1-ви май 2021г. е крайният срок за организиране на пунктове за охлюви

Физически и юридически лица могат да подават уведомления в РИОСВ-Враца за разкриване на пунктове за изкупуване на охлюви в срок до 1-ви май 2021г., а периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително.  Режимите, редът и условията за ползване, изкупуване с цел търговия и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете...

01 АПРИЛ - 31 ОКТОМВРИ 2021 Г. ПОЖАРООПАСЕН ПЕРИОД

Периодът 1 април - 31 октомври 2021 г. е определен за пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост, със заповед на министъра на околната среда и водите, с цел вземането на мерки за недопускане възникване на пожари и ограничаване на тяхното развитие и разпространение в защитените територии. От страна на инспекцията е разработен годишен оперативен план за противопожарна...

42 проекта в област Враца ще получат финансиране от ПУДООС в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2021г.“

Общо 42 проекта на общини, кметства, училища, ЦПЛР/ОДК и детски градини от област Враца  ще бъдат финансирани в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда 2021 г.” в обявения от Министерството на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.             За реализиране на всеки класиран проект...

Отбелязваме Световния ден на водата 22 март под мотото „Ценим водата“

       Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Темата на Световния ден на водата през 2021 г. е „Ценим водата“ - тема, която поставя акцент върху стойността на водата и какво означава тя за различните хора. Световният ден на водата отчита важността на водата и насочва вниманието към 2,2 млрд. души на...

РИОСВ провери сигнал за неприятни миризми във Враца

РИОСВ – Враца провери сигнали за остра задушлива миризма от канализацията на Враца в района на жк Металург. Експертите на екоинспекцията направиха незабавна проверка съвмeстно с представители на „ВиК“ ООД – Враца и служители на Община Враца. При извършения обход и оглед на района е констатирано изтичане на атмосферни води, примесени с горива, в канализационен колектор на града. Изтичането е вследствие на...

Министерството на здравеопазването обявява XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за 2021 година

  ЦЕЛ  НА КОНКУРСА  „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето. „Посланици на здравето” цели да окуражи колкото се може...

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: В изпълнение на Заповед № РД-117 от 05.02.2021 г. на министъра на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), дава следните указания свързани с отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, която следва да се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци (НИСО).

С цел запознаване на външните потребители с функционалностите и начина на работа с НИСО, в срок 31.03.2021 системата ще работи в режим на опитна експлоатация с възможност за подаване на реални данни. В този срок се допуска подаване на заявления, документи за утвърждаване на работни листа и водене и предоставяне на отчетност на хартиен носител.   От 01.04.2021 г. подаването на заявления, на документи за...

РИОСВ-Враца констатира замърсяване на река Косовец, вследствие възникнала производствена авария в инсталация за производство на биогаз в с. Царевец, общ. Мездра

При възникнала на 29.01.2021г. производствена авария, вследствие повреда на резервоар за съхранение, който е съоръжение от инсталация за производство на електрическа енергия от биогаз в с. Царевец, е допуснато изтичане в река Косовец на отпадъчен ферментационен продукт от преработката на животинска тор и растителен силаж. За аварията РИОСВ-Враца е уведомена от операторите на инсталацията. Инспекцията...

РИОСВ-Враца взе участие в 45-тото ежегодно среднозимно преброяване на водолюбивите птици.

За поредна година екип от експерти на Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца, съвместно с представители на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекция на природен парк „Врачански балкан“, взеха участие в определяне състоянието на числеността и видовия състав на зимуващите водолюбиви птици в териториалния обхват на инспекцията в рамките на Националната система за...

РИОСВ – Враца прие изпълнението на 25 проекта финансирани от ПУДООС

РИОСВ – Враца провери  и прие изпълнението на 25 проекта, получили финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2020“ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Класиралите се в тазгодишната кампания са  две общини, единадесет кметства, пет училища и седем детски градини. Реализираните проекти от кампанията „Чиста околна среда - 2020” са на...

30 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В XII-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.

          30   проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са номинирани в XI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2019/2020 г. Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство Министерство на образованието и науката,...

Извозиха трихлоретилена, съхраняван на територията на бившия торов завод „Химко“ АД

Трихлоретиленът, класифициран като опасен отпадък и съхраняван на територията на бившия торов завод „Химко“ АД, е извозен. Това стана в изпълнение на предписание, дадено от РИОСВ-Враца Залежалите химикали са натоварени, транспортирани и предадени на лицензирана фирма, притежаваща необходимите документи по Закона за управление на отпадъците.

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>