За втора поредна година качеството на атмосферния въздух във Враца отговаря на европейските норми

Контрол на качеството на атмосферния въздух (КАВ) във Враца се осъществява от автоматична измервателна станция (АИС) „ЖП Гара“ на Регионална лаборатория - Враца към Изпълнителна агенция по околна среда. Контролират се следните показатели: серен диоксид, въглероден оксид, фини прахови частици - ФПЧ10, азотни оксиди (азотен оксид и азотен диоксид) и озон.

За периода 01.01.2020г.-31.12.2020 г. са регистрирани 23 превишения (20 от тях са регистрирани през отоплителния период януари - март)  на средноденонощната норма (СДН) по показателя ФПЧ10 при нормативно установен допустим брой от 35 превишения годишно. Средногодишна концентрация по показателя е 25,50 µg/m3, което е по-малко от нормативно установените 40 µg/m3 съгласно Наредба №12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (обн. ДВ. бр.58/2010г., с изм. и доп.).

 

          За периода 01.01.2021 г.-31.12.2021 г. са регистрирани 12 превишения (9 от тях са регистрирани през отоплителните периоди - 7 през  януари-март и 2 през ноември) на средноденонощната норма по показателя ФПЧ10 при нормативно установен допустим брой от 35 превишения годишно.

 

Измерени средноденонощни стойности с регистрирани превишения по дати: 

 

Дата

Измерена стойност µg/m3

Пъти превишение

19.01.2021

50.20

1.0

20.01.2021

50.28

1.0

04.02.2021

51.22

1.0

22.02.2021

52.35

1.0

26.02.2021

55.75

1.1

27.02.2021

55.43

1.1

28.02.2021

60.24

1.2

24.06.2021

53.67

1.1

26.06.2021

54.29

1.1

01.08.2021

51.89

1.0

13.11.2021

50.20

1.0

14.11.2021

57.44

1,1

 

          През 2021г., за втора поредна година, както и през 2020 г., броят на регистрираните превишения на средноденонощна норма  по показателя ФПЧ10 са под нормативно установения допустим брой от 35 превишения годишно.

 

Данни на средномесечни стойности за 2021 г. по показателя ФПЧ10 и средногодишна концентрация по показателя – 22,10 µg/m3, което е по-малко от нормативно установените 40 µg/m3:

 

Година

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

 

2021

19.90

34.76

23.39

21.47

16.33

20.57

 

 

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

СГ

 

22.64

20.42

16.23

21.99

31,26

19,07

22,10

 

За останалите контролирани показатели: серен диоксид, въглероден оксид, азотни оксиди (азотен оксид и азотен диоксид) и озон, през 2020 г. и 2021 г., от АИС „ЖП Гара“ Враца, няма установено нито едно нарушение на нормите за нивата (концентрациите) съгласно Наредба №12.