Експерти от РИОСВ-Враца провериха сигнал за замърсяване на река Лева в землището на кв. Бистрец

Експерти от екоинспекцията във Враца извършиха проверка по сигнал, постъпил на директорски телефон и по електронна поща на 30.05.2022 г. Сигналът е  за  замърсяване на река Лева в землището на гр. Враца, кв. Бистрец, вследствие изпускане на отпадъчни продукти от млекопреработка, от мандра „Млечен рай-2“ ООД.

За пречистване на отпадъчните води от млекопреработващото предприятие се експлоатира локална пречиствателна станция. Пречистените отпадъчни води се заустват в река Лева, за което фирмата притежава Разрешително за заустване, издадено от директора на БДДР-Плевен и в момента то се актуализира.

По време на проверката е извършен обход и оглед на коритото на реката в района. Не е констатирано нерегламентирано заустване на отпадъчни води от млекопреработващото предприятие. В коритото на реката няма следи от изпускане на отпадъчен продукт от млекопреработка. Водата е видимо бистра и без следи от замърсяване. Не е констатирано наличие на умряла риба.

Взети са водни проби за анализ от РЛ-Враца от река Лева преди и след мандрата и  на около 500 м. надолу по течението. Измерените на място експресни покозатели рН, електропроводимост, разтворен кислород, температура не показват наличие на замърсяване. Предстои извършване на още анализи, за които е нужно технологично време.

Извършена е проверка и на млекопреработващото предприятие„Млечен рай-2“ ООД. Взета е водна проба за анализ от РЛ-Враца от отпадъчните води на изхода на предприятието, преди заустването им във водоприемника. Предстои извършване на лабораторни анализи.

От страна на РИОСВ-Враца е сезирана ОДБХ-Враца за извършване на проверка по компетентност, относно управлението на страничните животински продукти, формирани от дейността на млекопреработващото предприятие.

На 31 май, РИОСВ-Враца отново  извърши проверка, при която не е констатирано наличие на замърсяване.

От екоинспекцията ще продължат периодичните проверки на река Лева.