Извозиха опасните отпадъци от завод „Метизи“ в Роман

В изпълнение на предписание, дадено от РИОСВ-Враца, на 03 юли бяха извозени химикалите, класифицирани като опасни отпадъци, които се съхраняваха на територията на завод „Метизи“ АД, гр. Роман. Опасните отпадъци са натоварени, транспортирани и  предадени за последващо обезвреждане на лицензирана фирма, притежаваща необходимите документи по Закона за управление на отпадъците съгласно изискванията на...

На 29 юни отбелязваме Деня на Дунав

Под мотото „Открий Дунав“ ще премине кампанията за Деня на река Дунав през тази година. Заради глобалната пандемия COVID-19, 29 юни 2020 г. ще бъде малко по-различен, измествайки се онлайн. И по време на пандемия, опазването на едно от най-ценните природни богатства - водата - е основен приоритет. Целта на кампанията за Деня на Дунав тази година е да открием и опознаем Дунав и реките, които се вливат в него, както и...

Обявени са две нови защитени територии в област Враца

Две нови защитени територии са обявени в Област Враца след провеждане на процедурите в съответствие с изискванията на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Това са защитена местност „Серапионова пещера“ и природна забележителност „Пещера „Дедова дупка“. Така защитените територии, попадащи в обхвата на РИОСВ-Враца, вече са 29.  Със Заповед №РД-212 от 06.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите е обявена...

РИОСВ – Враца издаде предписание за извозване на химикали с изтекъл срок на годност

Директорът на РИОСВ - Враца издаде предписание на „Метизи“ АД, гр. Роман в срок до 30.07.20 г. да извози и предаде на лицензирани фирми химикали с изтекъл срок на годност. На територията на завода се съхраняват лабораторни химикали с изтекъл срок на годност, които са били предназначени за дейността на химична и механична лаборатория. С намаляване капацитета на производство на предприятието лабораториите не...

РИОСВ – Враца прилага превантивна принудителна административна мярка на “Центромет” АД

РИОСВ – Враца извърши проверка на “Центромет“ АД във връзка с уведомление за обновяване на машинния парк и заповед на директора на екоинспекцията за прилагане на превантивна принудителна административна мярка. Експертите поставиха пломба на новоизградената пещ в металургичното предприятие. Целта е да се предотврати административно нарушение за работа без комплексно разрешително. Дружеството е...

Предстои последният етап от обезвреждане на водите съхранявали серовъглерод в бившия завод „Химко“

Предстои последният етап от обезвреждане на водите от басейните, съхранявали серовъглерод на площадката, собственост на  „Камибо“ ЕООД- ТП „ Хименерго“  гр. Враца. Водите от дъното на басейните, съхранявали серовъглерод на площадката на „Камибо“ ще бъдат третирани със специални микроорганизми, разграждащи серни съединения. Дейностите трябва да стартират до края на месец юни и да продължат няколко...

5 юни – Световен ден на околната среда ‘2020

За 2020 година темата на Световния ден на околната среда е Биоразнообразието – своеобразен призив за действия, борба с ускоряващата се загуба на видове и разрушаването на природата. Фокусът е върху това как всички живи същества на планетата са свързани в мрежата на живота и как ние можем да действаме в името на природата (act #ForNature).   Посланието за Световния ден на околната среда тази година е, че природата...

25 проекта в област Враца ще получат финансиране от ПУДООС в кампанията „Чиста околна среда“

В рамките на Национална кампания „Чиста околна среда 2020 г.“ в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) от страна на общини, кметства, ЦПРЛ/обединени детски комплекси и детски градини са представени за разглеждане и одобрение над  1800 проекта. Постъпили са 901 проекта на общини и кметства, от които за финансиране са одобрени 232 със средства в размер до 10 000 лв. На...

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО УДЪЛЖАВА СРОКОВЕТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019-2020 г.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.   Във връзка с обявеното извънредно положение и въведените...

РИОСВ - Враца разпредели квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване за 2020 г.

Във връзка със Заповед № РД-203/02.03.2020 г. (ДВ, бр. 21/13.03.2020 г.) на министъра на околната среда и водите за определяне на допустимите за събиране количества билки (кг сухо тегло) от естествените находища извън територията на националните паркове през 2020 г. РИОСВ - Враца разпредели квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване. В заповедта са определени  допустимите за събиране...

Крайният срок за организиране на пунктове за охлюви е 1-ви май 2020 г.

В срок до 1-ви май 2020 г. физически и юридически лица могат да подадат уведомления в РИОСВ - Враца за разкриване на пунктове за изкупуване на охлюви, а периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително.  Режимите, редът и условията за ползване, изкупуване с цел търговия и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете...

На 22 април отбелязваме Деня на Земята под мотото "Действия срещу изменението на климата"

На 22 април 2020г. Денят на Земята отбелязва своята 50-та годишнина. Тазгодишната тема на ежегодно провежданата канпания е "Действия срещу изменение на климата" - огромното предизвикателство на нашето съвремие. Изменението на климата предизвикателство за бъдещето на човечеството и за функционирането на животоподдържащите системи, които правят света ни обитаем. Тази година отбелязването става в...

<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>