РИОСВ – Враца отбеляза Европейският ден на „Натура 2000“

 

По повод тазгодишното навършване на 30 години от създаването на екологичната мрежа „Натура 2000“, експерти от РИОСВ-Враца изнесоха открит урок пред ученици от 7-ми клас на ОУ „Никола Войводов“ – гр. Враца, с ръководител на групата г-жа Галина Ганева.

Мероприятието се проведе в района на „Комплекс Вестителят“, попадащ на територията на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 - BG0000166 „Врачански Балкан” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020 г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 19/2021 г.) и BG0002053 „Врачански Балкан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

Чрез информационни игри, експертите запознаха учениците със значението на екологичната мрежа „Натура 2000“, а те от своя страна разпознаваха защитени видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

Целта на отбелязването на европейският ден на „Натура 2000“ – 21 май, е запознаване на обществеността с политиките в сферата на околната среда, свързани с опазването на биологичното разнообразие и подобряване на екологичното природозащитно състояние на видовете и техните естествени местообитания. 

На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 г.), създават мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в ЕС. За да се отбележи създаването на мрежата и с цел да се уважат усилията на всички, дали своя труд за управлението ѝ, 21 май е обявен за Европейски ден на „Натура 2000“.

Днес мрежата обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС. В България са определени 340 защитени зони, които обхващат 34,9% от националната територия - 120 защитени зони за опазване на дивите птици (23.1% територия) и 233 защитени зони за опазване на природните местообитания (30,3% територия), като 13 защитени зони за опазване на природните местообитания се припокриват със защитени зони по Директивата за птиците.