20 януари 2022г. е краен срок за отчитане на изкупените, обработените и реализираните през 2021 г. количества билки от лечебни растения.

Във връзка с осъществяваната дейност по изкупуване и/или първична обработка на билки съгласно разпоредбите на Закона за лечебните растения, в срок до 20 януари 2022г., физическитe и юридически лица с организирани билкозаготвителни пунктове на територията на областта, е необходимо да представят в РИОСВ – Враца обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през 2021г. количества билки, техния произход по позволително, както и складовите им наличности. Представянето на информацията може да се извърши чрез хартиен носител или по електронен път, като е необходимо в справката да е ясно указано дали посочените количества билки са в свежо или в сухо състояние.

В случай, че пункта/склада не е извършвал дейност през текущата година, е необходимо билкозаготвителят писмено да уведоми РИОСВ-Враца в съответния законоустановен срок.

Заявление за участие в разпределението на количества билки под специален режим на опазване и ползване съгласно чл. 10 от Закона за лечебните растения (лечебна иглика, червен божур, лечебен ранилист, зърнастец елшовиден, бял пелин, лазаркиня, лудо биле, решетка безстъблена, лютива тлъстига, трън кисел, шапиче) през 2022г., както и информация за вида и количеството на ползваните през 2021г. лечебни растения под специален режим, следва да бъдат подадени в срок до 31.12.2021г. в РИОСВ-Враца.

При неспазване на сроковете нарушителите подлежат на санкции, съгласно разпоредбите на Закона за лечебните растения.

Образци на бланки на Справка за изкупени, реализирани и налични количества билки, както и Заявление за участие в разпределението на билки, получавани от естествени находища, под специален режим на опазване и ползване, могат да бъдат открити на официалната интернет страница на РИОСВ-Враца: http://riosv.vracakarst.com