м.Гарванец с.Згориград с оглед изграждане на вилно екоселище“
размер: 1088 KB
ИП: „Зарядна станция за електробуси“
размер: 886 KB
ИП: „Изграждане на Инсталация за Оползотворяване на Отпадъчната Топлина с инсталирана мощност до 4 MWh за собствени нужди“
размер: 742 KB
ИП: „Изграждане на Фотоволтаични електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 1 MW“
размер: 1582 KB
ИП: „Изграждане на Хале за инвентар“
размер: 618 KB
ИП: „Проект за консервация, реставрация, адаптация и експониране на музей „Ханчето“(Васил Левски)“
размер: 2569 KB
ИП: „Изграждане на автошкола с гараж“
размер: 830 KB
ИП: „Изграждане на нов трафопост и кабелни линии“
размер: 1131 KB
ИП: „Външна кабелна връзка 20kV за присъединяване на фотоволтаична централа“
размер: 961 KB
ИП: „Изграждане на ветроенергиен парк“
размер: 4821 KB
ИП: „Изграждане на нов трафопост“
размер: 812 KB
ИП: „Ползване на повърхностен воден обект язовир“
размер: 1140 KB
ИП: „Закупуване на оборудване“
размер: 711 KB
ИП: „Външно ел. захаранване на склад и офис“
размер: 1060 KB
ИП: „Строителство на двуетажна жилищна сграда с два броя магазини“
размер: 830 KB
ИП: „Торище за съхранение на оборска тор“
размер: 1278 KB
ИП: „Обновяване на вертикалната планировка, благоустояване и озеленяване“
размер: 854 KB